עובדי הוראה 8.
יועצים ומורים בתפקידי הדרכה 8.3
עובדי הוראה בתפקידי הדרכה 8.3‎-4
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת
כל החוזרים שעסקו
בנושא, למעט
סעיף 21
בחוזר נד/1

  מטרת הפרסום  


1. הדרכת עובדי הוראה
הערה: חוזר זה מבטל את כל ההוראות שפורסמו בחוזרי המנכ"ל הקודמים
בנושא, למעט סעיף 21 בחוזר נד/1.
 
הנחות יסוד 1.1
מטרת ההדרכה של עובדי הוראה היא לקדם את האיכות ואת
המקצועיות של ההוראה ועקב כך את הישגי התלמידים במערכת
החינוך. ההדרכה מכוונת לטפל במיומנויות יסוד, בתכניות
לימודים ובתחומים לימודיים וחינוכיים-ערכיים, על פי ההדגשים
והקדימויות של משרד החינוך התרבות והספורט.
 
א.   
ההדרכה היא מסגרת של ליווי ותמיכה בציבור עובדי החינוך
כיחידים וכקבוצה, בדרך של שותפות לעבודה החינוכית, ולא
בדרך של פיקוח.
 
ב.   
ההדרכה מיועדת בעיקר להטעמה ולהדגמה של ה"איך?" החינוכי.
ג.   
ההדרכה אמורה להתקיים בעיקרה בתוך הכיתה, בהתאמה
לתכנית הפעולה של בית הספר המשקפת את צרכיו המוגדרים
והמאושרים בתקופה נתונה.
 
ד.   
ההדרכה אמורה להשפיע על עבודת המורים/הגננות "כאן ועכשיו"
ולתת מענה לצורכיהם.
 
ה.   
ההדרכה שואפת לייצר תפוקות מדידות בתחום ההישגים
הלימודיים והחינוכיים של התלמידים.
 
ו.   
ההדרכה אמורה להתבצע, ככלל, באמצעות מורים מדריכים מתוך
המוסד החינוכי ו/או מורים מדריכים חוץ-בית-ספריים שהוכשרו
לייעודם.  
ז.   
ההדרכה אמורה להיות שונה במהותה מפעילות ההשתלמות של
עובדי ההוראה ולהשלים אותה. (זאת משום שבשונה מההדרכה
פעילות ההשתלמות הרגילה של עובדי הוראה מתבצעת בדרך כלל
בקבוצות גדולות, מחוץ לכותלי המוסד החינוכי, ואמורה להפיץ
ידע חינוכי-לימודי בתחום זה או אחר.)
 
ח.   
 
נושאי ההדרכה וקהל היעד  1.2
הדרכת עובדי ההוראה תופעל בנושאים אלו:  א.   
מקצועות הלימוד, תכניות הלימודים ודרכי ההוראה  -   
נושאים ותחומים לימודיים-ארגוניים וערכיים-חינוכיים  -   
פיתוח מקצועי אישי של עובדי ההוראה ופיתוח צוותים
במוסד החינוכי
 
-   
תמיכה בעיצוב המדיניות הפדגוגית של המוסד ומתן כלים
לביצועה.
 
-   
ההדרכה מיועדת לכל שכבות הגיל בחינוך הממלכתי, הממלכתי
דתי והמוכר שאינו רשמי ובכל המגזרים.
 
ב.   
מדי שנה ייקבעו נושאים ותחומי הדרכה מועדפים על פי קדימויות
המשרד.
 
ג.   
 
מהות עבודתו של המדריך  1.3
פיתוח מקצועי-פדגוגי של עובדי החינוך וההוראה תוך חיזוק
יכולתם לפעול בצורה אוטונומית במוסדות החינוך
 
א.   
מתן כלים לעובדי החינוך וההוראה לזיהוי ולאבחון של צרכים
חינוכיים ולימודיים של אוכלוסיות שונות והתאמת דרכי ההוראה
לצרכים אלו
 
ב.   
סיוע בהכרת תכנית הלימודים על כל מרכיביה ובהתאמת דרכי
ההוראה והשימוש בחומרי למידה לאוכלוסיות שונות
 
ג.   
סיוע בקליטתם ובקידומם של עובדי הוראה חדשים ומורים/גננות
עולים
 
ד.   
קידום ההוראה בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה  ה.   
עידוד יזמות וחידושים במערכת ברמה הארצית, המחוזית
והמוסדית.
 
ו.   
 
השכלתו והכשרתו של המדריך  1.4
המועמד לשמש בתפקיד הדרכה מחויב לעמוד בקריטריונים האלה:
 
בעל תואר ראשון לפחות (למדריכים בחינוך העל-יסודי ולמדריכים
מרכזים רצוי תואר שני)
א.   
בעל תעודת הסמכה להוראה או רשיון הוראה קבוע  ב.   
בעל ותק וניסיון של 4 שנים לפחות בהוראה  ג.   
התמחות בתחום הדעת או בתחום החינוכי שבו ידריך  ד.   
רצף לימודים בתכנית הכשרה מוכרת לתפקיד הדרכה (רצוי 224
שעות לאורך שנתיים).
 
ה.   
כמו כן יהיה המדריך המרכז בעל הכישורים האלה: ניסיון מקצועי רב
בתחום שהוא מופקד עליו, כישורי הדרכה ויכולת ארגונית.
 
 
סמכויות המדריך  1.5
סמכויות המדריך נובעות -   
מסמכות פורמלית - מכוח המינוי שקיבל בהתאם לחוק שירות
המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;
 
א.   
מסמכות מקצועית-פדגוגית הנובעת מיכולתו המקצועית,
מהכשרתו, מניסיונו וממומחיותו בתחום שבו הוא מדריך.
 
ב.   
2. מערך ההדרכה
קבוצות המדריכים  2.1
במערכת תפעלנה שתי קבוצות של מדריכים: מורה בתפקיד הדרכה
ומדריך מרכז (בתחום המקצועי, הנושאי והמערכתי; בהמשך יכונו מי
שנכללים בשתי הקבוצות "מדריכים"). להלן הפירוט:
 
 
מורה בתפקיד הדרכה
הערה: גננת בתפקיד הדרכה תתפקד על פי אותו מודל.
 
א.   
כללי
מורה בתפקיד הדרכה פועל בתוך המוסד החינוכי, ותפקידו
להציע תמיכה וליווי לעובדי ההוראה בעבודתם היום-יומית
מתוך מגמה לקיים קשר מקצועי בין-אישי סדיר. מורה
בתפקיד הדרכה הוא נושא תפקיד בצוות ההוראה, בעל ידע,
ניסיון ויכולת לשמש מנהיג חינוכי פנים-בית-ספרי. גם רכז
מקצוע או תחום יכול לשמש מורה בתפקיד הדרכה.
אוכלוסיית היעד של המורה בתפקיד הדרכה הם
המורים בבית הספר.

 
1)   
מורה בתפקיד הדרכה יכול להיות מועסק בשני אופנים:   
מורה בתפקיד הדרכה פנימי בבית ספרו: הרעיון
המרכזי הוא לעודד הדרכה פנים-בית-ספרית ולהפחית
במספר המדריכים החיצוניים הנכנסים לבית הספר.
זאת גם כדי להעצים את סגל המורים בבית הספר
ולאפשר להם מסלול קידום מקצועי.
 
א)   
מורה בתפקיד הדרכה חוץ-בית-ספרי העובד
בקבוצת בתי ספר/
גני ילדים באזור פיקוח מסוים
: זאת במקרה של
איגום משאבי ההדרכה על ידי כמה בתי ספר
המעוניינים בניצול מיטבי של משאבי ההדרכה בתחום
מסוים המשותף לכולם.
 
ב)   
תפקידי המורה בתפקיד הדרכה
עבודת המורה בתפקיד הדרכה היא בבית הספר פנימה, והיא
מיועדת לתמוך בצוות המורים באופן פרטני, תוך התערבות
במעשה ההוראה, ומתייחסת אל ה"כאן" ואל ה"עכשיו"
של עבודת המורה. עבודת המורה בתפקיד הדרכה מתבצעת
בכיתה ובחדר המורים, מול מורה יחיד ומול קבוצות של
מורים עמיתים.
אלה מוקדי ההדרכה:
 
2)   
קיום שיעורים פתוחים להדגמה ודיון הדרכתי נלווה  -   
התבוננות וצפייה בשיעורים  -   
דיונים בעקבות הצפייה  -   
סדנאות קצרות-טווח בחדר המורים  -   
ניתוח מקרים והתנסויות בהוראה על הבסיס של דיווחי
המורים
 
-   
תכנון לימודים בית-ספרי ותכנון לימודים פרטני לכיתה
או לתלמיד
 
-   
מעקב ומשוב  -   
טיפוח והפעלה של צוותי מורים וגננות עמיתים במוסד
החינוכי ובאשכולות בתי הספר.
 
-   
כאמור לעיל, ההדרכה תהיה דיפרנציאלית, בתחומים
ובשיטות מגוונות, ומותאמת לצרכים המיוחדים של
המורים והגננות.

 
 
המדריך המרכז  ב.   
כללי
המדריך המרכז פועל מחוץ למוסד החינוכי, ברמת המטה או
המחוז, ועוסק מטעם היחידה המקצועית שהוא שייך אליה
בהפצת התורה החינוכית-הדידקטית בנושאים שהיחידה
ממונה עליהם, במסגרת המדיניות הפדגוגית הכוללת של
המשרד ותוך התאמת הצרכים המקצועיים למדיניות
המשתנה מעת לעת על פי קדימויות המשרד.
אוכלוסיית היעד של המדריך המרכז היא
מורים-מדריכים, מנהלים, מפקחים כוללים ורכזי
מקצוע או תחום בית-ספרי.

תחת קטגוריה זו מצויות שלוש קבוצות:  
1)   
מדריך מרכז ארצי למקצוע הוראה או לתחום
חינוכי-דידקטי בפריסה ארצית מטעם יחידת המטה
האחראית על הנושא
 
א)   
מדריך מרכז מחוזי, הכולל שתי קבוצות משנה:  ב)   
מדריך מרכז למקצוע הוראה או לתחום
חינוכי-דידקטי בפריסה מחוזית
(המדריך כפוף מינהלית למחוז ומונחה
מקצועית על ידי יחידת המטה האחראית
על התחום)
 
(1)
מדריך מטעם מנהל המחוז המתמנה
לתפקידו לצורך קידום יזמה או תכנית
שהמחוז מבקש לפתח וליישם במוסדות
החינוך במחוז
 
(2)
מדריך מרכז במרכזי פסג"ה לפיתוח ולבנייה של
תכניות לסגלי הוראה המותאמות לצורכי בתי הספר
ולהנחיית עובדי הוראה בתוך מרכזי הפסג"ה במסגרת
תכניות אלו.
 
ג)   
תפקידי המדריך המרכז  2)   
מעורבות בהכנת תכניות לקידום כוחות ההוראה על פי
דרישות התחום
 
-  
מעורבות בהכנת מסמכי עבודה הקשורים במדיניות
המטה
 
-  
ייזום ניסויים ופרויקטים ייחודיים הנגזרים ממדיניות
המטה
 
-  
ריכוז קשרי הגומלין בין המטה (והמחוז) לבין מוסדות
החינוך בכל הקשור לתחום שהוא מופקד עליו
באמצעות המורים-המדריכים המצויים במוסדות
החינוך
 
-  
מעורבות בתהליכי ליווי ובקרה לגבי יישום התורה
החינוכית במוסדות החינוך באמצעות משובים
המתקבלים מהמורים המדריכים, מהמפקחים הכוללים,
מהמנהלים ומהמורים
 
-
תכנון והפעלה של ימי עיון בנושא שהוא מופקד עליו  -
מעורבות בפעילות המתקיימת במרכזי הפסג"ה.
-
 
האחראים למדריכים במערכת  2.2
מורה בתפקיד הדרכה  א.   
בחירת נושאי ההדרכה, תכניות ההדרכה, דרכי הפעולה,
מועדי תקופת ההדרכה ומשכם ועמידה בתפוקות הצפויות -
כל אלה יהיו באחריות מנהל בית הספר. נושאי ההדרכה
ייבחרו על בסיס תכניות הפעולה של בית הספר, תוך
התחשבות בתוצאות המיצ"ב הבית-ספרי, בזיקה למדיניות
המחוז והמטה ובאישור המפקח הכולל.
 
1)   
המורה בתפקיד הדרכה ימונה על ידי מנהל המחוז, או
על ידי מי שהוא הסמיך לכך, ובחמ"ד על ידי המחמ"ד, וזאת
בתיאום עם מנהל בית הספר, ויפעל בזיקה למדיניות
המחוז והמטה.
 
2)   
מנהלו של המדריך הוא מנהל בית הספר לכל דבר ועניין,
לרבות הערכה, בקרה ומשוב על עבודתו. המפקח הכולל יקבל
דיווח שוטף על תכנון העבודה ועל הביצוע.
המנהלת של הגננת בתפקיד הדרכה היא המפקחת על גני
הילדים.
 
3)   
מדריך מרכז
מדריך מרכז ארצי
 
ב.   
בחירת נושא ההדרכה, תכנית העבודה, דרכי הפעולה
והעמידה בתפוקות הצפויות - כל אלה יהיו באחריות מנהל
היחידה במטה או המפמ"ר האחראי.
 
1)   
המדריך המרכז הארצי ייבחר על ידי מנהל היחידה
במטה
או על ידי המפמ"ר האחראי, בהתאם לתכנית
העבודה של היחידה ובזיקה למדיניות המשרד.
 
2)   
מנהלו של המדריך המרכז הארצי לכל דבר ועניין,
כולל הערכה, בקרה ומשוב על ההדרכה, הוא מנהל
היחידה
במטה או המפמ"ר האחראי.
 
3)   
מדריך מרכז מחוזי   
בחירת נושא ההדרכה, תכנית העבודה, דרכי הפעולה
והעמידה בתפוקות הצפויות - כל אלה יהיו באחריות מנהל
המחוז (ובחמ"ד באחריות המחמ"ד), בתיאום מקצועי מלא
עם מנהל היחידה או עם המפמ"ר האחראי במטה.
 
1)   
מדריך מרכז מחוזי ייבחר על ידי מנהל המחוז, או על ידי
מי שנקבע מטעמו, בהתאם לתכנית העבודה המחוזית ובזיקה
למדיניות המשרד.
 
2)   
מנהלו של המדריך המרכז המחוזי הוא מנהל המחוז או מי
שנקבע מטעמו. הוא האחראי על בקרה ומשוב על ההדרכה,
ובמידת הצורך עליו לפעול בתיאום מקצועי מלא עם מנהל
היחידה במטה או עם המפמ"ר במטה.
 
3)   
מדריך מרכז במרכזי פסג"ה   
בחירת נושא ההדרכה, תכנית העבודה, דרכי הפעולה
והעמידה בתפוקות הצפויות - כל אלה יהיו על פי תכנית
העבודה המאושרת של מרכז הפסג"ה.
 
1)   
המדריך המרכז במרכז הפסג"ה ייבחר על ידי מנהל
המרכז
, בהתאם לתכנית העבודה של מרכז הפסג"ה.
 
2)   
מינוי  2.3
המדריך יקבל כתב מינוי לעבודתו בהדרכת עובדי הוראה.  א.   
בכתב המינוי של המדריך יש לציין את נושא ההדרכה, את
היקף משרתו (גם בש"ש) ואת הימים בשבוע שבהם הוא
יעסוק בהדרכה.
 
1)  ב.   
בכתב המינוי של מורה בתפקיד הדרכה יופיעו גם שמות בתי
הספר ומספר שעות ההדרכה השבועיות. יש לדווח על כל
שינוי במהלך השנה לגזברות המחוז ולגף לכוח אדם בהוראה
במחוז, ובמקרה של מינוי ארצי ללשכת ההדרכה.
 
2)   
בכתב המינוי של מדריך מרכז במרכז פסג"ה יופיע שם מרכז
הפסג"ה.
 
3)   
לכתב המינוי יצורף נספח, כחלק בלתי נפרד ממנו, ובו יפורטו
תנאי העבודה של המדריך. המדריך יחתום על המינוי ויחזירו
למחוז/ללשכת ההדרכה כאישור לכך שקרא את כתב המינוי
ואת הנספח והוא מסכים לתנאי העבודה.
 
4)   
כתבי מינוי למדריכים יוצאו עם תום ההליכים ולאחר אישור
ועדת ההיגוי במטה על ידי מנהלי המחוזות, ולמדריכים ארציים
על ידי מנהל לשכת ההדרכה.
 
ג.   
העתקים של כתבי מינוי מחוזיים יישלחו ללשכת ההדרכה, לגף
כוח אדם בהוראה במחוז, לגזברויות המחוזות, למנהלי יחידות
המטה שבמשרדנו הממונים על המקצוע או על התחום במטה,
למנהל החינוך הדתי ולמנהלי בתי הספר.
 
ד.   
מינוי המדריכים ייעשה עד אמצע חודש אוגוסט. מקרים חריגים
יובאו לאישור מיוחד בוועדת חריגים.
 
ה.   
על כל מחוז/לשכת הדרכה להכין מצבת עובדי הוראה בתפקידי
הדרכה עד סוף חודש ספטמבר של שנת הלימודים החדשה. מצבת
עובדים זו תאושר על ידי מנהל המחוז/מנהל לשכת הדרכה ותועבר
במקביל ללשכת ההדרכה, לגף כוח אדם בהוראה במחוז ולגזברות
המחוז.
 
ו.   
גף כוח אדם בהוראה במחוז יהיה אחראי לטיפול בתנאי העסקת
המדריכים במחוז, כגון קביעת דרגה, ותק ונתוני שכר נוספים,
ובמקרה של מינוי ארצי יהיה אחראי לכך גף כוח אדם בהוראה
במחוז שבו המדריך מטופל כמורה רשמי או כמורה בחינוך המוכר
שאינו רשמי.
 
ז.   
מדריך שהוא עובד הוראה קבוע יועסק במינוי בפועל:  ח.   
מדריך במחוז שבו הוא עובד כמורה: גף כוח אדם במחוז
יעדכן את שעות ההדרכה למעמד של מינוי בפועל על סמך
עותק מכתב המינוי.
 
א.  
מדריך במחוז אחר, השונה ממקום עבודתו הקבוע בהוראה,
ומדריך ארצי: מדריך כזה מחויב להגיש טופס בקשה למינוי
בפועל ח"ת 050.413, על פי הוראות האגף הבכיר לכוח אדם
בהוראה.
ב.  
 
דיווח המדריכים  2.4
כללי  א. 
הממונה המקצועי הישיר הוא מי ששמו רשום בכתב המינוי
שקיבל המדריך (או במסמך אחר המתקן אותו) כממונה
המקצועי הישיר, בתנאי שיהיה עובד המשרד (בתקן או
בחוזה) או מנהל בית ספר.
 
1)   
הממונה המקצועי הישיר על המדריך, המפעיל אותו בעבודת
ההדרכה, אחראי גם על הנושאים המינהליים הקשורים
למדריך, לרבות חתימה על אישורים, על דוחות (דוחות תכנון
ודוחות עבודה וגם שינויים בתכנית העבודה) ועל טפסים
הקשורים לתביעות מהמוסד לביטוח לאומי ולחופשות לידה.
 
2)   
במקרים שבהם המדריך מופעל על ידי כמה מפקחים עליו
להגיש דוחות לכל מפקח, לרבות דוחות תכנון, עבודה
ונוכחות.
 
3)   
מורה בתפקיד הדרכה בבית ספר  ב.  
דוח מנהל בית הספר  1)   
עם קבלת עותק מכתב המינוי של המדריך ידווח מנהל
בית הספר עליו בראשית השנה לגזברות (בפיצול 21).
 
א)   
מנהל בית הספר ידווח לגזברות המחוז מדי חודש על
נוכחות המדריך בבית ספרו במסגרת הדיווח על מצבת
המורים בבית הספר.
 
ב)   
תכנית העבודה השנתית
המדריך יכין עם תחילת עבודתו תכנית עבודה שנתית.
בתכנית זו יוגדרו היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח
הזמנים לביצוע ותוצרי ההדרכה המצופים. התכנית תועבר
לאישור מנהל בית הספר ולידיעת המפקח הכולל והרפרנט
המחוזי להדרכה.
 
2)   
דוח חודשי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש בכל חודש דוח עבודה המפרט
את הפעילות שבוצעה במהלך החודש הקודם. דוח זה יוגש
לאישור מנהל בית הספר ולידיעת המפקח הכולל.
 
3)   
דוח עבודה חצי שנתי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש עד ראשית חודש בפברואר דוח
עבודה חצי-שנתי, ובו יפרט את הפעולות המרכזיות שבוצעו
במסגרת תכנית העבודה השנתית והפעילות החודשית. דוח
זה יוגש לאישור מנהל בית הספר ולידיעת המפקח הכולל
והרפרנט המחוזי להדרכה.
 
4)   
דוח עבודה שנתי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש דוח ביצוע שנתי בסיום השנה
(עד סוף חודש יולי). בדוח זה יפרט את הפעולות המרכזיות,
את התוצרים שהושגו ואת הקשיים בביצוע. דוח זה יוגש
לאישור מנהל בית הספר ולידיעת המפקח הכולל והרפרנט
המחוזי להדרכה.
 
5)   
מדריך מרכז ומורה/גננת בתפקיד הדרכה בגני ילדים  ג.   
תכנית עבודה שנתית
המדריך יכין עם תחילת עבודתו תכנית עבודה שנתית.
בתכנית זו יוגדרו היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח
הזמנים לביצוע ותוצרי ההדרכה המצופים. התכנית תועבר
לאישור הממונה הישיר ולידיעת לשכת ההדרכה
הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.
 
1)   
דוח חודשי
המדריך יגיש בכל חודש דוח עבודה המפרט את הפעילות
שבוצעה במהלך החודש הקודם, ובו יציין את כל הימים
שבהם עסק בהדרכה, ובכלל זה ימים שבהם אינו זכאי לקבל
הוצאות נסיעה ו/או אש"ל לפי הנהלים המקובלים בתקשי"ר.
לדוח יש לצרף אישורים מתאימים (כגון אישור על ימי מחלה
וכיו"ב). דוח זה יוגש ב-2 עותקים לממונה  
2)   
המקצועי, עם העתק לגזברות המחוז, עד ל-5 בכל חודש.
מורה בתפקיד הדרכה ארצי יגיש את הדיווח לממונה
המקצועי, עם העתק למנהל לשכת ההדרכה.
 
 
דוח עבודה חצי-שנתי
המדריך יגיש עד ראשית חודש פברואר דוח עבודה חצי שנתי,
ובו יפרט את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תכנית
העבודה השנתית והפעילות החודשית. דוח זה יוגש לאישור
הממונה הישיר ולידיעת לשכת ההדרכה הארצית/הרפרנט
המחוזי להדרכה.
 
3)   
דוח עבודה שנתי
המדריך יגיש בסיום השנה דוח ביצוע שנתי (עד סוף חודש
יולי), ובו יפרט את הפעולות המרכזיות, את התוצרים שהושגו
ואת הקשיים בביצוע. דוח זה יוגש לאישור הממונה הישיר
ולידיעת לשכת ההדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.
 
4)   
תהליכי בקרה ומשוב  2.5
עבודת המדריך מתבצעת במרבית המקרים בשדה, באינטראקציה
ישירה בין המדריך למודרכים. בכך ניתנת למדריך מידה רבה של
אוטונומיה ראויה, האמורה לאפשר לו לבטא את מקצועיותו על פי
הבנתו את צורכי המערכת המודרכת ואת מטרותיה. דווקא בתנאים
אלה יש מקום למיסוד של מערכת בקרה ומשוב על עבודת המדריך
בשדה.
להלן תהליכי הבקרה והמשוב לגבי כלל המדריכים, בהתאמה לכל
מדריך בכל רמה ותחום:
 
 
עבודת כל מדריך תתבסס על תכנית עבודה פרטנית, המאושרת
מראש על ידי הגורם הממונה. תכנית העבודה אמורה, בין היתר,
להגדיר יעדים, תפוקות מצופות, שלבים בעבודה, לוחות זמנים
ואבני דרך.
א.  
המדריך ידווח לממונה עליו, על פי מערכת הדיווחים החודשיים,
על עמידתו בתכנית העבודה. אם הוא לא עמד במשימות שהוגדרו,
יסביר מה מנע ממנו לעמוד בהן.
ב.  
בתוך שנת לימודים יפיק המדריך דוח שנתי, ובו יסכם את עבודתו
על בסיס תכנית העבודה. הדוח יועבר לממונה, ועל פיו תתקיים
פגישת משוב, ביזמת הממונה. פגישה זו תתועד בכתב, בחתימת
המדריך והממונה, ועותק יועבר לאחראי על הממונה.
 
ג.   
הממונה יקיים ביזמתו פגישות עבודה עם המדריך, לפי צרכיו
והבנתו ובכל מקרה שלהבנתו מתקיימת חריגה של המדריך
מתכנית העבודה. מבחינה זו מתחייב קשר ישיר ורצוף בין
המדריך לממונה.
 
ד.   
בנוסף תתקיים בקרה מדגמית, אם ברמת המחוז ואם ברמת
המטה, על עבודת המדריך.
 
ה.   
הבקרה יכולה להתקיים באחת או בכל האפשרויות האלה:  ו.   
פגישה אישית עם המדריך (רצוי עם הממונה עליו)     
פגישת עבודה עם הממונה על המדריך     
התייחסות בכתב לדוחות המדריך.     
כל החומר הכתוב יתועד ויישמר בתיקו האישי של המדריך.
מחובתו של הממונה לתעד את כל החומר הקשור בעבודתו של
המדריך.
 
ז.   
3. העקרונות להקצאת משאבים ומסגרות הפעולה
 
עקרונות להקצאת המשאבים 3.1
כללי א.  
הקצאת משאבי ההדרכה תתבצע בארבעה סלים נפרדים: של
המטה, של המחוז, של מרכזי הפסג"ה ושל המוסד החינוכי.
ההקצאה בכל סל היא הקצאה קשיחה, ללא יכולת ניוד בין
הסלים.
 
1)   
היחס בין הסלים ייקבע על פי החלוקה הבאה (לאחר הפחתת
סל הפיקוח על פי 7 להלן):
 
2)   
המוסד החינוכי (בתי ספר וגני ילדים): 60%  -   
מרכזי הפסג"ה: 5%  -   
המטה והמחוזות: 35% (מתוך זה 40% למטה ו-60%
למחוזות).
 
-   
השאיפה היא להגדיל את ההקצאה לסל המוסד החינוכי על
חשבון ההקצאה לסלים האחרים.
 
 
ימי ההדרכה בכל סל ייתנו מענה לכל המגזרים ולכל שכבות
הגיל.
 
3)   
הקצאת ימי ההדרכה למחוזות תיועד למקצועות ההוראה
ולתחומים החינוכיים על פי מפתח שייקבע מראש ויעודכן
מעת לעת.
 
4)   
לא יתאפשרו הסדרים של המרת שעות תקן לימי הדרכה, הן
ברמת המטה והן ברמת המחוז.
 
5)   
רכישת ימי הדרכה על ידי יחידות מטה תתאפשר במתכונת
של חצי יום נרכש תמורת יום מוקצה בבסיס. חריגים יאושרו
בוועדת חריגים מיוחדת לנושא.
 
6)   
מענה מיוחד לצורכי הפיקוח הקיימים כיום יינתן על ידי
מנגנון הקצאה מפצה בנפרד.
 
7)   
סל המוסד החינוכי  ב.   
לבתי הספר  1)   
בחלוקת ימי ההדרכה תינתן עדיפות לעשירונים
האחרונים במדד הטיפוח, בתיאום עם הנהלת המחוז.
 
א)   
הכנת תכנית הדרכה בית ספרית תיעשה כראייה אזורית
מאגמת על ידי הפיקוח הכולל ומנהלי בתי הספר באזור.
ב)   
הקצאת הדרכה תיעשה על בסיס שעות ההדרכה לכל
בית ספר, ושעות אלו תשובצנה במצבת תקן השעות
הבית-ספרי (המדריך ידווח כחלק מהצוות הפדגוגי של
בית הספר).
 
ג)   
המינוי למדריך יהיה על בסיס ימים מלאים (7 שעות
הדרכה ליום מלא). גיבוש רשימה של ימי ההדרכה
למדריכים והפיצול לשעות הדרכה לכל בית ספר ייעשו
על ידי הפיקוח הכולל, ויועברו לרפרנט ההדרכה
המחוזי. בגיבוש תכניות העבודה הבית ספריות יש
להבטיח כי היקף השעות יאפשר לכל מדריך מינוי
לימים שלמים (7 שעות בפועל).
 
ד)   
לגני ילדים
המפתח לחלוקת ימי ההדרכה יהיה יום הדרכה לכל 25
כיתות גן.
 
2)   
הקצאה ברמת המחוז
הקצאת ימי ההדרכה תורכב מארבעה נדבכים:
 
ג.  
סל מקצועות הוראה: סל זה יכלול מקצועות הוראה ומתוכם
חובה להקצות ימי הדרכה ל-4 מקצועות ליבה - עברית,
ערבית, אנגלית ומתמטיקה. שאר הנושאים ייבחרו על ידי
המפמ"רים והמחוזות בזיקה לצרכים, למדיניות המשרד
ולתחומי הפיקוח המקצועי הקיימים במחוז.
א.  
 
סל תחומים חינוכיים-דידקטיים: סל זה יכלול תחומים
חינוכיים-דידקטיים (מתוכם ישוריינו 3 ימי הדרכה לנושא
הזהירות בדרכים), בתיאום עם יחידות המטה ובזיקה
לצרכים ולמדיניות המשרד.
ב.  
סל מרכזי פסג"ה: ההקצאה תיעשה בהתאמה לתכניות
השנתיות לפיתוח סגלי הוראה.
 
ג.   
סל להשלמת משרות פיקוח.  ד.   
הקצאה ברמת המטה
ימי ההדרכה המיועדים למטה המשרד יוקצו לפי העקרונות האלה:
ד.   
ימי הדרכה למטה מיועדים לתפקידי הדרכה ארציים, ולא
יועברו גם למחוזות. הימים יוקצו ברמת המינהל, וכל מינהל
יקצה את הימים ליחידותיו לפי שיקול דעתו.
 
1)   
יחידות מטה שאינן כלולות בהקצאת הבסיס תוכלנה לרכוש
ימי הדרכה לאחר שתקבלנה אישור לכך מוועדת ההיגוי
במטה.
 
2)   
מסגרות הפעולה  3.2
הודעה על המסגרות של הקצאת ימי ההדרכה למחוזות וליחידות
המטה תתבצע על פי העקרונות שפורטו לעיל.
 
א.   
המחוזות ויחידות המטה יגבשו תכניות עבודה שנתיות שתוצגנה
לוועדת ההיגוי במטה לאישור. ועדת ההיגוי לאישור תכניות
העבודה תכלול נציגים מהמינהל להכשרה, להשתלמות ולהדרכה
של עובדי הוראה, מהמזכירות הפדגוגית, מהמינהל הפדגוגי
ומהמחוזות.
 
ב.   
ההקצאה בפועל תתבצע לאחר אישור התכניות.  ג.   
עם אישור התכנית, ולאחר ההקצאה בפועל, יחל התהליך של מינוי
המדריכים.
 
ד.   
במהלך השנה תתבצע בקרה על עבודת המדריכים.
 
ה.   
4. התנאים להעסקת המדריך
עבודתו של המדריך היא זמנית. המינוי ניתן בדרך כלל לשנה אחת
בלבד, והוא ניתן על תנאי שאין בו קביעות. זאת בהתאם להחלטת
הממשלה לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.
המדריך יועסק עד שש שנים רצופות, ואולם מנהל המחוז או מנהל
לשכת ההדרכה, כל אחד בתחום סמכויותיו, יהיה רשאי להתיר,
בהסכמת חשב המשרד, את העסקתם של מורים וגננות בתפקידי
הדרכה גם לתקופה שתעלה על שש שנים רצופות, וזאת לעניין
 
א.  4.1 
הדרכתם של מורים וגננות במקצועות לימוד או בנושאים
חינוכיים, בתנאי שהמדריך עבר הכשרה מתאימה במהלך חמש
השנים האחרונות. הכשרה זו כוללת: כישורי הדרכה, ידע
דיסציפלינרי וידע בתהליכי הוראה ולמידה - כל זאת במכסה
מצטברת של לפחות 224 שעות. תינתן עדיפות למדריכים בעלי
תואר שני רלוונטי.
 
 
אפשר למנות מדריך ליותר משנה אחת ברציפות, בכפיפות ל-4.1
לעיל, בתנאי שבכתב המינוי יצוין שהמשרד רשאי להפסיק את
העבודה בתפקיד לקראת כל שנת לימודים.
 
ב.   
החלטה על מינוי מדריך ליותר משנה אחת ברציפות תתקבל
בוועדה בראשות רפרנט ההדרכה המחוזי, ותכלול גם את המפקח
הישיר של המדריך ואדם נוסף שייקבע על ידי מנהל המחוז. לגבי
מדריכים ארציים תהיה הוועדה בראשות מנהל לשכת ההדרכה
ותכלול את המפקח הישיר של המדריך ואדם נוסף שימונה על ידו.
במגזרים האחרים, וכן בחינוך הממלכתי-דתי, יהיה גם נציג שלהם
חבר בוועדה.
 
ג.   
מורה בתפקיד הדרכה  4.2 
על "מורה בתפקיד הדרכה" להורות בפועל בבית הספר, במקביל
לעבודתו בהדרכה, לפחות יומיים בשבוע ( 1/3 משרה), להוציא
גננות בתפקידי הדרכה.
 
א.   
מספר ימי ההדרכה למורה בתפקיד הדרכה (להוציא גננת בתפקידי
הדרכה) לא יעלה על 4 ימים.
 
ב.   
מדריך מרכז  4.3 
מדריך מרכז אינו חייב להורות בפועל במקביל לעבודתו בהוראה.  א.   
מדריך מרכז יוכל לקבל מינוי כמורה בתפקיד הדרכה של עד 6 ימי
הדרכה.
ב.   
 
יחידת העבודה השבועית של המדריך היא בת 42.5 שעות, לפי
פירוט זה:
4.4
יום עבודה אחד, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
2 ימי עבודה, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
3 ימי עבודה, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
4 ימי עבודה, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
5 ימי עבודה, משרה, שהם משרה מלאה (8.5 שעות ליום עבודה).
-   
מורה המועסק במשרה מלאה אחת הכוללת הדרכה והוראה רשאי
לעבוד חמישה ימים בשבוע, למעט מורה שיסכים לעבוד שישה ימים
בשבוע.
 
 
מדריך יקבל את שכרו לפי הטבלה של שכר עובדי ההוראה, בהתאם
להשכלתו ולוותקו בהוראה. נוסף על כך הוא זכאי לגמול הדרכה
כמפורט להלן (גמול זה ישולם לו כל עוד הוא ממלא תפקיד זה בפועל):

גמול מדריך (באחוזים) הוותק
47.5
49.5
51.0
53.0
54.5
56.5
58.5
60.0
62.0
63.5
66.0
68.0
70.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
4.5 
למרות המצוין בטבלה מדריך בעל תואר אקדמי בשתי שנות הוותק
הראשונות לעבודתו בהדרכה זכאי לגמול "מורה בתפקיד הדרכה"
בגובה 43% בלבד, החל מיום .1.1.01 מדריך בעל תואר אקדמי ובעל
ותק של מעל לשנתיים בתפקיד זה זכאי החל מ-1.1.01 לקבל גמול
מורה בתפקיד הדרכה לפי השיעור הקבוע למדריך המובא בטבלה.
 
4.6 
לעובד הוראה המבוטח בפנסיה תקציבית שהועסק כמורה בתפקיד
הדרכה וקיבל גמול בתפקיד זה במשך שנתיים לפני יציאתו לגמלאות
ייחשב גמול זה מ- משרה ומעלה כמרכיב במשכורת הקובעת לעניין
חישוב הגמלאות, וזאת בתנאי שהעסקתו בהוראה ובהדרכה תהיה
בהיקף של  1/3 משרה לפחות.
 
4.7 
"מדריך מרכז" יהיה זכאי לקבל הוצאות אש"ל בגין עבודתו
בהדרכה לפי השיעורים הנהוגים לגבי עובד מדינה, וכן להחזר
הוצאות נסיעה בתפקיד בתחבורה הציבורית, לפי התעריפים
והנהלים המקובלים בתקשי"ר. החזר הוצאות נסיעה למדריך
יבוצע על בסיס נסיעותיו בפועל, באופן שביתו ייחשב
מקום עבודתו, וזאת תוך קיזוז הוצאות הנסיעה המשולמות לו
במסגרת אחרת, של כרטיס "חופשי-חודשי" או החזרי נסיעות
קבועים ממקום מגוריו למחוז. לתשומת לב: קצובת נסיעה חייבת
במס, ואולם נסיעות בתפקיד על פי דיווח מחוץ למקום העבודה
פטורות ממס.
א.  4.8 
מורה בתפקיד הדרכה בבית הספר יהיה זכאי לקצובת נסיעה על פי
המקובל לעובדי הוראה במוסדות חינוך.
ב.   
נוסף על מכסת שיחות הטלפון שנקבעו לכלל עובדי ההוראה מדריך
זכאי למכסה נוספת של שיחות טלפון לפי שיעור העסקתו, כדלקמן:
א. 4.9
יום הדרכה אחד, משרה: 30 שיחות  -   
2 ימי הדרכה, משרה: 50 שיחות  -   
3 ימי הדרכה, משרה: 75 שיחות  -   
4 ימי הדרכה, משרה: 150 שיחות.  -   
מדריך הגר ביישוב בארץ שבו כל שיחה נחשבת שיחת חוץ זכאי
לתוספת בשיעור של 50% על שיחות אלה. לשם קבלת תוספת זו
על המדריך לשלוח הצהרה לגזברות המחוז ולציין בה את מספר
השיחות שבוצעו, את מקום מגוריו ואת אזור ההדרכה שלו.
ב.   
החופשות של מדריכים תהיינה כנהוג לגבי מפקחים, יחסית להיקף
המשרה (דהיינו 26 ימי חופשה בשנה ו-10 ימי חופשה בחגים: בערב
ראש השנה, בערב יום הכיפורים, בערב סוכות, בערב פסח, בערב
שבועות ובחול המועד פסח). יש לנצל את החופשה השנתית עד 31
באוגוסט, מאחר שאין אפשרות לצבור חופשה בשל זמניות התפקיד.
בימי העבודה בחופשת הקיץ על המדריך להשתלב בעצמו בהשתלמות
מאורגנת רשמית או בפעולות המרכזים לפיתוח סגלי הוראה או בכל
פעולה אחרת התורמת למפעלי החינוך. חופשות של מדריכים במגזרים
הערבי, הדרוזי והבדואי הן בהתאם לחופשות הנהוגות במגזרים אלה.
4.10
 
למורה בתפקיד הדרכה בבית הספר תינתן האפשרות לבחור בין חופשה
כאמור ב-4.10 ובין החופשות הנהוגות במוסדות החינוך. על המורה
בתפקיד הדרכה להודיע מיד עם קבלת המינוי על בחירתו.
4.11
 
זכויותיו של מדריך עובד הוראה קבוע בשירות המדינה בתחום של
פנסיה, חופשת מחלה וכדומה הן כשל זכויותיו של מורה קבוע בשירות
המדינה. עבודתו של מורה בתפקיד הדרכה מזכה אותו בוותק מקצועי
בהוראה כמקובל. זכויותיו של עובד הוראה תישמרנה לו במלואן, כפי
שהיו ערב צאתו לתפקיד החדש.
4.12
 
מדריך רשאי לכהן בשני תפקידים, למעט בתפקיד של מנהל בית הספר,
ולקבל עליהם את כל הגמולים בהתאם. סגן מנהל בית ספר יוכל לקבל
גמול כאשר הוא עובד יום הדרכה אחד בלבד. העסקת מדריך בשלושה
תפקידים דורשת אישור של מנהל המחוז.
4.13
 
מורה-אם המועסקת בהיקף של עד 50% משרה בהוראה וסך כל
משרתה בהוראה ובהדרכה הוא 80% ומעלה, תקבל 10%
תוספת-אם, עד היקף של 100% משרה.
א.  4.14
 
מורה-אם המועסקת בהיקף משרה העולה על 50% משרה
בהוראה וסך כל משרתה בהוראה ובהדרכה הוא 80% ומעלה,
תקבל 10% תוספת אם, עד היקף של 140% משרה.
ב.   
עובד הוראה שאינו קבוע בשירות המדינה ומשמש מדריך מטעם
המשרד יעבוד על פי חוזה מיוחד ויבוטח בהסדרי פנסיה מקיפה באחת
מקופות הפנסיה המפורטות על גבי טופס החוזה. עובד זה זכאי לגמול
הדרכה, ומגמול זה תופרשנה הפרשות העובד והמעביד.
לתשומת לב: על פי תיקון 2 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונוהל
קופות גמל) אין באפשרות המשרד להקנות זכויות בקרן פנסיה לתקופה
שאינה בתוך אותה שנת המס שבה הרכישה מתבצעת. יתרה מכך, אין
אפשרות לבטח בקרן פנסיה כלשהי לתקופה העולה על חצי שנה בתוך
שנת המס.
עובד הוראה שאינו קבוע בשירות המדינה ומשמש מדריך יסדיר תיאום
מס אצל פקיד השומה מיד עם קבלת התלוש הראשון.
4.15
 
מדריך מבוטח בביטוח לאומי במסגרת תכנית עבודתו המאושרת.
4.16
מדריך המשובץ בימים מסוימים יעסוק בעבודתו אך ורק באותם
ימים.
א.  4.17
 
נאלץ המדריך לבצע חלק מתפקידו בימים שבהם הוא אינו משובץ
בתפקיד - ידווח על עבודתו בדוח הנוכחות, והממונה עליו רשאי
לאשר את דיווחו בתנאי שמדובר במקרים שאינם צפויים מראש.
ב.   
מבקש מדריך מרכז לעבוד בצורה קבועה בפיצול משרה מעבר
לימים שבהם הוא שובץ בתפקיד זה - העסקתו בצורה זו טעונה
אישור של מי שחתום על כתב המינוי או של מי שהוסמך על ידו
לעניין זה בלבד, בתיאום עם הממונה הישיר.
ג.   
אין חובה לשלוח הודעה על אי חידוש המינוי לשנה נוספת, ולפי
ההוראות הוא יפוג אוטומטית אלא אם כן הוא חודש לתקופה נוספת.
4.18


בשאלות אפשר לפנות אל לשכת מנהל המינהל להכשרה ולהשתלמות
של עובדי הוראה, טל' 02‎-5602858, פקס' 02‎-5602203.


נספח 2 נספח לכתב המינוי: דף הסבר למורה/לגננת בתפקיד הדרכה
הדרכת מורים נועדה לשפר את איכות ההוראה והחינוך ואת הישגי
התלמידים. פעילות מורים בתפקידי הדרכה מכוונת לפתח מסגרת של ליווי
מקצועי למורים ולעובדי חינוך בדרך של שותפות עמיתים לעבודה.

מתפקידי המדריך
פיתוח מקצועי-פדגוגי של עובדי חינוך והוראה תוך חיזוק יכולתם לפעול
בצורה אוטונומית במוסדות החינוך
 
מתן כלים לעובדי חינוך והוראה לזיהוי ולאבחון של צרכים חינוכיים
ולימודיים של אוכלוסיות שונות והתאמת דרכי ההוראה לצרכים אלו
 
סיוע לעובדי החינוך וההוראה בהכרת תכנית הלימודים על כל מרכיביה
והתאמת דרכי ההוראה והשימוש בחומרי למידה לאוכלוסיות שונות.
 
סיוע בקליטתם ובקידומם של עובדי הוראה חדשים ומורים/גננות עולים
 
קידום ההוראה בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה
 
עידוד יזמות וחידושים במערכת, ברמה ארצית, מחוזית ומוסדית.
 
להלן פירוט תנאי העבודה:
עבודתו של המדריך היא זמנית. המינוי ניתן בדרך כלל לשנה אחת
בלבד, והוא ניתן על תנאי, שאין בו קביעות, וזאת בהתאם
להחלטת הממשלה לפי חוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט-1959. המדריך יועסק עד שש שנים רצופות, ואולם מנהל
המחוז או מנהל לשכת ההדרכה, כל אחד בתחום סמכויותיו, יהיה
רשאי להתיר, בהסכמת חשב המשרד, את העסקתם של מורים
וגננות בתפקידי הדרכה גם לתקופה שתעלה על שש שנים רצופות,
וזאת לעניין הדרכתם של מורים וגננות במקצועות לימוד או
בנושאים חינוכיים, בתנאי שהמדריך עבר הכשרה מתאימה
במהלך חמש השנים האחרונות. הכשרה זו כוללת כישורי הדרכה,
ידע דיסציפלינרי וידע של תהליכי הוראה ולמידה - כל זאת
במכסה מצטברת של לפחות 224 שעות. תינתן עדיפות למדריכים
בעלי תואר שני רלוונטי.  
א.  1. 
אפשר למנות מדריך ליותר משנה אחת ברציפות, בכפיפות ל-א
לעיל, בתנאי שבכתב המינוי יצוין שהמשרד ראשי להפסיק את
העבודה בתפקיד לקראת כל שנת לימודים.
 
ב.   
החלטה על מינוי מדריך ליותר משנה אחת ברציפות תתקבל
בוועדה בראשות רפרנט ההדרכה המחוזי, ותכלול גם את המפקח
הישיר של המדריך ואדם נוסף שייקבע על ידי מנהל המחוז. לגבי
מדריכים ארציים תהיה הוועדה בראשות מנהל לשכת ההדרכה
ותכלול את המפקח הישיר של המדריך ואדם נוסף שימונה על ידו.
במגזרים האחרים וכן בחינוך הממלכתי-דתי יהיה גם נציג שלהם
חבר בוועדה.
ג.   
מורה בתפקיד הדרכה 2. 
על "מורה בתפקיד הדרכה" להורות בפועל בבית הספר, במקביל
לעבודתו בהדרכה, לפחות יומיים בשבוע ( 1/3 משרה), להוציא
גננות בתפקידי הדרכה.
 
א.   
מספר ימי ההדרכה למורה בתפקיד הדרכה (להוציא גננת בתפקידי
הדרכה) לא יעלה על 4 ימים.
ב.   
מדריך מרכז  3. 
מדריך מרכז אינו חייב להורות בפועל במקביל לעבודתו בהוראה.  א.   
מדריך מרכז יוכל לקבל מינוי כמדריך בהיקף של עד 6 ימי
הדרכה.
ב.   
 
יחידת העבודה השבועית של המדריך היא בת 42.5 שעות לפי פירוט
זה:
4. 
יום עבודה אחד, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
2 ימי עבודה, משרה ( 7 שעות ליום עבודה)  -   
3 ימי עבודה, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
4 ימי עבודה, משרה (7 שעות ליום עבודה)  -   
5 ימי עבודה, משרה, שהם משרה מלאה (8.5 שעות ליום עבודה).
-   
מורה המועסק במשרה מלאה אחת הכוללת הדרכה והוראה רשאי
לעבוד חמישה ימים בשבוע, למעט מורה שיסכים לעבוד שישה ימים
בשבוע.
 
מדריך יקבל את שכרו לפי הטבלה של שכר עובדי ההוראה, בהתאם
להשכלתו ולוותקו בהוראה. נוסף על כך הוא זכאי לגמול הדרכה
כמפורט להלן. גמול זה ישולם לו כל עוד הוא ממלא תפקיד זה בפועל.
גמול מדריך (באחוזים) הוותק
47.5
49.5
51.0
53.0
54.5
56.5
58.5
60.0
62.0
63.5
66.0
68.0
70.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5. 
למרות המצוין בטבלה, מדריך בעל תואר אקדמי, בשתי שנות הוותק
הראשונות לעבודתו בהדרכה, זכאי לגמול מדריך בגובה 43% בלבד,
החל מיום .1.1.01 מדריך בעל תואר אקדמי ובעל ותק של מעל
לשנתיים בתפקיד זה זכאי החל מ-1.1.01 לקבל גמול מדריך לפי
השיעור הקבוע למדריך המובא בטבלה.
6. 
לעובד הוראה המבוטח בפנסיה תקציבית שהועסק כמורה בתפקיד
הדרכה וקיבל גמול בתפקיד זה במשך שנתיים לפני יציאתו לגמלאות
ייחשב גמול זה מ- משרה ומעלה כמרכיב במשכורת הקובעת לעניין
חישוב הגמלאות, וזאת בתנאי שהעסקתו בהוראה ובהדרכה תהיה
בהיקף של  1/3 משרה לפחות.
 
7. 
"מדריך מרכז" יהיה זכאי לקבל הוצאות אש"ל בגין עבודתו
בהדרכה לפי השיעורים הנהוגים לגבי עובד מדינה, וכן להחזר
הוצאות נסיעה בתפקיד בתחבורה ציבורית, לפי התעריפים
והנהלים המקובלים בתקשי"ר. החזר הוצאות נסיעה למדריך
יבוצע על בסיס נסיעותיו בפועל, באופן שביתו ייחשב מקום
עבודתו, וזאת תוך קיזוז הוצאות הנסיעה המשולמות לו במסגרת
אחרת, של כרטיס "חופשי-חודשי" או החזרי נסיעות קבועים
ממקום מגוריו למחוז. לתשומת לב: קצובת נסיעה חייבת במס,
ואולם נסיעות בתפקיד על פי דיווח מחוץ למקום העבודה פטורות
ממס.
 
א.  8. 
מורה בתפקיד הדרכה בבית הספר יהיה זכאי לקצובת נסיעה על פי
המקובל לעובדי הוראה במוסדות חינוך.
 
ב.   
נוסף על מכסת שיחות הטלפון שנקבעו לכלל עובדי ההוראה,
מדריך זכאי למכסה נוספת של שיחות טלפון לפי שיעור העסקתו:
 
א.  9. 
יום הדרכה אחד,  1/3 משרה: 30 שיחות  -   
2 ימי הדרהה, משרה: 50 שיחות  -   
3 ימי הדרכה, משרה: 75 שיחות  -   
4 ימי הדרכה, משרה: 150 שיחות.  -   
מדריך הגר ביישוב בארץ שבו כל שיחה נחשבת שיחת חוץ זכאי
לתוספת בשיעור של 50% על שיחות אלה. לשם קבלת תוספת זו
על המדריך לשלוח הצהרה לגזברות המחוז ולציין בה את מספר
השיחות שבוצעו, את מקום מגוריו ואת אזור ההדרכה שלו.
ב.   
חופשות המדריכים תהיינה כנהוג לגבי מפקחים, יחסית להיקף המשרה
(דהיינו 26 ימי חופשה בשנה ו-10 ימי חופשה בחגים: בערב ראש
השנה, בערב יום הכיפורים, בערב סוכות, בערב פסח, בערב שבועות
ובחול המועד פסח). יש לנצל את החופשה השנתית עד 31 באוגוסט,
מאחר שאין אפשרות לצבור חופשה בשל זמניות התפקיד. בימי העבודה
בחופשת הקיץ על המדריך להשתלב בהשתלמות עצמית ומאורגנת
רשמית או בפעולות המרכזים לפיתוח סגלי הוראה, או בכל פעולה אחרת
התורמת למפעלי החינוך. חופשות של מדריכים במגזרים הערבי, הדרוזי
והבדואי הן בהתאם לחופשות הנהוגות במגזרים אלה.
10.
למורה בתפקיד הדרכה בבית הספר תינתן אפשרות לבחור בין חופשה
כאמור ב-10 ובין החופשות הנהוגות במוסדות החינוך. על המורה
בתפקיד הדרכה להודיע מיד עם קבלת המינוי על בחירתו.
11.
זכויותיו של מדריך עובד הוראה קבוע בשירות המדינה בתחום של
פנסיה, חופשת מחלה וכדומה הן כשל זכויותיו של מורה קבוע בשירות
המדינה. עבודתו של מורה בתפקיד הדרכה מזכה אותו בוותק מקצועי
בהוראה כמקובל. זכויותיו של עובד הוראה תישמרנה לו במלואן כפי
שהיו ערב צאתו לתפקיד החדש.
12.
מדריך רשאי לכהן בשני תפקידים, למעט תפקיד של מנהל בית הספר,
ולקבל עליהם את כל הגמולים בהתאם. סגן מנהל בית ספר יוכל לקבל
גמול כאשר הוא עובד יום הדרכה אחד בלבד. העסקת מדריך בשלושה
תפקידים דורשת אישור של מנהל המחוז.
13. 
מורה-אם המועסקת בהיקף של עד 50% משרה בהוראה וסך כל
משרתה בהוראה ובהדרכה הוא 80% ומעלה, תקבל 10%
תוספת-אם, עד היקף של 100% משרה.
א. 14.
מורה-אם המועסקת בהיקף משרה העולה על 50% משרה בהוראה
וסך כל משרתה בהוראה ובהדרכה הוא 80% ומעלה תקבל 10%
תוספת-אם, עד היקף של 140% משרה.
ב.   
עובד הוראה שאינו קבוע בשירות המדינה ומשמש מדריך מטעם
המשרד יעבוד על פי חוזה מיוחד ויבוטח בהסדרי פנסיה מקיפה באחת
מקופות הפנסיה המפורטות על גבי טופס החוזה.
עובד זה זכאי לגמול הדרכה, ומגמול זה תופרשנה הפרשות העובד
והמעביד.
לתשומת לב: על פי תיקון 2 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונוהל
קופות גמל) אין באפשרות המשרד להקנות זכויות בקרן פנסיה לתקופה
שאינה בתוך אותה שנת המס שבה הרכישה מתבצעת. יתרה מכך, אין
אפשרות לבטח בקרן פנסיה כלשהי לתקופה העולה על חצי שנה בתוך
שנת המס. עובד הוראה שאינו קבוע בשירות המדינה ומשמש מדריך
יסדיר תיאום מס אצל פקיד השומה מיד עם קבלת התלוש הראשון.
15.
מדריך מבוטח בביטוח לאומי במסגרת תכנית עבודתו המאושרת.
16.
מדריך המשובץ בימים מסוימים יעסוק בעבודתו אך ורק באותם
ימים.
א. 17.
נאלץ המדריך המרכז לבצע חלק מתפקידו בימים שבהם הוא אינו
משובץ בתפקיד - ידווח על עבודתו בדוח הנוכחות, והממונה עליו
רשאי לאשר את דיווחו בתנאי שמדובר במקרים שאינם צפויים
מראש.
ב.
מבקש מדריך מרכז לעבוד בצורה קבועה בפיצול משרה מעבר
לימים שבהם הוא שובץ בתפקיד זה - העסקתו בצורה זו טעונה
אישור מראש של מי שחתום על כתב המינוי או של מי שהוסמך על
ידו לעניין זה בלבד, בתיאום עם הממונה הישיר.
ג.   
אין חובה לשלוח הודעה על אי חידוש המינוי לשנה נוספת, ולפי
ההוראות הוא יפוג אוטומטית אלא אם כן הוא חודש לתקופה נוספת.
 
18. 
דיווח חודשי על עבודה
כללי

הממונה המקצועי הישיר על המדריך הוא מי ששמו רשום בכתב המינוי
שקיבל המדריך (או במסמך אחר המתקן אותו) כממונה המקצועי
הישיר, בתנאי שיהיה עובד המשרד (בתקן או בחוזה) או מנהל בית ספר.
1. 
הממונה המקצועי הישיר על המדריך, המפעיל אותו בעבודת ההדרכה,
אחראי גם על הנושאים המינהליים הקשורים למדריך, לרבות חתימה
על אישורים, דוחות (דוחות
תכנון ודוחות עבודה, לרבות שינויים בתכנית העבודה) ועל טפסים
הקשורים לתביעות מהמוסד לביטוח לאומי ולחופשות לידה.
2. 
במקרים שבהם המדריך מופעל על ידי כמה מפקחים עליו להגיש דוחות
לכל מפקח, לרבות דוחות תכנון, עבודה ונוכחות.
 
3. 
מורה בתפקיד הדרכה בבית ספר
דוח מנהל בית הספר  א. 
עם קבלת עותק מכתב המינוי של המדריך ידווח מנהל בית הספר
עליו בראשית השנה לגזברות (בפיצול 21).
1.   
מנהל בית הספר ידווח לגזברות המחוז מדי חודש על נוכחות
המדריך בבית ספרו במסגרת הדיווח על מצבת המורים בבית
הספר.
2.   
תכנית העבודה השנתית
המדריך יכין עם תחילת עבודתו תכנית עבודה שנתית. בתכנית זו יוגדרו
היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח הזמנים לביצוע ותוצרי
ההדרכה המצופים. התכנית תועבר לאישור מנהל בית הספר ולידיעת
המפקח הכולל והרפרנט המחוזי להדרכה.
ב. 
דוח חודשי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש בכל חודש דוח עבודה המפרט את הפעילות
שבוצעה במהלך החודש הקודם. דוח זה יוגש לאישור מנהל בית הספר
ולידיעת המפקח הכולל.
ג. 
דוח עבודה חצי שנתי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש עד ראשית חודש פברואר דוח עבודה חצי
שנתי, ובו יפרט את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תכנית העבודה
השנתית והפעילות החודשית. דוח זה יוגש לאישור מנהל בית הספר
ולידיעת המפקח הכולל והרפרנט המחוזי להדרכה.
ד.
דוח עבודה שנתי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש בסיום השנה דוח ביצוע שנתי (עד סוף חודש
יולי). בדוח זה יפרט את הפעולות המרכזיות, את התוצרים שהושגו ואת
הקשיים בביצוע. דוח זה יוגש לאישור מנהל בית הספר ולידיעת המפקח
הכולל והרפרנט המחוזי להדרכה.
ה.
מדריך מרכז ומורה בתפקיד הדרכה בגני ילדים
תכנית עבודה שנתית
המדריך יכין עם תחילת עבודתו תכנית עבודה שנתית. בתכנית זו יוגדרו
היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח הזמנים ותוצרי ההדרכה
המצופים. התכנית תועבר לאישור הממונה הישיר ולידיעת לשכת
ההדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.
א.
דוח חודשי
המדריך יגיש בכל חודש דוח עבודה המפרט את הפעילות שבוצעה
במהלך החודש הקודם, ובו יציין את כל הימים שבהם עסק בהדרכה,
ובכלל זה ימים שבהם אינו זכאי לקבל הוצאות נסיעה ו/או אש"ל לפי
הנהלים המקובלים בתקשי"ר. לדוח יש לצרף אישורים מתאימים (כגון
אישור על ימי מחלה וכיו"ב). דוח זה יוגש ב-2 עותקים לממונה
המקצועי, עם העתק לגזברות המחוז, עד ל-5 בכל חודש. מורה בתפקיד
הדרכה ארצי יגיש את הדיווח לממונה המקצועי, עם העתק למנהל
לשכת ההדרכה.
ב.
דוח עבודה חצי שנתי
המדריך יגיש עד ראשית חודש פברואר דוח עבודה חצי שנתי, ובו יפרט
את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תכנית העבודה השנתית
והפעילות החודשית. דוח זה יוגש לאישור הממונה הישיר ולידיעת
לשכת ההדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.
ג.
דוח עבודה שנתי
מורה בתפקיד הדרכה יגיש בסיום השנה דוח ביצוע שנתי (עד סוף חודש
יולי), ובו יפרט את הפעולות המרכזיות ואת התוצרים שהופקו ואת
הקשיים בביצוע. דוח זה יוגש לאישור הממונה הישיר ולידיעת לשכת
הדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.
ד.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(ב), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003