תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית לימודים חדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי לכל
המגזרים
9.7‎-4
באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים עלתה לאוויר מהדורה סופית
מעודכנת - לפני עריכת הלשון - של תכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר
היסודי. התכנית כוללת את התכנים הנדרשים בכל כיתה, הבהרות ודוגמאות
וכן רשימה של נושאים שבהם על התלמידים לגלות שליטה ויכולת ביצוע.
מהדורה זו מובאת באתר לידיעת מורים, מדריכים, מנחים, מרכזי מקצוע
וכותבי חומרי לימוד כדי לאפשר להם להיערך ליישום התכנית בחודשי
חופשת הקיץ לקראת שנת הלימודים הקרובה שבה תיכנס התכנית לתוקפה.
במקביל לפרסום התכנית באתר תושלם עריכתה הלשונית והגרפית. עם
אישורה הסופי על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית תצא התכנית לאור במסמך
מחייב לכל המערכת. התכנית תישלח לכל בתי הספר היסודיים, למרכזי
הפסג"ה, למכללות ולבתי ספר לחינוך. עותקים נוספים יהיה אפשר לרכוש
בהוצאת "מעלות", ובמקביל תועלה לאתר המהדורה הסופית של התכנית.


בשאלות על התכנית אפשר לפנות אל ד"ר מלכה מאונטוויטן, מרכזת ועדת התכנית,
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5601003, פקס' 02‎-5601043, דוא"ל orady@int.gov.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004