בחינות בגרות 4.3


(סד)4.3‎-2    חומר הבחינה ליחידת "דינים ומבוא"
                    לבתי הספר הדתיים - קיץ התשס"ד


 
הפרק הראשון של השאלון יעסוק בנושאים אלו:
 
1.
לנבחנים בדינים ובמבוא במסלול "תלמוד" בשאלון 006104
על-פי שולחן ערוך עם ביאור ה"משנה ברורה"

נושא א' - הכנה לתפילה:
סימנים ד', ח', כ"ה ו-מ"ז

נושא ד' - שבת: סימן רע"א

וכן הפרקים א, י"ז, י"ח, כ', כ"ב, כ"ח ו-כ"ט מהספר "שמירת שבת
כהלכתה" - מהדורה חדשה, מתוקנת ומורחבת, התשל"ט.  
1.1
 
 
לנבחנים בדינים ובמבוא במסלול תושבע"פ בשאלונים
005102 ו-005203 על פי קיצור שולחן ערוך "גאנצפריד"

נושא א' - השכמה ותפילה:
סימנים א'-כ"ג, כ"ה, כ"ז, כ"ח
ו-ס"ח-ע"א

נושא ג' - שבת ומועדים: סימנים ע"ה-ע"ז, פ"ו ו-צ"ו-צ"ז, סקירה
על ל"ט אבות מלאכה ודוגמאות בחיי המעשה לאיסורים הנובעים
מהם, סוגי עירובין, תחום שבת, וכן הפרקים א', כ', ל"ב ו-ל"ג מהספר
"שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה חדשה, מתוקנת ומורחבת
התשל"ט) והפרקים ל"ו ו-ל"ז לבנות בלבד, וכן סעיפים 106‎-49,
320‎-145 ו-326‎-323 מהספר "דיני צבא ומלחמה", לבנים בלבד.
 
1.2
 
 
לנבחנים בדינים ובמבוא במסלול תושבע"פ בשאלונים
005102 ו-005203 על פי קיצור שולחן ערוך "מקור חיים"

נושא א - סדר היום:
סימנים א'-י', י"ג-כ"ג ו-כ"ה-כ"ו

נושא ג - שבת ומועדים: סימנים נ"ו, ס'-ס"ה, ע"ג-ע"ט, פ"א-פ"ב,
צ"ב ו-צ"ד, הפרקים א', כ', ל"ב ו-ל"ג מהספר "שמירת שבת כהלכתה"
(מהדורה חדשה, מתוקנת ומורחבת התשל"ט) והפרקים ל"ו ול"ז
לבנות בלבד, וכן סעיפים 106‎-49, 320‎-145 ו-326‎-323 מהספר
"דיני צבא ומלחמה", לבנים בלבד.
 
1.3
 
 
הפרק השני של כל השאלונים יעסוק בנושאים כלליים ובמושגי יסוד
בהלכה.
2. 
הפרק השלישי של כל השאלונים יעסוק במבוא לתושבע"פ על פי תכנית
הלימודים הרגילה.
3.

הערה: לימוד הפרקים בספר "שמירת שבת כהלכתה" יכלול התייחסות
למקורות, לטעמים, לנימוקים ולחילוקי הדינים המובאים בחלקו התחתון של
הדף. כמו כן, מאחר שמחבר הספר "שמירת שבת כהלכתה" מבסס את
ההלכות על פסקי הרמ"א, חובה על המלמדים הלכות אלה לציין את ההלכה
גם לפי דעת מרן המחבר בכל המקומות שבהם דעתו שונה מדעת הרמ"א.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לתושבע"פ, הרב שמעון לוי, טל'
02‎-5604122.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003