עובדי הוראה 8.
רישוי 8.6
רשיונות להוראה ולייעוץ חינוכי 8.6‎-3
 
ראה בפנים
 
  תאריך תחולה 
עדכון
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע
בחוזר המיוחד ט', התשנ"ו - "תקנון למתקן רשיונות הוראה קבועים
למקצועות הטכנולוגיים בבתי-הספר העל-יסודיים" - ובחוזר מיוחד ה',
התשנ"ז - "תקנון למתן רשיונות הוראה בחינוך העל-יסודי" - וכן בסעיף
8.3‎-3 בחוזר הוראות הקבע סב/7(א) פורסמו התנאים והנהלים לקבלת
רשיונות הוראה ורשיונות לייעוץ.

בשל שינויים, חידושים ועדכונים שחלו במקצועות אחדים, אנו מפרסמים
להלן רק את השינויים או את החידושים הנוגעים לאותם מקצועות.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אריאלה ברק, מנהלת ענף רשיונות
הוראה ובחינות
השלמה, טל' 02‎-5604744/3.


2. פטור מבחינות למורה לאנגלית


פטור מבחינה ביומנה יינתן למי שסיים בית-ספר תיכון ששפת הלימוד בו
אנגלית או למי שקיבל תואר אקדמי ו/או תעודת הוראה מארץ דוברת אנגלית
או למי שקיבל תואר אקדמי באנגלית ותעודה להוראת אנגלית ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להכשרת עובדי הוראה בארץ.


3. רשיונות הוראה למקצועות הטכנולוגיים

תאריך תחולה   1 בדצמבר 2002

מטרת הפרסום   עדכון סעיף 7      
במבוא של חוזר מיוחד ט', התשנ"ו,
"תקנון למתן רשיונות הוראה קבועים
למקצועות הטכנולוגיים בבתי-הספר
העל-יסודיים"
 


עובד הוראה בעל השכלה מקצועית מלאה במקצוע שלהוראתו יינתן הרשיון
(במקצוע ההתמחות/בתחום הדעת) זכאי לרשיון הוראה קבוע באחת ממגמות
החינוך הטכנולוגי, אם רמת השכלתו עונה על אחד מסעיפי המשנה המפורטים
במקרא לרמות ההשכלה המקצועית והפדגוגית הנדרשות לקבלת רשיון
הוראה קבוע המובא להלן, והוא כשיר להורות את המקצועות לפי הדרישות
המפורטות בחוזר מיוחד ט', התשנ"ו, "תקנון למתן רשיונות הוראה קבועים
למקצועות הטכנולוגיים בבתיה"ס העל-יסודיים".
 
רמות השכלה  מקרא
מורה מוסמך בכיר לחינוך העל-יסודי, בעל תעודה ממוסד מוכשר להכשרת
עובדי הוראה
 
א.
 
הנדסאי בעל השכלה פדגוגית (הנדסאי להוראה או תעודת הוראה או בחינות
השלמה ודוח חיובי של המפקח)
 
1.
 
בעל תואר אקדמי ראשון והשכלה פדגוגית (תעודת הוראה או בחינות
השלמה ודוח חיובי של המפקח)
 
2.
 
בעל תואר אקדמי שני או שלישי והשכלה פדגוגית (תעודת הוראה או בחינות
השלמה ודוח חיובי של המפקח)
 
3.
 
הערה: בעל תואר מחו"ל חייב בהשלמת השכלה עברית במקצועות שיחויב בהם על ידי ענף
רשיונות הוראה או על ידי המחלקה למורים עולים.


4. התנאים למתן רשיונות הוראה באזרחות לכיתות ז'-י"ב

 
תאריך תחולה  1 בינואר 2002
 
 
מטרת הפרסום עדכון סעיף 5(ד')
בפרק ב' של החוזר המיוחד ה',
התשנ"ז, "תקנון למתן רשיונות הוראה
בחינוך העל-יסודי"
 


הרשיון יינתן לבעל תואר אקדמי ראשון לפחות, בתחומים האלה: יחסים
בינלאמיים או מדעי המדינה או משפטים או סוציולוגיה ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בתנאי שהוא גם בעל השכלה עברית
ופדגוגית מלאה (בעל תעודת הוראה באזרחות לחינוך העל-יסודי, או מי
שעמד בבחינות השלמה להוראת האזרחות על פי כתב היתר שקיבל
מענף רשיונות הוראה בכפיפות לתקנון למתן רשיונות הוראה בחינוך
העל-יסודי המובא בחוזר מיוחד ה', התשנ"ז), וקיבל דוח חיובי על
עבודתו המעשית מהפיקוח על הוראת האזרחות.

בעל תואר אקדמי מחו"ל יחויב, נוסף לנאמר לעיל, גם בקורס "המשטר
במדינת ישראל", אלא אם כן ישוחרר מבחינה זו על-ידי המפקח המרכז.

א. 
הרשיון יינתן לבעל תואר אקדמי ראשון במחלקה לפוליטיקה
וממשל מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב או לבעל תואר אקדמי שני
בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים מהאוניברסיטה הפתוחה בארץ,
בתנאי שלמדו במגמת חברה ופוליטיקה דמוקרטית הנשענת על תחום
הידע במדעי המדינה ובסוציולוגיה פוליטית, וכן לבעל תואר אקדמי
שני בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת חיפה, בתנאי שעמד
במסגרת לימודיו לתואר ב-11 קורסים בתחום האזרחות וההיסטוריה
של עם ישראל (חמישה קורסים בהיסטוריה של עם ישראל ושישה
קורסים באזרחות). יש לצרף לטופס הבקשה לרשיון הוראה גיליון
ציונים ממהלך הלימודים לתואר.

נוסף לדרישות המצוינות לעיל על עובד ההוראה להיות בעל תעודת
הוראה באזרחות לחינוך העל-יסודי. אם ברשותו תעודת הוראה לחינוך
העל-יסודי במקצוע אחר, עליו להשלים קורס ובחינה במתודיקה
מיוחדת של הוראת האזרחות.

כן תידרש חוות-דעת חיובית של הפיקוח על הוראת האזרחות מביקור
בשיעור מהשנה שבה הבקשה לרשיון ההוראה מוגשת.
ב. 


5. רשיון הוראה למקצוע "אוריינות ומידענות מתוקשבת"
    לחטיבת-הביניים
 
תאריך תחולה  כמצוין בגוף
הפרסום
 
מטרת הפרסום תוספת לחוזר
מיוחד ה', התשנ"ז, "תקנון למתן
רשיונות הוראה בחינוך העל-יסודי"
 


עד תום שנת הלימודים התשס"ד יונפקו רשיונות הוראה למי שעומד
בדרישות האלה:  
א. 
בעל רשיון הוראה קבוע במקצוע כלשהו  1)   
עמד בהצלחה בכל המטלות וההשתלמויות בתחומי האוריינות
והמידענות המתוקשבת על-פי אישור המפקח הארצי על הכשרה
והשתלמויות בנתיב הטכנולוגי ומנהל הגף ליישומי מחשב בחינוך;
 
2)   
התקבלה חוות-דעת חיובית של הפיקוח על עבודתו בתחום
האוריינות והמידענות המתוקשבת מהשנה האחרונה או הנוכחית.
 
3)   
החל משנת הלימודים התשס"ה יונקפו רשיונות הוראה למי שעומד
בדרישות האלה:  
ב. 
בעל תואר אקדמי ורשיון הוראה קבוע במקצוע כלשהו, שסיים
בהצלחה את הקורס המובנה "הכשרת מורים מובילי תקשוב
לחטיבת-הביניים" המופעל ומאושר על-ידי המפקח הארצי על
הכשרה והשתלמויות בנתיב הטכנולוגי ומנהל הגף ליישומי מחשב
בחינוך, ובנוסף התקבלה חוות-דעת חיובית של הפיקוח על עבודתו
בתחום האוריינות והמידענות המתוקשבת מהשנה האחרונה או
מהשנה הנוכחית.
 
או:
1)   
בעל תואר B.Ed ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ
בתחום האוריינות והמידענות המתוקשבת, ובנוסף התקבלה
חוות-דעת חיובית של הפיקוח על עבודתו בתחום.
 
2)   

6. רשיונות להוראה במדעי המחשב
 
תאריך תחולה  1 בספטמבר 2003
 
מטרת הפרסום עדכון סעיף 5(כ"ב)
בפרק ב' של החוזר המיוחד ה',
התשנ"ז, "תקנון למתן רשיונות הוראה
בחינוך העל-יסודי"
 
 


רשיון הוראה למדעי המחשב בחטיבה העליונה לכיתות ז'-י"ב יינתן -
6.1 
לעובד הוראה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות
(B.A, B.Tech, B.Sc, B.Sc.T.E, *B.Ed.) ממוסד מוכר להשכלה
גבוהה בארץ או בחו"ל באחד מהתחומים האלה:
מדעי המחשב
הנדסת תוכנה
הנדסת מחשבים
מחשבים ומערכות מידע
טכנולוגיות מידע.
 
או:
א.   
לעובד הוראה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות (B.Sc, B.Sc.T.E)
בהנדסת חשמל/באלקטרוניקה.
 
ב.   
נוסף לכך על עובד ההוראה להיות בעל השכלה עברית ופדגוגית מלאה
(בעל תעודת הוראה במדעי המחשב לחינוך העל-יסודי, או מי שעמד
בבחינות ההשלמה להוראת מדעי המחשב על פי כתב-היתר שקיבל מענף
רשיונות הוראה בכפיפות לתקנות למתן רשיונות הוראה בחינוך
העל-יסודי המובא בחוזר מיוחד ה', התשנ"ז) ובעל דוח חיובי על עבודתו
המעשית מהפיקוח על הוראת המחשבים.
 
רשיון הוראה לחטיבת ביניים יינתן לבעל תעודת הוראה המסמיכה
להוראה בחטיבת ביניים שהוצאה על-ידי מוסד מוכר להכשרת עובדי
הוראה בישראל. הרשיון יענק למקצוע בתחום המחשבים כפי שהוגדר
בתעודת ההוראה.
6.2 

________________
* .B.Ed: הכוונה לתואר הניתן על-ידי מכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ
בתחום מדעי המחשב.


7. רשיון הוראה למקצוע "עולם הערבים והאסלאם"
 
תאריך תחולה  1 בספטמבר 2002
 
 
מטרת הפרסום תוספת לחוזר
המיוחד ה', התשנ"ז, "תקנון למתן
רשיונות הוראה בחינוך העל-יסודי"
 
 


רשיון הוראה קבוע למקצוע "עולם הערבים והאסלאם" יוענק למי שהוא בעל
תואר אקדמי באחד מהתחומים האלה:
היסטוריה של המזרח התיכון
היסטוריה של ארצות האסלאם
תרבות האסלאם
לימודי ארץ ישראל
שפה וספרות ערבית
גיאוגרפיה של המזרח התיכון.
בנוסף נדרשת תעודת הוראה במקצוע "עולם הערבים והאסלאם". הלימודים
לתעודת ההוראה מתקיימים במכללה להכשרת עובדי הוראה בבית-ברל.
הרשיון יינתן להוראה בכיתות ז'-י"ב.


8. תקנון למתן רשיונות לייעוץ חינוכי
 
תאריך תחולה  1 בדצמבר 2002
 
 
מטרת הפרסום עדכון סעיף 8.3‎-3
בחוזר הוראות הקבע סב/7(א)
 
 


חל שינוי בהגדרת הרשיון: עד כה הוגדר הרשיון כ"רשיון לייעוץ", ומעתה הוא
מוגדר כ"רשיון לייעוץ חינוכי".
תכנית ייחודית עשויה להיות תוספת לבחינה באחד ממקצועות
הבחירה - הרחבה לרמה מוגברת של 4 יחידות ומעלה.
4.2.2
 
מעמדה של תכנית ייחודית בתחום דעת שאינו מצוי במקצועות
הלימוד
תכנית כזו יכולה לעמוד בפני עצמה רק בהיקף של 5‎-4 י"ל.
4.3 
מעמדה של תכנית ייחודית בין-תחומית
הנבחנים בתכנית ייחודית בין-תחומית אינם פטורים מחובת ההיבחנות
במקצועות הכלולים בה.
4.4 


5. אישור

אפשר להפעיל תכנית ייחודית רק לאחר שהיא אושרה סופית על ידי
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף לתכנון ולפיתוח תכניות
לימודים.
5.1 
בתהליך הפיתוח בית הספר חייב להיוועץ במפמ"ר המקצוע או בנציגו.
לעניין תכניות בתחומים שאין בהם פיקוח מקצועי ישיר ייוועץ בית
הספר במפמ"ר מתחום דעת הקרוב ביותר לנושא התכנית.
 
5.2 

6. נהלים להכנת תכניות ולהגשתן לשם אישור

מספר תכניות הלימודים הייחודיות המופעלות במוסד  6.1 
מספר תכניות הלימודים הייחודיות שבית ספר רשאי לפתח
ולהפעיל איננו מוגבל.
 
6.1.1
 
מספר התכניות הייחודיות שתלמיד רשאי להיבחן בהן בבחינת
הבגרות לא יעלה על שתיים.
 
6.1.2
 
מבנה תכנית לימודים ייחודית

הצעת תכנית לימודים ייחודית תכלול את המידע ואת המרכיבים האלה:
6.2 
דברי רקע, ציון הסיבות וההנמקות לפיתוח התכנית  6.2.1
 
התפיסה הרעיונית של התכנית (רציונל התכנית המתייחס להיבט
התוכני ולהיבט החינוכי-ערכי-רגשי), ובה תבואנה לידי ביטוי
מטרות-העל של התכנית המוצעת
 
6.2.2
 
הבהרת ייחודיותה של התכנית (בתחומים שיש בהם תכניות מטעם
משרד החינוך יובהר במה תכנית זו שונה מהתכנית הרשמית או
מה היא מוסיפה עליה)
 
6.2.3
 
פירוט המטרות האופרטיביות של התכנית - בתחום ידע התוכן
ובתחום של כישורי למידה וחשיבה (וכישורים נוספים בהתאם
לתכנית)
6.2.4
 
פירוט הרעיונות והמושגים המרכזיים של התכנית  6.2.5
 
פירוט והסבר של אסטרטגיות ההוראה-למידה ודרכי ההערכה
המתוכננות בהלימה לרציונל ולמטרות התכנית
 
6.2.6
 
ציון המספר הכולל של יחידות הלימוד (י"ל אחת = 90 ש')
ופריסתן על פני שנות הלימוד המיועדות להפעלת התכנית
 
6.2.7
 
מפרט התכנים של התכנית לפרקיה (כל פרק יתוכנן להיקף של עד
חמש שעות), שיצביע על הקשר למטרות (ראה 6.2.4 לעיל) ועל
הקשר לאסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה (ראה 6.2.6 לעיל)
 
6.2.8
 
רשימה של ביבליוגרפיית חובה לתלמיד בכל אחד מנושאי התכנית,
ובה ציון מפורט של הפרקים או של מספרי העמודים בכל אחד
מפריטי הרשימה
 
6.2.9
 
פירוט דרכי ההערכה הסופית של הישגי התלמידים על פי התכנית:
6.2.10
שאלון בחינת בגרות, עבודות סיום, שילוב דרכי הערכה
חלופיות וכו' (ראה פירוט נוסף והסבר ב-7 בהמשך)
 
א.   
בהתאם לדרכי ההערכה שנבחרו: שאלון בחינה ותשובון או
דף קריטריונים להערכת העבודה, תכנית מובנית להדרכה
בכתיבת עבודה (עבור אותם תלמידים שהערכת הישגיהם
תיעשה על פי עבודה), ציון מספר המטלות שעל התלמיד
להגיש במהלך השנה, וכן פירוט טיבן וסוגן של המטלות,
הדרישות מכל מטלה, אופן הערכתה ומשקלה היחסי בשקלול
הציון הסופי.
 
ב.   
שמות המורים שעסקו בהכנת התכנית וניסיונם בהוראת
התחום
 
6.2.11  
שמות אנשי האקדמיה מהתחום הדיסציפלינרי ומהתחום של
תכנון לימודים שסייעו בפיתוח התכנית.
6.2.12  

התאמת התכנית הייחודית למתכונת בחינות הבגרות ולמבנה
השאלונים
 
6.3 
תכנית לימודים ייחודית במקצוע שיש בו תכנית מטעם המשרד
(כגון ספרות, היסטוריה) תותאם למספר יחידות הלימוד שנקבעו
למקצועות האלה בתכניות הלימודים מטעם המשרד ולמתכונת של
בחינות הבגרות במקצוע הנדון. כל זאת בנוסף לאמור ב-4 לעיל.
 
6.3.1
 
 
תכנית לימודים ייחודית במקצועות שאין בהם תכניות מטעם
המשרד תופעל ותוערך על פי האישור הניתן לבית הספר על ידי
הפיקוח על תכניות לימודים ייחודיות, כאמור ב-4 לעיל.
 
6.3.2
 
 
הליכים לאישור תכנית לימודים ייחודית 6.4 
בית ספר המעוניין להפעיל תכנית לימודים ייחודית ישלח את
תכניותיו לבדיקה אל המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף
לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים
91911. בית הספר יצרף את האישורים הנדרשים כמפורט ב-2
לעיל.
 
6.4.1
 
 
התכנית תוגש לבדיקה ולאישור כשנה לפני מועד ההפעלה
המתוכנן על ידי בית הספר. המועד האחרון להגשת תכנית
לימודים ייחודית לאישור הוא 31 במאי בכל שנה. תכנית
שתוגש לאחר תאריך זה יידחה הטיפול בה.
 
6.4.2
 
 
התכנית תוגש מודפסת בשלושה עותקים, בצירוף תקליטון
(דיסקט). עותק נוסף של התכנית יישלח במקביל על ידי בית הספר
אל המפקח הכולל של בית הספר.
 
6.4.3
 
 
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף יבדוק כל תכנית
שתוגש לו, תוך התייעצות עם המפקח הכולל של בית הספר, עם
המפקח המרכז של המקצוע, עם הצוות המקצועי באגף ועם
מומחים לנושא באקדמיה. הערות והצעות לתיקון התכנית
הייחודית תוחזרנה לבית הספר בפרק זמן שיאפשר את הכנסת
התיקונים הנדרשים. בית הספר יתקן את התכנית בהתאם
להערות, ויחזיר את הנוסח המתוקן לאגף לאישור סופי, במועד
התואם את ההנחיות.
 
6.4.4
 
 
הודעה על אישור סופי של התכנית תישלח על ידי המפקח על
תכניות לימודים ייחודיות אל בית הספר עד תשעה חודשים לאחר
הגשת התכנית ולא יאוחר מסוף חודש מרס.
 
6.4.5
 
 
אין ללמד על פי תכנית ייחודית עד לקבלת האישור הסופי.
6.4.6
 
 
לא תוכר תכנית ייחודית שתופעל לפני קבלת האישור.  6.4.7
 
 
מומלץ שמספר התלמידים בקבוצת לימוד הלומדת על פי תכנית
לימודים ייחודית יהיה 12 לפחות.
 
6.4.8
 
 
תוקף האישור של תכנית ייחודית הוא למשך שש שנים, בתנאי
שבית הספר יעמוד בכל התנאים המפורטים בחוזר זה. הנוהל
לאישורה מחדש של התכנית הייחודית מובא ב-10 להלן.
 
6.4.9
 
 


עמידה בכל לוחות הזמנים והנהלים המפורטים בחוזר זה היא תנאי בסיסי וראשוני
לאישור התכנית הייחודית.


בקרה על הוראת תכנית ייחודית  6.5 
מדי שנה תיערך על ידי המפקח על תכניות הלימודים הייחודיות
בקרה על הפעלת תכניות ייחודיות במדגם של בתי ספר (ראה ב-9
להלן).
 
6.5.1
 
 
לצורך הערכה מחודשת של התכנית (ראה ב-10 להלן) על בית
הספר לנהל תיק מסודר מראשית הפעלתה של התכנית. בתיק זה
ירוכזו: נושאי העבודות, מדגם עבודות, מדגם בחינות פנימיות,
בחינות הבגרות שהוגשו בליווי חוות הדעת של הבודקים, סיכומים
שנתיים של הצוות המפעיל את התכנית בבית הספר, סיכומי
הבחינות בכל מחזור לימודים ושאלוני עמדות של תלמידים. בנוסף
תישמר בתיק זה כל התכתובת עם המפקח על תכניות לימודים
ייחודיות. תיק זה ישמש את בית הספר לצורך הערכת התכנית
מחדש.
 
6.5.2
 
 
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות רשאי להפסיק הפעלת תכנית
ייחודית בבית ספר שלא יעמוד בקריטריונים התוכניים
והמינהליים כפי שהתחייב בתכנית שאושרה לו גם לפני מלאת שש
שנים להפעלתה.
 
6.5.3
 
 
האחריות לביצוען המינהלי והתוכני של תכניות הלימודים
הייחודיות

הנהלת בית הספר היא האחראית על ביצועה התקין, התוכני והמינהלי,
של תכנית הלימודים הייחודית. על הנהלת בית הספר לעמוד בלוח
הזמנים המצוין בחוזר זה (ראה טבלה מסכמת בהמשך) ולפעול על פי
הנהלים הרשומים להלן:  
6.6 
עליה לדאוג שהוראת התכנית תתבצע במלואה מראשית הפעלתה
ועד השלמתה, על פי התכנית שאושרה.
 
6.6.1
 
 
עליה להבטיח שקיימים חומרי למידה מתאימים להפעלת התכנית.
6.6.2
 
עליה להעביר למפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף את
שאלוני הבחינה לתלמידים הלומדים על פי התכנית עד 1 בדצמבר
של שנת הלימודים שבה ייבחנו התלמידים.
 
6.6.3
 
עליה לקיים את בחינת הבגרות במועדה.  6.6.4
 
עליה לאפשר לתלמידים שהחלו ללמוד על פי התכנית להיבחן על פי
תכנית זו, גם אם אין מלמדים עוד על פיה בבית הספר.
6.6.5
 

הודעה שנתית על מצב ההפעלה של התכנית הייחודית  6.7 
מדי שנה תעביר הנהלת בית הספר עד 15 באוקטובר הודעה בכתב
למפקח על תכניות לימודים ייחודיות, ובה תציין את הפרטים
הבאים הקשורים בתכניות הלימודים הייחודיות המופעלות
באותה שנת לימודים בבית ספרו:
 
6.7.1
 
 
תכניות מאושרות שמתחילים להפעילן
א.  
תכניות שהפעלתן נמשכת (יש לציין את הכיתות שבהן
התכנית מופעלת ואת מספר התלמידים בכל כיתה)
 
ב.   
תכניות שהפעלתן נפסקת באופן סופי והסיבות להפסקתן  ג.   
התכניות שבהן תתקיים בחינת בגרות בשנה הנדונה (או
תיכתב עבודה או תיעשה עליהן הערכה חלופית כלשהי).
 
ד.   
סמלי השאלונים הייחודיים לבחינת הבגרות או לעבודת הסיום
(הנכתבת כתחליף לבחינה) יסופקו אך ורק לבתי ספר שיעבירו את
הטופס עם כל הפרטים הנדרשים אל המפקח על תכניות לימודים
ייחודיות על פי לוח הזמנים המפורט להלן (ראה טבלה מסכמת
בנספח להלן).
 
6.7.2
 
 

7. שאלוני בחינת בגרות ועבודת סיום

7.1  שאלוני הבחינה של כל תכנית ייחודית יגיעו לבדיקה אל
       המפקח על תכניות לימודים ייחודיות באגף לא יאוחר מ-1
       בדצמבר של שנת הלימודים שבה ייבחנו התלמידים.
 
מסמכי הבחינה וההערכה  7.2 
בית הספר יגיש לאישור המפקח על תכניות לימודים ייחודיות את
שאלון הבחינה בצירוף תשובות (תשובון)/תבחינים להערכת
התשובות. בדף הפתיחה של השאלון יש לציין פרטים אלה:
- שם בית הספר
- שם המורה/המורים המלמדים על פי התכנית
- מקצוע הבחינה
- מספר יחידות הלימוד
- דרגת הכיתה
- מבנה השאלון ומפתח הערכה מפורט
- הוראות לנבחן
- משך זמן המבחן.
 
7.2.1
 
 
כללי השימוש בכלי ההערכה המגוונים, ובכלל זה הבחינות, יהיו
הכללים שיחולו על כל מקצועות הלימוד המוכרים בחטיבה
העליונה במשרד החינוך (לדוגמה: משך זמן הבחינה - שעה ורבע
ליחידת לימוד ראשונה ושעה נוספת לכל יחידה נוספת).
7.2.2
 
השאלון והתשובון יודפסו ברווח כפול, עם שוליים, ורק מעברו
האחד של הדף, ויוגשו בשלושה עותקים ובצירוף דיסקט.
 
7.2.3
 
 
כללים והנחיות לכתיבת השאלון יימסרו לבית הספר על ידי
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות.
 
7.2.4
 
 
עותק אחד של השאלון יועבר למפמ"ר המקצוע על ידי המפקח על
תכניות ייחודיות. אם אין מפמ"ר בתחום, יהיו אלה היועצים
המדעיים שיעירו את הערותיהם. המפקח על תכניות לימודים
ייחודיות ירכז את חוות הדעת ויעבירן במרוכז לבית הספר.
 
7.2.5
 
 
בית הספר יתקן את השאלון ואת התשובון על פי ההערות
שתועברנה אליו על ידי המפקח על תכניות לימודים ייחודיות. בית
הספר יצרף אל השאלון ואל התשובון המתוקנים מכתב מלווה
המתייחס לכל אחת מההערות.
 
7.2.6
 
 
זכותו של בית הספר לא לקבל את ההערות, אולם עליו לנמק את
עמדתו.
 
7.2.7
 
 
לאחר הגשת השאלון אין לשנותו, למעט השינויים הנגזרים
מהערות הבודקים מטעם המפקח על תכניות לימודים ייחודיות.
 
7.2.8
 
 
אישורים לשאלוני המבחן יישלחו לבתי הספר כחודש לפני מועד
קיום הבחינה.
 
7.2.9
 
 
בית הספר ידאג להדפסת השאלונים ולהגהתם ויפקידם בכספת
עד למועד הבחינה.
 
7.2.10
 
 
התלמידים יכתבו את תשובותיהם לשאלוני המבחן על
המחברות המונפקות על ידי אגף הבחינות. אין לכתוב הערות או
ציונים על גבי מחברות הבחינה.
 
7.2.11
 
 
המחברות תישמרנה בבית הספר למשך שנתיים לצורכי מעקב
ובקרה של המפקח על תכניות הלימודים הייחודיות ושל מפמ"ר
המקצוע ולשימוש פנימי של בית הספר בתהליך שיפור התכנית.
 
7.2.12
 
 
התנאים להכנת עבודת סיום במסגרת תכניות הלימודים
הייחודיות
 
7.3 
עבודת סיום יכולה להמיר בחינת בגרות בהיקף של 2 יחידות
לימוד או חלק מבחינה בהיקף גדול יותר.
 
7.3.1
 
 
בית ספר המציע לתלמידיו אפשרות להכין עבודה במקום בחינה
אינו רשאי לפצל את העבודה; כלומר: אם העבודה היא ברמה של 2
י"ל, אין להחליפה בשתי עבודות שכל אחת מהן היא ברמה של
יחידת לימוד אחת.
 
7.3.2
 
 
בית הספר יפתח מחוון, ובו ינסח קריטריונים ומדדים להערכת
העבודה ויקבע ניקוד הולם לכל אחד מחלקיה.
 
7.3.3
 
 
ייעוץ והכוונה להכנת עבודת סיום אפשר לקבל מהמפקח על
תכניות לימודים ייחודיות.
 
7.3.4
 
 

8. מועדי הבחינות והודעה על ציונים

הבחינות על פי תכניות לימודים ייחודיות תתקיימנה אך ורק במועד הקיץ.
8.1 
הבחינות על פי תכניות לימודים ייחודיות, במקצועות ובתחומים
שקיימות בהם תכניות מטעם המשרד, תתקיימנה במועדים שבהם
מתקיימים הבחינות מטעם המשרד בקיץ.
8.2 
הבחינות הייחודיות בתחומים שאין בהם בחינות רשמיות תתקיימנה עד
תום בחינות הבגרות, ולא יאוחר מכך.
8.3 
עם פרסום לוח הזמנים לבחינות הבגרות יודיע בית הספר למפקח על
תכניות לימודים ייחודיות מהו המועד שנקבע לקיום הבחינה הייחודית.
8.4 
ציוני הבחינה על פי תכניות ייחודיות (טופס 9540) יישלחו על ידי בית
הספר אל אגף הבחינות לא יאוחר משבועיים לאחר מועד קיום
הבחינה.
 
8.5 


9. הערכת מחברות הבחינה ועבודות הסיום

הערכת מחברות הבחינה והעבודות תיעשה על ידי המורים בבית הספר
(יש להקפיד על רישום הניקוד לשאלות בטופס שיישלח על ידי המפקח
על התכניות הייחודיות).
9.1 
בתי ספר שייכנסו למדגם יתבקשו להעביר למפקח על תכניות לימודים
ייחודיות עותק של רשימת הציונים (טופס 9540), לפי הפירוט שלהלן:
 
9.2 
המפקח ידגום כמה מחברות או עבודות ויבקש מבית הספר לשלוח
אותן אליו לבדיקה. על המחברות/העבודות להגיע לאגף לתכניות
לימודים, למפקח על תכניות לימודים ייחודיות, בהקדם האפשרי
ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים
החדשה.
 
א.   
אל מחברות הבחינה יש לצרף פריטים אלה:
- שאלון
- תשובון
- תכנית הלימודים הייחודית המעודכנת.
 
ב.   
אל עבודות הסיום יש לצרף מפתח הערכה של הבודק (מחוון) לכל
עבודה שנבדקה.
ג.   
מחברות המדגם של הבחינות או העבודות תוערכנה על ידי בודקים
מטעם המפקח על תכניות לימודים ייחודיות, בשיתוף המפמ"ר או מי
שימונה מטעם יושב ראש המזכירות הפדגוגית, והציונים שיינתנו
יושוו עם ציוני המורה. תוצאות ההשוואה תובאנה לידיעת המנהל
והמורים ותוכלנה לשמש בסיס לדיון על המשך האישור של הפעלת
התכנית.
9.3 
יש לשמור בבית הספר את מחברות הבחינה ואת עבודות התלמידים
ביחד עם ציוני התלמידים. המחברות והעבודות תישמרנה בבית הספר,
כאמור, במשך שנתיים.
 
9.4 


10. אישור מחודש של תכנית לימודים ייחודית

עד 31 במאי, שנה לפני שפג תוקף האישור שניתן לתכנית, יגיש בית
הספר את התכנית למפקח על תכניות לימודים ייחודיות לצורך בדיקה
מחודשת. התכנית תוגש מתוקנת ומעודכנת (על פי הצורך), בשלושה
עותקים ובצירוף דיסקט. בנוסף תצורך הערכה על מהלך הפעלת התכנית
ועל הלקחים שהופקו מהפעלתה ומהערכתה על סמך חומרים ומסמכים
שנאספו כמפורט ב-6.5.2 וב-9.6 לעיל. בית הספר יציין אילו שינויים
חלו בתכנית כתוצאה מההערכה זאת, וידווח אם חלו שינויים בצוות
המורים המלמדים את התכנית.
10.1
תכנית שלא תוגש כנדרש לא תאושר להפעלה מחודשת.
10.2
אישור מחדש של התכנית על ידי המפקח על התכניות הייחודיות יתבסס
על עמידת בית הספר בכל התנאים שפורטו לעיל, על תקפותם
ומהימנותם של שאלוני הבחינה ו/או העבודות, על מידת ההתאמה שבין
הערכת המורים להערכה המדגמית, על לקחי בית הספר מהפעלת
התכנית ועל עדכון התכנית.
10.3
המפקח יודיע לבית הספר על אישור מחודש של התכנית עד סוף חודש
מרס (עד תשעה חודשים לאחר הגשת הבקשה לאישור מחדש).
10.4


11. תחולה

כל ההנחיות בחוזר זה תיכנסנה לתוקפן בשנת התשס"ה ותחולנה על כל מי
שמתחיל את לימודיו בכיתה י' בשנה זו.12. שונות

ייעוץ והנחיה
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות והמדריכים המסייעים לו עומדים
לרשות המורים המכינים תכניות לימודים ייחודיות והמפעילים אותן.
המפקח מציע סיוע למכיני תכניות חדשות, למורים הרוצים להגיש את
תכניתם לאישור מחודש וכן למכיני השאלונים של בחינות הבגרות.
אפשר לפנות אל המפקח בטלפון 02‎-5601146/1078
ולתאם מועד לפגישה. המען למשלוח דברי דואר
למפקח: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות, ירושלים 91911; הדוא"ל:
yichudi@int.gov.il ; המען למשלוח "דואר מהיר" במסירה
ישירה ביד:
משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
המפקח על תכניות לימודים ייחודיות, רמת אשכול, רח' פארן 7,
ירושלים.
12.1
חדר עיון
חדר עיון שבו התכניות הייחודיות מרוכזות פתוח למורים. המעוניינים
לעיין בתכניות יתקשרו טלפונית לקביעת מועד ביקור.
12.2


13. נספח טבלה מסכמת: לוחות הזמנים לתהליך האישור והבדיקה
של תכניות ייחודיות
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003