ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי החובה והרשות לשנת הלימודים התשס"ד 3.11‎-1

1. הנחיות והבהרות
לנוכח המצב הכלכלי הקשה והביקורת הנוקבת שהוטחה על משרדנו
בעקבות חריגה של מנהלים ומורים מהגבייה המותרת, אנו חוזרים
ומדגישים בזה את החובה לפעול על פי ההנחיות שלהלן. מנהלים
ומחנכים שיחרגו ממודל הגבייה המותרת יוזמנו לוועדת משמעת אשר
בסמכותה לדון בנקיטת אמצעי הענשה עד רמת פיטורין.
1.1 
תשלום חובה: תשלום שההורים חייבים לשלם: ביטוח תאונות אישיות
- עד 28 ש"ח. אם הרשות המקומית משלמת לחברת הביטוח פחות
מהסכום הנקוב, היא תגבה מההורים את התשלום בהתאם לסכום
ששולם בפועל, ובלבד שתנאי הפוליסה יהיו זהים לתנאי הפוליסה
המחייבים שיפורסמו בחוזר המנכ"ל.
1.2 
תשלום מיוחד - תשלום עבור בריאות השן שההורים יידרשו לשלם
בהתאם ליזמת הרשות המקומית וועד ההורים היישובי: במקרה זה
הרשות המקומית רשאית לגבות מן ההורים את האגרה כתשלום חובה,
בסכום הנקוב להלן, בכפיפות להקמת ועדה מפקחת המורכבת מנציג
הרשות המקומית, מנציגי ועד ההורים היישובי, מנציג משרד הבריאות
ומרופא שיניים.
1.3 
תשלומי רשות - תשלומים שנועדו לביצוע פעילויות העשרה משלימות
לחינוך הפורמאלי, כגון טיולים וסל תרבות: על פעילויות אלה קיימת
מגבלת עלות מרבית. לא תיפגע השתתפותו של תלמיד בפעילויות אלה
אם הוריו לא שילמו עליהן מסיבות כלכליות. תלמיד שהוריו סירבו
לשלם מסיבות עקרוניות (ולא כלכליות), תינתן לו פעילות חלופית אם
היא מתקיימת במהלך יום הלימודים. המחיר שנקבע בטבלה ב-2.3
להלן הוא העלות הכוללת של השירותים. כאמור, השירותים הם רשות
ולא חובה.
1.4 
תל"ן - תכנית לימודים נוספת: ההצטרפות לתל"ן כפופה להסכמתם
בכתב של כלל ההורים (100% חתימות) לאחר שתוכנה יובא לידיעתם.
התכנית תובא לאישור מנהל מוסד החינוך ומנהל המחוז או מי מטעמו.

עם זאת, אפשר להפעיל תכנית לימודים נוספת גם אם לא
הושגה הסכמה של 100% של ההורים אך נמצא לכך רוב
משמעותי, מאחר שמדובר בתכנית לימודים נוספת להרחבת
הידע לכלל התלמידים, אך זאת בתנאי שכל התלמידים ישולבו
בה (כולל התלמידים שהוריהם לא שילמו).
1.5 
תשלום עבור רכישת שירותים מרצון - שירותים נוספים המוצעים
להורים במסגרת "מוכר מרצון לקונה מרצון": התשלומים נועדו לרכישת
שירותים הבאים להקל על רווחת התלמידים, כגון רכישה מרוכזת של
ספרים וחומרי למידה, תלבושת אחידה וכדומה. בשום מקרה לא ייפגע
תלמיד שלא שילם. הגבייה בגין שירותים אלה חייבת לקבל את אישורו
בכתב של כל הורה המעוניין בשירות.
1.6
כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת
הפרט, כדי להימנע מהלבנת פניו של התלמיד ברבים.

1.7 
אין להתנות חברות בעמותת המוסד כתנאי לרישום בו.
1.8 
התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
1.9 
אין להתנות מתן תעודה ובול בתשלומי רשות או רכישה מרצון.
1.10
חובה על מנהלי מוסדות החינוך להכין את דרישת התשלום על
הטופס האחיד המובא בנספחים להלן.
 
1.11הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: