טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
מספר הטלפון של חדר המצב לטיולים 6.2‎-3
בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א), סעיף 6.2‎-1, "רענון נוהלי הטיולים
והלמידה החוץ בית ספרית", נפלה טעות במספר הטלפון של חדר המצב (בעמ'
39). המספר הנכון הוא 02‎-6222211.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003