בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3


4.3‎-23    תנאי סף לקליטת עובדי הוראה במאגר
              מעריכים של בחינות בגרות


 
1 בספטמבר 2003
  תאריך תחולה 
חדש

חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


על עובדי הוראה המעוניינים להיכלל במאגר המעריכים של בחינות
הבגרות לעמוד בתנאי הסף האלה:
 
1. 
בעלי תעודת הוראה/רשיון הוראה במקצוע שבו הם מבקשים
להעריך
 
א.   
בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך  ב.   
הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות 4 פעמים במרוצת
5 השנים האחרונות.
 
ג.   
בעלי אישור השתלמות מהמפקח המרכז בתחום המקצוע המבוקש
והמלצה של מנהל בית הספר.
ד.   
על עובדי ההוראה להסכים כי מסגרת ההערכה תהיה על בסיס חוזה
קבלני, ללא כל קשר למסגרת העסקתם כיום על ידי המשרד או על ידי
כל מערכת חינוך אחרת.
2. 
עליהם לעבור ריאיון אישי עם המפקח על המקצוע.
3. 
עליהם להגיש את הטופס לאגף הבחינות עד 31 בדצמבר שלפני סיום
שנת הלימודים של מועד בחינות הבגרות של הקיץ.
4. 


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שושנה אלישקביץ, טל' 02‎-5602492.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003