אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
מדריך למניעה ולהתערבות בנושא טבק, אלכוהול וסמים
אחרים
2.5‎-1


יחידת הסמים בשפ"י הוציאה מהדורה מעודכנת ומורחבת של המדריך
למניעה ולהתערבות לכיתות א'-י"ב בנושא טבק, אלכוהול וסמים אחרים.

המדריך כולל כמה פרקים:
מדיניות משרד החינוך, מטרות התכניות, קווים מנחים להפעלה, מסרים
מרכזיים, מושגים ושיקולי דעת
1. 
נושאים מומלצים לכיתות א'-י"ב
2. 
דרכים לשילוב התכנית בעשייה החינוכית המתקיימת במוסד החינוכי
3. 
הנחיות ייחודיות
4. 
כל הפרסומים בחוזרי המנכ"ל בנושא טבק, אלכוהול וסמים
5. 
אתרי אינטרנט מומלצים
6. 
ביבליוגרפיה בסיסית
7. 
מפקחים אחראים לנושא ועוד
8. 
קציני נוער ומבחן ועוד.
9. 

מאחר שהנושא של מניעת סמים הוא אחד מ"דגלי" המשרד, מנהלי מוסדות
החינוך נקראים להזמין את המדריך לבית ספרם. המעוניינים להזמין את
המדריך ימלאו טופס כדוגמת זה שלהלן.

__________________________________________________________

אל: יחידת הסמים, שפ"י

פקס' 02‎-5603256

שם המזמין:__________________________ התפקיד:__________________

שם המוסד החינוכי:_________________ סוג המוסד: יסודי/חט"ב/תיכון

טל:_________________________ פקס:___________________________

כתובת:_____________________________________________________


מעוניין להזמין_______________________ עותקים של "המדריך למניעה והתערבות".
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: