תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7


(סד)9.7‎-1    חשיבה כמותית בשנת הלימודים התשס"ד


לצורך קידום הישגיהם של התלמידים ולצורך עמידתם בסטנדרטים
בינלאומיים יצא המשרד בתכנית "פיתוח חשיבה כמותית" שעניינה חיזוק
הבסיס המתמטי והאוריינות המתמטית, שישמשו את התלמידים בלימודים,
בחיי היום-יום ובחיי העבודה.

בשנת הלימודים התשס"ג הפעלנו את פרויקט החשיבה הכמותית בכ-400 בתי
ספר, בכיתות ח', במשך שעה בשבוע. לקראת המשך הפעלת התכנית בשנת
הלימודים התשס"ד יצא חוזר מפמ"ר בנושא לכל בתי הספר בארץ ("תכנון
הלימודים בחט"ב בשנה"ל תשס"ד" - חוזר המפמ"ר למתמטיקה, תשס"ג/4),
ובו מודגשת חשיבות הלימוד של הנושאים הכמותיים, ומובאות הנחיות לגבי
אופן השילוב של הנושאים הכמותיים בכיתות ז'-ט'.

מבחני המיצ"ב יבדקו מעתה גם את היכולת של התלמידים בנושאים
הכמותיים (תובנה מספרית, מדידות, ייצוג נתונים והסתברות). אך בכך אין
די; על כל הגורמים להתאחד כדי למנוע מצב שבו התלמידים אינם מצליחים
להתמודד עם מטלות מתמטיות פשוטות אך משמעותיות.

את ספרי הלימוד הבאים בנושא של חשיבה כמותית אפשר לרכוש
בהוצאת מעלות ובחנויות הספרים:

ספרים בעברית:
"פיתוח חשיבה כמותית" א' (17.30 ש"ח); "פיתוח חשיבה
כמותית" ב' (21.20 ש"ח); "מבחנים למורה" (9.90 ש"ח).

ספרים בערבית: "פיתוח חשיבה כמותית" א' (11.30 ש"ח); "פיתוח חשיבה
כמותית" ב' (9.15 ש"ח); "פיתוח חשיבה כמותית" ג' (11.85 ש"ח); "פיתוח
חשיבה כמותית" ד' (11.45 ש"ח); "מבחנים למורה" (9.75 ש"ח).להבהרות אפשר לפנות אל המדריכים המחוזיים למתמטיקה, אל הפיקוח על
המתמטיקה או אל מר עופר רימון, מרכז הפרויקט,
טל' 02‎-5603611 ו-02‎-5603599.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003