ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים - תיקון
לסעיף 3.6‎-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א)
3.6‎-4

 
2 בנובמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסג/7(א)
סעיף 3.6‎-3

 
  מטרת הפרסום  


בסעיף 3.6‎-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א) פרסמנו הנחיות לשמירה על
הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים. בגלל טעות שנפלה בנספח, בעמוד
5 של הסעיף, אנו מפרסמים אותו מחדש ומבקשים להחליפו בעמוד השגוי.

ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר:
א. רישום שמות תלמידים
ב. כתובות הדוא"ל של התלמידים
ג. הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם
ד. שימוש בקולות תלמידים
ה. שיתוף תלמידים בפורומים
ו. פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים.
כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם
המפורשת לכך. נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם ושלחוהו
לבית הספר. אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות
המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את
בקשתכם.

בכבוד רב,

תאריך:______________ חתימת המנהל/ת:_____________


טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באינטרנט

לכבוד
המנהל/ת________________ בית הספר_____________
בתשובה למכתבך מיום __________ ובכפיפות לאמור בו הריני
להביע את הסכמתי לשיתוף בני/בתי _____________
מהגן/מכיתה_____________ בפעילויות האינטרנט האלה:
א. רישום שם בני/בתי        כן/לא
ב. כתובת הדוא"ל (הדואר האלקטרוני) של בני/בתי        כן/לא
ג. הצגתו/ה בתמונה של בני/בתי, בכפיפות לאישור בחתימתי על
כל תמונה ותמונה        כן/לא
ד. שימוש בקול בני/בתי        כן/לא
ה. הסכמה לשיתוף תלמידים בפורומים
ו. פרסום חיבור או הבעת דעה של בני/בתי        כן/לא
תאריך:_____________
שם ההורה:_____________ חתימה:_____________
שם התלמיד:_____________ חתימה:_____________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003