תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
מטפחים תקשורת בין-אישית בחינוך היסודי כקדימות
בתכנית הפעילות הבית-ספרית
9.4‎-13

1. חוברת 14 בסדרת החומרים ל"טיפוח תקשורת בין-אישית"
פורסמה חוברת 14 בסדרת החומרים ל"טיפוח תקשורת בין-אישית".
החוברת מדגימה דרך נוספת לניהול שיח על אודות קונפליקטים המתרחשים
בחיי היום-יום בסביבה של הלומדים באמצעות סיפורי אירוע שמתארים
קונפליקטים שיש להם השלכות על סוגיות, על סביבות ועל זמנים בחיי
הלומדים. סיפורי האירוע מזמנים דיון בסוגיות התנהגותיות ואתיות הנובעות
מהתנהגויות אלימות והמחייבות את קהילת בית-הספר לשוב ולבחון את
התנהגויות כלל השותפים כחלק מתהליך חינוכי השם דגש על לקיחת אחריות,
על הגברת תחושת השייכות ועל טיפוח אקלים בית-ספרי טוב יותר.
הקונפליקטים המובאים בחוברת מתייחסים לפוגעים, לנפגעים ולסביבה
ומזמנים שיח על אודות אחריות, התנהגות וציפיות חברתיות, תוך הקניית
כלים המסייעים לניהול שיח, לניהול קונפליקטים ולטיפוח תקשורת
בין-אישית.
מובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בבית-הספר יציגו לפני הצוות
החינוכי את המודל המתואר בחוברת ואת הפעילויות הכלולות בה וידונו עמם
על אפשרויות יישומה.


אפשר להוריד את החוברת וחומרים נוספים מהאתר לטיפוח תקשורת בין-אישית
שכתובתו http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_tochnit1.htm.


2. "חושבים תודה, מרגישים תודה, מביעים תודה"
"שטיח של תודה" המורכב מאלפי התמונות שהגיעו מבתי-הספר שפעלו
בהתאם לתכנית שהוצגה באיגרת 13 "חושבים תודה, מרגישים תודה
ומביעים תודה" יוצג במשכן הכנסת.
בתי הספר שהפעילו את התכנית ושלחו את הגלויות יקבלו תעודות הערכה
ויוזמנו ליטול חלק באירוע שיתקיים במשכן הכנסת.


פרטים נוספים יפורסמו בפורום שכתובתו http://snipurl.com/tikshoret.


3. סרט הדרכה המציג אופנים שונים לטיפוח שיח
בתי-הספר המטפחים שיח באופן מובנה והמעוניינים להיכלל בסרט הדרכה
המציג אופנים שונים לטיפוח ניהול שיח כפי שהם מיושמים הלכה למעשה
בבתי ספר שונים ברחבי הארץ מוזמנים לשלוח תיעוד קצר של מודל השיח
ושל התהליך לאימון הלומדים בהתאם להישגים הנדרשים המופיעים בתכנית
המתווה בחוברת 9א' בסדרת החומרים ל"טיפוח תקשורת בין-אישית". את
התיעוד יש לשלוח אל האגף לחינוך יסודי, למחלקה לחינוך לחיים, משרד
החינוך התרבות והספורט, רחוב דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים
91911.


4. השתלמות ארצית למובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית
ההשתלמות הארצית למנהלים ולרכזים מובילי התכנית בבתי-הספר ברחבי
הארץ תתקיים בחופשת הקיץ, במרכז הפסג"ה ברמת-גן, בין השעות 16‎-9,
בתאריכים אלה:
המפגש הראשון יתקיים ביום שני, ט"ו בתמוז התשס"ד, 5 ביולי 2004.
המפגש השני יתקיים ביום שני, ו' באלול התשס"ד, 23 באוגוסט 2004.
פרטים נוספים יפורסמו בפורום שכתובתו http://snipurl.com/tikshoret.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, רחוב דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603283/4,
פקס' 02‎-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004