חוזר זה בוטל

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7


3.7‎-35    תכנית קרב למעורבות בחינוך בשיתוף משרד החינוך


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

"תכנית קרב למעורבות בחינוך בשיתוף משרד החינוך" (להלן "תכנית קרב")
מפעילה תכניות העשרה בבתי ספר ובגני ילדים בהשלמה לתכניות הלימודים
הפורמאליות, מעודדת מעורבות הורים ודיאלוג בין הגורמים השונים
השותפים לחינוך ומעורבת בהפעלתם של פרויקטים חינוכיים-חברתיים
לתלמידים עולים וותיקים. התכנית מבוססת על שותפות בין משרד החינוך
התרבות והספורט לרשויות מקומיות, להורים ולקרן קרב.

2. תהליך ההתקשרות עם הרשות המקומית

הפעלת תכנית קרב במוסדות החינוך תחילתה בפנייה של הרשות
המקומית אל הנהלת התכנית. היזמה להפניית הרשות המקומית יכולה
להיות גם של משרד החינוך, ההורים או הנהלת תכנית קרב.
2.1 
ההחלטה על הפעלת תכנית קרב ברשות המקומית שתיבחר תתקבל על
פי קריטריונים שנקבעו בוועדת ההיגוי של תכנית קרב שהרכבה יו"ר
ועדת ההיגוי, מנהל קרן קרב, נציגי משרד החינוך - יו"ר המזכירות
הפדגוגית, חשב המשרד, מנהל מחוז, מנהל אגף א'-מוסדות חינוך ומפקח
מרכז בכיר לתכניות חינוך ייחודיות - 6 נציגי אקדמיה וציבור, נציג
הסתדרות המורים, נציג איגוד מנהלי מחלקת החינוך ברשויות
המקומיות ונציג ארגון ההורים. בישיבות הוועדה ישתתפו גם מנכ"ל
תכנית קרב, חשב התכנית ונציגי החברה הזכיינית - מפעילת התכנית.
הקריטריונים מעניקים עדיפות בין היתר ליישובים שהמצב
החברתי-הכלכלי שלהם נמוך. הדירוג נקבע בהתאם לטבלת האשכולות
המתפרסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2.2 
תהליך הכניסה כולל משא ומתן בין הנהלת תכנית קרב לרשות
המקומית לגבי מוסדות החינוך ברשות שהיא מעוניינית להפעיל בהם את
התכנית. תנאים יסודיים להפעלת התכנית הם הסכמת הנהלות מוסדות
החינוך המבקשים להשתלב בתכנית והסכמת הורי התלמידים (ראה
להלן, ב-4.1-ג).
2.3 
פעילות התכנית במוסדות החינוך ממומנת על ידי משרד החינוך, הרשות
המקומית והורי התלמידים.
2.4 
התכנית מופעלת על ידי חברה זכיינית אשר זכתה במכרז שמשרד
החינוך ומפרסם לחברות המציעות הפעלת שירותי חינוך ופעולות
העשרה.
2.5 
הסכם בין הרשות לבין החברה המפעילה את תכנית קרב ייחתם לאחר
קבלת ההסכמות וקביעת אחוז ההשתפות של הרשות ושל ההורים
בהתאם לאמור להלן.
2.6 
רשות מקומית שאינה עומדת בקריטריון להפעלת התכנית במימון חלקי
של משרד החינוך תוכל להתקשר עם הנהלת התכנית ולהפעילה במימון
מלא של הרשות וההורים על פי אישור ועדת הכספים של התכנית שהיא
חלק מוועדת ההיגוי (להלן ועדת הכספים), ותחולנה על הפעלתה כל
ההוראות בחוזר המנכ"ל.
2.7 

3. תקציב ומימון

כללי

כאמור לעיל, תכנית קרב ממומנת על ידי כמה גורמים: משרד החינוך,
הרשויות המקומיות, ההורים וקרן קרב. משרד החינוך מממן עד
כ-50% מהעלות. אחוז ההשתתפות של הרשות וההורים נקבע באופן
דיפרנציאלי על ידי ועדת ההיגוי של התכנית, נסמך על קריטריונים
סוציו-אקונומיים וכפוף למגבלות התקציב. גביית חלק ההורים במימון
הפעילות היא באחריות הרשויות המקומיות.
חלקם של הרשות וההורים במימון התכנית יקוזז מתקציבי משרד
החינוך המיועדים לרשות המקומית על ידי מתן הוראה של הרשות
המקומית המאשרת את הקיזוז.
 
3.1 
תקציבי התכנית  3.2 
תקציב המוסד החינוכי
תקציב המוסד החינוכי מחושב כדלהלן: כל תלמיד מתוקצב
בסכום מסוים כפי שנקבע בוועדת ההיגוי בכל שנה לקראת שנת
הלימודים הבאה של התכנית, וסכום זה מוכפל במספר התלמידים
במוסד החינוכי.
כמו כן ועדת ההיגוי קובעת את אחוז ההשתתפות של הרשות ואת
אחוז ההשתתפות המרבי של ההורים. בכל מקרה לא יעלה חלקו
של ההורה במימון התכנית על חלקה של הרשות. למען הסר ספק,
השתתפות הרשות אינה כוללת את חלקם של המשרד ושל ההורים.
תקציב המוסד מיועד לו בלבד, ואין העברת כספים ממוסד למוסד.
התקציב מיועד למגוון פעילויות התכנית: לשעות העשרה לתלמידים
לאורך כל שנת הלימודים, לפעילויות העשרה חד-פעמיות,
לפעילויות חינוכיות עם הורים, עם מורים ועם גננות ולריכוז
פעילויות ותכניות העשרה במוסד החינוכי. התקציב כולל מימון
שכר הדרכה, עלויות העסקה, נסיעות, חומרים לפעילויות העשרה,
הוצאות ריכוז וניהול התכניות.
 
א.   
תקציב נוסף - סכום נוסף המתוקצב במסגרת תקציב משרד החינוך לתכנית
ואינו מיועד למימון הפעילות השוטפת
תקציב זה מיועד למתן הנחות על בסיס יישובי להורים המתקשים
לממן את השתתפות ילדיהם בתכנית. ההנחות ניתנות על פי מדדים
סוציו-אקונומיים. התקציב הנוסף משמש גם למימון הוצאות
ניהול, השתלמויות מורים, מדריכים והורים ופרויקטים חינוכיים
וחברתיים כמו קליטת עלייה, וכן למימון הערכת הפעילויות
השונות של התכנית ונושאים נוספים שיאושרו על ידי ועדת
הכספים של התכנית.
 
ב.   
4. תהליך הפעלת התכנית במוסד החינוכי

הפעלת התכנית בבית הספר  4.1 
הנהלת בית הספר מאשרת את הבקשה להפעלת תכנית קרב, על
משמעויותיה הפדגוגיות, המינהליות והכספיות.
 
א.   
נציגות ההורים מאשרת את הבקשה להפעלת התכנית ופונה
במכתב אל כלל ההורים, כדי לקבל את הסכמתם.
 
ב.   
המונח "הסכמת הורים" מתייחס להסכמת נציגות ההורים בכל
בית ספר ולהפצת מכתב מפורט מטעם מנהל בית הספר ויו"ר ועד
ההורים לכלל ההורים בדבר הפעלת התכנית בבית הספר, ובכלל
זה פירוט ההחלטה, אופי ההתקשרות והעלויות הכספיות.
במכתב זה יישאלו כל הורי התלמידים בבית הספר על הסכמתם
להפעלת התכנית ולמימון חלקם בתקציב, ורק אם תתקבל הסכמה
של 75% מההורים לפחות יתאפשר לבית הספר להפעיל את
התכנית.
ג.   
בכל בית ספר שבו תופעל התכנית תיבחר לה ועדת-היגוי בראשות
מנהל בית הספר, שיהיה יו"ר הוועדה וחבריה יהיו נציגי-ההורים
(לפחות שלושה), נציגי המורים (לפחות שלושה) ורכז תכנית קרב
יישובי. לישיבות הוועדה יוזמנו גם המפקח על המוסד החינוכי
ומנהל אגף החינוך ברשות המקומית או נציגיהם.
 
ד.   
הוועדה תתכנס לפחות 3 פעמים בשנה (לקראת תחילת שנת
הלימודים, באמצעה ולקראת סיומה) לצורך דיון בצרכים
הייחודיים של בית הספר המשפיעים על בחירת התכניות
והפעילויות, אישורם ואישור התקציב להפעלתם.
 
ה.   
הביצוע השוטף של התכנית, שיעורי ההעשרה והפעילויות
החברתיות והחינוכיות יהיה באחריות מנהל בית הספר ורכז
תכנית קרב ביישוב.
 
ו.   
הפעלת התכנית בגן ילדים  4.2 
להפעלת תכנית קרב בגני הילדים ברשות המקומית יש להקים
ועדת היגוי יישובית שחבריה: רכזת הגנים ברשות, רכז/רפרנטית
הגנים בתכנית, רכז התכנית ביישוב, מפקחות הגנים של משרד
החינוך, נציגות הגננות ונציגות ההורים.
 
א.   
ועדת ההיגוי תתכנס לפחות 3 פעמים בשנה.  ב.   
תפקידי הוועדה לאתר צרכים, לגבש מדיניות ולקבוע את התכנים
המרכזיים לפעילות התכנית בגני הילדים ברשות המקומית.
 
ג.   
בחירת הפעילויות בגן הילדים הבודד תיעשה באחריות הגננת,
נציגי ההורים, רכזת הגנים ברשות, רכז/רפרנטית הגנים בתכנית
ורכז התכנית ברשות המקומית בהתאמה למדיניות ולתכנים
המרכזיים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי. חשוב להדגיש שהתכנית
בגני הילדים מחייבת גם הקצאת שעות לימוד למוזיקה.
 
ד.   

5. אופן ההפעלה

תכנית קרב היא תכנית המופעלת באמצעות תוספת שעות, שתופעלנה
כחלק אינטגראלי מיום הלימודים ולא על חשבון שעות העבודה שבהן
המורים מחויבים ללמד. אפשר להפעיל את התכנית במהלך יום
הלימודים השוטף אם התקבלה הסכמת כל ההורים לכך, בתנאי שיום
הלימודים יתארך בהתאם.
5.1 
בכל שנה נקבעות על ידי הנהלת "תכנית קרב למעורבות בחינוך בשיתוף
משרד החינוך" מספר שעות ההעשרה לתלמיד, בכפיפות למגבלות
התקציב. מספר שעות זה מחייב את ועדות ההיגוי הבית-ספריות ואת
ועדות ההיגוי של גני הילדים.
5.2 
תכניות ההעשרה של תכנית קרב תופעלנה בקבוצות למידה מתאימות
לתכנית שנבחרה ובהתאם לאפשרויות המימון של בית הספר וגן
הילדים.
5.3 
תכניות ההעשרה מיועדות לכל התלמידים במוסד החינוכי. עם קבלת
הסכמת ההורים עליהם להשתתף בתשלומים עבור התכניות.
5.4 
בתכנית קרב פועלות תכניות העשרה במגוון רחב של תחומי דעת ועניין.
התכניות עוסקות בתכנים משלימים, בצד תכניות הלימוד הפורמאליות
בבית הספר ובגן הילדים; חלקן תכניות העשרה נוספת וחלקן תכניות
תומכות-למידה לתכנים קיימים.
5.5 
כל תכניות ההעשרה המוצעות למוסד החינוכי עוברות תהליך מיון
קפדני של היחידה הפדגוגית של הנהלת התכנית הכוללת בקרת-תכנים,
בקרה תפעולית וחתימה על חוזה התקשרות מינהלי המחייב את המפעיל
לקיים את התכנית כפי שהוצעה למוסד החינוכי מהבחינה הפדגוגית
והארגונית.
5.6 
נוהל זה, הכולל גם פיקוח על התכניות וגם את ליווין, חל גם על תכניות
המפותחות על ידי צוותי התכנית, בהתאם לבקשות ולצרכים העולים מן
השטח.
5.7 
מדריכי התכניות השונות מחויבים בהשתלמות ובלמידה מתמדת.
מסגרות ההשתלמות ניתנות על ידי הגופים המקצועיים המפעילים את
התכניות ועל ידי היחידה הפדגוגית בתכנית קרב.
5.8 
כניסתה של כל תכנית העשרה לבית הספר ולגן הילדים היא תהליך
מבוקר המתחיל באיתור צרכים המתקיים בצוות ההיגוי הבית-ספרי
ונמשך בבחירת התכניות וכולל תהליך ליווי ובקרה המונחה על ידי רכז
התכנית ברשות, מנהל בית הספר ורכזת הגנים. מטרתו של תהליך זה
היא שיפור מתמיד באיכות הפדגוגית של התכניות.
5.9 
תכנית ההעשרה נבחרת על ידי ועדת ההיגוי של התכנית במוסד החינוכי
מתוך מגוון תכניות ההעשרה המוצגות לפניה על ידי רכז התכנית, אשר
נבדקו ואושרו על ידי היחידה הפדגוגית של תכנית קרב.
5.10
בית הספר וגן הילדים יכולים ליזום תכנית העשרה ולאשרה על פי נוהלי
האישור המינהליים והפדגוגיים של תכנית קרב.
5.11
תכניות ההעשרה מופעלות על ידי מורים ומדריכים המתקבלים לעבודה
ומועסקים על ידי החברה הזכיינית של משרד החינוך. בחמ"ד תהיה
עבודת המורים והמדריכים מתאימה לרוח החינוך הממ"ד.
5.12
במוסדות חינוך שמופעל בהם שבוע לימודים בן 41 ש"ש על בסיס חוק
יום חינוך ארוך ולימודי העשרה התשנ"ז-1997 תכנית קרב מפעילה את
שעות ההעשרה של שבוע הלימודים הארוך במימון נוסף של הרשות
המקומית וההורים. הפעלת התכנית במסגרת מוסדות אלה תחייב
3 ש"ש של תכנית העשרה לפחות מתוך מספר השעות הכולל.
5.13לפרטים אפשר לפנות אל מר יוסי וינדזברג, מפקח מרכז בכיר לתכניות חינוך
ייחודיות ומידע, טל' 02‎-5602737.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003