ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7


3.7‎-37    תקצוב מערכת החינוך היסודי - מעבר לתקן דיפרנציאלי
              לתלמיד - תיקון לסעיף 3.7‎-34 בחוזר הוראות הקבע
              סג/10(ג)


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסג/10(ג)
סעיף 3.7‎-34
 
  מטרת הפרסום  בסעיף 3.7‎-34 של חוזר הוראות הקבע סג/10(ג) בנושא "תקצוב מערכת
החינוך היסודי - מעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד" נפלה טעות בעמ' 10 של
הסעיף. לפיכך אנו מביאים להלן את עמ' 9 ו-10 של הסעיף ומבקשים
להחליפם בעמודים השגויים.

                  כבני אדם בוגרים בחברה חופשית ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי

         (7)    לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה
                  עצמאית ויזמה ולפתח מודעות ועירנות לתמורה ולחידושים

         (8)    להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי
                  דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו

         (9)    לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם
                  מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות
                  וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל

         (10)  לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי
                  ולצומח

         (11)  להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית
                  של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל
                  ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

         בהמשך לתיקון הנ"ל בחוק, בחינוך הממלכתי-דתי מחנכים לחיי תורה ומצוות
         על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית, נוסף למטרות אלה.

ב)    קיום משך הלימודים המחייב
משך הלימודים השבועי המחייב לכל דרגת כיתה בהתאם לאפיוני בית הספר הוא כדלקמן:

משך הלימודים היומי

בתי ספר בתקן חינוך רגיל: משך הלימודים היומי בימים א'-ה' יהיה
לפחות 5 שעות אורך וביום ו' 4 שעות אורך. יתרת השעות המחויבות על פי משך
הלימודים השבועי תתווסף בהמשך לשעות האלה, בימים שיבחר בית הספר.

בתי ספר בתקן יוח"א: משך הלימודים היומי בימים א', ב', ד' ו-ה' יהיה 8
שעות אורך, ביום ג' 5 שעות אורך וביום ו' 4 שעות אורך. בבתי ספר שאושר
להם ללמד 5 ימים בשבוע תתווספנה השעות של יום ו' לחמשת הימים
האחרים.
 

ג)    קיום תכנית היסוד (הליבה)
תכנית היסוד (הליבה) היא הבסיס המשותף והמחייב לכל בתי הספר.
התכנית מגדירה את תחומי הדעת, את התכנים, את המיומנויות ואת הערכים
המחייבים וכן את היקף השעות המזערי בתחומי הדעת.
התכנית המפורטת פורסמה בחוזר הוראות הקבע סג/10(א),
סעיף 21-.3.1 בתי הספר השונים מחויבים ללמד את היקף השעות
באשכולות המפורטים בטבלאות שלהלן בהתאם לסוגם:

תכנית היסוד (הליבה) לביה"ס היסודי -כיתה א'
 הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003