בינוי ופיתוח 3.2
החוברת "עיצוב ושיפור חזות מבני חינוך - היבטים
בהשפעת המרחב הפיזי על הפחתת האלימות"
3.2‎-1


החוברת "עיצוב ושיפור חזות מבני חינוך - היבטים בהשפעת המרחב הפיזי על
הפחתת האלימות" עוסקת בהיבטים השונים של אדריכלות, תכנון בית-הספר
ועיצובו ובהשלכותיהם על תופעות האלימות וההשחתה.

מערכת החינוך מנסה להתמודד בדרכים שונות עם בעיית האלימות
בבתי-הספר, בעיקר על ידי פיתוח תכניות מניעה והתערבות ותכניות שמטרתן
ליצור אקלים בית ספרי מיטבי. עד כה לא ניתנה תשומת לב מספקת להיבטים
הפיזיים של מבנה בית הספר והסביבה הלימודית המורחבת ולתכנון
האדריכלי עצמו כבעלי יכולת השפעה במניעת חיכוך, אלימות והשחתה.

נקודת המוצא לחשיבה בחוברת היא כי בית-ספר המתוכנן בקפידה, באופן
שנוצרת בו סביבת לימודים עשירה ומאתגרת, מטופחת ואסתטית, יפתח אצל
התלמיד תחושת הזדהות ושייכות המעודדת יחס של כבוד לסביבה ולזולת.
נקודת מוצא זו הובילה לחיפוש חומר מחקרי רלוונטי לנושא. נמצא כי
המחקר האמפירי בתחום אינו רב, ועל כן הוזמנה כתיבת מקור.

אסופת המאמרים המוגשת בחוברת היא אפוא ניסיון ראשוני ומקורי לעסוק
בנושא ולהתייחס להמלצות של דוח ועדת וילנאי בתחום זה. המאמרים באים
להציע כמה זוויות ראייה לתכנון הסביבה הלימודית הפיזית ולעיצובה כבעלת
יכולת השפעה על התנהגות התלמידים ועל התייחסותם לסביבה באופן שעשוי
לתרום להפחתתן של תופעות האלימות וההשחתה בבית-הספר.


אפשר לקבל את החוברת על ידי פנייה בכתב לגף לעיצוב חזות מבני חינוך,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, פקס' 02‎-5603462,
דוא"ל sigalyi@education.gov.il
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003