תכניות לימודים 9. 
חינוך לערכים 9.4
מטפחים תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' כקדימות
בתכנית הפעילות הכיתתית והבית-ספרית
9.4‎-3

1. טיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' - בדגש על ניהול שיח

יישום התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' יתמקד השנה
בטיפוח אופני השיח הדבור כחלק מרכזי מטיפוח הכשירויות הנוספות
הנכללות בתכנית: ניהול קונפליקטים בתפיסה גישורית, הליכות ונימוסים,
עבודה בצוות וקבלת החלטות.

על בתי-הספר לפתח את הנושא כחלק מתכנית הפעילות הבית-ספרית
ומתכניות הלימודים הכיתתיות תוך מתן מענה להישגים הנדרשים בניהול
שיח המפורטים להלן:
הקשבה סבלנית, בלי להתפרץ לדברי האחר
1. 
הקשבה פעילה לדברי האחר
2. 
הקשבה לנקודות ראות שונות מתוך פתיחות
3. 
התייחסות עניינית למסרים
4. 
העברת מסרים מילוליים בצורה בהירה וברורה
5. 
בניית טיעונים מבוססים על מידע, על ניסיון ועל ידע קודם
6. 
שיתוף מושכל בדעה אישית, במחשבה, ברגש ובעמדה
7. 
מתן משוב המקדם את השיח
8. 
קבלת משוב באופן המאפשר את קידום השיח
9. 
סיכום דברי השותפים לשיח ובירור משמעות דבריהם
10.
שימוש מושכל בגורמים העשויים לקדם את השיח
11.
נקיטת פעולה מתאימה בעקבות זיהוי הגורמים העלולים לחסום את
השיח.
12.
החוברת התשיעית לטיפוח תקשורת בין-אישית מציגה מודלים שונים והצעות
לפעילות, לתרגול ולהתנסות בניהול שיח מובנה בהתאם להישגים הנדרשים
שפורטו לעיל.

מודלים ופעילויות נוספות לטיפוח ניהול שיח בתכנים מגוונים ובמסגרות
השונות בבית-הספר אפשר למצוא בתקליטור השלישי שנשלח לבתי-הספר
והומלץ לצרוב אותו ולחלקו לכל חברי הצוות החינוכי.


2. מפגש ארצי לרכזי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בבית-הספר

כחלק מהיערכות כוללת לטיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' תיערך
השתלמות ארצית בהיקף של 28 שעות (רבע גמול) לרכזי התכנית בבתי-הספר
ברחבי הארץ.

המפגש הראשון ייערך ב-כ"ז בכסלו התשס"ד, 22 בדצמבר 2003, בין השעות
16‎-9 במרכז הפסג"ה רמת-גן, ויכלול:
הצגת מודלים לניהול שיח המיושמים בבתי-ספר שונים ברחבי הארץ
חלוקת חומרים ייחודיים המסייעים לעבודת הרכזים ביישום התכנית
העלאת כיוונים והצעות מעשיות לחשיפת התכנית הבית-ספרית בפורומים
שונים.
להרשמה יש לפנות בהקדם למחלקה לחינוך לחיים בחברה בטל'
02‎-5603283/4 (מספר המקומות מוגבל).


3. הכנס הארצי השלישי לבתי-ספר המטפחים
    תקשורת בין-אישית

הכנס השנתי השלישי לטיפוח תקשורת בין-אישית יתמקד באופנים לטיפוח
יכולת הלומדים לנהל שיח דבור. בכנס יתקיים מפגש למידה, ובמהלכו תוצגנה
תכניות כיתתיות ובית-ספריות לניהול השיח הדבור שפותחו ויושמו ברחבי
הארץ, ויתנהל רב שיח סביב התכניות שפותחו והמענה שהן נותנות להישגים
הנדרשים.

מנהלים ומורים המעוניינים להציג את תכניתם בכנס ובתקליטור ייחודי
מתבקשים לשלוח למחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי הצעה
ראשונית המתייחסת לתפיסה שהוצגה בערכה לניהול שיח שנשלחה לבתי-הספר
לקראת הקיץ וניתנת להורדה כקובצי "וורד" מהאתר לטיפוח תקשורת בין-אישית
שכתובתו http://www.education.gov.il/yesodi/hevra tochnit1


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, רחוב דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5603283/4, פקס' 02‎-5604043.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003