מיוחד חינוך 1
חינוך מיוחד 1.2


(סד)1.2‎-1    יישום חוק החינוך המיוחד - השתתפות משרדנו במימון
                    שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה"ל
                    התשס"ד  1. השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה
סוגי הכיתות שבהן משרדנו משתתף במימון שירותי הזנה
1.1

מימון שירותי הזנה
1.2
בשנת הלימודים התשס"ד השתתפות משרדנו במימון שירותי ההזנה היא 
9.40 ש"ח לתלמיד ליום. במגזר היהודי ימומנו 182 ימי לימוד, ובסך הכול
1,711 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הערבי והבדואי ימומנו 194 ימי לימוד,
ובסך הכול 1,824 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הדרוזי ימומנו 192 ימי לימוד,
ובסך הכול 1,805 ש"ח לתלמיד לשנה.

להלן פירוט מספר הימים שבהם המימון ניתן לפי החודשים:הערה: לא ימומנו שירותי הזנה בחופשות. 

התקציב אינו מיועד למימון נוסף הנדרש לתלמידים שיש להם בעיות תזונה
חריגות. כמו כן לא יממן משרדנו ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי
חולים, במסגרות הצמודות למוסדות בריאות ובמסגרות פנימייתיות.
התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים
המאוחדת של המשרד. מסגרות פנימייתיות הקולטות גם תלמידים
אקסטרניים יכולות להגיש בקשה לאגף לחינוך מיוחד למימון שירותי ההזנה
עבור תלמידים אלה על פי התעריף שפורט לעיל.

2. השתתפות משרדנו במימון תוספת שירותי היקף
וניקיון
 
השתתפות משרדנו בהוצאות על תוספת שירותי היקף וניקיון
בשנת הלימודים התשס"ד תהיה כדלקמן:
 
2.1
במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16
לתלמידים עם הפרעות נפשיות - סוג כיתות 28: לבית ספר 814
ש"ח לחודש ולכיתות גן 693 ש"ח לחודש.
 
2.1.1   
במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה
16.45 לתלמידים אוטיסטיים - סוג כיתה 21: לבית ספר 1,314
ש"ח לחודש ולכיתות גן מסוג זה 1,093 ש"ח לחודש.
 
2.1.2   
מוסדות וגני ילדים הפועלים עד השעה 14.30 אינם זכאים
למימון תוספת שירותי היקף וניקיון.
 
2.1.3   
החישוב בגין תוספת שירותי היקף וניקיון נעשה עבור עשרה חודשים.
 
2.2


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02‎-5603267/9.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003