עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5


8.5‎-27    החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן
              שירות לקטינים, התשס"א-2001


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  בתאריך כ"ז באדר א' התשס"ג, 1.3.03, נכנס לתוקפו ה"חוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,
התשס"א-2001 (להלן "החוק). חוק זה מחייב את משרדנו בהתאם
להוראותיו.
ההתייחסות מבחינת המשרד היא לעובדי הוראה חדשים, גברים, שהם
עובדי מדינה בלבד. לגבי עובדי בעלויות חובת החלת החוק חלה על
המעסיקים, קרי על הבעלויות ועל הרשויות המקומיות, ולא על המשרד,
שכן הוא איננו המעסיק. לגבי נשים הוראות החוק אינן חלות בשלב זה.
לפיכך מובאות להלן הוראותיו העיקריות של החוק ככל שהן נוגעות
להעסקת עובדי הוראה חדשים, גברים, במוסדות החינוך:
 
1. 
מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד בגיר
שהורשע בעברת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת
מאסר בפועל או יותר.
 
"1)   
בגיר שהורשע, כאמור, לא יעסוק בעבודה במוסד.  2)   
מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת
ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה. בכל מקרה אין
להעסיק לאחר 30 ימים ללא אישור המשטרה.
 
3)   
עובד הוראה אשר הורשע בעברות מין כאמור, תופסק עבודתו
לאלתר. המעסיק במקרה כזה פטור ממתן הודעה מוקדמת
לפיטורים על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה
עבודה. העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי
פיטורים, תשכ"ג-1963, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע
כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן
פיצויי פיטורים כולם או חלקם."
4)   
נוסף להוראות העיקריות של החוק נביא להלן את הוראות הנוהל
לביצוע החוק לגבי עובדי הוראה רשמיים (עובדי מדינה), כולל עובדי
הוראה ממלאי מקום. באשר לעובדי הוראה במוסדות חינוך המופעלים
על ידי הבעלויות (כולל עובדי הוראה ממלאי מקום), חלה החובה
להפעלת החוק על המעסיקים. לפיכך מוצע כי הבעלויות תאמצנה את
הוראות הנוהל המפורטות להלן, בשינויים המתחייבים:  
2. 
בעת קבלת מועמד חדש להוראה יש לציידו בטפסים האלה:  1)   
טופס 1 - "בקשת בגיר לקבל אישור במשטרה" - למילוי על
ידי המועמד להוראה (ראה את דוגמת הטופס בנספח 2)
 
-   
טופס 2 - "תעודת מוסד" - למילוי על ידי פקידי כוח אדם
בהוראה במחוזות ולחתימה ולהטבעת חותמת באופן ברור
בטופס. אם בעת קבלת המועמד עדיין לא ידועים שמו ומענו
המדויקים של המוסד החינוכי שהמורה מיועד אליו, אפשר
לרשום את "סוג" המוסד החינוכי המתואר בהערות בשולי
הטופס, קרי "בית ספר", "גן ילדים" וכיו"ב (ראה את דוגמת
הטופס בנספח 2).

יש להבהיר לעובד ההוראה כי עליו לגשת למשטרה בהקדם,
אחרת יימנע שיבוצו, או, לחלופין, ייאלץ המשרד לפטרו, שכן
אין להעסיקו לאחר 30 ימים ללא אישור כאמור.
לתשומת לב: למשטרה יש 21 ימים למתן תשובה, ועל כן יש
לעקוב אחר מתן התשובות במועד. יש להשאיר עותק משני
הטפסים.

את שני הטפסים על המועמד להגיש למשטרה, ועליו להחזיר
לפקידי כוח אדם בהוראה במחוז אישור מהמשטרה שאין
מניעה להעסקתו (אישור המשטרה צריך להתקבל בתוך 21
יום מיום הפנייה).
 
-   
אם התקבלה הודעה מהמשטרה שאין להעסיק את המועמד על פי
חוק, אין לשבצו בעבודה, ואם שובץ, יפוטר לאלתר. אין להעסיק
עובד ללא אישור המשטרה מעבר ל-30 יום.
 
2)   
אם יש יסוד סביר לחשוד שעובד הוראה המועסק כמורה הורשע
בעברת מין בהיותו בגיר ונגזר דינו לשנת מאסר בפועל או יותר,
אפשר לפעול בדרכים האלה:
3)   
אפשר לבקש מהבגיר לפנות למשטרה לשם קבלת אישור
כמצוין לעיל;
 
א.   
אם הבגיר מסרב או אינו פועל תוך זמן סביר לביצוע
הבקשה, יש לדווח למשטרה בדבר החשד.
 
ב.   


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אילנה דינור, סגנית מנהל האגף הבכיר
לכוח אדם בהוראה, טל' 02‎-5604747/8.


בנספחים שלהלן נביא את החוק למניעת העסקת עברייני מין המכוון למתן
שירות לקטינים, התשס"א-2001, וכן את התקנות למניעת העסקת עברייני
מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003.


נספח 1 החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן
שירות לקטינים, התשס"א-2001

החוק  א. 
הגדרות בחוק זה:

"בגיר": מי שמלאו לו 18 שנים, למעט אישה.

"בית ספר": כהגדרתו בפקודת החינוך נוסח חדש, התשל"ח-1978.

"ועדה": כמשמעותה בסעיף 4.

"מוסד": בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו
קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים,
מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם
מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים,
תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות
קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או
באבטחת קטינים, ברכת שחייה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה,
פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

"מעסיק": לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד
ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם: האחראי
במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה
במוסד; לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד
ממשלתי או רשות מקומית: מנהל המוסד, ובמוסד שהוא תאגיד גם
התאגיד; לרבות מעסיק בפועל כמשמעותו בסעיף 7.

"עבודה": בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים,
המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר
עם קטינים.

"עברת מין": עברה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין,
התשל"ז-1977(2) (להלן - חוק העונשין), למעט סעיף 352.
 
1.   
 
איסור העסקה ועיסוק
 
מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד
בגיר שהורשע בעברת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון
עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.
 
(א)  2.   
בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.
(ב)   
הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו ממועד ההרשעה
בעברה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 20 שנים לאחר
שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עברה.
 
(ג)   
 
אישור המשטרה   
מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור
ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
 
(א)  3.   
אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:  (ב)   
הבגיר לא הורשע בעברת מין, כאמור בסעיף 2(א), או
אם הורשע, חלפה תקופת האיסור כאמור בסעיף 2(ג);
 
(1)   
הוועדה פטרה את הבגיר מהאיסור, כאמור בסעיף 4(ב).
(2)   
משטרת ישראל תרכז את כל הנתונים הנדרשים לעניין חוק זה.
(ג)   
אישור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר, ובלבד שאותו
בגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק בו או
מועמד לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטעם אותו בגיר
למעסיק או למוסד, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא
מוסד לפי חוק זה.
 
(ד)   
לעניין סעיף זה "אישור המשטרה" - אישור שניתן בתקופת
השנה שקדמה לקבלה לעבודה.
 
(ה)   
 
הערכה על ידי ועדת מומחים
 
שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ימנה
ועדה שתהיה מורכבת משופט בית משפט שלום שישמש יושב
ראש הוועדה ומשני מומחים לעניין דפוסי התנהגותם של
עברייני מין ולעניין הטיפול בהם. הודעה על מינוי הוועדה ועל
הרכבה תפורסם ברשומות.
 
(א)  4.   
הוועדה מוסמכת, לפי בקשת בגיר שחל לגביו איסור עיסוק
לפי חוק זה
(להלן - המבקש), להעריך, בתוך תקופת האיסור, את הצורך
בהמשך תחולת האיסור ולתת לו פטור מן האיסור, לתקופת
האיסור, כולה או חלקה.
 
(ב)   
לא תיתן הוועדה פטור מן האיסור, כאמור בסעיף קטן (ב),
אלא אם כן שוכנעה שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים.
 
(ג)   
החלטת הוועדה תימסר למבקש; פטרה הוועדה את המבקש
מתקופת האיסור, כולה או חלקה, תודיע גם למי שאחראי
במשטרה על מתן אישורים לפי חוק זה.
 
(ד)   
לפני מתן החלטתה תיתן הוועדה הזדמנות למבקש או למי
מטעמו ולנציג היועץ המשפטי לממשלה להשמיע את
טענותיהם.
 
(ה)   
הוועדה מוסמכת לקבל מהמשטרה כל מידע הנחוץ לצורך
החלטתה, לרבות מידע כאמור בסעיפים 2, 11 ו-11א לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (3) (להלן -
חוק המרשם).
 
(ו)   
לא תדון הוועדה בבקשה נוספת של מבקש שבקשתו נדחתה
לפני תום שנתיים מיום דחיית הבקשה.
 
(ז)   
עונשין   
העובר על הוראות סעיף 2(א) או 3(א) דינו קנס, כאמור
בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
 
(א)  5.   
העובר על הוראות סעיף 2(ב) דינו מאסר שנה.  (ב)   
מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא
באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) אם ההעסקה הייתה
בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את
האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר הייתה למשך זמן סביר,
באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא
דיחוי לקבל אישור המשטרה לפי הסעיף האמור.
 
(א)  6.   
מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא
באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) אם וידא שהמוסד קיבל
אישור כנדרש לפי אותו סעיף.
 
(ב)   
הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של
בגיר באמצעות קבלן כוח אדם ועל בגיר המועסק כאמור.
 
7.   
הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראת סעיף 2, ובשל כך הוא פוטר
בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי
או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד
יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג-1963(4), זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי
הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי
פיטורים, כולם או חלקם.
 
8.   
לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בעניין הנוגע
להפסקת עבודה או לפיטורין לפי חוק זה.
 
9.   
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המרשם
לעניין מסירת מידע למי שזכאי לקבלו.
 
(א)  10.   
 
מרשם פלילי
 
על אף הוראות סעיף קטן (א), אין בהוראות חוק המרשם כדי
לפגוע בהוראות סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק זה.
 
(ב)   
מוסדות נוספים

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי
לקבוע מוסדות נוספים המיועדים למתן שירות לקטינים שהוראות חוק
זה יחולו עליהם.
11. 
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע
לביצועו, לרבות סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור המשטרה.
12. 
הוראות סעיף 3 יחולו, לעניין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפנים
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון
הפנים ידווח אחת לשנתיים לוועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף
עבריינות המין בקרב נשים בישראל.
13. 
"תקופת הביניים" - התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום
התחילה.  
(א)  13. 
בתקופת הביניים לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא אם
כן נתן לו הבגיר ייפוי כוח שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או
המוסד לבקש אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק
זה.
 
(ב)   
מעסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניים והוא עודנו מועסק
במוסד ביום התחילה, יפנה למשטרה לפי סעיף 3(ד) בתקופה
שמיום התחילה ואילך לצורך קבלת אישורה כי אין מניעה
להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור
בעצמו.
(ג)   

תחולה
ביום כ"ז באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003) (בחוק זה - יום התחילה),
בכפוף להוראות סעיף 13א.
14. 

הוראות מעבר
הוראות חוק זה יחולו על בגיר שנידון לשנת מאסר בפועל או יותר בשל
עברת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעברה כאמור, בתוך
חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.

החוק נתקבל בכנסת ביום ה' באב התשס"א (25 ביולי 2001);
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2904, מיום
י"ד בתמוז התש"ס (17 ביולי 2000), עמ' 505 (1), דיני
מדינת ישראל, נוסח חדש 31, עמ' 607.
15. 
טופס ייפוי-כוח למעסיק

לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים, התשס"א-2001 (להלן "החוק")

אני, החתום מטה________________ בעל תעודת זהות_____________________
המתגורר ב____________________________________________________
מועמד לעבודה/מועסק כעובד הוראה במוסד כהגדרתו בחוק.
הריני מייפה בזה את כוחו של המעסיק _________________ לקבל בשמי
ובמקומי את אישור המשטרה כי אין מניעה להעסקתי בהתאם לחוק.
ניתן ביום_______________ לחודש________________ שנת_______________
ב. 

___________
חתימה       


 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003