ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
החזר תשלומי הורים בגין פעילויות שלא בוצעו 3.11‎-3
תשלומי הורים שנגבו עבור פעילויות שלא בוצעו בגין עיצומי המורים
העל-יסודיים או בגין סיבות אחרות יוחזרו להורים או שייזקפו לזכותם
לקראת השנה הבאה.
הבחירה בין שתי האפשרויות נתונה לכל הורה בנפרד.


שאלות אפשר להפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004