בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
לימודי היסטוריה ואזרחות בנתיב הטכנולוגי 4.3‎-5
החל ממחזור תלמידי כיתות י' בשנת התשס"ה (בוגרי שנת התשס"ז)
ילמדו וייבחנו התלמידים בהיסטוריה ובאזרחות בנתיב הטכנולוגי לפי
תכנית הלימודים הקיימת בנתיב העיוני.
א. 
בשנת התשס"ד תיערכנה השתלמויות למורים המלמדים ידיעת העם
והמדינה לקראת השינוי המתחייב.
ב. 
בשנת התשס"ה ילמדו וייבחנו בידיעת העם והמדינה רק תלמידי כיתות
י"א-י"ב, ובשנת התשס"ו רק תלמידי כיתות י"ב מהנתיב הטכנולוגי.
ג. 
קיץ התשס"ו יהיה המועד האחרון שבו ייבחנו עדיין בשאלונים
בידיעת העם והמדינה 031101, 031102, 913631, 913651,
031203 ו-913641.
ד. 


בשאלות הקשורות לאזרחות נא לפנות לגב' חנה שפיר,
טל' 02‎-5603551.
בשאלות הקשורות להיסטוריה בחינוך הדתי נא לפנות לגב' שרה וידר,
טל' 02‎-5604141.
בשאלות הקשורות להיסטוריה בחינוך הכללי נא לפנות למר מיכאל ירון,
טל' 02‎-5603478.
בשאלות הקשורות להיסטוריה ולאזרחות בחינוך החרדי נא לפנות לרב שלמה שריבר,
טל' 02‎-5603868.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: