בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3

(סד)4.3‎-1    בחינת הבגרות במוזיקה - רסיטל

בחודש יולי 2003 הופץ בבתי-הספר התיכוניים חוזר המפמ"ר למוזיקה סג/1
העוסק בדרישות ובהנחיות לבחינת הבגרות במוזיקה - רסיטל. החוזר כולל
טופסי רישום לבחינה. אפשר לקבל את הטפסים במשרדי הפיקוח על החינוך
המוזיקלי באמצעות בקשה בדואר או בפקס'. יש לציין את הכתובת
המדויקת של המבקש.

הטפסים יוגשו באמצעות בית-הספר בלבד. אפשר להגיש את הטפסים עד
ד' בתשרי התשס"ד, 30 בספטמבר 2003. טפסים שיגיעו לאחר
מועד זה יידחו לשנה הבאה.
האישורים או הערות להצעות יישלחו
לבתי-הספר עד סוף חודש נובמבר.

התכנית המוגשת הוא סופית, ואינה ניתנת לשינוי.
במקרים יוצאי דופן
אפשר יהיה לשנות את רפרטואר היצירות עד סוף נובמבר לכל המאוחר.
הכתובת למשלוח: ד"ר יעל שי, מפקחת מרכזת, הפיקוח על החינוך
המוזיקלי, משרד החינוך התרבות והספורט, רח' השלושה 2,
תל-אביב 61092.

זימונים לבחינה יישלחו לבתי-הספר מתחילת חודש פברואר, כחודש לפני
מועד הבחינה.

הערה: תלמידים הלומדים בקונסרבטוריונים המוכרים על ידי משרדנו יהיו
זכאים לציון בית-ספרי מטעם קונסרבטוריונים אלה. הציון יישלח למשרד
במעטפה נפרדת, ובה מסמך חתום על ידי מנהל המוסד.
תוצאות המבחן תישלחנה לתחנת קליטת הציונים עד אמצע יולי. הציונים
יועברו לתלמיד באמצעות הנהלת בית-הספר.

מועדי הבחינה

הבחינות תיערכנה בין החודשים פברואר-אפריל. מועד הבחינה אינו
ניתן לדחייה או לשינוי, למעט במקרים האלה:

במקרה של מחלה המונעת מהתלמיד להגיע למבחן (במקרה זה יש להביא
אישור רפואי המאשר שאין התלמיד מסוגל לגשת לבחינת הבגרות עקב
מצבו הבריאותי)
 
במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה
 
במקרה שיש חפיפה בין מועד הבחינה בנגינה למועד בחינת בגרות
חיצונית ו/או מבחני מיון בצבא (לצורך דחיית הבחינה יש להציג אישור
מבית-הספר/זימון מטעם הצבא).
 

חשוב: אי יכולתו של מלווה מנגן להגיע לבחינה אינה סיבה לדחייתה.

נוהל הבחינה

משך הבחינה כ-30 דקות. תכנית הבחינה חייבת להיות זהה לתכנית שאושרה
על ידי הפיקוח. אין לבצע יצירה שלא עברה אישור מוקדם של הפיקוח.
חובה להביא את חוברות התווים של היצירות המבוצעות ברסיטל. ליווי כלי
הוא באחריותו הבלעדית של הנבחן. במהלך הבחינה תורשה נוכחותו של
מורה התלמיד בלבד. אין לקיים כל דיון או שיחה עם הבוחנים במהלך
הבחינה שלא ביזמתם. צוות הבוחנים מנוע מלמסור כל הערכה, ציון או
ביקורת בתום הבחינה.

הערה: יש לצייד את התלמיד בטופס 9540. את הטופס אפשר להשיג
במזכירות בית-הספר.


לפרטים נוספים נא לפנות אל ד"ר יעל שי, מפקחת מרכזת על
החינוך המוזיקלי, בפקס' 03‎-6896131 או בדואר. בכל פנייה נא
לציין את שם התלמיד בתוספת מס' הנבחן ו/או מס' תעודת הזהות.
הפנייה לפיקוח תיעשה באמצעות בית-הספר בלבד. פניות מצד
ההורים לא תיענינה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003