בריאות 2.2


(סד)2.2‎-1    שירותי בריאות לתלמיד בשנת הלימודים התשס"ד


בשל אילוצים תקציביים יינתו שירותי בריאות לתלמיד על ידי משרד
הבריאות בשנת הלימודים התשס"ד בכיתות א'-ט' במתכונת מצומצמת.
בבתי ספר שבהם לא יהיה צוות בריאות קבוע יינתן השירות באמצעות צוות
משימה. במסגרת השירות יינתנו החיסונים על פי התכנית. הערכת מצב
בריאות התלמיד והמעקב אחר תלמידים עם בעיות בריאות וחינוך לבריאות
יינתנו בהיקף מצומצם.
לכשיתאפשר תורחב הפעילות להיקף הנדרש למען שמירתה וקידומה של
בריאות התלמידים.


בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת על תחום הבריאות במשרד, הגב'
עירית ליבנה,
טל' 02‎-5603451 ו-02‎-5603220.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003