בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה - קיץ התשס"ד 4.3‎-4

1. שינויים במבנה בחינת הבגרות
בשאלונים הכוללים את נושא "המזרח התיכון" (שאלונים 150, 91,
80, 70, 29, 210061, 210631) תהיינה שאלות רק על פי התכנית
החדשה, "המזרח התיכון על סף המאה ה-21".
1.1 
בשאלונים הכוללים גיאוגרפיה חבלית וגיאוגרפיה נושאית (שאלונים
210631, 057202, 91, 150, 29, 70, 80) לא תהיה כל הפרדה בין
שני תחומים אלה ולא תהיה חלוקה לשני פרקים נפרדים בתוך
השאלונים. יהיה פרק אחד בלבד שייקרא "גיאוגרפיה חבלית וגיאוגרפיה
נושאית".
1.2 
פרט לשינויים האלה לא יחולו כל שינויים במבנה בחינת הבגרות
בגיאוגרפיה.

1.3 
2. שאלות המתייחסות למאמרים הכלולים בבחינה
בשאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התשס"ד תיכלל בפרק
"הגיאוגרפיה של ארץ ישראל" שאלת בחירה (נוספת על שש השאלות
המופיעות כרגיל בפרק זה) שתתבסס על אחד המאמרים מהספר
"תמורות בגיאוגרפיה של ארץ ישראל - גלעין ושוליים", בהוצאת האגף
לתכניות לימודים ו"מעלות", התשנ"ב.
2.1 
בפרק "גיאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה-21" תיכלל בקיץ
התשס"ד שאלת בחירה (נוסף על ארבע השאלות המופיעות כרגיל בפרק
זה). השאלה תתבסס על אחד המאמרים מתוך הספר החדש, "המזרח
התיכון בראשית המאה ה-21, מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה
העליונה", בהוצאת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז
לטכנולוגיה חינוכית.
רשימת המאמרים שעל אחד מהם תתבסס השאלה בפרק "ארץ ישראל"
ובפרק "גיאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה-21" מופיעה
בחוזר המפמ"רית לגיאוגרפיה תשס"ד/1 שנשלח לכל החטיבות העליונות
וכן ברשת המורים לגיאוגרפיה באינטרנט:
http://geography.boker.org.il.
2.2 
בשאלות הבחירה שהוזכרו לעיל, בפרקים "ארץ ישראל" ו"המזרח
התיכון", תיתכן התייחסות הן למאמרים שצוינו והן לנושאים רלבנטיים
מספרי הלימוד המקובלים. לדוגמה: ייתכן שילוב בין המאמר "שינויים
בשיעורי פריון האישה בעולם הערבי - היבטים כלכליים ופוליטיים"
(שאינו מופיע בשנה זו) לבין החומר המקביל לו בספר של ארנון סופר
ודלית גרוס-לן.
2.3 

3. אטלס ישראל החדש
במועד קיץ התשס"ד תיכלל בפרק "ארץ ישראל" שאלה (לבחירה) שתתבסס
על מפות מתוך "אטלס ישראל החדש" בהוצאת המרכז למיפוי ישראל
והאוניברסיטה העברית בירושלים. כידוע האטלס נכלל בין חומרי העזר
המותרים בשימוש בעת המבחן.
מומלץ למורים לתרגל עם התלמידים שאלות שבהן התלמיד נדרש להפיק
מידע ממפות שבאטלס.
אפשר לרכוש את האטלס במרכז למיפוי ישראל, רח' לינקולן 1, ת"א, טל'
03‎-6231969.

4. אטלסים המותרים לשימוש בבחינת הבגרות
במועד קיץ התשס"ד (ולאקסטרנים במועד חורף התשס"ה) יותרו לשימוש
בבחינת הבגרות האטלסים הבאים בלבד:
אטלס אוניברסיטאי חדש, מאת פרופ' מ' ברור, הוצאת יבנה, משנת
1993 ואילך
1. 
אטלס כרטא פיזי-מדיני-כלכלי-חברתי, עורך ראשי פרופ' א' שחר,
הוצאת כרטא, משנת 1993 ואילך
2. 
אטלס ישראל החדש, המרכז למיפוי ישראל, האוניברסיטה העברית
בירושלים (בחלקי הבחינה הכוללים את "הגיאוגרפיה של ארץ ישראל").
3. 

יש להקפיד שהמילון למונחי הגיאוגרפיה המצורף לחלק מהאטלסים לא יוכנס
לבחינה.

5. הטמעת נושאים חדשים -צמצום פרקים לבחינה
במגמה לעודד את הטמעת הנושאים "גיאוגרפיה של המזרח התיכון, תמורות
על סף המאה ה-21" ו"מערב אירופה לקראת המאה ה-21" לא ייכללו בבחינה
כמה פרקים בשאלונים במועד קיץ התשס"ד. פירוט הפרקים שלא ייכללו
בבחינה מופיע בחוזר המפמ"ר תשס"ד/1 שנשלח לכל החטיבות העליונות וכן
ברשת המורים לגיאוגרפיה באינטרנט: http://geography/boker.org.il.

6. הפרק "חבל שלא נלמד"
בפרק "חבל שלא נלמד" יכולות להופיע בבחינת הבגרות כל המדינות, חוץ
מהמדינות הנלמדות באופן מפורט ביחידות הלימוד האחרות. המדינות שלא
תופענה בפרק "חבל שלא נלמד" הן: ארץ ישראל, לבנון, סוריה, ירדן, מצרים,
ארצות הברית, צרפת, איטליה, גרמניה, בלגיה, דנמרק, הולנד, ספרד,
פורטוגל, אירלנד ויוון.


בשאלות ובהבהרות אפשר לפנות אל הגב' דליה פניג,
המפמ"רית לגיאוגרפיה, טל' 02‎-5603598, פקס' 02‎-5603596.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: