עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2

    8.2‎-11     המרכזים לפיתוח סגלי הוראה

 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
8.2‎-8
בחוזר הוראות
הקבע סב/10(ב)
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע

המרכזים לפיתוח סגלי הוראה הוקמו בשנת התשס"ג, על בסיס המרכזים
הפדגוגיים. מדובר במבנים ארגוניים פדגוגיים גמישים המיועדים לספק מענה
להתפתחותם של כל עובדי ההוראה ולקידומם המקצועי בהתאם לצורכי
מוסדות החינוך, דגשי הרשויות, קדימויות המחוז והדגלים החינוכיים של
המשרד, תוך מיצוי מיטבי ומרבי של המשאבים. מרכזים אלה משמשים
מקום מפגש לימודי ומקצועי לטיפוחם, לפיתוחם ולהעשרתם של כל עובדי
ההוראה. במיפוי המרכזים נעשה מאמץ רציני כדי שלכל עובד הוראה
בישראל יהיה מרכז פסג"ה (מרכז לפיתוח סגלי הוראה) נגיש במרחק סביר
ממקום עבודתו או מגוריו.

2. פיתוח מקצועי של סגלי הוראה

מהפכות העידן הפוסט-מודרני (במידע, בטכנולוגיה, בערכים) הביאו לחשיבה
חדשה על התפתחות האדם בכלל ועל התפתחות המורה כאיש מקצוע בפרט.
השינויים הדרמטיים גורמים לשינויים תרבותיים-חברתיים מרחיקי לכת בכל
התחומים האוניברסלי, הרלטיבי, הערכי והמידעי. בעקבותיהם גם תפיסת
ההוראה-למידה עוברת שינוי מהותי, ועמה גם החשיבה על הדרכים
הראויות לפיתוחם הפרופסיונלי של המורים.
ההוראה נתפסת כמקצוע ערכי, פרקטי ורפלקטיבי; כלומר: היא עיסוק הנשען
על העשייה והמתפתח תוך רפלקציה עליה. מטרתה העיקרית היא קידום
הראוי והטוב בלומדים כפרטים החיים בחברה (דיואי 48, שון 83, שריג
2000).
הלמידה נתפסת כתהליך הבנייתי-אינטראקטיבי שבו הלומד (המבוגר
והצעיר) יוצר תובנות חדשות תוך דיאלוג מתמיד עם עצמו ועם אחרים
(פרקניס 98, ויגוצקי 78, כהן ובול 99).
הידע המקצוע של המורה הוא ידע מורכב, הנוצר במפגש בין סוגי ידע
שונים
שנרכשו על ידו (כגון ידע דיסציפלינרי, ידע פסיכולוגי, ידע תרבותי,
ידע חברתי, ידע התנסותי וכו') ובין פעולת ההוראה שלו המתהווה בהקשר
ספציפי (אלבז, 81). לכן הכשרת מורים יכולה לספק רק את הפיגום הראשון
לצמיחה המקצועית, ועיקר הידע המקצועי מתבנה תוך התנסות ולמידה
ממנה. ידע זה סמוי ברובו, אינטואיטיבי, ולעתים קרובות אינו מנוסח או
מומשג. כדי לפתחו ולשכללו המורה חייב ברפלקציה מתמדת על העשייה שלו
ובהבניית הידע לתובנות פרקטיות חדשות, תוך דיאלוג מתמיד עם
אחרים. המחקר על למידת מבוגרים מחזק את החשיבות של ביסוס למידתו
של המורה בעיקר על ניסיונו האישי לצורך שיפור עשייתו בעתיד (קולב 84,
2002, דרלינג-המונד 98).
במרכזי הפסג"ה יהיו המשתלמים והמנחה שותפים באיתור צורכיהם
לפיתוח מקצועי, להעלאת דילמות מן השדה, להרחבת ארגז הכלים הפרקטי
שיאפשר מענה טוב יותר ללומדים השונים וכן להערכת התקדמותם
המקצועית בעקבות ההשתלמות.
העשייה בשדה תשמש בסיס ללמידה ולצמיחה המשותפת באמצעות
איסוף תיעודים (תכניות לימודים, משימות למידה, תוצרי לומדים, תהליכי
הערכה וכו') וניתוחם. תהליך ההשתלמות יחייב יצירת ידע פרקטי
חדש בנושא הספציפי שבו עסקו המשתלמים. הידע המשותף יאורגן לתוצר
כתוב, בעל ערך לאחרים, שיופץ במסגרות שונות. טכנולוגיה מתקדמת
תשולב כחלק אינטגרלי בכל השתלמות. ייעשה שימוש פונקציונלי
במחקרים ובתיאוריות העוסקים בהוראה-למידה, בהתפתחות מקצועית
וכד'.
מדיניות המטה והמחוז בכל התחומים הרלוונטיים תשמש מקור ללמידה
ולניהול שיח פרשני מקומי בכל השתלמות, תוך מתן הזדמנויות לבחינת מידת
היישומיות ולנקיטת עמדה מקצועית-ערכית.

3. הנחות יסוד פדגוגיות

פיתוח סגלי הוראה במוסדות החינוך מכוון לקידום עובדי ההוראה
מבחינה מקצועית ואישית על פי אמות המידה הנדרשות במערכת.
3.1 
תכנון התמיכה המקצועית יתבסס על תכנית הפעילות של המוסד
החינוכי בראייה יישובית ואזורית.
3.2 
שיטת ההקצאה הישירה והמאגמת באמצעות מרכזי הפסג"ה מאפשרת
לנהל שיח פדגוגי בין כל השותפים במלאכת ההוראה והחינוך.
3.3 
איכות הפיתוח המקצועי תהיה מושתתת על:  3.4 
הוראה ברמה אקדמית;  1.   
מתכונת המבוססת על שיתוף מרבי של הלומדים ועל חקר
ההוראה;
 
2.   
זיקה בין השתלמות להדרכה.
3.   
הפעלת תכניות הפיתוח המקצועי תתבצע תוך יצירת שותפות מרבית בין
כל הגורמים העוסקים בפיתוח סגלי ההוראה. עובדי ההוראה בבתי
הספר והמפקחים הכוללים הם שיחליטו לאילו השתלמויות והכשרות
הם זקוקים.
3.5 
התמיכה והליווי המקצועי יינתנו בראיית הרצף החינוכי לכלל שכבות
הגיל.
3.6 
ביצוע ההשתלמויות למיניהן ייעשה בפועל בבית הספר, במרכז פסג"ה,
באוניברסיטאות ובמכללות או בכל מסגרת חינוכית איכותית שאושרה
על ידי הפיקוח ונמצאה מתאימה על פי התבחינים המקצועיים
והכלכליים.
3.7 
יינתן מענה למגוון צרכים בתחומי הדעת, באמצעות מומחי תחום,
במיוחד בלשון, במדע, במתמטיקה ובמחשבים - ובחינוך הממ"ד גם
במקצועות היהדות - וכן בתחומים חוצי מקצועות, כגון הערכה, שיטות
הוראה ותכנון לימודים.
3.8 
יתאפשר גם מתן מענה פרטני למורה או לקבוצת מורים בתמיכה,
בהנחיה, בייעוץ ובליווי בבניית תכנית לימודים ובעיצוב מרחבי
הוראה-למידה.
 
3.9 
4. קווים מנחים לדרכי הפעולה במחוזות

מיפוי הגורמים במחוז העוסקים בפיתוח סגלי הוראה על ידי צוות
ההיגוי המחוזי
4.1 
חלוקת המחוז באופן שלכל עובד הוראה תהיה נגישות למרכז לפיתוח
סגלי הוראה - חלוקה שתתבסס על נתוני המיפוי ועל צורכי המחוז,
הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך, תוך התחשבות באזורי הפיקוח
של המפקחים הכוללים במחוז
4.2 
המשך פיתוח ושדרוג המרכזים לפיתוח סגלי הוראה, בין היתר
באמצעות צוות מקצועי-פדגוגי ("צוות בית") לצדו של מנהל המרכז
4.3 
הפעלת המרכזים במבנים גמישים (פדגוגית, ארגונית ופיזית) אשר ייתנו
מענה מגוון ורלוונטי לצורכי האזור
4.4 
בניית משאב כוח אדם מקצועי: מומחי תחום בעלי תואר שלישי
מהמובילים בתחומם, מורי מורים בעלי תואר שני וכן צוות מדריכים
אקדמאים
4.5 
יצירת מודל ארגוני מחייב לכל השותפים במחוז שיגדיר את התפקיד,
את הסמכות ואת האחריות של כל הגורמים
4.6 
מתן דיווח לצוות בקרה ולמידה (בו"ל) לבקרת המהלך במחוז.
 
4.7 
5. קווים מנחים לארגון מסגרות הפעולה

מנהלי המחוזות ידאגו לביצוע המהלכים הבאים, והם בעלי הסמכות
והאחריות לשתף בכך את כל הגורמים במחוז העוסקים בתחום:
מיפוי צרכים אזורי על פי איתור צרכים של כל מוסד חינוכי (מנהל
מרכז הפסג"ה יסייע לפיקוח באיתור הצרכים ובמיפוים).
5.1 
תכנון עבודת המרכז על פי דגלי המשרד, קדימויות המחוז והרשויות
המקומיות והצרכים של מוסדות החינוך
5.2 
קביעת תכנית פעילות שנתית של כל מרכז פסג"ה תוך שיתוף צוות
ההיגוי האזורי וכל הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית באזור
5.3 
תכנון ותקצוב בראייה מאגמת של כלל המשאבים, ובכלל זה ימי
ההדרכה באזור, בהתאם לתכנית שנקבעה
5.4 
קביעת לוח זמנים מחייב ליישום הפעולות המתוכננות
5.5 
הפעלה וביצוע של הערכה פנימית על תהליכי פסג"ה במחוז ובכל מרכז
פסג"ה אזורי
5.6 
מתן דיווח לצוות הבקרה והלמידה (בו"ל) ולמטה המינהל להכשרה,
להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה.
 
5.7 
6. מסגרות הפעולה
 
צוות ההיגוי של המטה
6.1
חברי הצוות
חברי הצוות הם: מנהל המינהל להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של
עובדי הוראה -יו"ר, מנהל אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה,
מנהל האגף להשתלמויות ולהדרכה של עובדי הוראה, נציג החמ"ד,
נציג המינהל הפדגוגי, נציג המפמ"רים, נציג המחוזות, נציג
המפקחים על מרכזי הפסג"ה, נציג אגף ההערכה והמדידה, נציג
הרשויות המקומיות, נציג המנהלים של המרכזים לפיתוח סגלי
הוראה (שייבחר על ידי מנהלי מרכזי הפסג"ה).
א.   
תפקידי צוות ההיגוי של המטה  ב.   
מאשר את תכניות העבודה המחוזיות.  -   
מלווה את מהלכי ההבניה והשדרוג של המרכזים לפיתוח
סגלי הוראה.
 
-   
מסייע בבניית כלים לבקרה, להערכה ולמשוב של התכניות
המחוזיות.
 
-   
האחריות לדיווח
יו"ר צוות ההיגוי של המטה מדווח למנכ"ל המשרד על קיום
הפעולות שהוזכרו לעיל.
ג.   
צוות ההיגוי המחוזי  6.2
חברי הצוות
חברי הצוות הם: מנהל המחוז - יו"ר, מפקח המחוז, המחמ"ד,
המפקח על מרכזי הפסג"ה במחוז, המפקח על ההשתלמויות,
רפרנט להדרכה, נציגים של מפקחים כוללים ומקצועיים, נציגי
האקדמיה, נציגי הרשויות המקומיות, נציג המנהלים של מרכזי
הפסג"ה ונציגי מוסדות החינוך: מנהל בית ספר על-יסודי, מנהל
בית ספר יסודי ונציג הגיל הרך.
 
א.   
תפקידי צוות ההיגוי המחוזי  ב.   
מאשר את תכניות העבודה של המרכזים האזוריים לפיתוח
סגלי ההוראה.
 
-   
ממנה מומחי תחום.  -   
מבצע בקרה על התכנית המחוזית.  -   
מציג את תכנית העבודה המחוזית לכל הגורמים השותפים
במחוז וכן לצוות המטה של המינהל להכשרה, להשתלמות
ולהדרכה של עובדי הוראה, ובכלל זה לצוות בקרה ולמידה
(בו"ל).
 
-   
משמש ועדת חריגים למינוי מורי מורים שאינם עומדים
בדרישות.
 
-   
האחריות לדיווח
מנהל המחוז מדווח לצוות ההיגוי של המטה על קיום הפעולות
שהוזכרו לעיל.
ג.   
צוות ההיגוי האזורי של המרכז לפיתוח סגלי הוראה 6.3
חברי הצוות
חברי הצוות הם: מפקח כולל, נציג מנהל המחוז - יו"ר, מפקחים
כוללים ומקצועיים, המפקח על המרכז לפיתוח סגלי הוראה, יועץ
אקדמי, מנהל המרכז לפיתוח סגלי הוראה, מנהלי מחלקות חינוך
ברשויות, נציגי מנהלי בתי ספר וגנים, נציגי האקדמיה.
מומלץ לבחור מבין חברי הצוות צוות פעולה מצומצם שיתכנס
לעתים קרובות יותר וילווה את עבודת המרכז באינטנסיביות רבה
יותר.
א.   
תפקידי הצוות  ב.   
מרכז צרכים לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה מכל
המפקחים (כוללים ומקצועיים).
-   
ממפה צרכים בהתאם לתכניות עבודה בית ספריות ולצורכי
המחוז, הרשות והמטה וקובע סדר קדימויות.
 
-   
בונה תכנית פעילות אזורית בסיוע מומחי התחומים.  -   
מתכנן את פעולות המרכז על פי התכנית האזורית המאושרת. -   
מאשר את מורי המורים למסגרות ההשתלמות.  -   
מבצע את התכנית באחריות היו"ר.  -   
מקיים מעקב אחר הליך הביצוע.  -   
האחריות לדיווח
היו"ר מדווח למנהל המחוז על קיום הפעולות שהוזכרו לעיל.
ג.   
צוות בקרה ולמידה (בו"ל)  6.4
חברי הצוות
חברי הצוות הם מפקחים מאגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה
ומהאגף להשתלמויות ולהדרכה של עובדי הוראה.
 
א.   
תפקידי הצוות  ב.   
מבצע בקרה ולמידה של פעולות המרכזים לפיתוח סגלי
הוראה.
 
-   
נותן משוב למרכזי הפסג"ה לחיזוק, לתיקון ולשיפור.  -   
מרכז מידע של פעולות ומודלים שונים שפותחו במרכזי
הפסג"ה.
 
-   
מעדכן את המחוז ואת המטה בשינויים נדרשים בהנחיות
לשדה.
-   
מפיץ דוח מערכתי הכולל ממצאים, מסקנות והמלצות לבעלי
התפקידים הרלוונטיים במערכת.
 
-   
מבצע מעקב אחר יישום המלצות הדוח.  -   
פועל לסיוע בתהליכי פיתוח מקצועי של סגלי ההוראה.  -   
האחריות לדיווח
הצוות מדווח למנהלי האגפים שלו ולמנהל המינהל להכשרה,
להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה.
 
ג.   
7. תפקידי המרכז לפיתוח סגלי הוראה

פועל לקידום עובדי ההוראה ולפיתוח ההוראה כפרופסיה, ומבסס את
כל פעולותיו על עקרונות הפיתוח המקצועי והאיכותי, על פי אמות
המידה הנדרשות במערכת החינוך.
7.1 
שותף פעיל בצוות ההיגוי האזורי לקביעת המדיניות לפיתוח סגלי הוראה
ומשמש זרוע ביצועית ליישומה, על ידי הפעלת תכנית הפעילות במרכז.
7.2 
מסייע באיתור הצרכים בבתי הספר ובמיפוי הצרכים האזורי, מאתר
מורי מורים בהתאם לנדרש, ושותף בשיקולי הדעת לניצול מושכל ויעיל
של המשאבים ולאיגומם, ושותף לבניית תכניות ההשתלמות בראייה
אזורית-מערכתית.
7.3 
מתכנן את ההשתלמויות ואת פעולות הפיתוח המקצועי הנוספות (כגון
כנסים, ימי עיון, תצוגות, פיתוח אמצעי לימוד, פיתוח מאגרי מידע)
ומגבש תכנית פעילות למרכז, תוך שיח משותף עם מומחי התחום, מורי
המורים והמשתלמים, בזיקה למדיניות המטה והמחוז ולתפיסת המרכז.
7.4 
אחראי לביצוע תכנית הפעילות לפיתוח סגלי הוראה, תוך הקפדה
על העמדת ההתנסות בהוראה (הפרקטיקה) של המשתתפים כנקודת
המוצא ללמידה ואת חקר הפרקטיקה כציר מרכזי לפיתוח המקצועי.
7.5 
יוצר ומפעיל מנגנוני מעקב, הערכה ומשוב לכל ההשתלמויות בפרקי
זמן נתונים, בנושאים המתייחסים לאיכות ההשתלמויות, לטיב מורי
המורים, לשביעות רצון המשתלמים ולקשר בין ההשתלמות לבין שיפור
ההוראה והשבחת העשייה בשדה.
7.6 
מקים ומנהל בסיס נתונים מעודכן ומאגרי מידע על פי הסטנדרטים
במידענות מתוקשבת, בתחומים הנדרשים להפעלתו השוטפת ולתכניות
הפיתוח המקצועי שלו (לדוגמה, מידע הנוגע להתפתחותם המקצועית של
סגלי ההוראה כפרטים וכקבוצות, מומחי תחום, מורי מורים ומדריכים
בתחומים שונים, מחקרים עדכניים בנושא פיתוח מקצועי של סגלי
הוראה בארץ ובעולם, אתרים מתוקשבים, פורומים וקהילות למידה
בנושאים רלוונטיים, משאבי למידה, מידע על השתלמויות מחוץ
למרכז).
7.7 
מנהל את הידע החדש שנוצר בהשתלמויות ובהתנסויות בשדה (איסוף,
ארגון והפצה), כדי שישמש מקור ללמידת עמיתים, נושא לדיון ולשיח
בצוותים שונים ובסיס לתכנון עתידי של ההשתלמויות והפעולות
האחרות.
7.8 
מתאם בין הגורמים המקצועיים הפועלים במרכז ובינם לבין השדה,
מפעיל צוות מקצועי פדגוגי קבוע לצדו של מנהל המרכז, לסיוע
בחשיבה, בתכנון, במעקב אחר הביצוע ובהערכה, ואחראי לפיתוחם
ולהתמחותם בתחום הפיתוח המקצועי האיכותי של סגלי ההוראה.
7.9 

8. אופן איסוף הנתונים לגיבוש תכנית המרכז לפיתוח סגלי ההוראה
מנהל המוסד  8.1
מנהל המוסד החינוכי וצוותו אחראים לאיתור הצרכים המוסדיים
ולקביעת סדר הקדימויות על פי דגלי המשרד וצורכי המחוז והרשות.
המנהל וצוותו אחראים להכנת תכנית פעילות בית ספרית שתכלול את
ההשתלמויות ואת ההדרכה של סגל ההוראה. מומלץ לעשות זאת
באמצעות כלי ממוחשב לאיתור צרכים.
מנהל מרכז הפסג"ה והצוות המקצועי-הפדגוגי ("צוות הבית") יסייעו,
במידת הצורך, למנהל המוסד החינוכי ולמפקח הכולל בתהליך של
איתור הצרכים ובניית תכניות הפעילות הבית ספריות.
 
המפקח הכולל  8.2
המפקח הכולל אחראי על ליווי תכנית הפעילות המוסדית בשלבי תכנונה
ועל אישורה. עליו לרכז את הצרכים לפיתוח סגלי ההוראה מכל מוסדות
החינוך ולוודא כי תכנית הפעילות האזורית לפיתוח המקצועי נותנת
מענה לצורכי בית הספר בהתאמה לקדימויות האזור, המחוז והמטה.
מנהל מרכז הפסג"ה ו"צוות הבית" יסייעו, במקרה הצורך, למפקח
הכולל לבצע את המשימות שבאחריותו.
 
המפקח הכולל והמפקח המקצועי
8.3
המפקח הכולל והמפקח המקצועי אחראים ליצור מפת צרכים לפיתוחם
המקצועי של סגלי ההוראה באזור הפיקוח ולהציגה לצוות ההיגוי
האזורי כדי שיוכל לתכנן את מגוון ההשתלמויות, ההדרכות והסדנאות
הרצויות. בריכוז המידע ובארגונו אפשר להיעזר בצוות מרכז הפסג"ה.
 
פירוט התחומים לתמיכה מקצועית על פי סדר הקדימויות
8.4
דגלי המשרד, על פי מדיניות המטה  א.   
מקצועות ההוראה שאינם כלולים במסגרת הדגלים, כמו
כימייה, היסטוריה, אמנות, פיזיקה וכו', ובחמ"ד מקצועות היהדות
ב.   
תהליכי הוראה-למידה-הערכה: תכנון לימודים, מיומנויות,
סביבה לימודית וכו'
 
ג.   
ארגונו ומבנהו של המוסד החינוכי: צוות מוביל, בעלי
תפקידים, ניהול עצמי וכו'
 
ד.   
תוצאות המיצ"ב ובחינות הבגרות: קביעת השתלמויות על פי
הממצאים לשיפור ההישגים
 
ה.   
אורחות בית הספר: האקלים הבית ספרי, שילוב הקהילה בבית
הספר וכו'
 
ו.   
יזמות ייחודיות.
 
ז.   
9. מיפוי הצרכים לתמיכה מקצועית במרכז לפיתוח סגלי הוראה

במחוזות צפון ומרכז פותחו כלים ממוחשבים למיפוי צרכים.

10. בעלי התפקידים במרכזים לפיתוח סגלי הוראה - הגדרות
התפקיד ודרישותיו
 
  מנהל המרכז לפיתוח סגלי הוראה 10.1
מנהל המרכז כפוף מנהלית למנהל המחוז ומקצועית למנהל אגף
המרכזים לפיתוח סגלי הוראה. אלה תפקידיו:
 
   
-   אחראי על כלל הפעילויות של מרכז הפסג"ה.     
-   אחראי על תפעול שוטף של מרכז הפסג"ה ועל ניהול צוות העובדים
    (המינהלי והפדגוגי).  
   
-   אחראי לגיבוש מקצועי של צוותי העבודה של סגל ההוראה
    וההדרכה במרכז ולהפעלתם.  
   
-   חבר בצוות ההיגוי האזורי לפיתוח סגלי הוראה ובצוות הפעולה
    המצומצם.  
   
-   שותף בחלוקת המשאבים לקביעת תכנית הפעילות במרכז הפסג"ה.
   
-   מטפל בכל הצד הארגוני והתקציבי של המרכז. 
   
-   אחראי לריכוז הצוות האזורי ולקביעת לוח זמנים לישיבות
    בתיאום עם יו"ר הפסג"ה.
   
-   מתכנן תכניות פעילות על בסיס ההחלטות של צוות ההיגוי האזורי
    ובסיוע מומחי התחומים.  
 
-   אחראי לגיוס מורי מורים לתחומים שונים ומדריכים על פי
    הצרכים, בתיאום עם הפיקוח הרלוונטי.  
 
-   מתאם ומקשר בין ראשי התחומים, מורי המורים והמדריכים על
    פי תכנית הפעילות של המרכז לפיתוח סגלי ההוראה.
 

היועץ האקדמי 10.2
תפקידו  
ייעוץ אקדמי כללי למנהל הפסג"ה ולצוותו.  -   
דרישות התפקיד   
תואר שלישי בתחום הדעת חינוך  -   
תעודת הוראה (מומלץ)  -   
ניסיון (של חמש שנים לפחות) בהוראה במוסד אקדמי מוכר  -   
ניסיון בהדרכת מורים, בהנחייתם ובהכשרתם  -   
ניסיון בניהול צוות.
-   

מומחה התחום (יכול להיות מחוזי או אזורי)
10.3
תפקידו  
אחראי אקדמי לתחום הדעת ולתכנון תכניות עבודה על פי תחום
הדעת, לבנייתן ולביצוען - הכול בתיאום עם המפמ"ר ועם הפיקוח
הרלוונטי במחוז או באזור.
 
-   
מסייע בגיבוש מערך ההוראה והלמידה בתחום שהוא אחראי עליו
במחוז או באזור.
 
-   
משתתף בפורום ארצי ובפורום מחוזי של מומחי תחומים.  -   
דרישות התפקיד   
תואר שלישי בתחום הדעת  -   
תעודת הוראה (מומלץ)  -   
ניסיון (של חמש שנים לפחות) בהוראה במוסד אקדמי מוכר  -   
ניסיון בהדרכת מורים, בהנחייתם ובהכשרתם  -   
ניסיון בניהול צוות.
 
-   
מורה-המורים  10.4
תפקידו  
שותף, יחד עם מנהל המרכז לפיתוח סגלי הוראה ועם מומחה
התחום, לתכנון ולבנייה של תכניות הפעילות, בהלימה להחלטות
צוות ההיגוי האזורי.
 
-   
מלמד את התחום שהוא מופקד עליו על פי עקרונות של פיתוח
מקצועי איכותי של עובדי ההוראה.
 
-   
מסייע למדריכים ביישום החומר הנלמד.  -   
דרישות התפקיד   
תואר שני בתחום הדעת שהוא מלמד  -   
ניסיון (של 3 שנים לפחות) בהוראה במוסד חינוכי מוכר  -   
תעודת הוראה בתחום  -   
ניסיון בהדרכת מורים.
 
-   
 מדריך במרכזי פסג"ה  10.5
תפקידו  
פועל אך ורק במרכזי הפסג"ה ומגשר בין המדריכים הבית-ספריים
ובין המשתלמים.
 
-   
חבר בצוות ההוראה בתחום הדעת שהוא מיומן בו ומייעץ בתחום.
-   
בונה את תכנית השתלמות המורים במרכזי הפסג"ה ומתאים אותה
למשתלמים.
 
-   
מטפח מיומנויות הנחיה למורים המשתלמים.  -   
מרכז את חומרי הלמידה המופקים במרכזי הפסג"ה ואת השימוש
בהם.
 
-   
דרישות התפקיד   
תואר ראשון לפחות בתחום ההדרכה  -   
תעודת הוראה  -   
ניסיון מצטבר בהדרכה  -   
ניסיון בריכוז מקצוע או בהדרכת עובדי הוראה.
-   

קווים מנחים להקצאת משאבים במרכזים לפיתוח סגלי הוראה
11.
מקורות התקציב של המרכזים לפיתוח סגלי הוראה יאוגמו מכמה
מקורות במטרה לנצל באופן מיטבי את המשאבים לפיתוח סגלי ההוראה
במחוז. להלן פירוט מקורות התקציב:
 

 משאבי הדגלים  11.1
תקציבי ההשתלמויות וימי הדרכה המיועדים לקידום הדגלים של
המשרד והמתוכננים להפעלה ברמה מוסדית או אזורית אמורים
להיות מופעלים באמצעות המרכז לפיתוח סגלי ההוראה. משאבים
אלה יתווספו למשאבים של מרכזי הפסג"ה.
 
א.   
כל יחידות המשרד המתכננות להפעיל דגלים ברמה אזורית
ומוסדית תתבקשנה להכין תכנית עבודה על פי מחוזות שתשמש
בסיס נוסף לתקציב המרכזים לפיתוח סגלי הוראה.
 
ב.   

 התקציב המחוזי לפיתוח סגלי הוראה  11.2
התקציב המחוזי לפיתוח סגלי ההוראה בהתשס"ד יהיה 15% מסך
התקציב המיועד למרכזים לפיתוח סגלי הוראה, ויוקצה על פי -
 
א.   
-   האזור הגיאוגרפי;   
-   מדד הטיפוח;   
-   מספר מוסדות החינוך;   
-   מספר התלמידים במחוז.   
התקציב המחוזי מיועד לצרכים ייחודיים של בתי הספר על פי
שיקולי המחוז.
 
ב.   
יוגדר מפתח תקציבי להעסקת מומחי תחומים במחוזות.
 
ג.   
 תקציב המרכז האזורי לפיתוח סגלי הוראה  11.3
התקציב המיועד למרכזים יהיה 85% מסך התקציב המחוזי,
ויוקצה על-פי המפורט ב-13.2 להלן.
 
א.   
תקציב המרכז מיועד למימון כלל הפעילויות במרכז.  ב.   
מוצע שהמרכז יפעיל את התקציב על בסיס מימון משותף
(matching) עם ההקצאה הישירה להשתלמויות למוסדות החינוך
ותקציבי הרשויות המקומיות המזינות את המרכז.
 
ג.   
יש לדאוג לתקציב שוטף להפעלת מרכזי הפסג"ה ולאחזקה שוטפת.
 
ד.   
 תקציב הרשויות המקומיות  11.4
הכוונה לתקציבים משלימים מהרשות המקומית ומהרשויות המזינות
את מרכז הפסג"ה כמענה לצורכי מוסדות החינוך.
 
 
12.   קווים מנחים למימוש המשאבים במרכז לפיתוח סגלי הוראה
הקווים המנחים למימוש המשאבים מובאים בנספח 1 לחוזר זה.

13.   אישור תכניות מרמת המוסד החינוכי ועד רמת המחוז
 אישור תכניות ברמה הפדגוגית  13.1
תכנית הפעילות של כל מוסד חינוכי תאושר על ידי הפיקוח הכולל.
א.   
תכנית הפעילות של כל מרכז לפיתוח סגלי הוראה תאושר על ידי
צוות ההיגוי של המרכז לפיתוח סגלי הוראה.
 
ב.   
תכניות כל המרכזים לפיתוח סגלי הוראה במחוז והתכנית
המחוזית הכוללת - כל אלה תאושרנה על ידי צוות ההיגוי המחוזי.
ג.   
התכנית המחוזית הכוללת תאושר גם על ידי צוות המטה.
 
ד.   
 אישור תכניות ברמה התקציבית  13.2

תכנית ההשתלמות התקציבית תיבנה בהתאם לתכנית הפדגוגית
שאושרה על ידי צוות ההיגוי המחוזי ועל ידי צוות המטה. ללא
אישור התכנית הפדגוגית לא יאושר התקציב לביצוע.
 
א.   
תכנית הההשתלמות התקציבית תיבנה בהיקף התקציבי שאושר.
אין להגיש תכנית החורגת מהסכום שאושר.
 
ב.   
תכנית ההשתלמות המחוזית תכלול את התכנית התקציבית לכל
מרכז, וכן את נושא העסקתם של ראשי התחומים.
 
ג.   
התכנית התקציבית של כל מרכז לפיתוח סגלי הוראה תוגש למטה
על גבי דיסקט ובשני העתקים, חתומים על ידי הרפרנט המחוזי ועל
ידי המפקח על מרכזי הפסג"ה במחוז.
 
ד.   
14.   תקציב המרכזים לפיתוח סגלי הוראה

תקציב מרכזי הפסג"ה יאוגם מכמה מקורות במטרה לנצל באופן מיטבי את
המשאבים לפיתוח סגלי הוראה במחוז.
התקציב המחוזי המיועד למרכזי הפסג"ה יכלול את ההקצאה הישירה
למוסדות החינוך, את משאבי הדגלים ותקציבים "צבועים" נוספים, ויוקצה
על-פי המדדים האלה:
האזור הגיאוגרפי
- 
מדד הטיפוח
- 
מספר מוסדות החינוך
- 
מספר התלמידים באזור.
- 
הקצאות הרשויות המקומיות המזינות את מרכז הפסג"ה יהיו מקור
תקציבי נוסף המאוגם במרכז הפסג"ה האזורי.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' יואלה טרם, מנהלת אגף המרכזים
לפיתוח סגלי הוראה, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, טל' 02‎-5601444/5.15.   נספחים

  נספח 1 בניית התכנית התקציבית של ההשתלמויות
כללי  1. 
תכנית ההשתלמות התקציבית תיבנה בהתאם לתכנית הפדגוגית על
ידי צוות ההיגוי המחוזי ובאישור צוות ההיגוי במטה. ללא אישור
התכנית הפדגוגית לא יאושר התקציב לביצוע.
 
1.1   
אלה המקורות התקציביים לתכניות ההשתלמויות:  1.2   
תקציב המרכזים לפיתוח סגלי הוראה  א.   
תקציב יחידות המטה והדגלים על פי חלוקה שתיקבע על ידי
יחידות המטה ונושאי הדגל.
 
ב.   
תכנית ההשתלמות המחוזית תכלול:  1.3   
תכנית עבודה תקציבית לכל מרכז, על פי המסגרת
התקציבית;
 
א.   
את תכנית המחוז הכוללת העסקת מומחי תחום דעת על פי
כללי המכרז שפורסם בנושא.
 
ב.   
המחוז ימנה יועצים אקדמיים ממכללות לחינוך שבתחומו
הגיאוגרפי למרכזי הפסג"ה, בהיקף שייקבע על ידי הוועדה
המחוזית. מימון היועצים ייעשה מתוך תקציבי המחוז ומרכזי
הפסג"ה.
 
1.4   
התכנית המחוזית (הכוללת את כל תקציבי המחוז ומרכזי הפסג"ה,
לרבות תקציבי יחידות המטה והדגלים) תוגש למטה על גבי דיסקט
תקציבי אחד ובשני העתקים, חתומים על ידי הרפרנט המחוזי.
1.5   
ביצוע ההשתלמויות  2. 
אפשר לבצע את ההשתלמויות בשתי דרכים עיקריות:  2.1   
על ידי מוסד אקדמי (אוניברסיטה או מכללה להכשרת
מורים)
 
א.   
על ידי היחידה המבצעת, באמצעות הזמנת מרצים ורכישת
ציוד מגורם חיצוני.
 
ב.   
להבחנה בין שתי הדרכים יש חשיבות רבה מבחינת ההתקשרות
מול הגוף וביצוע התשלום בפועל.
 
 
ביצוע השתלמות על ידי מוסד
השתלמויות על ידי מוסד תוכלנה להתבצע רק עם מוסדות שלאגף
להשתלמות יש הסכמי התקשרות עמם והוא מצוי בקשרי
התחשבנות אתם, כמפורט בדיסקט התקציבי.
2.2   
ביצוע השתלמויות באמצעות גורם חיצוני
ביצוע ההשתלמויות שאינן מבוצעות על ידי המוסדות שהוזכרו
לעיל אפשרי במסגרת גורם חיצוני על פי הכללים האלה:
 
2.3   
אפשר לשלם למרצים על פי שעות הרצאה בפועל. התשלום
אפשרי אך ורק למרצים פרטיים או למרצים המגישים
חשבונית שנכללו במאגר המרצים.
 
א.   
אין אפשרות לשלם למוסדות או לעמותות על ידי הזכיין. לגבי
חברות פרטיות יש לצרף כרטיסי מרצה של המרצים מטעם
החברה.
 
ב.   
התשלום לשעת השתלמות ייעשה על פי תעריפי נש"מ.  ג.   
להשתלמות באמצעות זכיין תתאפשר הקצאת תקציב נוסף
שייעודו הוצאות תפעול כגון אלו:
 
ד.   
-   כיבוד על פי תעריפי נש"מ     
-   ימי פנימייה על פי תעריפי נש"מ     
-   הסעות לסיורים במסגרת ההשתלמות     
-   כיתות לימוד     
-    חומרים מתכלים להשתלמות.  
מומחים בתחומי דעת  3. 
אפשר לקבל שירותים ממומחים לתחומי דעת על פי התנאים
והתעריפים של המכרז בנדון.
 
   
המומחים ייבחרו מתוך המאגר.
 
   
נספח 2: רשימת הרפרנטים המחוזיים, המפקחים על המרכזים
לפיתוח סגלי הוראה, המפקחים על ההשתלמויות והרפרנטים
להדרכה במחוזות

 

הרפרנט
להדרכה במחוז
המפקח על 
ההשתלמויות
במחוז
המפקח על 
מרכזי הפסג"ה
במחוז
 

הרפרנט המחוזי
 

המחוז
טלי טרייסטר,
טל' 052‎-238229
 
שמואל גורפינקל,
טל' 056‎-282951
 
  שמואל גרוס,
מפקח המחוז,
טל' 056‎-282269
 
תל-אביב
 
חנה קורלנד,
טל' 056‎-750298
 
חנה קורלנד,
טל' 053‎-750298
 
רבקה אורבך,
טל' 056‎-283087
 
רמי רביב,
מפקח המחוז,
טל' 056‎-282517
 
צפון
 
חנה חמו,
טל' 056‎-283351
 
שמעון עטר,
טל' 056‎-283085
 
שמעון עטר,
טל' 056‎-283085
 
ד"ר סולי נתן,
מפקחת המחוז,
טל' 056‎-282348
 
מרכז
 
יצחק אסולין,
טל' 04‎-8533708
 
יצחק חביבי,
טל' 04‎-8353672
 
שרה דר
טל' 056‎-282831
 
אריה מיכאלוביץ,
טל' 054‎-912456
 
חיפה
 
אלי ששון,
טל' 056‎-282893
 
תלמה ובר,
טל' 064‎-467333
 
פיני גרוס,
טל' 056‎-283023
 
שוש כהן,
טל' 056‎-282356
 
ירושלים
 
ד"ר איציק תומר,
טל' 02‎-5602239
 
  יואלה טרם,
טל' 056‎-282106
 
אריה רוגל,
מנהל מה"ד,
טל' 054‎-204076
 
מנח"י
 
גילה נגר,
טל' 056‎-282433
 
בלה סעד,
טל' 056‎-282775
 
בלה סעד,
טל' 056‎-282775
 
בלה סעד,
טל' 056‎-282775
 
דרום
 
    אנסטאס
דמיאנוס,
טל' 056‎-283083
 
  המגזר הערבי
והבדואי בכל
המחוזות
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(ב), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003