עובדי הוראה 8.
רישוי 8.6
רשיונות להוראה ולייעוץ חינוכי 8.6‎-3
 
ראה בפנים
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר מיוחד ט'
תשנו; חוזר מיוחד ה'
תשנז; חוזר תשסב/7(א)
סעיף 8.3‎-3
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע
בחוזר המיוחד ט', התשנ"ו - "תקנון למתקן רשיונות הוראה קבועים
למקצועות הטכנולוגיים בבתי-הספר העל-יסודיים" - ובחוזר מיוחד ה',
התשנ"ז - "תקנון למתן רשיונות הוראה בחינוך העל-יסודי" - וכן בסעיף
8.3‎-3 בחוזר הוראות הקבע סב/7(א) פורסמו התנאים והנהלים לקבלת
רשיונות הוראה ורשיונות לייעוץ.

בשל שינויים, חידושים ועדכונים שחלו במקצועות אחדים, אנו מפרסמים
להלן רק את השינויים או את החידושים הנוגעים לאותם מקצועות.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אריאלה ברק, מנהלת ענף רשיונות
הוראה ובחינות
השלמה, טל' 02‎-5604744/3.


2. פטור מבחינות למורה לאנגלית


פטור מבחינה ביומנה יינתן למי שסיים בית-ספר תיכון ששפת הלימוד בו
אנגלית או למי שקיבל תואר אקדמי ו/או תעודת הוראה מארץ דוברת אנגלית
או למי שקיבל תואר אקדמי באנגלית ותעודה להוראת אנגלית ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להכשרת עובדי הוראה בארץ.


3. רשיונות הוראה למקצועות הטכנולוגיים

תאריך תחולה   1 בדצמבר 2002

מטרת הפרסום   עדכון סעיף 7      
במבוא של חוזר מיוחד ט', התשנ"ו,
"תקנון למתן רשיונות הוראה קבועים
למקצועות הטכנולוגיים בבתי-הספר
העל-יסודיים"
 


עובד הוראה בעל השכלה מקצועית מלאה במקצוע שלהוראתו יינתן הרשיון
(במקצוע ההתמחות/בתחום הדעת) זכאי לרשיון הוראה קבוע באחת ממגמות
החינוך הטכנולוגי, אם רמת השכלתו עונה על אחד מסעיפי המשנה המפורטים
במקרא לרמות ההשכלה המקצועית והפדגוגית הנדרשות לקבלת רשיון
הוראה קבוע המובא להלן, והוא כשיר להורות את המקצועות לפי הדרישות
המפורטות בחוזר מיוחד ט', התשנ"ו, "תקנון למתן רשיונות הוראה קבועים
למקצועות הטכנולוגיים בבתיה"ס העל-יסודיים".
 
רמות השכלה  מקרא
מורה מוסמך בכיר לחינוך העל-יסודי, בעל תעודה ממוסד מוכשר להכשרת
עובדי הוראה
 
א.
 
הנדסאי בעל השכלה פדגוגית (הנדסאי להוראה או תעודת הוראה או בחינות
השלמה ודוח חיובי של המפקח)
 
1.
 
בעל תואר אקדמי ראשון והשכלה פדגוגית (תעודת הוראה או בחינות
השלמה ודוח חיובי של המפקח)
 
2.
 
בעל תואר אקדמי שני או שלישי והשכלה פדגוגית (תעודת הוראה או בחינות
השלמה ודוח חיובי של המפקח)
 
3.
 
הערה: בעל תואר מחו"ל חייב בהשלמת השכלה עברית במקצועות שיחויב בהם על ידי ענף
רשיונות הוראה או על ידי המחלקה למורים עולים.


4. התנאים למתן רשיונות הוראה באזרחות לכיתות ז'-י"ב

 
תאריך תחולה  1 בינואר 2002
 
 
מטרת הפרסום עדכון סעיף 5(ד')
בפרק ב' של החוזר המיוחד ה',
התשנ"ז, "תקנון למתן רשיונות הוראה
בחינוך העל-יסודי"
 


הרשיון יינתן לבעל תואר אקדמי ראשון לפחות, בתחומים האלה: יחסים
בינלאמיים או מדעי המדינה או משפטים או סוציולוגיה ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בתנאי שהוא גם בעל השכלה עברית
ופדגוגית מלאה (בעל תעודת הוראה באזרחות לחינוך העל-יסודי, או מי
שעמד בבחינות השלמה להוראת האזרחות על פי כתב היתר שקיבל
מענף רשיונות הוראה בכפיפות לתקנון למתן רשיונות הוראה בחינוך
העל-יסודי המובא בחוזר מיוחד ה', התשנ"ז), וקיבל דוח חיובי על
עבודתו המעשית מהפיקוח על הוראת האזרחות.

בעל תואר אקדמי מחו"ל יחויב, נוסף לנאמר לעיל, גם בקורס "המשטר
במדינת ישראל", אלא אם כן ישוחרר מבחינה זו על-ידי המפקח המרכז.

א. 
הרשיון יינתן לבעל תואר אקדמי ראשון במחלקה לפוליטיקה
וממשל מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב או לבעל תואר אקדמי שני
בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים מהאוניברסיטה הפתוחה בארץ,
בתנאי שלמדו במגמת חברה ופוליטיקה דמוקרטית הנשענת על תחום
הידע במדעי המדינה ובסוציולוגיה פוליטית, וכן לבעל תואר אקדמי
שני בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת חיפה, בתנאי שעמד
במסגרת לימודיו לתואר ב-11 קורסים בתחום האזרחות וההיסטוריה
של עם ישראל (חמישה קורסים בהיסטוריה של עם ישראל ושישה
קורסים באזרחות). יש לצרף לטופס הבקשה לרשיון הוראה גיליון
ציונים ממהלך הלימודים לתואר.

נוסף לדרישות המצוינות לעיל על עובד ההוראה להיות בעל תעודת
הוראה באזרחות לחינוך העל-יסודי. אם ברשותו תעודת הוראה לחינוך
העל-יסודי במקצוע אחר, עליו להשלים קורס ובחינה במתודיקה
מיוחדת של הוראת האזרחות.

כן תידרש חוות-דעת חיובית של הפיקוח על הוראת האזרחות מביקור
בשיעור מהשנה שבה הבקשה לרשיון ההוראה מוגשת.
ב. 


5. רשיון הוראה למקצוע "אוריינות ומידענות מתוקשבת"
    לחטיבת-הביניים
 
תאריך תחולה  כמצוין בגוף
הפרסום
 
מטרת הפרסום תוספת לחוזר
מיוחד ה', התשנ"ז, "תקנון למתן
רשיונות הוראה בחינוך העל-יסודי"
 


עד תום שנת הלימודים התשס"ד יונפקו רשיונות הוראה למי שעומד
בדרישות האלה:  
א. 
בעל רשיון הוראה קבוע במקצוע כלשהו  1)   
עמד בהצלחה בכל המטלות וההשתלמויות בתחומי האוריינות
והמידענות המתוקשבת על-פי אישור המפקח הארצי על הכשרה
והשתלמויות בנתיב הטכנולוגי ומנהל הגף ליישומי מחשב בחינוך;
 
2)   
התקבלה חוות-דעת חיובית של הפיקוח על עבודתו בתחום
האוריינות והמידענות המתוקשבת מהשנה האחרונה או הנוכחית.
 
3)   
החל משנת הלימודים התשס"ה יונקפו רשיונות הוראה למי שעומד
בדרישות האלה:  
ב. 
בעל תואר אקדמי ורשיון הוראה קבוע במקצוע כלשהו, שסיים
בהצלחה את הקורס המובנה "הכשרת מורים מובילי תקשוב
לחטיבת-הביניים" המופעל ומאושר על-ידי המפקח הארצי על
הכשרה והשתלמויות בנתיב הטכנולוגי ומנהל הגף ליישומי מחשב
בחינוך, ובנוסף התקבלה חוות-דעת חיובית של הפיקוח על עבודתו
בתחום האוריינות והמידענות המתוקשבת מהשנה האחרונה או
מהשנה הנוכחית.
 
או:
1)   
בעל תואר B.Ed ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ
בתחום האוריינות והמידענות המתוקשבת, ובנוסף התקבלה
חוות-דעת חיובית של הפיקוח על עבודתו בתחום.
 
2)   

6. רשיונות להוראה במדעי המחשב
 
תאריך תחולה  1 בספטמבר 2003
 
מטרת הפרסום עדכון סעיף 5(כ"ב)
בפרק ב' של החוזר המיוחד ה',
התשנ"ז, "תקנון למתן רשיונות הוראה
בחינוך העל-יסודי"
 
 


רשיון הוראה למדעי המחשב בחטיבה העליונה לכיתות ז'-י"ב יינתן -
6.1 
לעובד הוראה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות
(B.A, B.Tech, B.Sc, B.Sc.T.E, *B.Ed.) ממוסד מוכר להשכלה
גבוהה בארץ או בחו"ל באחד מהתחומים האלה:
מדעי המחשב
הנדסת תוכנה
הנדסת מחשבים
מחשבים ומערכות מידע
טכנולוגיות מידע.
 
או:
א.   
לעובד הוראה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות (B.Sc, B.Sc.T.E)
בהנדסת חשמל/באלקטרוניקה.
 
ב.   
נוסף לכך על עובד ההוראה להיות בעל השכלה עברית ופדגוגית מלאה
(בעל תעודת הוראה במדעי המחשב לחינוך העל-יסודי, או מי שעמד
בבחינות ההשלמה להוראת מדעי המחשב על פי כתב-היתר שקיבל מענף
רשיונות הוראה בכפיפות לתקנות למתן רשיונות הוראה בחינוך
העל-יסודי המובא בחוזר מיוחד ה', התשנ"ז) ובעל דוח חיובי על עבודתו
המעשית מהפיקוח על הוראת המחשבים.
 
רשיון הוראה לחטיבת ביניים יינתן לבעל תעודת הוראה המסמיכה
להוראה בחטיבת ביניים שהוצאה על-ידי מוסד מוכר להכשרת עובדי
הוראה בישראל. הרשיון יענק למקצוע בתחום המחשבים כפי שהוגדר
בתעודת ההוראה.
6.2 

________________
* .B.Ed: הכוונה לתואר הניתן על-ידי מכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ
בתחום מדעי המחשב.


7. רשיון הוראה למקצוע "עולם הערבים והאסלאם"
 
תאריך תחולה  1 בספטמבר 2002
 
 
מטרת הפרסום תוספת לחוזר
המיוחד ה', התשנ"ז, "תקנון למתן
רשיונות הוראה בחינוך העל-יסודי"
 
 


רשיון הוראה קבוע למקצוע "עולם הערבים והאסלאם" יוענק למי שהוא בעל
תואר אקדמי באחד מהתחומים האלה:
היסטוריה של המזרח התיכון
היסטוריה של ארצות האסלאם
תרבות האסלאם
לימודי ארץ ישראל
שפה וספרות ערבית
גיאוגרפיה של המזרח התיכון.
בנוסף נדרשת תעודת הוראה במקצוע "עולם הערבים והאסלאם". הלימודים
לתעודת ההוראה מתקיימים במכללה להכשרת עובדי הוראה בבית-ברל.
הרשיון יינתן להוראה בכיתות ז'-י"ב.


8. תקנון למתן רשיונות לייעוץ חינוכי
 
תאריך תחולה  1 בדצמבר 2002
 
 
מטרת הפרסום עדכון סעיף 8.3‎-3
בחוזר הוראות הקבע סב/7(א)
 
 


חל שינוי בהגדרת הרשיון: עד כה הוגדר הרשיון כ"רשיון לייעוץ", ומעתה הוא
מוגדר כ"רשיון לייעוץ חינוכי".

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003