חוזר זה בוטל

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7


3.7‎-38    אישור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות החינוך


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף 282
בחוזר שן/9
וסעיף 79 בחוזר
נז/2, וכן
סעיף
3.7‎-25
בחוזר הוראות
הקבע סג/3(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית במוסדות חינוך מונתה על ידי
מנכ"ל המשרד, והיא פועלת על-פי הנחיות החשב הכללי באוצר ועל פי
קריטריונים המקובלים על הוועדה הבינמשרדית לאישור פרסומת
מסחרית. הוועדה רשאית לשנות את הקריטריונים מעת לעת והיא תדאג
לפרסום השינויים.
1.1 
מוסדות חינוך, יחידות המשרד ובעלי תפקידים לא יערכו פעילות
המשלבת פרסומת מסחרית או מתן חסות ללא היתר מפורש ובכתב של
הוועדה.
1.2 
כל גורם פנים-משרדי או חיצוני למערכת החינוך המבקש לשלב פרסומת
מסחרית או מתן חסות בפעילותו חייב לפנות לוועדה לקבלת היתר.
1.3 
יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ לצורך פעילות
חינוכית או התקשרות.
1.4 
השימוש בפרסומת מסחרית או מתן חסות במוסד חינוכי או בפעילות
מטעמו ללא אישור הוועדה הם עברה על החוק.
1.5 
מנהל בית ספר או כל בעל תפקיד שיפעל בניגוד להנחיות
המשרד וחוזר המנכ"ל, ייקרא לדין משמעתי ויישא בתוצאת.
1.6


2. הגדרות

פרסומת מסחרית

פרסומת מסחרית היא כל הודעה ברבים, כגון מודעות, חוברות,
פלקטים, חומרי פרסום, אבזרים, מכירה, שירות או שיווק של מוצר
שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה.

יוצאים מכלל זה הם אירועים שציבור עובדי המדינה עשויים להשתף
בהם או מוצרים או שירותים שהם עשויים לרכוש בעקבות הסכם
מוקדם עם נציגות עובדי המדינה.
2.1 
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת מכוונת לקטינים), התשנ"א-1991

"לא יעשה אדם פרסומת במוסד חינוכי, לרבות משלוח מתנות לקטינים,
לא יערוך הגרלות ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירות או מצרך
או שירות, אלא אם קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך
או ממי שהוא הסמיכו לכך."
2.2 
חומר לימודי

כל חומר כתוב, מודפס, משודר, מצולם או מוקלט, לרבות תוכנות
ולומדות, המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים ומשמש ספר לימוד
או ספר עזר, וכל חומר אחר שמשרד החינוך התיר את הכנסתו לשימוש
התלמידים בבתי הספר ובגני הילדים, לרבות חומר שהמשרד אישר את
חלוקתו בין התלמידים במוסדות חינוך ולמעט עיתונים וכתבי עת
שהמשרד התיר את הפצתם ואינו מתנגד לה (ראה להלן הרחבה בנושא
עיתונים וכתבי עת).
2.3 
חומר חינוכי או פעילות חינוכית

כל אירוע המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים, לצוותים חינוכיים
ולעובדי המשרד, או כל אירוע המופק על ידי יחידות המשרד או מטעמו,
וכן כל אירוע או פעילות שהמשרד נותן את חסותו עליו, לרבות תחרויות
ספורט, מופעי תרבות ואמנות, טקסים או ירידים; כל חומר חינוכי או
פעילות שאינם מיועדים לשמש את התלמידים ישירות ומיועדים
לצוותים החינוכיים או לעובדי המשרד, או שאינם מופקים על ידי
המשרד אך המשרד נותן את חסותו עליהם.
2.4 
חסות

הכרה, פיקוח, תמיכה מקצועית, תמיכה כספית, מתן ייעוץ פדגוגי או
ארגוני, פרסום באמצעים שונים, כגון חוזרי המנכ"ל, חוזרי האגפים או
חוזרי יחידות המשרד.
2.5 


3. תפקיד הוועדה

תפקיד הוועדה הוא לבחון ולשקול ולהתיר או לאסור שילוב פרסומת מסחרית
ומתן חסויות בחומר לימודי וחינוכי ובאירועים ובפעילויות על כל סוגיהם
מתוך שיקולים חינוכיים, חברתיים, ערכיים ושוויוניים.


4. אופן פעולתה של הוועדה

כללי  4.1 
הוועדה בודקת וקובעת מהי פרסומת מותרת, מה הם אמצעי
הפרסום המותרים, היכן הפרסום מותר ומהו אופן הצגתו.
 
א.   
הוועדה בוחנת אם קיימת או נדרשת התקשרות משפטית, מה הן
מטרות הפרסום, מה הם המסרים הבאים לידי ביטוי בפרסום, וכן
אם קיימים בפרסום מרכיבים הגורמים להטעיית הציבור ואם
הפרסום מחנך לצרכנות נבונה וכד'.
 
ב.   
 
הוועדה מאשרת:  4.2 
הוועדה מאשרת ומתירה פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או
מתן חסות לאחר בדיקת הבקשה ומציידת את הפונה באישור
בכתב. האישור מפרט את תנאי ההיתר ומגדיר את תוקפו (זמן
קצוב המוגדר בתאריך או בשנת לימודים). בכל היתר מצוין
במפורש כי אי עמידה בתנאיו תגרור את שלילתו לאלתר.
א.   
הוועדה מאשרת את אזכור שמו של נותן הסיוע או נותן החסות
בצנעה, ללא לוגו וללא שם מותג. מעל גבי החומר החינוכי אין
אזכור של נותן חסות, לוגו או שמות מותגים.
 
ב.   
הוועדה מעדיפה את המינוח "בסיוע" על המונח "בחסות".  ג.   
הוועדה מאפשרת הזדמנות שווה לכל העוסקים בתחום ושוקלת כל
פנייה לגופו של עניין.
 
ד.   
הוועדה בוחנת את תרומת החומר או הפעילות לחינוך ולקידומו
בכפיפות לתנאים ולאמות מידה כלליים, מתוך כוונה לקדם
נושאים שהמשרד מעוניין בהם.
 
ה.   
אישור הוועדה אינו משמש המלצת המשרד על גוף או על פעילות.
 
ו.   
הוועדה אינה מאשרת:  4.3 
פרסומת ישירה לתלמידים;  א.   
פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות
או חברתיות;
ב.   
פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום או ממתן
החסות;
 
ג.   
פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות
לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
 
ד.   
פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או
מחאה חברתית פוגעת או עוינת
 
ה.   
פעילות שאינה ראויה מבחינה מוסרית, ציבורית וחברתית ופעילות
המפלה או הגורמת למשוא פנים.
 
ו.   
הוועדה אוסרת:

- חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;

- חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;

- קבלת פרטים מזהים מתלמידים;

- החתמת תלמידים על מסמכים;

- פרסום שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים.

4.4 

5. גוף המתוקצב על ידי המשרד

גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה
חל עליו רשאי לציין את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד
או את היותו בפיקוח המשרד.
5.1 
על הגוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב
פרסומת מסחרית.
5.2 


6. מכונות לממכר משקאות ומזון, דוכן לממכר מזון, קיוסק

בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי,
יכולים ליזום פנייה לרשות המקומית בבקשה להציב מכונות לממכר
משקה או מזון.
6.1 
על הרשות המקומית ליזום את רכישת המכונות על פי תהליכי הרכישה
המקובלים, באמצעות מכרז.
6.2 
תהליך הרכישה וההצבה של מכונות לממכר, דוכנים וקיוסק צריך
להבטיח כי -
 
6.3 
לא יימכרו מוצרי יוקרה  א.   
מגוון המוצרים יתואם עם הנהלת בית הספר ועם ועד ההורים;  ב.   
נציגי התלמידים יהיו שותפים לתהליך;
ג.   
תהליכי ההתקשרות יבטיחו הוזלה משמעותית במחירי המוצרים
בהשוואה למחיריהם בחנויות.
ד.   
בהפעלת דוכן לממכר מזון (קיוסק) על ידי גורם חיצוני יש לפעול על פי
חוקי העזר העירוניים ורשיון עסקים כמקובל ברשות המקומית.
6.4 


7. עיתונים וכתבי עת

עיתונים, כתבי עת, עלונים וירחונים העורכים פעילות תקשורתית
חינוכית יכולים לפנות לוועדה ולבקש היתר להציע את פעילותם לבתי
הספר.
7.1 
הוועדה אינה מתירה הפצה חופשית של עיתונים ועיתוני ילדים ונוער
בקרב התלמידים.
7.2 
אם החליט מנהל בית הספר לרכוש עיתון על פי שיקוליו הפדגוגיים, עליו
לקטלגו בספריית בית הספר.
7.3 
כדי למנוע את חשיפתם של תלמידים לעיתון אחד בלבד בית הספר
רשאי לקיים פעילות עם עיתון מסוים שיבחר רק בשנת לימודים אחת.
בשנה שאחריה על בית הספר לפנות לביצוע פעילות חינוכית זו עם עיתון
אחר.
7.4 
במסגרת הפעילות יש באפשרות מערכת העיתון להציע לבית הספר סיוע
בהפקת עיתון בית הספר. עיתון זה יופק בסיוע ובהדרכה מקצועית של
מערכת העיתון המקיימת את הפעילות התקשורתית החינוכית בבית
הספר. העיתון יהיה נקי מפרסומות, ייכתב וייערך על ידי התלמידים,
ועלות הפקתו תהיה נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הפקה עצמאית.
7.5 
המשרד אוסר על מערכת עיתון, עלון או ירחון ליצור קשר ישיר עם
התלמידים ועם הצוות החינוכי, אלא באמצעות הנהלת בית-הספר.
טופסי פנייה לוועדה יש אפשרות לקבל באתר האינטרנט של המשרד:
_http://www.education.gov.il/edun_doc/download/tofes
bakasha.rtf


7.6 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומת
מסחרית, טל' 02‎-5603451 ו-02‎-5603220.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003