עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5


(סד)8.5‎-3    הסכם קיבוצי בגין מורי של"ח


בסעיף 8.5‎-6 של חוזר הודעות ומידע סג/7 פורסם ההסכם הקיבוצי בגין מורי
של"ח, ונפלו בו כמה טעויות.
להלן ההסכם המתוקן בצירוף שני מכתבים הנספחים אליו:

1. ההסכם
הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 1.1.03

בין

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה באוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך, גב'
רונית תירוש;
- 
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט
שלוש הערים הגדולות, המיוצג על ידי מר גיורא רוזנטל, מנכ"ל השלטון
המקומי, ומר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;
- 
שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל אביב וחיפה), המיוצגות על ידי מר
אילן שדות;
- 

(להלן - המעסיקים)

מצד אחד

לבין

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות, המיוצג על ידי
יו"ר ארגון המורים, מר רן ארז;

(להלן - ארגון המורים)

מצד שני

 
וביום 13.1.87 נחתם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות עובדי
המדינה והוועד הארצי של מורי של"ח הסכם שלפיו זכאים מורי
של"ח לתשלום בגין פעילות מיוחדת הכוללת לינת לילה בחוץ (להלן -
הסכם 78');
הואיל: 
 
וביום 15.5.89 נחתם בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי
ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים הסכם קיבוצי (להלן -
הסכם 89') שלפיו זכאים
עובדי הוראה העובדים בשירות המעסיקים ומדורגים בדירוג עובדי
הוראה לגמול בגין שהייה בטיול הכולל שהות לילה (להלן - גמול לינת
לילה);
והואיל: 
 
וביום 8.9.98 נחתם בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי
ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים הסכם קיבוצי (להלן -
הסכם 98') שלפיו זכאים העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה
המיוצגים על ידי ארגון המורים, למעט מורי של"ח, לתגמול בגין
פעילות חוץ-בית-ספרית. עוד נקבע בהסכם 98', כי ביחס למורי של"ח
ימשיך לחול הסדר הגמול אשר היה בתוקף במועד חתימת ההסכם;
והואיל: 
 
והצדדים נחלקו בדעותיהם בנוגע לתחולת הוראות הסכם 89' על
מורי של"ח;
והואיל: 
 
ובגין מחלוקת זו פנה ארגון המורים לביה"ד האזורי לעבודה בת"א
בדרך של סכסוך קיבוצי, וברצון הצדדים ליישב מחלוקת זו בדרך
של הסכם קיבוצי זה;
והואיל: 
 
והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהגיעו אליהן בהסכם קיבוצי;
והואיל: 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1. 
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה המועסקים
בשירות המעסיקים בתפקיד של מורה של"ח המיוצגים על ידי ארגון
המורים (להלן - מורה של"ח).
2. 
מסעות וטיולים  3. 
מוסכם כי בנוסף לזכאותם של מורי של"ח כמפורט בהסכם 78',
מורה של"ח יהיה זכאי לגמול לינת לילה, בהתאם לתנאים הקבועים
בסעיף 6.10 להסכם 89', החל מיום .1.9.98
 
3.1
 
 
מובהר בזה כי סעיף 6.10 להסכם 89' לא חל על מורה של"ח עד
ליום .1.9.98
 
3.2
 
 
גמול לינת לילה כמפורט בסעיף 3.1, בגין התקופה שמיום 1.9.98
ועד מועד תשלומו בפועל, ישולם למורי של"ח, לפי דיווח על ביצוע
לינת לילה כמפורט בסעיף 7 לחוזר משרד החינוך מיום 13.8.81
(להלן - הדיווח), במשכורת חודש ינואר 2003 ולא יאוחר ממשכורת
חודש פברואר 2003.
לאחר מכן ישולם גמול לינת לילה מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמור
בסעיף 3.1 ועל פי הדיווח.
3.3
 
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים הן ברמה
הארצית והן ברמה המקומית בנושא תשלום גמול לינת לילה בגין ליווי
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית של מורי של"ח.
4. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו על ליום חתימת
הסכם זה, בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם החתימה על הסכם
זה.
מיד לאחר חתימת הסכם זה יגיש ארגון המורים בקשה לבית הדין
האזורי לעבודה בתל אביב למחיקת התובענה בס"ק 481052/99.
5. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים כי בתקופת תוקפו של הסכם זה לא ינקוט צד אחד
או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו אמצעי שביתה
או השבתה מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי
העבודה או סדריה לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
6. 
יישוב חילוקי דעות
ועדה מעקב משותפת, בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר, מנכ"ל משרד החינוך, נציג השלטון המקומי ויו"ר ארגון המורים,
תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי דעות הנוגעים
לפירושו או ליישומו. מוסכם כי הוועדה המשותפת תתכנס בתוך 21 יום
מיום שזומנה ע"י מי מהצדדים השותפים לה.
7. 


2. נספח שני מכתבים הנספחים להסכם

כ"ז בטבת התשס"ג לכבוד
1 בינואר 2003 מר יובל רכלבסקי
  הממונה על השכר והסכמי עבודה

הנדון: מורי של"ח - גמול בגין שהייה בטיול הכולל שהות לילה


הנני מתחייב כי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים
ובמכללות לא יתמוך בתביעות עובדי הוראה המועסקים בתפקיד של מורה
של"ח המיוצגים על ידי ארגון המורים, לתשלום עבור גמול בגין שהייה בטיול
הכולל שהות לילה, בגין התקופה שעד למועד החתימה על הסכם קיבוצי מיום
.31.12.02

בברכה,


רן ארז

יו"ר ארגון המורים

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות


אל: כ"ז בטבת התשס"ג
מר רן ארז 1 בינואר 2003
יו"ר ארגון המורים
מגדלי לוינשטיין
דרך פתח-תקוה 23
תל-אביב 66184

הנדון: מורי של"ח - גמול בגין שהייה בטיול הכולל שהות לילה

הנני מתחייב בזאת, כי לא יבוצעו ניכויים מעובדי הוראה המועסקים בתפקיד
של מורה של"ח בגין גמול שהייה בטיול הכולל שהות לילה, מעבר לניכויים
שכבר בוצעו ערב ההסכם הקיבוצי מיום .31.12.02

בברכה,


יובל רכלבסקי

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003