חוזר זה בוטלתכניות לימודים 9.
תכניות לימודים ייחודיות 9.11
הפעלת תכניות לימודים ייחודיות 9.11‎-1
 
תחילת שנה"ל
התשס"ה
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע

חיזוק האוטונומיה הפדגוגית בבתי הספר הוא אחד מהיעדים שנקבעו
במדיניות מערכת החינוך. בבית הספר העל-יסודי האוטונומיה יכולה לבוא
לידי ביטוי, בין היתר, בפיתוח תכניות לימודים ייחודיות, בהפעלתן
ובהערכת הישגי התלמידים על פי התכניות האלה בזיקה לבחינות הבגרות.

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (להלן "האגף") מופקד על
הנחיית בתי הספר העל-יסודיים בכל המגזרים בפיתוח תכניות לימודים
ייחודיות, על בדיקת התכניות, על אישורן ועל הפעלתן. ריכוז הפעילות מופקד
בידי המפקח על תחום תכניות לימודים ייחודיות באגף. לצדו פועלת ועדה
מלווה בראשות מנהל האגף, וחבריה הם: מנהל גף התכנים באגף המפקחים
המרכזים במקצועות השונים (המפמ"רים), נציג האגף לחינוך על-יסודי, נציג
החמ"ד ונציגי מנהלי בתי הספר העל-יסודיים. הוועדה המלווה מופקדת על
עיצוב המדיניות של המשרד בנושא תכניות הלימודים הייחודיות, בהגדרת
נוהלי הגשת התכניות, באישורן ובעדכונן מעת לעת. כמו כן הוועדה דנה
בבקשות חריגות של בתי ספר, ומגבשת הצעות הקשורות בקידום הנושא
לקראת אישורן על ידי יושב ראש המזכירות הפדגוגית, מנהל אגף הבחינות
ומנהל האגף לחינוך על יסודי.

2. התנאים להפעלת תכניות לימודים ייחודיות

בית הספר המעוניין להציע תכניות לימודים ייחודיות חייב לעמדו בתנאים
האלה:
עליו להיכלל בהגדרה "בית ספר מוכר".
2.1 
עליו להציג חוות דעת חיובית על בית הספר מטעם המפקח הכולל.
2.2 
עליו להוכיח שבמשך שלוש השנים שקדמו להגשת התכנית הייחודית
הוא לא חרג במתן הציונים השנתיים באופן שמחייב את הפעלת כללי
השק"ד - שיקול דיפרנציאלי (במקצועות השונים ולאו דווקא בתחום
התכנית הייחודית).
2.3 
לפחות אחד מאנשי הצוות ומהמעורבים בהכנת התכנית חייב להיות
בוגר קורס מוכר בנושא פיתוח תכניות לימודים.
2.4 

3. הגדרת תכנית לימודים ייחודית

תכנית לימודים ייחודית היא תכנית שבית ספר יוזם ומפתח בעצמו או
בשיתוף עם גורם חיצוני. כאשר בית הספר מפתח תכנית עם גורם
חיצוני, יהיו מוריו הנוגעים בדבר שותפים בהליך פיתוחה ובהערכתה
(לא יינתן אישור לאימוץ תכנית ייחודית שפותחה מחוץ לבית הספר).
3.1 
תכנית לימודים ייחודית תתבסס על רעיון תוכני או מתודי אשר מקנה
לה צביון ייחודי משלה, ותהיה בעלת ערך חינוכי-תרבותי.
3.2 
התכנית תהיה בעלת זיקה למטרות החינוך התקפות והולמת בתכניה
ובמידת העמקתה את הנדרש בתכניות הלימודים מטעם משרד החינוך
התרבות והספורט.
3.3 
תכנית ייחודית מאפשרת התמקדות בתחום דעת אחד או בכמה תחומי
דעת, בין אם הם נלמדים בחטיבה העליונה או אינם נלמדים בה.
3.4 
אפשר להפעיל תכנית לימודים ייחודית באמצעות חומרי למידה קיימים
או באמצעות חומרים שיפותחו על ידי צוות המפתחים והמורים בבית
הספר.
 
3.5 
4. תכניות ייחודיות: היקף ומעמד

מעמד תכנית ייחודית במקצועות החובה
תכנית ייחודית אינה מחליפה היבחנות בבחינות הבגרות במקצועות
החובה, על פי היקף החובה שנקבע להם. תכנית ייחודית במקצוע חובה
תפותח רק כהרחבה מעבר להיקף החובה שנקבע, באופן שסך כל
יחידות הלימוד במקצוע יגיע להיקף של 5‎-4 י"ל.
4.1 
מעמד תכנית ייחודית באחד ממקצועות הבחירה  4.2 
תכנית ייחודית עשויה לשמש חלופה לבחינה במקצוע מתוך
רשימת המקצועות הכלולים בבחירה, בתנאי שהיא מאושרת
להיבחנות ברמה של 4 יחידות ומעלה באותו מקצוע.
4.2.1
 
תכנית ייחודית עשויה להיות תוספת לבחינה באחד ממקצועות
הבחירה - הרחבה לרמה מוגברת של 4 יחידות ומעלה.
4.2.2
 
מעמדה של תכנית ייחודית בתחום דעת שאינו מצוי במקצועות
הלימוד
תכנית כזו יכולה לעמוד בפני עצמה רק בהיקף של 5‎-4 י"ל.
4.3 
מעמדה של תכנית ייחודית בין-תחומית
הנבחנים בתכנית ייחודית בין-תחומית אינם פטורים מחובת ההיבחנות
במקצועות הכלולים בה.
 
4.4 
5. אישור

אפשר להפעיל תכנית ייחודית רק לאחר שהיא אושרה סופית על ידי
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף לתכנון ולפיתוח תכניות
לימודים.
5.1 
בתהליך הפיתוח בית הספר חייב להיוועץ במפמ"ר המקצוע או בנציגו.
לעניין תכניות בתחומים שאין בהם פיקוח מקצועי ישיר ייוועץ בית
הספר במפמ"ר מתחום דעת הקרוב ביותר לנושא התכנית.
5.2 

6. נהלים להכנת תכניות ולהגשתן לשם אישור

מספר תכניות הלימודים הייחודיות המופעלות במוסד  6.1 
מספר תכניות הלימודים הייחודיות שבית ספר רשאי לפתח
ולהפעיל איננו מוגבל.
 
6.1.1
מספר התכניות הייחודיות שתלמיד רשאי להיבחן בהן בבחינת
הבגרות לא יעלה על שתיים.
6.1.2

מבנה תכנית לימודים ייחודית
הצעת תכנית לימודים ייחודית תכלול את המידע ואת המרכיבים האלה:
6.2 
דברי רקע, ציון הסיבות וההנמקות לפיתוח התכנית  6.2.1
 
התפיסה הרעיונית של התכנית (רציונל התכנית המתייחס להיבט
התוכני ולהיבט החינוכי-ערכי-רגשי), ובה תבואנה לידי ביטוי
מטרות-העל של התכנית המוצעת
 
6.2.2
 
הבהרת ייחודיותה של התכנית (בתחומים שיש בהם תכניות מטעם
משרד החינוך יובהר במה תכנית זו שונה מהתכנית הרשמית או
מה היא מוסיפה עליה)
 
6.2.3
 
פירוט המטרות האופרטיביות של התכנית - בתחום ידע התוכן
ובתחום של כישורי למידה וחשיבה (וכישורים נוספים בהתאם
לתכנית)
6.2.4
 
פירוט הרעיונות והמושגים המרכזיים של התכנית  6.2.5
   
פירוט והסבר של אסטרטגיות ההוראה-למידה ודרכי ההערכה
המתוכננות בהלימה לרציונל ולמטרות התכנית
 
6.2.6
 
ציון המספר הכולל של יחידות הלימוד (י"ל אחת = 90 ש')
ופריסתן על פני שנות הלימוד המיועדות להפעלת התכנית
 
6.2.7
 
מפרט התכנים של התכנית לפרקיה (כל פרק יתוכנן להיקף של עד
חמש שעות), שיצביע על הקשר למטרות (ראה 6.2.4 לעיל) ועל
הקשר לאסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה (ראה 6.2.6 לעיל)
 
6.2.8
 
רשימה של ביבליוגרפיית חובה לתלמיד בכל אחד מנושאי התכנית,
ובה ציון מפורט של הפרקים או של מספרי העמודים בכל אחד
מפריטי הרשימה
 
6.2.9
 
פירוט דרכי ההערכה הסופית של הישגי התלמידים על פי
התכנית:
 
6.2.10
 
שאלון בחינת בגרות, עבודות סיום, שילוב דרכי הערכה
חלופיות וכו' (ראה פירוט נוסף והסבר ב-7 בהמשך)
 
א.   
בהתאם לדרכי ההערכה שנבחרו: שאלון בחינה ותשובון או
דף קריטריונים להערכת העבודה, תכנית מובנית להדרכה
בכתיבת עבודה (עבור אותם תלמידים שהערכת הישגיהם
תיעשה על פי עבודה), ציון מספר המטלות שעל התלמיד
להגיש במהלך השנה, וכן פירוט טיבן וסוגן של המטלות,
הדרישות מכל מטלה, אופן הערכתה ומשקלה היחסי בשקלול
הציון הסופי.
 
ב.   
שמות המורים שעסקו בהכנת התכנית וניסיונם בהוראת
התחום
 
6.2.11
 
שמות אנשי האקדמיה מהתחום הדיסציפלינרי ומהתחום של
תכנון לימודים שסייעו בפיתוח התכנית.
6.2.12
 

התאמת התכנית הייחודית למתכונת בחינות הבגרות ולמבנה
השאלונים
 
6.3 
תכנית לימודים ייחודית במקצוע שיש בו תכנית מטעם המשרד
(כגון ספרות, היסטוריה) תותאם למספר יחידות הלימוד שנקבעו
למקצועות האלה בתכניות הלימודים מטעם המשרד ולמתכונת של
בחינות הבגרות במקצוע הנדון. כל זאת בנוסף לאמור ב-4 לעיל.
 
6.3.1
 
תכנית לימודים ייחודית במקצועות שאין בהם תכניות מטעם
המשרד תופעל ותוערך על פי האישור הניתן לבית הספר על ידי
הפיקוח על תכניות לימודים ייחודיות, כאמור ב-4 לעיל.
6.3.2
 
הליכים לאישור תכנית לימודים ייחודית  6.4 
בית ספר המעוניין להפעיל תכנית לימודים ייחודית ישלח את
תכניותיו לבדיקה אל המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף
לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים
91911. בית הספר יצרף את האישורים הנדרשים כמפורט ב-2
לעיל.
 
6.4.1
 
התכנית תוגש לבדיקה ולאישור כשנה לפני מועד ההפעלה
המתוכנן על ידי בית הספר. המועד האחרון להגשת תכנית
לימודים ייחודית לאישור הוא 31 במאי בכל שנה. תכנית
שתוגש לאחר תאריך זה יידחה הטיפול בה.
 
6.4.2
 
 
התכנית תוגש מודפסת בשלושה עותקים, בצירוף תקליטון
(דיסקט). עותק נוסף של התכנית יישלח במקביל על ידי בית הספר
אל המפקח הכולל של בית הספר.
 
6.4.3
 
 
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף יבדוק כל תכנית
שתוגש לו, תוך התייעצות עם המפקח הכולל של בית הספר, עם
המפקח המרכז של המקצוע, עם הצוות המקצועי באגף ועם
מומחים לנושא באקדמיה. הערות והצעות לתיקון התכנית
הייחודית תוחזרנה לבית הספר בפרק זמן שיאפשר את הכנסת
התיקונים הנדרשים. בית הספר יתקן את התכנית בהתאם
להערות, ויחזיר את הנוסח המתוקן לאגף לאישור סופי, במועד
התואם את ההנחיות.
 
6.4.4
 
 
הודעה על אישור סופי של התכנית תישלח על ידי המפקח על
תכניות לימודים ייחודיות אל בית הספר עד תשעה חודשים לאחר
הגשת התכנית ולא יאוחר מסוף חודש מרס.
 
6.4.5
 
אין ללמד על פי תכנית ייחודית עד לקבלת האישור הסופי.
6.4.6
 
לא תוכר תכנית ייחודית שתופעל לפני קבלת האישור.  6.4.7
 
מומלץ שמספר התלמידים בקבוצת לימוד הלומדת על פי תכנית
לימודים ייחודית יהיה 12 לפחות.
 
6.4.8
 
תוקף האישור של תכנית ייחודית הוא למשך שש שנים, בתנאי
שבית הספר יעמוד בכל התנאים המפורטים בחוזר זה. הנוהל
לאישורה מחדש של התכנית הייחודית מובא ב-10 להלן.
6.4.9
 

עמידה בכל לוחות הזמנים והנהלים המפורטים בחוזר זה היא תנאי בסיסי וראשוני
לאישור התכנית הייחודית.

בקרה על הוראת תכנית ייחודית  6.5 
מדי שנה תיערך על ידי המפקח על תכניות הלימודים הייחודיות
בקרה על הפעלת תכניות ייחודיות במדגם של בתי ספר (ראה ב-9
להלן).
 
6.5.1
 
לצורך הערכה מחודשת של התכנית (ראה ב-10 להלן) על בית
הספר לנהל תיק מסודר מראשית הפעלתה של התכנית. בתיק זה
ירוכזו: נושאי העבודות, מדגם עבודות, מדגם בחינות פנימיות,
בחינות הבגרות שהוגשו בליווי חוות הדעת של הבודקים, סיכומים
שנתיים של הצוות המפעיל את התכנית בבית הספר, סיכומי
הבחינות בכל מחזור לימודים ושאלוני עמדות של תלמידים. בנוסף
תישמר בתיק זה כל התכתובת עם המפקח על תכניות לימודים
ייחודיות. תיק זה ישמש את בית הספר לצורך הערכת התכנית
מחדש.
 
6.5.2
 
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות רשאי להפסיק הפעלת תכנית
ייחודית בבית ספר שלא יעמוד בקריטריונים התוכניים
והמינהליים כפי שהתחייב בתכנית שאושרה לו גם לפני מלאת שש
שנים להפעלתה.
6.5.3
 
האחריות לביצוען המינהלי והתוכני של תכניות הלימודים
הייחודיות

הנהלת בית הספר היא האחראית על ביצועה התקין, התוכני והמינהלי,
של תכנית הלימודים הייחודית. על הנהלת בית הספר לעמוד בלוח
הזמנים המצוין בחוזר זה (ראה טבלה מסכמת בהמשך) ולפעול על פי
הנהלים הרשומים להלן:
 
6.6 
עליה לדאוג שהוראת התכנית תתבצע במלואה מראשית הפעלתה
ועד השלמתה, על פי התכנית שאושרה.
 
6.6.1
 
עליה להבטיח שקיימים חומרי למידה מתאימים להפעלת התכנית.
6.6.2
 
עליה להעביר למפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף את
שאלוני הבחינה לתלמידים הלומדים על פי התכנית עד 1 בדצמבר
של שנת הלימודים שבה ייבחנו התלמידים.
 
6.6.3
 
עליה לקיים את בחינת הבגרות במועדה.  6.6.4
 
עליה לאפשר לתלמידים שהחלו ללמוד על פי התכנית להיבחן על פי
תכנית זו, גם אם אין מלמדים עוד על פיה בבית הספר.
6.6.5
 
הודעה שנתית על מצב ההפעלה של התכנית הייחודית  6.7 
מדי שנה תעביר הנהלת בית הספר עד 15 באוקטובר הודעה בכתב
למפקח על תכניות לימודים ייחודיות, ובה תציין את הפרטים
הבאים הקשורים בתכניות הלימודים הייחודיות המופעלות
באותה שנת לימודים בבית ספרו:
 
6.7.1
 
תכניות מאושרות שמתחילים להפעילן
א.  
תכניות שהפעלתן נמשכת (יש לציין את הכיתות שבהן
התכנית מופעלת ואת מספר התלמידים בכל כיתה)
 
ב.   
תכניות שהפעלתן נפסקת באופן סופי והסיבות להפסקתן  ג.   
התכניות שבהן תתקיים בחינת בגרות בשנה הנדונה (או
תיכתב עבודה או תיעשה עליהן הערכה חלופית כלשהי).
 
ד.   
סמלי השאלונים הייחודיים לבחינת הבגרות או לעבודת הסיום
(הנכתבת כתחליף לבחינה) יסופקו אך ורק לבתי ספר שיעבירו את
הטופס עם כל הפרטים הנדרשים אל המפקח על תכניות לימודים
ייחודיות על פי לוח הזמנים המפורט להלן (ראה טבלה מסכמת
בנספח להלן).
 
6.7.2
 
 
7. שאלוני בחינת בגרות ועבודת סיום

7.1    שאלוני הבחינה של כל תכנית ייחודית יגיעו לבדיקה אל
         המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף לא יאוחר מ-1
         בדצמבר של שנת הלימודים שבה ייבחנו התלמידים.
מסמכי הבחינה וההערכה  7.2 
בית הספר יגיש לאישור המפקח על תכניות לימודים ייחודיות את
שאלון הבחינה בצירוף תשובות (תשובון)/תבחינים להערכת
התשובות. בדף הפתיחה של השאלון יש לציין פרטים אלה:
- שם בית הספר
- שם המורה/המורים המלמדים על פי התכנית
- מקצוע הבחינה
- מספר יחידות הלימוד
- דרגת הכיתה
- מבנה השאלון ומפתח הערכה מפורט
- הוראות לנבחן
- משך זמן המבחן.
 
7.2.1
 
כללי השימוש בכלי ההערכה המגוונים, ובכלל זה הבחינות, יהיו
הכללים שיחולו על כל מקצועות הלימוד המוכרים בחטיבה
העליונה במשרד החינוך (לדוגמה: משך זמן הבחינה - שעה ורבע
ליחידת לימוד ראשונה ושעה נוספת לכל יחידה נוספת).
7.2.2
 
השאלון והתשובון יודפסו ברווח כפול, עם שוליים, ורק מעברו
האחד של הדף, ויוגשו בשלושה עותקים ובצירוף דיסקט.
 
7.2.3
 
כללים והנחיות לכתיבת השאלון יימסרו לבית הספר על ידי
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות.
 
7.2.4
 
עותק אחד של השאלון יועבר למפמ"ר המקצוע על ידי המפקח על
תכניות ייחודיות. אם אין מפמ"ר בתחום, יהיו אלה היועצים
המדעיים שיעירו את הערותיהם. המפקח על תכניות לימודים
ייחודיות ירכז את חוות הדעת ויעבירן במרוכז לבית הספר.
 
7.2.5
 
 
בית הספר יתקן את השאלון ואת התשובון על פי ההערות
שתועברנה אליו על ידי המפקח על תכניות לימודים ייחודיות. בית
הספר יצרף אל השאלון ואל התשובון המתוקנים מכתב מלווה
המתייחס לכל אחת מההערות.
 
7.2.6
 
 
זכותו של בית הספר לא לקבל את ההערות, אולם עליו לנמק את
עמדתו.
 
7.2.7
 
 
לאחר הגשת השאלון אין לשנותו, למעט השינויים הנגזרים
מהערות הבודקים מטעם המפקח על תכניות לימודים ייחודיות.
 
7.2.8
 
 
אישורים לשאלוני המבחן יישלחו לבתי הספר כחודש לפני מועד
קיום הבחינה.
 
7.2.9
 
 
בית הספר ידאג להדפסת השאלונים ולהגהתם ויפקידם בכספת
עד למועד הבחינה.
 
7.2.10
 
 
התלמידים יכתבו את תשובותיהם לשאלוני המבחן על
המחברות המונפקות על ידי אגף הבחינות. אין לכתוב הערות או
ציונים על גבי מחברות הבחינה.
 
7.2.11
 
 
המחברות תישמרנה בבית הספר למשך שנתיים לצורכי מעקב
ובקרה של המפקח על תכניות הלימודים הייחודיות ושל מפמ"ר
המקצוע ולשימוש פנימי של בית הספר בתהליך שיפור התכנית.
7.2.12
 
התנאים להכנת עבודת סיום במסגרת תכניות הלימודים
הייחודיות
 
7.3 
עבודת סיום יכולה להמיר בחינת בגרות בהיקף של 2 יחידות
לימוד או חלק מבחינה בהיקף גדול יותר.
 
7.3.1
 
 
בית ספר המציע לתלמידיו אפשרות להכין עבודה במקום בחינה
אינו רשאי לפצל את העבודה; כלומר: אם העבודה היא ברמה של 2
י"ל, אין להחליפה בשתי עבודות שכל אחת מהן היא ברמה של
יחידת לימוד אחת.
 
7.3.2
 
 
בית הספר יפתח מחוון, ובו ינסח קריטריונים ומדדים להערכת
העבודה ויקבע ניקוד הולם לכל אחד מחלקיה.
 
7.3.3
 
 
ייעוץ והכוונה להכנת עבודת סיום אפשר לקבל מהמפקח על
תכניות לימודים ייחודיות.
 
7.3.4
 
 
8. מועדי הבחינות והודעה על ציונים

הבחינות על פי תכניות לימודים ייחודיות תתקיימנה אך ורק במועד
הקיץ.
8.1 
הבחינות על פי תכניות לימודים ייחודיות, במקצועות ובתחומים
שקיימות בהם תכניות מטעם המשרד, תתקיימנה במועדים שבהם
מתקיימים הבחינות מטעם המשרד בקיץ.
8.2 
הבחינות הייחודיות בתחומים שאין בהם בחינות רשמיות תתקיימנה עד
תום בחינות הבגרות, ולא יאוחר מכך.
8.3 
עם פרסום לוח הזמנים לבחינות הבגרות יודיע בית הספר למפקח על
תכניות לימודים ייחודיות מהו המועד שנקבע לקיום הבחינה הייחודית.
8.4 
ציוני הבחינה על פי תכניות ייחודיות (טופס 9540) יישלחו על ידי בית
הספר אל אגף הבחינות לא יאוחר משבועיים לאחר מועד קיום
הבחינה.
8.5 

9. הערכת מחברות הבחינה ועבודות הסיום

הערכת מחברות הבחינה והעבודות תיעשה על ידי המורים בבית הספר
(יש להקפיד על רישום הניקוד לשאלות בטופס שיישלח על ידי המפקח
על התכניות הייחודיות).
9.1 
בתי ספר שייכנסו למדגם יתבקשו להעביר למפקח על תכניות לימודים
ייחודיות עותק של רשימת הציונים (טופס 9540), לפי הפירוט שלהלן:
 
9.2 
המפקח ידגום כמה מחברות או עבודות ויבקש מבית הספר לשלוח
אותן אליו לבדיקה. על המחברות/העבודות להגיע לאגף לתכניות
לימודים, למפקח על תכניות לימודים ייחודיות, בהקדם האפשרי
ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים
החדשה.
 
א.   
אל מחברות הבחינה יש לצרף פריטים אלה:
- שאלון
- תשובון
- תכנית הלימודים הייחודית המעודכנת.
 
ב.   
אל עבודות הסיום יש לצרף מפתח הערכה של הבודק (מחוון) לכל
עבודה שנבדקה.
ג.   
מחברות המדגם של הבחינות או העבודות תוערכנה על ידי בודקים
מטעם המפקח על תכניות לימודים ייחודיות, בשיתוף המפמ"ר או מי
שימונה מטעם יושב ראש המזכירות הפדגוגית, והציונים שיינתנו יושוו
עם ציוני המורה. תוצאות ההשוואה תובאנה לידיעת המנהל והמורים
ותוכלנה לשמש בסיס לדיון על המשך האישור של הפעלת התכנית.
9.3 
יש לשמור בבית הספר את מחברות הבחינה ואת עבודות התלמידים
ביחד עם ציוני התלמידים. המחברות והעבודות תישמרנה בבית הספר,
כאמור, במשך שנתיים.
 
9.4 
10. אישור מחודש של תכנית לימודים ייחודית

עד 31 במאי, שנה לפני שפג תוקף האישור שניתן לתכנית, יגיש בית
הספר את התכנית למפקח על תכניות לימודים ייחודיות לצורך בדיקה
מחודשת. התכנית תוגש מתוקנת ומעודכנת (על פי הצורך), בשלושה
עותקים ובצירוף דיסקט. בנוסף תצורך הערכה על מהלך הפעלת התכנית
ועל הלקחים שהופקו מהפעלתה ומהערכתה על סמך חומרים ומסמכים
שנאספו כמפורט ב-6.5.2 וב-9.6 לעיל. בית הספר יציין אילו שינויים
חלו בתכנית כתוצאה מההערכה זאת, וידווח אם חלו שינויים בצוות
המורים המלמדים את התכנית.
10.1
תכנית שלא תוגש כנדרש לא תאושר להפעלה מחודשת.
10.2
אישור מחדש של התכנית על ידי המפקח על התכניות הייחודיות יתבסס
על עמידת בית הספר בכל התנאים שפורטו לעיל, על תקפותם
ומהימנותם של שאלוני הבחינה ו/או העבודות, על מידת ההתאמה שבין
הערכת המורים להערכה המדגמית, על לקחי בית הספר מהפעלת
התכנית ועל עדכון התכנית.
10.3
המפקח יודיע לבית הספר על אישור מחודש של התכנית עד סוף חודש
מרס (עד תשעה חודשים לאחר הגשת הבקשה לאישור מחדש).
10.4
 

11. תחולה

כל ההנחיות בחוזר זה תיכנסנה לתוקפן בשנת התשס"ה ותחולנה על כל מי
שמתחיל את לימודיו בכיתה י' בשנה זו.

12. שונות

ייעוץ והנחיה
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות והמדריכים המסייעים לו עומדים
לרשות המורים המכינים תכניות לימודים ייחודיות והמפעילים אותן.
המפקח מציע סיוע למכיני תכניות חדשות, למורים הרוצים להגיש את
תכניתם לאישור מחודש וכן למכיני השאלונים של בחינות הבגרות.
אפשר לפנות אל המפקח בטלפון 02‎-5601146/1078
ולתאם מועד לפגישה. המען למשלוח דברי דואר למפקח:
משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המפקח
על תכניות לימודים ייחודיות, ירושלים 91911; הדוא"ל:
yichudi@int.gov.il ; המען למשלוח "דואר מהיר" במסירה
ישירה ביד:
משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות, רמת אשכול, רח' פארן 7,
ירושלים.
12.1
חדר עיון
חדר עיון שבו התכניות הייחודיות מרוכזות פתוח למורים. המעוניינים
לעיין בתכניות יתקשרו טלפונית לקביעת מועד ביקור.
 
12.2
 


13. נספח טבלה מסכמת: לוחות הזמנים לתהליך האישור והבדיקה
של תכניות ייחודיות


לוח הזמנים  מראה מקום 
בחוזר
המבצע  הפעולה הנדרשת  סוג התכנית 
עד 31 במאי
בכל שנה
 
תת-סעיפים 2
ו-6
 
בית הספר
 
הגשת בקשה
לאישור תכנית
(אישורים ותכנית)
 
תכנית חדשה
המתוכננת בביה"ס
 
9 חודשים
לאחר הגשת
התכנית (לא
יאוחר מסוף מרס)
 
תת-סעיף 6.4
 
המפקח על
ת"ל ייחודיות
 
הודעה לבית
הספר על אישור
סופי של התכנית
 
תכנית חדשה
 
עד 15 באוקטובר
בכל שנה
 
תת-סעיף 6.7
 
בית הספר
 
הודעה שנתית על
המשך הפעלתה של
התכנית
 
תכנית שאושרה
 
עד 1 בדצמבר
בכל שנה
 
תת-סעיף 7
 
בית הספר
 
שאלוני בחינה
 
תכנית שאושרה
 
עד כחודש
לפני מועד
קיום הבחינה
בכל שנה
 
תת-סעיף 7
 
המפקח על
ת"ל ייחודיות
 
אישור סופי
של שאלוני המבחן
 
תכנית שאושרה
 
כמפורט
בתת-סעיף 8
 
תת-סעיף 8
 
משרד החינוך
ו/או בית הספר
 
הודעה על קביעת
מועדי הבחינות
 
תכנית שאושרה
 
שבועיים לאחר
מועד קיום הבחינה
 
תת-סעיפים
8 ו-9
 
בית הספר
 
משלוח ציוני
הבחינה
(טופס 9540)
לאגף הבחינות
 
תכנית שאושרה
 
במהלך החודשים
יולי-ספטמבר
בכל שנה
 
תת-סעיף 9
 
המפקח על
ת"ל ייחודיות
 
קביעת מדגם
להערכת מחברות
הבחינה ועבודות
הסיום
 
תכנית שאושרה
 
במהלך החודשים
יולי-ספטמבר
 
תת-סעיף 9
 
בית הספר
 
משלוח מדגם
מחברות
 
תכנית
שאושרה
 
31 במאי של
השנה שלפני תום
מועד האישור הקיים
 
תת-סעיף
10
 
בית הספר
 
בקשה לאישור
מחדש של
תכנית לימודים
ייחודית
 
חידוש
האישור
של תכנית
קיימת
 
עד 9 חודשים
לאחר הגשת
הבקשה (לא יאוחר
מסוף מרס)
 
תת-סעיף
10
 
המפקח על
ת"ל ייחודיות
 
הודעה לבתי
הספר על
אישור התכנית
 
חידוש
האישור
של תכנית
קיימת
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003