עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
ניכוי ממשכורתם של עובדי ההוראה עבור
הקרן לביטוח הדדי מייסודה של הסתדרות
המורים בע"מ בשנת הביטוח 2004
8.5‎-5בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בירושלים ב-י"א בסיוון התש"ם (26 במאי
1980), והוראות הביצוע שפורסמו, בין השאר, בחוזר "הודעות ומידע" סא/1,
סעיף 8.5‎-1, ובחוזר סג/2, סעיף 8.5‎-3, אנו מפרסמים בזה את הוראות
הביצוע לשנת הביטוח 2004:
הניכוי עבור הקרן לביטוח הדדי של עובדי ההוראה (להלן "הקרן")
בסך 210 (מאתיים ועשרה) ש"ח יבוצע בשני שיעורים כדלקמן:
(א)  1. 
ניכוי ראשון, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת ינואר 2004
המשולמת בראשית פברואר 2004
 

 
 
ניכוי שני, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת פברואר 2004
המשולמת בראשית מרס 2004
 
-   
ניכוי שלישי, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת מרס 2004
המשולמת בראשית אפריל 2004.
 
-   
סכום הביטוח המרבי הוא 65,000 (שישים וחמישה אלף) ש"ח,
במקרה של פטירה, חלילה, ובמקרה של נכות מלאה, של 100%,
50,000 (חמישים אלף ש"ח), בהתאם לתקנון הקרן שהתפרסם
בנספח ב לחוזר נד/1.
 
 
הניכוי יבוצע ממשכורתם של עובדי ההוראה הזכאים למשכורת
בחודשים אלה ממשרדנו והמועסקים בתפקידי הוראה בהיקף של
שליש משרה, לפחות.
 
(ב)   
האמור ב-א' לעיל יחול גם על עובדי הוראה חברי ארגון המורים
העל-יסודיים, לאור הודעת ארגון זה על הצטרפותו להסכם.
 
(ג)   
הוראות ההסכם הנזכר לעיל אינן חלות על עובדי הוראה שהודיעו
בעבר שאינם מעוניינים בביטוח בקרן ולא ביטלו את הודעתם עד כה.
(א)  2. 
עובד הוראה שאינו מעוניין בביטוח בקרן יודיע על כך בכתב, ללא
דיחוי ותוך זמן סביר ממועד פרסום זה, למשרדנו, לגזברות
הלשכה המחוזית שהוא משתייך אליה (נוסח ההודעה להלן, ב-3).
את העתק ההודעה ישלח עובד ההוראה ל"קרן לביטוח הדדי
לעובדי הוראה", בית הסתדרות המורים, רחוב בן-סרוק 8,
תל-אביב 62969.
הודעה זו תישאר בתוקפה, אלא אם כן יודיע עובד ההוראה על
ביטולה לקראת שנת הלימודים שלאחר מכן.
 
(ב)   
הגיעה ההודעה שניתנה על ידי עובד ההוראה, כאמור ב-ב', לאחר
ביצוע הניכוי מהמשכורת ולא יאוחר מ-30 באפריל, אין הביטוח
תקף, והסכום שנוכה יוחזר לעובד ההוראה על ידי הקרן באופן
שייקבע על ידה.
 
(ג)   
עובד הוראה שלא נוכו ממשכורתו דמי הביטוח - בגלל טעות או
משום שביקש לא לנכותם, כאמור ב-ב', או מסיבה אחרת כלשהי -
יודיע לקרן במישרין על רצונו להצטרף אליה. תוקף הביטוח יהיה
מהתאריך שייקבע על ידי הקרן, בכפיפות לתקנות.
 
(ד)   
הקרן לא תשלם מענקי ביטוח בהתאם לתקנות לעובד ההוראה או
לנהנים, אם הפרמיה לא שולמה במלואה, מכל סיבה שהיא,
בהתאם לתקנות ובמועד שנקבע בתקנון ולפני קרות המקרה
המזכה במענקי ביטוח.
 
(ה)   
להלן נוסח ההודעה שישלח עובד הוראה שאינו מעוניין בביטוח בקרן.
ההודעה תהיה תקפה אם היא תישלח בהתאם לנאמר ב-ב' וב-ג' לעיל.
 
3. 
___________________________________________________

לכבוד
הגזברות
לשכת המחוז

הודעה
אני הח"מ ת"ז שם ביה"ס
וכתובתו
מס' ביה"ס טלפון ביה"ס
כתובת פרטית
טלפון מיקוד מצהיר/ה בזאת:
אינני מעוניין(ת) להיות חבר(ה) בקרן לביטוח הדדי של עובדי הוראה שהוקמה בהתאם
להסכם שנחתם ב-י"א בסיוון התש"ם (26 במאי 1980) בין הממשלה ובין הסתדרות
המורים.
 
(א) 
הודעתי זו נמסרת על פי סעיף 3(ב) להסכם הנ"ל.
 
(ב) 
כל הפרטים המנויים לעיל נכונים.
תאריך חתימה
 
(ג) 
העתק: קרן הביטוח ההדדי, רחוב בן-סרוק 8, ת"א 62969.
את נוסח התקנון ראה בנספח ב לחוזר נד/1.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: