ארגון ומינהל
3. 
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים לשנת
התשס"ה
3.1‎-1

הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר, באמצעות המפקחים,
למנהלי המחוזות, ובחינוך הממ"ד למחמ"דים, עד יום ראשון, י"ט בכסלו
התשס"ד (14.12.03).

הצעת מוסדות על-יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות
תוגש למחוז ולגף לניסויים במקביל.
1. 
הצעות גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה
והשני לאגף לחינוך קדם יסודי, למחלקה לשיטות ולמודלים חינוכיים,
עד יום ראשון, י"ט בכסלו התשס"ד (14.12.03).
2. 
בכל מחוז תוקם ועדת אד-הוק בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות
המחמ"ד ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את
ההצעות, את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף
במשאבים השונים. עם אישור הניסוי, על הוועדה המחוזית להגיש את
רשימת מוסדות החינוך המומלצים על פי סדר עדיפויות, יחד עם הצעת
הניסוי המלאה ועם המלצותיה של הוועדה וטופס ההצטרפות. הצעות אלו
תובאנה להחלטת הוועדה העליונה.
3. 
כמו כן יש לשלוח את ההצעות לניסויים במקביל גם בדוא"ל לפי הכתובת
הזו: ganitva@int.gov.il.
4. 
הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום ראשון, ט'
בשבט התשס"ד (1.2.04).
5. 
החלטות הוועדה העליונה והמנכ"לית תימסרנה למחוזות החל מיום
ראשון, י"ז בסיוון התשס"ד (6.6.04).
6. 

הערה: במוסדות שאושרו כניסויים לשנת התשס"ד ייקבעו המשך הניסוי
והיקפו בשנת התשס"ה בהתאם לנהלים המפורסמים בחוזר "הוראות קבע"
סד/3(א), סעיף 3.1‎-23. ראה שם את הוראות הקבע בנושא מוסדות
חינוך ניסויים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית,
טל' 02‎-5603804; דוא"ל ganitva@ int.gov.il ; אינטרנט:
www.education.gov.il/experimetal.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003