ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה 3.7‎-40
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  ככלל יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה בדרגה
ראשונה - הורה, אח, אחות, גיס וגיסה.

במקרים שבהם אי אפשר להימנע ממצב זה על מנהל בית הספר לפנות אל
מנהל המחוז או אל מי שהוסמך לעניין זה מטעמו ולקבל את אישורו.


בשאלות אפשר לפנות לד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003