חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
בריאות השן 42 -2.2
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
2.2‎-33
בחוזר הוראות
הקבע סג/4(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

המודעות לשמירה על בריאות הפה והשיניים תושג באמצעות תכניות חינוך
לבריאות ועידוד לאימוץ כללי התנהגות נכונים תוך הקפדה על היגיינת הפה
וצחצוח שיניים, המעטה באכילת ממתקים והימנעות משתיית משקאות
ממותקים. כל אלה יסייעו במניעת מחלת העששת. הקניית ידע והסברה על
הנזק הנגרם מאכילת סוכריות והימענות מהכללת מוצרי מזון עתירי סוכר
בתפריט היומי תסייענה באיזון התזונה ובשמירה על בריאות הפה והשיניים.
יש להימנע מהענקת ממתקים כפרסים.


2. שירותי בריאות השן

שירותי בריאות השן לתלמיד נועדו לתת מענה לצורכי מניעה ראשונית
של מחלות הפה והשיניים לאוכלוסיית התלמידים ולהשלים את
ההשפעה החיובית של הפלרת מי השתייה.
 
2.1 
שירותי בריאות השן לתלמיד ניתנים על ידי הרשויות המקומיות
בתמיכה תקציבית של משרד הבריאות. השתתפות משרד הבריאות
בתקצוב השירות מותנית בהפעלת השירות על פי נוהלי האגף לבריאות
השן ודיווח שוטף על הפעילות לרופא השיניים המחוזי. השירות מדורג,
והוא מורכב משירות בסיסי ומשירות מקיף.
2.2 

סל השירות הבסיסי כולל -  2.3
בדיקה שנתית של כל התלמידים בכיתות א'-ט', תיעוד הממצאים
והודעה בכתב להורים על תוצאותיה;
 
א.   
חלוקת מברשת ומשחת שיניים לכל תלמיד  ב.   
חינוך לבריאות הפה והשיניים בהיקף של 3 שעות בשנת לימודים
על ידי רופא שיניים או שיננית.
 
ג.   
סל השירות המקיף כולל -  2.4 
בדיקה שנתית של כל התלמידים בכיתות א'-ט', תיעוד הממצאים
והודעה בכתב להורים על תוצאותיה;
 
א.   
חלוקת מברשת ומשחת שיניים לכל תלמיד  ב.   
חינוך לבריאות הפה והשיניים בהיקף של 3 שעות בשנת לימודים
על ידי רופא שיניים או שיננית;
 
ג.   
מתן עזרה ראשונה לתלמידי כל הכיתות;  ד.   
טיפול יזום ומדורג לתלמידי כיתות א'-ב' הכולל סתימות, כיפוי
מוך, קיטועי מוך (טיפולי שורש לשיניים נשירות), עקירות, ניקוי
רובד ואבנית, איטומי חריצים בשיניים קבועות (יתבצע גם בכיתות
ז') וכתרים טרומיים.
 
ה.   

3. תכניות התערבות בבריאות השן

ברשויות מקומיות שמופעלים בהן שירותי בריאות השן מטעם
הרשות אין להתיר כניסת גופים נוספים לצורך שירות זה.
3.1 
גורמים מקצועיים המבקשים לערוך תכניות התערבות בבריאות השן
בגני ילדים ובבתי ספר ברשויות מקומיות שאין מופעלים בהן שירותי
בריאות השן מטעם הרשות יפנו לרופא השיניים המחוזי לקבלת אישורו.
3.2 
לתכניות בחינוך לבריאות השן שאינן כוללות בדיקות נדרשים אישור
והסכמה של הנהלת בית הספר או של מנהלת גן הילדים.
3.3 
תכניות התערבות בהיקף מחוזי או ארצי וחלוקת חומר הסברה צריכים
לקבל את אישורה של המפקחת על תחום הבריאות במשרד ולהיות
בתיאום עם האגף לשירותי בריאות השן במשרד הבריאות.
3.4 
בכל פעילות ותכנית התערבות אסורות חלוקת חומר פרסומי/שיווקי,
חלוקת מתנות וקבלת פרטים מזהים מהתלמידים.
3.5 
להלן רשימת רופאי השיניים המחוזיים של משרד הבריאות:
3.6 
         
4. חבלות והיפגעות

חבלות בשיניים שכיחות אצל ילדים. שבר של שן או יציאת שן ממקומה
גורמים לנזקים בעלי השלכות בריאותיות ואסתטיות.
הטיפול הראשוני והמיידי עשוי לקבוע את סיכויי הצלחתו של הטיפול. הקפדה
על הכללים שלהלן תסייע למהלך טיפול תקין:
במקרה של שבר או תזוזת שן קדמית יש לפנות מיד לרופא שיניים
מוסמך שיכול לקבע אותה ולחזקה.
4.1 
במקרה של יציאת שן ממקומה יש להכניסה בחזרה למקומה ולפנות
לקבלת טיפול אצל רופא שיניים.
4.2 
אסור להשתמש בחומרי חיטוי לצורך טיפול בשן שנפלה.
4.3 
אם אי אפשר להחזיר את השן למקומה, יש להכניסה לכלי עם חלב,
ובלבד שלא תתייבש. ככל ששהות השן מחוץ לפה תקטן, כך ייטב.
4.4 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום
הבריאות במשרד
החינוך, טל' 02‎-5603451 ו-02‎-5603220.


5. נוהל הפנייה למרפאת "שורש"

תלמידים במערכת החינוך, מגן הילדים ועד כיתה י"ד ובמכללות
להכשרת עובדי הוראה, הנפגעים בשיניהם כתוצאה מתאונה במהלך כל
היום, במוסד החינוכי ומחוצה לו, זכאים לקבל טיפול שיניים חינם
(למעט במקרה של תאונות דרכים ופעולות איבה).
5.1 
במקרה של תאונה שבה נפגעו שיני התלמיד יש לפנות למוקד "שורש" -
רשת מרפאות שיניים - לקבלת הנחיות, בטל' 706‎-707‎-1‎-700.
5.2 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר, מנהלת המחלקה
לביטוח תלמידים,
טל' 02‎-5602276/378.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003