תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3


(סד)9.3‎-1    מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות ותאריכי
                    האירועים הארציים והבינלאומיים - התשס"ד


 
עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות
הספורט של בתי הספר בהתשס"ד
1.
בשנת הלימודים התשס"ד יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות
ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף
11 לחוק לימוד חובה):
 
 
לכיתות ז'-ח': א' בטבת התש"ן (29.12.89). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ט (9.12.88) ואילך.
 
-   
לכיתות ט': א' בטבת התשמ"ט (9.12.88). מותר לשתף חריג גיל אחד
יליד א' בטבת התשמ"ח (22.12.87) ואילך.
 
-   
לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ו (13.12.85). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ה (25.12.84) ואילך.
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: מירוצי
שדה, ניווט, טניס שולחן, כדורעף וכדוריד): .1.1.87
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות
הבינלאומיות שלהם): א' בטבת התשמ"ז (2.1.87).
 
-   
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת
התשמ"ו (13.12.85).
 
-   
מסגרות התחרות הספורטיבית  2.
כללי  2.1
 
אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך
הגופני", משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על
החינוך הגופני, תל-אביב, התשס"א, 2001‎-2000.
 
א)   
מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות
הספורט של בתי-הספר.
מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות: האחת
לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות עד כה,
והשנייה - לבתי ספר שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי בכיתות
ז'-ח' ו-ט' בענפי הספורט הבאים, לתלמידות ולתלמידים:
כדורעף, גלשני מפרש, אתלטיקה קלה, שחמט, טניס-שולחן
וניווט ספורטיבי; ולתלמידות בלבד: כדוריד וכדורגל.
 
ב)   
חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת
ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת
בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת אחידה
וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה
בתחרות.
 
ג)   
בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי
מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה). הופעה
עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי תלבושות
ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.
 
ד)   
מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי
למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות התלמידים
ולביטוח נגד תאונות אישיות (אפשר לקבל טפסים אלה אצל
המפקח על החינוך הגופני במחוז).
כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים על
נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית
שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע סג/8(א), סעיף 9-.9.3
למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט
הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל,
בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף
לכרטיס הרישום הקבוצתי.
 
ה)   
מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים
לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים דלהלן. מרכזי המקצוע
אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים לפני המועד
המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח הזמנים.
 
ו)   
שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל יסודיים
בתחרויות הספורט
 
2.2
 
הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף
בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
 
א)   
מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות
בבית-הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3
חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות
(אחת לכל חטיבה).
או:
 
1)
 
תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת
זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת
לשלוש חטיבות הביניים.
 
2)
 
להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:  ב)   
כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר מנבחרת
אחת) על גבי טופס "רישום קבוצתי למשתתפים".
 
1)
 
על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול
החטיבה באותו מוסד.
 
2)
 
במקרה של בחירה באפשרות 1 אסור יהיה להעביר תלמיד
מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.
 
3)
 
הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל
ענפי הספורט.
 
4)
 
השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל שתפורסמנה
על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/התאחדות הספורט
לבתי ספר.
 
5)
 
כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז',
שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא
אפשרות
להעפיל לגמר הארצי. בשלב זה תהיה הקבוצה הרשמית זו
המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.
 
6)
 
בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על, בכדורסל או
בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של
כיתות י' לתלמידים אשר אינם נמנים על סגל שחקני
ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).
בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א, אשר
אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת ליגת-העל; כל זאת
באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.
 
7)
 
תלבושת
תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה
ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).
 
ג)   
אירועים ארציים ובינלאומיים  3.   
מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם
ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.
לאליפויות הארציות שבהן ההרשמה פתוחה תהיה ההרשמה
לתחרויות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
3.1
 
בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את המדינה
בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.
הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד.
ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך הגופני,
ואין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני
לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבינלאומיות (בכל
מקרה תהיה תמיכת משרד החינוך התרבות והספורט עד לגובה של
50% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים).

אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"ד:
 
3.2
 
כדוריד (הונגריה): י"ט-כ"ו באדר התשס"ד (19‎-12 במרס
2004)
 
-   
כדורעף (קפריסין): כ"ז באדר-ה' בניסן התשס"ד (27‎-20 במרס
2004)
 
-   
טניס שולחן (גרמניה): ה' בניסן-י"ב בניסן התשס"ד (27 במרס-3
באפריל 2004)
 
-   
מירוצי שדה (צרפת): י"א-ט"ז בניסן התשס"ד (7‎-2 באפריל
2004)
 
-   
ניווט (בלגיה): כ"ח בניסן-ד' באייר התשס"ד ( 25‎-19 באפריל
2004)
 
-   
באליפויות של כדוריד, כדורעף, טניס שולחן ומירוצי שדה רשאים
להשתתף אך ורק תלמידי כיתות י'-י"א שנולדו אחרי התאריך
1.1.87.

הערה
 
 
כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד, האליפויות
הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל ובקטרגל לבתי
הספר העל יסודיים בשנת הלימודים התשס"ד מאורגנות בימים
מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית-הספר). מנהלי בתי הספר
מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים
בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.
 
להלן מועדי האליפויות:
משחקי כדור

4. כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה

מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות.
ללוח הזמנים שלהלן:תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם

5. ניווט, כושר גופני ושחמט

בריצת ניווט ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה למפעלי
ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו
למחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

7. מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיטכללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס
8. הנוטלים חלק בתחרויות ספורט

כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט
של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית
והספורטיבית", כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סג/8(א), סעיף 9-.9.3

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי
ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה
את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).

הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני
במחוזות/התאחדות ספורט בתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על חינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003