דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2


(סד)6.2‎-1    רענון נוהלי הטיולים והלמידה החוץ-בית-ספרית


הלמידה מחוץ לבית הספר והטיול הם מכשיר ראשון במעלה להכרת
הארץ, מורשתה, נופיה והטבע והאדם שבה ולהעמקת הקשר הרגשי עם
המדינה - מטרות שעל מערכת החינוך לקיים, איש איש בדרכו ולפי
אמונתו.
 
1. 
מנכ"לית משרד החינוך התרבות והספורט קוראת למנהלי בתי
הספר ולמורים להמשיך ולקיים את שגרת הטיולים והלמידה
מחוץ לבית הספר.


במעשה החינוכי והערכי עלינו להפעיל את כל חמשת החושים בקרב
תלמידינו, כי רק כך נוכל לחבר את כל מה שאנו מלמדים למציאות
חייהם היום-יומית. עלינו להרבות לטייל ולבקר בכל רחבי הארץ, לראות
במו-עינינו, לשמוע את הקולות, להריח ולטעום את מעשה ידינו, ובעיקר
לגעת בעברנו ובמורשתנו.
 
2. 
כאן המקום לציין שחלה עלינו חובה שעוגנה גם בהחלטת ממשלה וגם
בהנחיית המנכ"לית לוודא שכל תלמיד יסייר ויבקר בירושלים
במהלך שנות לימודיו. יתרה מזו, יש לוודא גם ביקור בכותל. מסקר
שנערך בצה"ל מתברר כי אחוז גבוה של בוגרי מערכת החינוך לא ביקרו
מעולם בכותל. וחלק ניכר מהם אף לא ביקרו בירושלים הבירה.
 
3. 
השתתפות התלמידים בטיולים, בסיורים ובסמינרים וביקוריהם
בתיאטרון, בקולנוע ובמוזיאונים הם חוליות חשובות בתהליך הלמידה
והחינוך. בפעילויות אלה באים לידי ביטוי תחומים המשפיעים על דמותו
של הבוגר כאזרח מעורב ואחראי, והן מגבירות את המודעות לערכי
המורשת וההומניזם של בני כל הדתות, מעודדות פתיחות וסובלנות
למיעוט ולשונה וכיבוד הזולת ומאפשרות את הכרת החברה הישראלית
על מרכיביה, על מורכבותה ועל בעיותיה.
 
4. 
אירועי הביטחון שאנו חווים משפיעים על הרגלי ההתנהגות והלמידה
מחוץ לבית הספר בכל מערכת החינוך, ובכלל זה הטיול הקצר והארוך
והיציאה לאתרי למידה ותרבות וכדומה. אנו עושים את כל אשר בידינו
כדי לקיים את שגרת הפעילות המתבצעת מחוץ לבית הספר.
אנו חייבים להמשיך בפעילות מחוץ לבית הספר ויכולים לקיימה
במקומות המורשים ובתנאים הנדרשים תוך שמירה על ההוראות כפי
שהן מוגדרות בחוזרי המנכ"ל, בטופסי התיאום המתקבלים עם אישור
הבקשה לטיול או בלוח ההודעות באתר של מינהלת הטיולים באינטרנט -
www.education.gov.il/tiyulim.
 
5. 
שנת הלימודים שעברה הייתה פורייה מבחינת פעילות הטיולים. יחד עם
זאת, בתי ספר רבים שכחו את ההנחיות המחייבות או התעלמו מהן.
לקראת תחילתה של שנת הלימודים התשס"ד ברצוננו לרענן ולהדגיש
כמה הוראות הקשורות ליציאה ללמידה מחוץ לבית הספר ולטיולים.
 
6. 
בשל המצב הביטחוני אנו מחויבים עדיין ב"הוראות השעה" המדגישות
את כללי ההתנהגות בכל רחבי הארץ ואת איסור הטיולים בשטחי יהודה,
שומרון, בקעת הירדן וחבל עזה, וכן את ההנחיה הייחודית ל"קו התפר".
הוראות אלה מעודכנות מעת לעת, ואפשר למצוא אותן באתר האינטרנט
של מינהלת הטיולים, www.education.gov.il/tiyulim
, ובחוזר
הוראות הקבע סא/5(ב).
 
7. 
להלן מספרי הטלפון והכתובות של לשכות התיאום ושל חדר
המצב:
תיאום הפעילות המתוכננת  8. 
פעולת התיאום היא בפועל קבלת האישור לקיים את הפעילות
המתוכננת. מעבר לחובה לקיים את התיאום יתרונו הוא בהנחיה
המדויקת שהמתאם מקבל לגבי הליווי החמוש והרפואי שעליו
להסדיר טרם יציאתו לאתר מסוים ולגבי הדגשים נוספים - עשה ואל
תעשה - הקשורים לאתר זה.
 
8.1
 
 
קבלת האישור להגיע לאתר מסוים אין בה כדי לתת לאתר הכשר
מבחינת הפעילות המתקיימת בו, לא מההיבט הפדגוגי ולא מההיבט
הבטיחותי. לפיכך על מנהל בית הספר, או על אחראי הטיול מטעמו,
לוודא שאכן האירועים המתקיימים באתר הם בהתאם לכללים
שנקבעו בחוזרי המנכ"ל (ובמיוחד בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב)
המנחה בנושאי בטיחות) וברשיון ההפעלה מטעם הרשויות - רישוי
עסקים.
 
8.2
 
 
טופס בקשת התיאום יוגש על ידי בית הספר ללשכות התיאום
בחתימת המנהל או רכז הטיולים או המורה האחראי לטיול. כל
בקשה המוגשת על ידי חברת טיולים אינה מקובלת, ומניסיוננו גורמת
לכך שבית הספר לא יהיה מודע להוראות שעליו לקיים.
 
8.3
 
 
טופס בקשת התיאום לטיול הנערך באזורים 2 ו-3 יועבר ללשכת
התיאום עד 14 יום לפני המועד המתוכנן ליציאה. לטיול הנערך
באזור 1 יוגש טופס הבקשה לא יאוחר מ-21 יום לפני יום
היציאה.
 
8.4
 
 
תשומת לב מיוחדת מופנית לפרטים שיש למלא בטופס הבקשה
לתיאום: פירוט מדויק של המסלול המתוכנן (לא יותר משתי
אלטרנטיבות ליום), אתר הלינה (אם הטיול נמשך יומיים ומעלה),
סמל המוסד ומספר הטלפון הנייד של אחראי הטיול. אם הוחלף
אחראי הטיול, יש לעדכן את "חדר המצב" בפרטים החדשים, ובכלל
זה מספר הטלפון הנייד.
 
8.5
 
 
מוסד חינוכי רשאי לבקש שינוי מסלול או הוספת אתר גם לאחר
קבלת האישור. בפנייתו יציין המוסד את מספר התיאום שיש בכוונתו
לשנות. עד ליום שלפני היציאה לטיול תוגש הפנייה ללשכת התיאום
שאישרה את הטיול. בכל מקרה אחר תוגש הפנייה לחדר המצב.
 
8.6
 
 
על בית הספר לוודא את התאמת מסלול הטיול לקבוצת הגיל
המתוכננת לבצעו, לכושר הליכתה וליכולותיה. נתונים אלה נמצאים
בגב מפת "סימון השבילים", בסיווג "סוגי המסלול".
 
8.7
 
 
אין לצאת לטיול ללא טופס האישור החתום על ידי אחת מלשכות
התיאום. הדברים אינם נוגעים כמובן לטיולים שאינם מחויבים
בתיאום, כמצוין בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), סעיף 5.3‎-25, תת
סעיף 3/ז-3 (עמ' 126). אם בית הספר אינו בטוח באשר לצורך
בתיאום באתר מסוים, יבדוק זאת מול חדר המצב או יגיש בקשה
ויקבל תשובה מוסמכת בכתב. אין להתבסס על תשובה עמומה בעל
פה.
 
8.8
 
 
בית הספר רשאי לפנות לחדר המצב ביום הטיול ולבקש באופן מנומק
שינוי ו/או הוספת מסלול. ההיתר יינתן בתנאים אלו:
 
8.9
 
 
אם אין מדובר באטרקציות המצריכות היערכות מיוחדת;  8.9.1
 
אם אין מדובר במעבר מאזור ביטחוני אחד לשני, המחייב שינוי
בליווי החמוש (החמרה במספר המלווים או בסוג הנשק).
 
8.9.2
 
החליט בית הספר, מסיבותיו, לבטל את הטיול, ידווח על כך ללשכת
התיאום או לחדר המצב. בכל מקרה אין לצאת לטיול עם תיאום
שהתאריך שלו אינו מקביל לתאריך היציאה.
 
8.1.0
 
 
כדי למנוע אי-נעימויות ומחלוקות במהלך השנה יש להקפיד בעת
תכנון העיתוי של הטיול שהוא לא יחול בימים אלו:
 
8.1.1
 
 
ימי זיכרון רשמיים: יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין
ז"ל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי כוחות
הביטחון, אלא אם הפעילות מוקדשת לנושאים אלה
 
8.11.1
 
 
היום שבו נערך תרגיל התגוננות במוסדות החינוך: השנה הוא
ייערך ביום ד', ח' בכסלו התשס"ד, 3 בדצמבר 2003.
 
8.11.2
 
 
8.1.2
 
 
חדר המצב: טל' 02‎-6222211, סלקום 678*, פקס' 02‎-6243774.
 
 
האחריות והליווי בטיולים ובלמידה מחוץ לבית הספר  9. 
מנהל בית הספר: המנהל אחראי לביצוע נאות ובהתאם להוראות
חוזר המנכ"ל של כל פעילות הנעשית בבית הספר ומחוצה לו. מאחר
שאין ביכולתו להיות בכל מקום באותה עת, עליו למנות - בכתב -
"אחראי טיול" לכל פעילות הנעשית מחוץ לבית הספר.
 
9.1
 
 
אחראי הטיול: אחראי הטיול פועל מטעם המנהל ואחראי על
פעולתה התקינה של כל הקבוצה על מגוון מלוויה ועל רכבי ההסעה
שלה. לפיכך עליו לוודא כי כל פעולה נעשית בהתאם להוראות חוזרי
המנכ"ל, בלי חריגה מהן. סמכותו להיות הפוסק האחרון והקובע בכל
נושא במהלך הטיול, ובכלל זה המלווים וההורים הנמצאים בטיול.
אחראי הטיול מנחה ומבקר את פעולות המדריך הפועל מטעמו.
המדריך אינו יכול להיות אחראי על הקבוצה המטיילת. חובת אחראי
הטיול לקבל את אישור מנהל בית הספר לכל פעולה שאינה מתואמת
מראש.
 
9.2
 
 
מלווה מבוגר: קבוצה המקיימת כל פעילות שהיא מחוץ לבית הספר
חייבת להיות מלווה על ידי מבוגרים שאחד מהם הוא המורה

על פי הטבלה שלהלן:
9.3
 
מלווה רפואי: יש שלוש דרגות ליווי: מגיש עזרה ראשונה (מע"ר -
רצוי להתבסס על עובדי הוראה), חובש ורופא (ראה חוזר הוראות
הקבע סא/5(ב), סעיף 5.3‎-25, תת-סעיף 14, עמ' 169). על בית
הספר מוטלת האחריות להתאים את אופי המלווה הרפואי לסוג
הפעילות המתוכננת (ראה חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), בפרק העוסק
בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ובפרק העוסק בפעילויות מים).
בכל מקרה של טיול במסלול המיועד למיטיבי לכת יש לצרף חובש
במקום מגיש עזרה ראשונה.
 
9.4
מלווה חמוש: ראה את ההוראות בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב),
סעיף 5.3‎-25, תת סעיף 3 (עמ' 117). בכל מקרה של פיצול הטיול
באופן שאין קשר עין וקשר קולי בין הקבוצות יש לראות בכל קבוצה
טיול עצמאי לעניין הליווי החמוש הנדרש.
 
9.5
המלווים השונים יכולים לשמש בכמה תפקידים, בתנאי שמספרם לא
יפחת מהמספר המחויב בעת הפעילות. לדוגמה: בטיול של 30
תלמידים, המחויב ב-2 מלווים מבוגרים - מגיש עזרה ראשונה ומלווה
חמוש - שני המלווים הבוגרים יכולים לשמש גם בשאר התפקידים.
9.6
הקשר עם ההורים (ראה גם בחוזר הוראות הקבע סא/10(א), סעיף 6.2‎-20)
10.
הודעה להורים  10.1
 
חוזר מנהל בית הספר הנשלח להורים בתחילת שנת הלימודים
יפרט גם את הטיולים לסוגיהם. מסמך זה יימסר גם במסגרת
"יום ההורים" הראשון בתחילת שנת הלימודים שבו מוצגת
התכנית השנתית.
 
10.1.1
 
בחוזר תוצג התכנית השנתית של הלמידה מחוץ לבית הספר
והטיולים, ותהיה בה פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם
בפעילות. לחוזר תצורף הצהרת בריאות שתוחזר לבית הספר
חתומה, יחד עם אישור ההשתתפות.
 
10.1.2
 
חובה על בית הספר להודיע מראש על פרטי כל טיול שיש בו
קושי מיוחד כמו מאמץ גופני חריג, חציית גבים וכניסה למים,
גלישה מצוקים וכד', ועל ההורים לאשר את השתתפות ילדם.
 
10.1.3
 
יש להודיע להורים על כל טיול ארוך החורג משעות הפעילות
בבית הספר. אין צורך בקבלת אישור נוסף על זה שהתקבל
בתחילת שנת הלימודים.
 
10.1.4
 
שעת הסיור והטיול החודשי המתקיימים בתוך גבולות היישוב
הם אחת מהפעילויות הלימודיות, וכמו כל פעילות לימודית אינם
מותנים באישור ההורים על קבלת ההודעה.
 
10.1.5
 
אישור הורים על קבלת ההודעה ועל מצב הבריאות של ילדם
10.2
 
החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים,
והטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה.
 
10.2.1
 
הורה שלא החזיר אישור חתום בתוך הזמן שנקבע, יש לראות
בכך משום קבלת הסכמתו להשתתפות ילדו בפעילות המתוכננת.
10.2.2
 
תלמיד שלא הציג אישור השתתפות בפעילות חריגה, כאמור
ב-9.1.3 לעיל, לא יורשה לקיימה.
 
10.2.3
 
הורים הסבורים כי ילדם אינו יכול, מטעמי בריאות, להשתתף
בטיול, יצרפו להודעתם אישור של רופא. האישור יועבר לעיונו
של הצוות הרפואי בבית הספר, והוא יקבע את ההנחיות לגבי
השתתפות התלמיד בטיול.
 
10.2.4
 
טיולים בתנאי עומס חום כבד - אפריל-אוקטובר  11.
בערב היציאה לטיול ובמהלכו יש להאזין לתחזית מזג האוויר
המשודרת במהדורת החדשות. בתחזית כלולה הפנייה "לידיעת כוחות
צה"ל" ובה חלוקה אזורית על פי המפה הגיאו-אקלימית בגב "מפת
תכנון ותיאום הטיולים" שברשות בתי הספר.
 
11.1
 
ב"חדר המצב" מצויה מפה ובה תת-חלוקה פרטנית של הארץ בעת
עומס חום כבד. מומלץ להיעזר בה ולוודא את מצבו המדויק של
המסלול המתוכנן.
 
11.2
 
לרשות המעוניינים העמיד השירות המטראולוגי מענה קולי ובו
תחזית מעודכנת בטל' 03‎-5600600.
 
11.3
 
הודיע החזאי בערב לפני הטיול שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל
(עומס חום כבד) באזור היעד של הטיול, אין לבצע טיולי שטח
שנדרש בהם מאמץ גופני. במקרה זה יידחה הטיול או יותאם למצב
שנוצר.
 
11.4
 
בתנאי מזג אוויר קשים אפשר לתכנן ביקורים במפעלים, במוסדות,
במוזיאונים או באתרים מוצלים. לרשות המוסדות רשימת מסלולים
המותרים בעומס חום כבד; ראה באתר מינהלת הטיולים,
ב"מסלולים".
 
11.5
 
אם הודיעו על עומס חום כבד שישרור במשך היממה, ללא הגבלת
שעות, יש לרכז את ההליכה לשעות הבוקר (עד השעה 9) ולשעות
אחר הצהריים (מהשעה 16). בין השעות האלה יימצאו המטיילים
במקומות מוצלים, בנסיעה או בביקור באתר, ויימנעו ממאמץ גופני.
 
11.6
 
הכניסה למים והפעילות בהם בזמן הטיול  12.
הכניסה לכל מקווה מים והרחצה בו אסורות, בין אם מקווה המים
הוא ברכת דגים או אגירה מכל סוג שהוא, תעלה פתוחה להובלת מים
או להשקאה, גבי מים, נחלים או כל מאגר מים אחר. הרחצה מותרת
כמובן בחופי רחצה מוכרזים ובברכות שחייה מאושרות.
 
12.1
 
כללי הרחצה בחופי הרחצה ובברכות השחייה מפורטים בחוזר
הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1‎-27, וכן בחוזר הוראות הקבע
סג/9(ב), "קייטנות ומחנות קיץ", סעיף 11-.7.11
 
12.2
 
יש להזהיר את אחראי הטיול ואת התלמידים לבל יתקרבו למאגרי
מים פתוחים. הרחצה בהם טומנת בחובה סכנת מוות בטביעה והיא
אסורה על פי חוק.
 
12.3
 
הכניסה למים רדודים מותרת כאשר הפעילות היא חלק ממסלול
הטיול, מהלימוד ומהחוויה, כמו הכנת ביוטופ וכדומה. בכל מקרה
תינקטנה הפעולות הבאות לפני הכניסה למים:
 
12.4
 
יש לקבל אישור מראש ממנהל בית הספר.  12.4.1
 
יש לוודא שעומק המים אינו עולה על גובה הברכיים של התלמיד
הנמוך בקבוצה.
 
12.4.2
 
יש לוודא שאין במקום סכנת טביעה או סכנה בטיחותית מכל
סוג.
 
12.4.3
 
יש לוודא מראש אצל הרשויות המוסמכות באזור, שהמים אינם
מזוהמים ושאין איסור כניסה מיוחד למקור מים זה.
 
12.4.4
 
האוטובוס בטיול  13.
בהסעה באוטובוס צמוד בטיול ישבו כל תלמיד ומלווה במושב נפרד
וללא שותפים.
 
13.1
 
המורה האחראי יבדוק את הנושאים הבאים לפני העלייה לאוטובוס
(קיומם הוא תנאי להסעה):
 
13.2
 
גיל האוטובוס לא יעלה על 10 שנים.  13.2.1
 
לאוטובוס יש אישור בטיחות חודשי תקף מטעם קצין הבטיחות
בחברה.
 
13.2.2
 
באוטובוס יש תיק עזרה ראשונה, ערכת מילוט ואלונקה.  13.2.3
 
באוטובוס תהיה מערכת קשר חיצונית או טלפון נייד, ורצוי
שתהיה בו מערכת כריזה פנימית.
 
13.2.4
 
בעת טיול רגלי ארוך חובה לדאוג שבאוטובוס יהיה מכל מים
רזרבי מקורי או מכלים ניידים שישמשו לעת חירום, כשאין
מים.
 
13.2.5
 
בדיקת המוכנות לפני היציאה לטיול  14.
לאחראי הטיול יהיה "תיק טיול", ובו:  14.1
 
תכנית הטיול המפורטת הכוללת את מסלול הנסיעה וההליכה,
את האתרים שמתוכנן לבקר בהם, את החניות והעצירות ואת
אתרי הלינה
 
14.1.1
 
עותק מאישור הטיול כפי שהתקבל מלשכת התיאום (בעת פיצול
רצוי שיהיה עותק בידי כל אחד מהמורים המובילים קבוצה);
 
14.1.2
 
מפת סימון שבילים 50000:1 ועליה הנתיב המתוכנן (יכולה
להיות בידי המדריך);
 
14.1.3
 
רשימה שמית של כל המטיילים עם מספרי טלפון, ובכלל זה
המלווים, בחלוקה לפי אוטובוסים ו/או קבוצות הליכה
 
14.1.4
 
רשימה מרוכזת של תלמידים בעלי בעיות רפואיות וסיווגן;  14.1.5
 
מספרי טלפון של חדר המצב ומספרים אחרים למקרי חירום (של
ביה"ס ושל המנהל וכדומה);
 
14.1.6
 
טלפון נייד שמספרו מוכר בבית הספר ובחדר המצב.  14.1.7
 
אחראי הטיול יוודא את קיומם של כל "התיאומים האחרונים":
הכניסות לאתרים, הלינות וכדומה.
 
14.2
 
מקורות שבתי הספר יוכלו לשאוב מהם מידע והבהרות ומענה
לשאלות
 
15.
חוזרי המנכ"ל העוסקים בהנחיות ביטחון (חוזר הוראות הקבע
סא/5(ב)) ובטיחות (חוזר הוראות הקבע סב/6(ב)) בטיולים
 
15.1
 
אתר מינהלת הטיולים באינטרנט: www.education.gov.il/tiyulim
(באתר "לוח הודעות" המציג כל הנחיה חדשה ושינוי בהוראות)  
15.2
 
הדואר האלקטרוני של מינהלת הטיולים: tiyulim@education.gov.il  15.3
 
לשכת מינהלת הטיולים, טל' 02‎-5603005/6, פקס' 02‎-5602882  15.4
 
הפקחים האזוריים  15.5
 
חדר המצב לטיולים, טל' 02‎-6222211, סלקום 678*, פקס'
02‎-6243774.
 
15.6
 
אתר המינהלת באינטרנט מכיל מידע שימושי רב בנושאים מגוונים:
מסלולי טיולים עם נתונים מעשיים למטייל, רשימת מסלולים שיש בהם
הגבלות לגיל המטיילים (חשוב מאוד בשלבי התכנון), רשימת מסלולים
המותרים לטיול בתנאי עומס חום כבד ועוד.
 
16.
להלן רשימת הטלפונים של פקחי הטיולים בחתך אזורי עבודתם. אפשר
לפנות אליהם ולהתייעץ עמם בכל הקשור להנחיות הכלליות והנקודתיות
באזור עבודתם:
אזור הצפון - מתל-אביב צפונה
- הגליל המזרחי והעליון וצפון הגולן: טל' 056‎-283684
- הגליל המערבי והתחתון: טל' 056‎-283669
- עמק הירדן, סובב כנרת, ארבל, דרום הגולן ומרכז: טל' 056‎-282814
- רמות מנשה, הכרמל המזרחי, הגלבוע, עמק יזרעאל ובקעת בית שאן:
טל' 064‎-201472
 
17.
- הכרמל, עמק אלונה, זכרון יעקב ומישור החוף הצפוני: טל'
056‎-282629
אזור הדרום - מתל אביב דרומה
- שפלת יהודה, הרי ירושלים, העיר ירושלים וחוף פלשת: טל'
056‎-283700
- צפון מדבר יהודה, עד מצדה ועד בכלל, טל' 056‎-283373
- דרום מדבר יהודה וצפון הערבה: טל' 056‎-282587
- רמת הנגב, הר הנגב, סובב רצועת עזה: טל' 056‎-282686
- אילת וסביבתה: טל' 057‎-732614
 
 

בשאלות אפשר לפנות אל מנהל מינהלת הטיולים, מר רוני נעמן, טל'
02‎-5603005.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003