חוזר זה מבוטל

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
הנוהל לפעילות תלמידים במתקני שעשועים 38 -5.1
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

מוסדות חינוך יוזמים מעת לעת פעילות הכוללת שימוש במתקני שעשועים.
השימוש במתקני שעשועים, הגם שהם ממוקמים ומתופעלים על ידי קבלן
מורשה המצויד בין היתר ברישיון עסק, מחייב נקיטת משנה זהירות בכל
הקשור להבטחת הבטיחות של התלמידים שעה שהם משתמשים במתקני
השעשועים או מצויים בקרבתם.


2. מטרת הנוהל

מטרת הנוהל היא לפרט את התהליך שלפיו מבטיחים את בטיחות התלמידים
בשימוש במתקני שעשועים או בשהייה בקרבתם במסגרת פעילות המאורגנת
והמנוהלת על ידי המוסד החינוכי.


3. הגדרות

מתקן שעשועים נייד: כל מתקן, משטח או מבנה אשר ניתן לנייד
אותו ולמקמו בתוך זמן קצר בגנים, בפארקים, בחצרות או בכל מקום
אחר, כגון קרוסלה, גלגל ענק, מתקנים מתנפחים, מבוך מראות, רכבת
הרים, "רכב שדים", נדנדות ענק או כל מתקן אחר המיועד לשעשוע.
3.1 
מעבדה מאושרת: מכון התקנים הישראלי או מי שאושר על ידי
הממונה על התקינה במשרד התעשייה על פי סעיף 12(א) של חוק
התקנים התשי"ג-1953 לבדוק את התאמת המכונות והמבנים של
ירידים וגני שעשועים לתקן הישראלי הרלוונטי או לתקן בין-לאומי אחר
ולתת תעודת בדיקה על כך.
3.2 
ספר המתקן: מסמך הכולל את כל המידע הנדרש הקשור בשימוש
ובהיסטוריה של מתקן השעשועים.
3.3 
רישוי עסק: רשיון הניתן למפעיל של מתקני השעושעים לפי חוק רישוי
עסקים ותקנותיו.
3.4 
בדיקה תקופתית: תהליכים וחקירות הנערכים על ידי מעבדה
מאושרת או בודק מוסמך פעם בחצי שנה או לאחר התקנה חדשה של
המתקן, כדי לקבוע אם מצבו מאפשר את המשך פעולתו בבטיחות, או
שיש לתקן את הפגמים מיד או בתוך פרק זמן נתון; כל זאת כדי להאריך
את רשיון המתקן לתקופת פעולה נוספת. במתקנים פשוטים המעבדה
המאושרת רשאית לאשר את הפעלת המתקנים לתקופה של עד חצי שנה
ללא אישור לכל התקנה חדשה.
3.5 
בודק מוסמך: מעבדה מאושרת או בודק מוסמך למעליות או למתקני
הרמה שהוסמך על ידי משרד העבודה, כמוגדר בפקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש).
3.6 
שטח הסכנה: האזור הנמצא בקרבת מתקן השעשועים שאסור להימצא
בתוכו כל עוד מתקן השעשועים נמצא בתנועה או בפעולה. שטח הסכנה
יגודר בדרך המונעת כניסה אליו וישולט בדרך המתריעה אודות הסכנה
הכרוכה בהימצאות בתוכו.
3.7 
מפעיל מתקן: אדם שמונה על ידי בעל השליטה או מי מטעמו להפעלה
בטוחה של מתקן השעשועים.
3.8 
תופס המתקן: אדם או ארגון שהם בעלי המתקן או שהורשו על ידי
בעל המתקן להפעילו.
3.9 
מורה אחראי: מורה שמונה על ידי מנהל המוסד החינוכי או על ידי
בעל תפקיד מטעמו לשאת באחריות לתכנון, ליישום, לבקרה ולשליטה
במסגרת הפעילות המתוכננת.
3.10
מלווה: בגיר (מעל גיל 18) שתפקידו לסייע למורה האחראי להבטיח
את השליטה ואת הבטיחות.
3.11


4. עקרונות ותחומי פעולה

פעילות של תלמידים במתקן שעשועים או באתר הכולל מתקני שעשועים
לא תתקיים על ידי מוסד חינוכי אלא אם בדק מנהל המוסד החינוכי או
מי מטעמו ונמצא כי מקוימות הדרישות המפורטות להלן.
4.1 
בדק מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו ומצא כי הדרישות המפורטות
בסעיפים להלן מתקיימות, הוא ימנה מורה אחראי על הפעילות.
4.2 
מי שמינה מורה אחראי לפעילות ישקול גם לתגבר את המורה האחראי
במלווים בוגרים כדי שתובטחנה השליטה והבטיחות.
4.3 
מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו יתדרך את המורה האחראי על
הפעילות. התדריך יכלול גם התייחסות לדרישות הספציפיות המפורטות
ב-6 להלן.
4.4 


5. התנאים להפעלת המתקן

לתופס המתקן יהיה רשיון עסק בתוקף.
5.1 
לתופס המתקן יהיה ביטוח בתוקף המבטיח שיפוי לכל מי שייפגע
במהלך השימוש במתקן.
5.2 
יהיו סידורי עזרה ראשונה ופינוי במקום.
5.3 
מתקני השעשועים ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת והאישור אודות
הבדיקה יהיה בתוקף.
5.4 
לכל מתקן שעשועים יהיה ספר המתקן שיכיל תיעוד המתייחס לפחות
לאלה:
 
5.5 
אישור המעבדה המאושרת להפעלת המתקן ותוקף האישור     
תיעוד אודות תוצאות הבדיקה התקופתית במתקן     
תוצאות של בדיקות יומיות במתקן     
הוראות שימוש למתקן או למתקנים שבשימוש הכוללות הגבלות
והנחיות למשתמשים.
 
   
הגילאים המותרים להשתמש במתקן השעשועים יהיו מתאימים לגיל
התלמידים המתוכננים לפעילות במתקן.
5.6 
יהיו תסדירים המבטיחים את בטיחותם של התלמידים במתקן
השעשועים או של מי שנמצאים בקרבתו במקרה של אבדן כוח, החזרה
פתאומית של כוח או הפעלה של מתג חירום.
5.7 
מתקני שעשועים המותקנים בתחומי המוסד החינוכי  5.8 
התקנות החשמל (מעבר לחיבור של שקע לתקע), אם תידרשנה,
תבוצענה על ידי חשמלאי מוסמך.
 
5.8.1
 
 
ההארקות של מתקן השעשועים ונקודת הזנת המתח של המתג, אם
הן קיימות, תיבדקנה על ידי חשמלאי בודק, ויהיה על כך אישור
בתוקף.
 
5.8.2
 
 
יהיו תסדירי בטיחות המבטיחים את בטיחות התלמידים
המשתמשים במתקן או הנמצאים בקרבתו בכל מקרה, ובפרט
במתקנים מתנפחים.
 
5.8.3
 
 
יהיה שילוט מתאים לזיהוי מקור המתח, גם אם מיקומו בתוך
המוסד החינוכי, וכן לזיהוי המפסק הראשי של לוח המתקן
להפסקת הספקת החשמל במקרה חירום (קצר, התחשמלות, אש
וכד').
 
5.8.4
 
 
במתקנים מתנפחים יהיו תסדירי בטיחות בהתאם להנחיות היצרן
המבטיחים את בטיחות המשתמשים במתקן או הנמצאים בקרבתו
בכל מקרה, ובפרט בהפסקת חשמל.
 
5.8.5
 
 

6. הנחיות למורה האחראי

תלמידים הנמצאים במסגרת פעילות של המוסד החינוכי לא יורשו להשתמש
במתקני שעשועים, בכולם או במקצתם, אלא אם בדק המורה האחראי על
הפעילות ומצא כי התקיימו ומתקיימות הדרישות האלו:

לתלמידים יש אישור הורים להשתתפותם בפעילות.
6.1 
סביב מתקני השעשועים נקבעו שטחי סכנה שגודרו ושולטו.
6.2 
מחוץ לשטח הסכנה וסמוך לכל מתקן שעשועים ניצב לוח הנחיות
והגבלות המפרט את מספר המשתמשים המרבי במתקן, את הגילאים
המותרים, את הוראות הבטיחות לשימוש בו וכללי התנהגות במקרה של
תקלה.
6.3 
לכל מתקן שעשועים שעל פי הנחיות היצרן חייב להיות נוכח בו מבוגר
מוקצה מפעיל שגילו מעל 18 שנה.
6.4 
מפעיל המתקן נמצא במשך כל הזמן שמתקן השעשועים מופעל סמוך לו
ובמקום המאפשר לו שליטה על תפקודי המתקן במהלך העניינים הרגיל
ובמקרה של תקלה.
6.5 
מספר התלמידים על מתקן שעשועים או על מרכיב בתוכו (כמו תא,
מושב וכד') לא יעלה על המספר המרבי המותר והמפורט בלוח ההנחיות
וההגבלות המוצב סמוך למתקן השעשועים, מחוץ לשטח הסכנה.
6.6 
גיל התלמידים מתאים למפורט בלוח ההנחיות וההגבלות המוצב סמוך
למתקן, מחוץ לשטח הסכנה.
6.7 
קיימים סידורי הגשת עזרה ראשונה וסידורי פינוי במקום.
6.8 


בשאלות אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, ממונה הבטיחות הארצי,
טל' 02‎-5603001.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003