בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
פרס שרת החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים
בחינוך לבטיחות בדרכים
5.2‎-3


פרס שרת החינוך ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר מצטיינים
שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל האמצעים
החינוכיים ובשילוב כל מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.

הפעילות לקראת הפרס מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי - ובשני
מסלולים: לבית הספר היסודי ולבית הספר העל-יסודי.

בשנת הלימודים התשס"ד יבקרו חברי הוועדות הארציות בבתי-ספר
המצטיינים במהלך חודש מרס 2004 ועד ליציאה לחופשת הפסח (ב-ו' בניסן
התשס"ד, 28.3.04).

את פירוט המטרות, הנהלים ואמות המידה למתן הפרס ראה בחוזר הוראות
הקבע סב/6(א), סעיף 8-.5.2


לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות אל המפקחים על
החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות לפי הרשימה שלהלן.מס' הטל'  בתי-הספר
העל-יסודיים
 
מס' הטל'  בתי-הספר
היסודיים
 
המחוז 
02‎-5601483  מאיר ריפס  02‎-5601484  ציונה סקר  מנח"י 
02‎-5601507 
02‎-5601483
מאיר אסרף  02‎-5601507 
02‎-5601483
מאיר אסרף  ירושלים 
03‎-6896362/795  רחל פאר  03‎-6896362/795  רחל פאר  תל-אביב 
03‎-6896528/34  יעקב נגר  03‎-6896896/528/9  שרית פרידמן
מרכז 
04‎-8632693  אביבה
אלעזרי
 
04‎-8632690  נוגה בכרך  חיפה 
04‎-6500366  מרגלית רטר  04‎-6500366  מרגלית רטר  צפון 
04‎-8632695/6  יוסף
אבו-מוך
 
04‎-8632695/6  יוסף
אבו-מוך
 
מגזר לא יהודי 
08‎-6263327 
08‎-6263269
שרה וויסלר 
יצחק אביגזר
08‎-6263327 
08‎-6263269
שרה וויסלר 
יצחק אביגזר
דרום 
03‎-6898835/4 
03‎-6898793/4
זיוה
מקסימוב
 
    מגזר 
התיישבותי


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003