עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
ההשתלמות המוסדית 8.2‎-12
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת כל
הפרסומים
הקודמים בנושא
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

ההשתלמות המוסדית מיועדת לתת מענה הולם לצורכי צוות בית הספר כצוות
חינוכי כפי שהוגדרו על ידי הנהלת המוסד בהתבסס על מבחני המיצ"ב ועל
צרכים חינוכיים נוספים בראייה בית ספרית כוללת.

ההשתלמות המוסדית אמורה להיות בעלת אופי תהליכי מתפתח עם יסוד
מארגן, ותכניה טעונים אישור מוקדם של הפיקוח הכולל על המוסד.

ההנחיות שלהלן מבטלות את כל ההנחיות שפורסמו בעבר בנושא ההשתלמות
המוסדית.


2. הנחיות כלליות

הבקשה לאישור השתלמות מוסדית תוגש לפיקוח המחוזי על
ההשתלמות על ידי הנהלת המוסד החינוכי לא יאוחר מ-21 יום לפני
תחילת ההשתלמות.
2.1 
הפיקוח הכולל על המוסד החינוכי יחווה את דעתו על מידת הקשר שבין
ההשתלמות המוצעת לבין נתוני המיצ"ב או לתכנית הפעילות המוסדית
השנתית בטופס הבקשה לאישור ההשתלמות.
2.2 
ההשתלמות המוסדית לא תתקיים על חשבון שעות הלימוד במוסד.
2.3 
רכז ההשתלמות בהשתלמות המוסדית יכול להיות אחד מסגל עובדי
ההוראה במוסד המשתתף בהשתלמות.
2.4 
מספר המשתתפים בהשתלמות  2.5 
ככלל יהיה מספר המשתתפים בהשתלמות בין 12 ל-40
משתלמים.
 
א.   
במקרים שבהם מספר המורים האמורים להשתתף בהשתלמות
עשוי להיות קטן מ-12 או גדול מ-40 תפנה הנהלת המוסד בקשה
מנומקת לפיקוח על ההשתלמות במחוז לקבלת אישור חריג.
 
ב.   
במקרה שבו נושאי ההשתלמות משותפים עם מוסדות אחרים
באזור ו/או מספר המשתתפים בהשתלמות בכל מוסד מועט, מומלץ
לקיים השתלמות של כמה מוסדות במשותף, ובכך לאגם משאבים
ולקיים למידת עמיתים.
ג.   
ראוי לעודד עובדי הוראה בעלי ידע לחלוק אותו עם עמיתיהם לחדר
המורים בכך שישמשו מרצים או מנחים בהשתלמות. מרצים או מנחים
מצוות המוסד החינוכי אינם חייבים להיות בעלי תואר אקדמי. לעומת
זאת, מרצים או מנחים חיצוניים חייבים להיות בעלי תואר אקדמי
ראשון או שני, בהתאם לאופי ההשתלמות.
2.6 
אם עובד הוראה משמש מרצה בחלק מההשתלמות, יציין זאת המנהל
ביומן ההשתלמות.
2.7 
כדי שעובד הוראה המשמש מרצה/מנחה יוכל לזכות גם בגמול
השתלמות יש להקפיד כי היקף שעות ההשתלמות לכל מרצה/מנחה לא
יעלה על שליש מהיקף ההשתלמות הכוללת.
2.8 
כל שאר ההנחיות הנוגעות להשתלמות המוסדית מפורטות בטופס
הבקשה להשתלמות מוסדית של האגף להשתלמות ולהדרכה של עובדי
הוראה.
2.9 


פרטים נוספים בנושאי השתלמויות של עובדי הוראה והאגף להשתלמות ולהדרכה
של עובדי הוראה אפשר למצוא באתר האינטרנט
www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha .
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003