חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
התנדבות 7.2


(סד)7.2‎-1     ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ד


1. כללי
השתתפותם של תלמידים וחניכי תנועות הנוער בפעילות התנדבותית
למען הזולת, בעזרה מעשית לילדים ולבני נוער חולים, נכים ופגועים, היא
ערך חינוכי שיש לעודד אותו ולהתמיד בו. משרדנו מבקש לקיים את
מבצעי ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.
1.1
הפעילות ההתנדבותית הזו תהיה חלק מהתכנית החינוכית של בתי הספר
ותנועות הנוער, וההתרמה מדלת אל דלת תהיה חלק מההתנדבות
השנתית ולעתים שיאה של ההתנדבות.
1.2
הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים, באופן מעשי, תהיה
בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם מועצת
התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי.
1.3
הפעילות ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות
האישית" או במסגרתה.
1.4

2. מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות
להלן פירוט מועדי התרמה של העמותות אלו"ט, סוכרת נעורים והאגודה
למלחמה בסרטן (יתר המועדים יפורסמו במועד מאוחר יותר):

2.1
המנהלת הכללית של משרד החינוך התרבות והספורט מבקשת מהרשויות
המקומיות לפרסם על גבי לוחות המודעות של הרשות ובאמצעים אחרים
העומדים לרשותן את מועדי ההתרמה ואת שמות העמותות המתרימות,
תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי
הספר וחניכי תנועות הנוער. הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל
את המתרימים בסבר פנים יפות, כמתחייב מהתרמה הנעשית בהתנדבות,
כעזרה לזולת ושלא על מנת לקבל פרס.
2.2
רשות מקומית יכולה לאשר את קיומם של שני ימי התרמה נוספים
לעמותות שלא נכללו בימי ההתרמה הארציים. קיום יום התרמה מקומי
יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים בשנת הלימודים. אישור יום
התרמה מקומי כרוך בבדיקת מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי
הרשות המקומית. האחריות על יום התרמה מקומי, על ביטחון
התלמידים ועל כל הנוגע ליום זה היא של הרשות המקומית לפי הנחיות
חוזר המנהל הכללי לעניין התרמות, ביטחון ובטיחות.
2.3
לאור המצב הביטחוני יש להקפיד על מילוי הוראות הבטיחות והביטחון
כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 5-.7.2 רצוי להימנע
מהצבת זוג תלמידות להתרמה באזורים מבודדים.
2.4


בשאלות אפשר לפנות אל מזכיר ועדת המעקב לענייני התרמות
במינהל כוח אדם
בהוראה, תיאום ובקרה, טל' 02‎-5604711.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003