ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
מוסדות חינוך ניסויים - גני ילדים ובתי-ספר* 3.1‎-23
 
2 בנובמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.1‎-17 בחוזר
סג/4(א)
 
  מטרת הפרסום  
1. מבוא
המוסדות הניסויים - גני ילדים, בתי ספר ומכללות - הם ביטוי משמעותי
למדיניות משרד החינוך לעודד חדשנות על היבטיה המגוונים במערכת החינוך
בישראל. באמצעות המוסדות הניסויים המשרד בודק מודלים אפשריים
למוסד החינוכי העתידי, והמוסדות הניסויים גם משפיעים על כלל מערכת
החינוך. תכנונה, עידודה ופיתוחה של מדיניות זו מצויים באחריותו של גף
ניסויים ויזמות, הפועל במזכירות הפדגוגית.
למעלה משמונים מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ מבצעים מגוון מרתק של
ניסויים. מוסדות אלו יוצרים ומעצבים תרבות חדשה ואחרת של מהות
המוסד החינוכי, והם דגם מוביל לדרכי התחדשות וצמיחה במערכת החינוך.
קהילת המוסדות הניסויים מטפחת קשר ותמיכה הדדית בין חבריה ומקיימת
רשתות שהן מסגרות ייחודיות של למידה ופיתוח הרעיונות הניסויים. תוכני
הרשתות ונושאיהן הם פועל יוצא של הצרכים הייחודיים של המוסדות
הניסויים, והם מקבלים תמיכה מקצועית מגף ניסויים ויזמות.
גף ניסויים ויזמות פועל באמצעות ה"מרשתים" שהם אנשי השטח המכוונים
את ביצוע הניסוי על היבטיו השונים, מפקחים עליו ותומכים בכל מוסד
ניסויי.
ההוראות שלהלן הן הנחיות להגשת מועמדות להכרה במוסד החינוכי כמוסד
ניסויי והן מפרטות גם את שלבי המועמדות, הבחירה והמחויבות.
סעיף זה מבטל את סעיף 3.1‎-17 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א) ובא במקומו.

* המושג "מוסד חינוכי" כולל גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות,
מכללות ומרחבי חינוך.


2. הנהלים להגשת בקשה להכרה במוסד חינוכי כמוסד ניסויי

ערכה להצטרפות של מוסד חינוכי למערך מוסודות החינוך הניסויים
החל מאוגוסט 2003, נכנסה לשימוש ערכה להצטרפות מוסודות חינוך
למערך מוסודות החינוך בגף ניסויים ויזמות. הערכה מסייעת למוסד
החינוך ולגף להתכונן היטב להגשת הצעה לניסוי ומאפשרת לגף לבחור
את בתי הספר המוכנים היטב. הערכה נועדה להקל על מוסודות החינוך
ליזום נוסוי חינוכי באמצעות הגף ולעזור למוסד החינוכי לבצע היערכות
מקדימה לייזומו ולהפלתו של הניסוי.

בערכה להצטרפות מוסודות חינוך ארבעה מרכיבים:
2.1 
היכרות עם גף ניסויים ויזמות
הכרת התהליך הניסויי
הכרת תהליך ההצטרפות למוסדות החינוך של הגף
אופן ההתקשרות עם הגף
 
היכרות
 
ניתוח של מוכנות המוסד לניסוי
פיתוח רעיון ניסויי
 
תדריך לייזום ניסוי
במוסד חינוך

 
מסמך מלווה של ההצעה לניסוי
מסמך המפרט את עיקרי ההצעה לניסוי
 
מסמך הגשת הצעה
לניסוי
 
חוזר המנכ"ל
מאמרי רקע
 
חומרי רקע
 

את חומרי הערכה אפשר להשיג באתר האינטרנט של גף ניסויים
ויזמות או במשרדי הגף לפי הכתובת שלהלן:


גף ניסויים ויזמות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים
91911, טל' 02‎-5603804, פקס' 02‎-5602668, אינטרנט
www.education.gov.il/experimental , דוא"ל ganitva@int.gov.il .


בקשה להצטרפות למוסדות חינוך ניסויים
כל מוסד חינוכי רשאי לבקש להצטרף למערך מוסדות החינוך הניסויים
ולהציע יזמה לפיתוח ניסוי. ב"יזמה לפיתוח ניסוי" אין הכוונה לפרויקט
כזה או אחר, אלא למתן מענה מערכתי הוליסטי לסוגיה חינוכית
בדרך של עיצוב ופיתוח חדשני של דרכי למידה ותכנים חינוכיים
ומערכות ותהליכים ארגוניים.
מוסדות חינוך המעוניינים לפתח ניסוי מוזמנים להגיש מועמדות להכרה
פורמאלית בהם כמוסדות ניסויים. מתקבלים מערכות ומוסדות חינוך
העומדים ונבחנים בסטנדרטים כגון אלו:
חוסנו והפוטנציאל להתפתחותו של המוסד החינוכי
מהות הניסוי והתאמתו לאתגרי מערכת החינוך בארץ
יכולתו של המוסד לפתח את הניסוי לכדי מודל
פיתוח יכולות לחניכת מוסדות נוספים, לפיתוח המודל הניסויי ולהפיכת
המוסד למרכז להפצת ידע.
 
2.2 
ייחודו של הגף נובע בין השאר מהמנדט שלו לחבור ליזמות הטובות
ביותר ולסייע בפיתוחן ובהפיכתן למודלים חינוכיים מערכתיים אשר
יתרמו לקידום מערכת החינוך. על הפונים להכין ולהגיש מסמכים
ולהציג את הרעיון לפני ועדות המשרד, והוועדות בוחרות ומאשרות רק
חלק מהפניות.
מוסד חינוך המתקבל למערך זוכה בהכרה כמוסד ניסויי. הכרה זו
מזכה אותו באפשרות לפתח את המודל הניסויי. מוסד החינוך מקבל
ליווי ותמיכה מגף ניסויים ויזמות, ועליו לעמוד בתהליך תובעני וקפדני
של התפתחות בהפעלת הניסוי.
 
 
קורס "שואפי ניסוי"
הגף לניסויים מפעיל קורסים "שואפי ניסוי" במחוזות שמטרתם להכין
את בתי הספר לתהליכים הניסויים ולהגשת הניסוי ולפתח את צוות
הניסוי להוביל תהליכי שינוי.
מטרות הקורס  
2.3 
היכרות עם גף ניסויים ויזמות ועם התפיסה של מוסדות חינוך
כ"חממה" לפיתוח מודלים עתידיים בשדה החינוך
 
   
חשיפה למגוון ניסויים המתקיימים היום במערך הניסוי     
היכרות ושימוש מושכל בשפה, בכלים ובאסטרטגיות לפיתוח
תהליכים חינוכיים ניסויים
 
   
פיתוח הבנות אישיות של המשתתפים לגבי הכיוונים והמהלכים
במוסד החינוכי
   
פיתוח יכולת לכתיבת הצעה לניסוי ולהגשתה לוועדה הארצית
לאישורים של בתי ספר ניסויים.
 
   
הרישום לקורס ייעשה באמצעות המחוזות.
 
 
תהליך הבדיקה ואישור ההצטרפות של מוסד חינוך למערך
מוסדות חינוך ניסויים

על מוסדות החינוך לעבור את שלושת השלבים המוצגים בטבלה שלהלן
בהגשת הצעה. שלב ג' - בדיקת הצעות הניסוי - הוא הפורמאלי והמחייב
מבחינת המשרד. כאמור, מניסיון הגף מומלץ לבצע את שלבי ההכנה
במלואם כדי לשפר את איכות ההצעה.
 
2.4 לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים
לוח הזמנים יפורסם בחוזר "הודעות ומידע".
 
2.5 
עיקרי בדיקת ההצעות להצטרפות מוסדות חינוך למערך
מוסדות חינוך ניסויים

עקב הניסיון שנצבר בגף לאחר למידה מהצלחות ומכישלונות של
מוסדות חינוך נקבעו קריטריונים למיון מוסדות חינוך בעלי פוטנציאל
לניסוי יעיל ומשמעותי, ובעיקר לפיתוח מודל מניסוי זה ולהפצתו.
הצעות הניסוי נבחנות לפי מידת תקפותן ויכולת השפעתן במערכת
החינוך, לאור קיומם של הקריטריונים האלה:
מקוריותו וחדשנותו של הניסוי
מידת ההיכרות עם ניסויים קודמים בארץ ובעולם
הביסוס התיאורטי והאקדמי של הניסוי
יכולת הצוות המוביל ומחויבותו לפיתוח ולהטמעה של מודל חינוכי
ייחודי במערכת החינוך
2.6 
קיומה של תשתית ארגונית, פדגוגית וקהילתית בעלת פוטנציאל פיתוח
קיומו של בסיס ערכי
קיומה של מוטיבציה לשינוי ולהתחדשות בכלל ולהחלת הניסוי בפרט
קיומה של מנהיגות הדוחפת ויוצרת היענות לבחינת הנחות היסוד
הקיימות של המוסד החינוכי ומגייסת מחויבות להשתנות ולהתחדשות
 
 
יכולת לפתח ניסוי משמעותי ורלוונטי הן למוסד עצמו והן למערכת
החינוך ככלל
 
 
יכולת המוסד והמוטיבציה שלו להשפיע על מערכת החינוך.
נושאים אלו ואחרים הם גם קריטריונים בבדיקת ההצעות ובאישורן.
 
 
קבלת ההכרה על-ידי הוועדה העליונה  2.7 
ההחלטה הסופית לגבי ההכרה בבית ספר כמוסד ניסויי תתקבל
על-ידי הוועדה העליונה שעל-יד המזכירות הפדגוגית במשרד
החינוך.
הבחינה הראשונית וההמלצה על ההכרה בגני-ילדים תתקבל בשלב
ראשון על-ידי האגף לחינוך קדם-יסודי ולאחר מכן תעבור להכרעת
הוועדה העליונה.
הוועדה העליונה תתכנס פעם בשנה, במועד שייקבע, ותעניק את
ההכרה למוסד כמוסד ניסויי על-פי המסמכים וראיונות אישיים
וצוותים.
 
2.7.1
 
 
הרכב הוועדה
- יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הוועדה
- מנהל גף ניסויים ויזמות ונציגיו - מרכזי הוועדה
- חברי ועדה נוספים אשר ייקבעו מדי שנה על ידי המזכירות
  הפדגוגית ועל ידי מנהל גף ניסויים ויזמות.
 
2.7.2
 
 
3. הנחיות להגשת בקשה להכרה במוסד כמוסד חינוכי ניסויי
ההנחיות להגשת בקשות להצטרפות נמצאות בערכה להצטרפות מוסדות
חינוך. על מוסד החינוך להגיש הצעה מודפסת שתכלול שני חלקים עיקריים:
מסמך הגשת הצעה לניסוי, הכולל את פרטי המוסד (כמפורט
בנספח א) ופרטים על הניסוי
 
הצעה לניסוי הכוללת התייחסות לנושאים המופיעים להלן ולנושאים
אחרים שמוסד החינוך בוחר להדגיש.
 
גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות
עליונות, מכללות ומרחבי חינוך.
הגופים המנויים לעיל לקבל מוזמנים להגיש הצעה מודפסת של הניסוי,
בהתייחס לתכולות המופיעות בערכה להצטרפות מוסדות חינוך, וכן
לנושאים האלה:
 
3.1 
הצגה ברורה וקצרה של מהות הניסוי, תוך הדגשת ממדיו השונים,
על החידוש שבו
 
-   
תיאור הרקע הפילוסופי/האידיאולוגי/החינוכי/החברתי של הניסוי,
לפי בחירת מוסד החינוך
 
-   
הסברים המתארים את ההתאמה לדיני החינוך ולמטרות
המרכזיות של מערכת החינוך (כגון מדיניות האינטגרציה בין
שכבות חברתיות שונות)
 
-   
הדגשת החלקים/המרכיבים בניסוי הניתנים להפצה וללמידה
על-ידי המערכת
 
-   
תכנית עבודה אופרטיבית תלת-שנתית, שתכלול מטרות לטווח קצר
וארוך, תוך פירוט השימוש המתוכנן בשעות התקן ובתקציב
המבוקשים לצורך הניסוי
 
-   
פירוט התפוקות הצפויות מן הניסוי  -   
הדרכים המוצעות לתיעוד מהלך הניסוי ותפוקותיו  -   
האופנים שבהם המוסד מתכנן להטמיע את הניסוי לאחר תום
תקופת הניסוי המוכר, תוך שימוש במשאביו הוא
 
-   
שמות ורקע קצר של מובילי הניסוי  -   
התחייבות מנהל המוסד לנהלו משך שנת הניסוי הראשונה לפחות  -   
פרוטוקול המועצה הפדגוגית המאשר את הגשת הבקשה של
המוסד.
 
-   
גני ילדים יצרפו מכתב התחייבות של הרשות להעברת התקציב לגן.
 
 
מוסדות על יסודיים - היערכות לבחינות הבגרות
נוסף להגשת הבקשה כנאמר ב-3.1 לעיל נדרשים מוסדות על יסודיים
שהניסוי בהם מחייב היערכות שונה לבחינות הבגרות לצרף לתכנית
הניסוי הצעה מפורטת לבחינת הבגרות. ההצעה תוגש לגף ניסויים
ויזמות עד סוף חודש ינואר (במקביל להגשה למחוז).

הגף יוודא שהשינוי במתכונת בחינות הבגרות הוא חלק אינטגרלי
מהניסוי. הגף גם יפנה אל המפמ"ר לבדיקה אם התכנית המוצעת
לבחינה תואמת את הדרישות המקצועיות הממלכתיות. אם מולאו שני
תנאים אלה, יתבקש אגף הבחינות לאשר את המתכונת המוצעת,
בהתאם לחוקת הזכאות.
 
3.2 
4. התחייבות המשרד והרשות למוסד שהוכר כניסויי
גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית הוא הגורם המרכז, המפקח
והמקצה את מאגר השעות ואת התקציב עבור המוסדות שקיבלו הכרה
כניסויים כדלהלן, בכפיפות לתקציב ולנוהלי המשרד:
4.1 
הקצאה לגני ניסוי
 
במשך תקופת ההכרה יקבל גן ניסויי בודד תוספת תקן של עד
30% מהתקן הבסיסי של גן ילדים שהוא 30 ש"ש.
 
א.   
מקבץ גנים שייקבע כמוסד ניסויי יקבל עד 20% מהתקן הבסיסי.  ב.   
הקצאה לבתי ספר

במשך תקופת ההכרה יקבל בית הספר הניסויי תוספת שעות תקן (עד
10% מהתקן הבסיסי או שווה ערך תקציבי) מגף ניסויים ויזמות
באמצעות מחלקות התקן. תוספת השעות או התקציב מיועדת אך ורק
לפיתוח הניסוי.
 
במשך תקופת ההכרה יקבל בית הספר הניסויי תוספת שעות תקן
מהמחוז הממונה ו/או מהבעלות בהיקף של 50% מהתוספת שהתקבלה
על ידי גף הניסויים.
4.2 
ביצוע הניסוי מותנה בהשתתפות הרשות המקומית בתוספות ובשינויים
המתבקשים כתוצאה מהניסוי בסעיפים כגון מבנה, ציוד ייעודי וריהוט,
וכן בסעיפים הנובעים משינויים בארגון עבודתו של המוסד.
4.3 
המוסד הניסויי יוכל ליהנות ככל מוסד אחר משעות סל טיפוח, יוח"א
ותשלום הורים לתל"ן.
4.4 
דין תרומה למוסד ניסויי כדין תרומה לכל מוסד אחר.
4.5 
בכל מקרה שבו יחייב הניסוי שינויים במבנה והתאמה למסגרת
החינוכית החדשה ייבחן הנושא על ידי מינהל הפיתוח במשרד, בתיאום
עם הרשות המקומית, לבדיקת האפשרות למצוא משאבים המתאימים
לביצוע השינוי.
 
4.6 
5. התארגנות מוסד החינוך הניסויי ומחויבויותיו
כללי
מוסד חינוך ניסויי חייב לפעול לפי נוהלי גף ניסויים ויזמות. נהלים אלה
כוללים מערך התארגנות כמופיע להלן. המוסד מחויב בהגשת תכניות
עבודה שנתיות, ובכלל זה אישור התקציב, וחשוב ביותר: עליו
להשתתף במערך ההכשרות השנתי של הגף ולעמוד בתוצרים הנדרשים,
ובמיוחד בהכנת ספר ניסוי בשנה האחרונה לניסוי (ראה בהמשך).
5.1 
לתשומת לב: במקרה שמנהל המוסד או אחד מבעלי התפקידים
המרכזיים בניסוי מתחלפים במהלך ההיערכות לניסוי או בניסוי עצמו -
על המוסד החינוכי ליידע את הגף לניסויים וליזמות, והגף רשאי לבחון
מחדש את ההתקשרות.
על מוסד החינוך הניסויי לחתום על אמנת הצטרפות מוסד החינוך
למערך גף ניסויים ויזמות (ראה נספח ב).
 
הקמת ועדת היגוי למוסד הניסויי
ועדת היגוי תוקם בכל מוסד חינוכי ניסויי ותלווה את כל תקופת הניסוי.
בעזרת ועדת ההיגוי יפעל המוסד לקיים מעקב ובקרה שוטפים וכן לבצע
הערכה ותיעוד של ההתפתחות והתוצאות של הניסוי.
הוועדה תמונה על ידי מוסד החינוך, בתיאום עם גף ניסויים ויזמות ועם
הפיקוח.

הרכב ועדת ההיגוי המוסדית
- המפקח הכולל של המוסד החינוכי הניסויי
- נציג המזכירות הפדגוגית, המרשת של המוסד
- מנהל המוסד
- מוביל הניסוי
- היועץ האקדמי של הניסוי
- מתעד הניסוי
- נציג הרשות המקומית
- נציג ההורים
- נציג המועצה הפדגוגית של המוסד החינוכי הניסויי
- נציג התלמידים
- נציגים נוספים, לפי רצון המוסד.

תפקידי ועדת ההיגוי המוסדית  
- להנחות את המגמות הפדגוגיות ואת כיווני ההתפתחות של הניסוי
- ללוות את העשייה החינוכית של המוסד ממועד תחילת הניסוי
- לבדוק את מידת ההתאמה של המתבצע במוסד ליעדים של הניסוי
- להנחות את המוסד במציאת דרכים לתיעוד, לשימור ולהפצה של
  חומרי הניסוי
- לעקוב אחר השימוש בתקציב של המוסד
- לנהל פרוטוקולים מסודרים של ישיבות הוועדה ולהעבירם ליחידה
  לניסויים וליזמות
- להכין דוח מסכם שנתי ולהעבירו ליחידה לניסויים וליזמות.
5.2 
תדירות המפגשים של ועדת ההיגוי
על המנהל לדאוג לקיום סדיר של מפגשי הוועדה 5‎-3 פעמים במהלך
שנת הלימודים.
 
מוביל הניסוי
מנהל המוסד החינוכי ימנה אדם מצוות בית הספר אשר ילווה, יפתח
ויקדם את הניסוי על היבטיו השונים, מתחילתו ועד סיומו. מוביל
הניסוי מחויב להשתתף בפורומים ובמסגרות שגף ניסויים ויזמות יוזם.
מוביל הניסוי יהיה מעורב בכל המסגרות הבית ספריות והחוץ
בית-ספריות (רשתות, מועדון מנהלים, ועדות היגוי, ימי עיון וכתיבת
הדוחות) לצורך פיתוח הראייה הכוללת של מהות הניסוי והפיכתו לחלק
מתרבות בית הספר ואורח החיים שלו.
5.3 
המתעד
מנהל המוסד הניסויי ימנה ויתקצב משעות הניסוי אדם מצוות בית
הספר אשר ילווה ויתעד את תהליך ההתפתחות של הניסוי. המתעד
יוכשר לתפקידו על ידי גף ניסויים ויזמות בקורס תיעוד וניהול ידע.
5.4 
יועץ אקדמי/חוקר מוביל
מוסד חינוך ניסויי מחויב במינוי יועץ אקדמי חיצוני ובתקצוב פעילותו
מתקציב הניסוי משך כל תקופת הניסוי. ליועץ אקדמי ייבחר אדם
המסוגל לתת תרומה סגולית למוסד החינוך בתחום הניסוי או בהיערכות
ובביצוע, בייזום הניסוי ובכתיבת ספר הניסוי. היועץ גם ידע להביא
למוסד רעיונות חדשניים מהעולם וממערכת החינוך בישראל. יועץ
אקדמי חייב בהשכלה אקדמית ובניסיון עבודה עשיר בתחום הניסוי.
5.5 
כתיבת תכנית עבודה ודוח שנתי
על מנהל המוסד החינוכי להכין עד תחילת חודש יוני בכל שנה משנות
הניסוי דיווח מסכם על מהלך הניסוי ותכנית עבודה לשנת הלימודים
הבאה. דוח הסיכום יכיל הערכה של הניסוי (ראה 5.7) על הישגיו, על
קשייו, על תכניותיו ועל אופן ניצול התקציב בהתאם לתכנית העבודה
שהוגשה בתחילת שנת הפעילות. תכנית העבודה תכיל פירוט של
המטרות והפעילויות של הניסוי בשנה הקרובה, בהתאם לדוח הסיכום.
הדיווח ותכנית העבודה יועברו לגף ניסויים ויזמות שבמזכירות
הפדגוגית.
5.6 
הערכה
מוסד החינוך יבצע מדי שנה הערכה בית ספרית של הניסוי, כולל מדדים
ברורים אל מול מטרות הניסוי להגשה עם הדוח השנתי (על פי 5.6).
5.7 
קליטת מורים חדשים
במוסדות חינוך ניסויים יעשה הפיקוח הכולל מאמץ לקלוט מורים
חדשים על-פי התאמתם לניסוי.
5.8 
השתתפות בפורומים וברשתות
על מנהל המוסד החינוכי הניסויי, על מוביל הניסוי, על צוות המו"פ
(מחקר ופיתוח), על המתעד ועל אנשי צוות נוספים להיות חברים
במועדון וברשתות של הגף לניסויים ויזמות כתורמים וכנתרמים. כל
מוסד חינוכי ניסויי ומנהלו מחויבים להיות חברים באחת מהרשתות
לפחות.
5.9 
חונכות
מוסד חינוכי ניסויי יפתח דרכים להפצת הרעיון הניסויי שלו. לאחר
השנה השנייה יותנה המשך מתן ההכרה למוסד כניסויי בכך שהוא יהיה
מודל מוביל לבתי-הספר וייצור עקב כך "חניכה" של מוסדות הפועלים
סביב הרעיון הניסויי או סביב חלקים ממנו.
מוסדות ה"חניכים" יפתחו מודלים משלהם בהנחיית המוסד המוביל.
רצוי להתחיל בתהליך של ה"חניכה" מיד עם ההכרה בבית הספר
כניסויי.
5.10
 
השתתפות בהכשרות של בעלי תפקידים במוסד החינוך הניסויי
בעלי תפקידים מובילים, כולל המנהל, המתעד, מוביל הניסוי, מוביל
החונכות והיועץ האקדמי, מחויבים להשתתף במערכי ההכשרה
הרלבנטיים של הגף. הגף מפעיל קורסי הכשרה לכל בעל תפקיד. מידע
על מועדי ההכשרות ועל תוכנן אפשר לקבל במזכירות הגף.
5.11
 
ספרי הניסוי - סדרת מנס"ים - מודלים ניסויים מערכתיים
ספר הניסוי הוא חלק מסדרת המנס"ים (מודלים ניסויים
מערכתיים) של גף ניסויים ויזמות. הסדרה היא חלק ממטרת-העל של
הגף ליצור ידע ולגבשו למודלים יישומיים ולהפיצם במערכת החינוך.
הסדרה נועדה להתוות דרך ולשפוך אור על תהליכי שינוי פדגוגיים
וארגוניים במערכת החינוך בהלימה לרוח הזמן. תהליכים אלה
מבוססים על תפיסה חזונית, על ניהול ידע ועל למידה ועל פיתוח בהובלה
של אנשי חינוך מהשטח.
 
5.12
 
משך הזמן שבו המוסד מוגדר כמוסד חינוכי ניסויי והפסקת
הניסוי - ועדת המעקב
6. 
משך ההכרה בבית ספר ניסויי מוגבל ל-5‎-3 שנים.
6.1 
משך ההכרה בגן ניסויי מוגבל לשנתיים.
6.2 
ועדת המעקב של גף ניסויים ויזמות תבדוק במהלך כל השנה משנות
הניסוי באמצעות אנשיה, וכן באמצעות דוחות ועדת ההיגוי, את תכנית
העבודה של הניסוי ואת מטרותיו וכן את הדוח המסכם של מנהל בית
הספר ואת מהות ההתפתחות של הניסוי, ותחליט אם לאשר את המשכו.
6.3 
ועדת המעקב רשאית להפסיק את הניסוי בכל עת, אם לא תתמלאנה כל
הדרישות שצוינו לעיל.
6.4 
ועדת המעקב מוסמכת להגדיר מחדש את היקף הניסוי מעת לעת.
6.5 
המשך ההכרה לאחר השנה השלישית מותנה בהקמה וביישום של מערך
חניכה של מוסדות אחרים ובהתארגנות לכתיבת "ספר הניסוי".
6.6 
בתום תקופת ההכרה כניסוי יוכל מוסד אשר הצליח בתהליך הניסוי,
ב"חניכה", בתיעוד ובהגשת "ספר הניסוי" ועמד בהתחייבויות והיה
שותף פעיל במסגרות וברשתות להגיש את מועמדותו למסגרת עבודה
כמרכז ניסויי להפצת ידע.
6.7 

כתיבת ספר הניסוי
7. 
במהלך השנה החמישית לניסוי על המוסד הניסויי לכתוב ולהגיש את ספר
הניסוי הכולל פירוט של מודל הניסוי בהתאם לנקודות המפורטות באתר
האינטרנט של הגף ובמסמך ספר הניסוי, "תכנית ונהלים להכרת ספר הניסוי",
ובהתאם ללוח הזמנים כדלהלן:
עד סוף חודש אוקטובר יוגשו ראשי פרקים של המודל לאישור הגף.
7.1 
במהלך חודש דצמבר תועבר חוות דעת למוסד הניסויי שתיכתב על ידי
ועדת קריאה שתכלול את היועץ האקדמי של המוסד הניסויי ואת
המרשת.
7.2 
הטיוטה הראשונה של ספר המודל תוגש בחודש אפריל, ותתקבלנה
הערות של קורא חיצוני ושל איש מטה גף ניסויים ויזמות.
7.3 
המסמך הסופי יוגש עד סוף חודש יוני.
7.4 

הקמת מרכז ניסויי להפצת ידע
8. 
במהלך השנה החמישית לניסוי המוסד הניסויי רשאי לגבש הצעה
להקמת מרכז הפצה כדלקמן:
 
8.1 
המוסד הניסויי יכין תכנית השתלמויות מותאמת למודל שפותח. על
התכנית לכלול אוכלוסיות יעד, תכנים והיקפי שעות.
 
8.1.1
 
 
על המוסד הניסויי למנות מנהל למרכז אשר ירכז את עבודת
ההפצה, את הבניית ההכשרות, את ניהולן ואת המעקב אחריהן.
8.1.2
 
על מנהל המוסד הניסויי, בשיתוף עם מנהל המרכז, להכין את
המורים לקראת היותם מדריכים במרכז ההפצה על-ידי פיתוח
כישורי הדרכה והנחיה.
 
8.1.3
 
המוסד הניסויי ימנה ועדת היגוי למרכז, אשר תלווה את
התפתחותו בפיתוח תכנים וביצירת מערכת איזון בינו ובין המרכז.
8.1.4
 
 
הצעת המוסד הניסויי תוגש לגף ניסויים ויזמות במהלך חודש אפריל
ותובא לישיבת ועדת אד-הוק שתבחן את ההצעות ותבחר מתוכן את
המוסדות שיוכרו כמרכזי הפצה ניסויים.
8.2 
גף ניסויים ויזמות שומר לעצמו את הזכות לאשר למוסד הניסויי מעמד
של "קדם-מרכז להפצת ידע".
 
8.3 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית,
טל' 02‎-5603804, דוא"ל ganitva@int.gov.il ,
אינטרנט www.education.gov.il/experimental .


9. נספחים
נספח א מסמך להצטרפות מוסדות חינוך לגף ניסויים ויזמות

1. תיאור חופשי של הניסוי
תארו בקצרה את מהות הניסוי שמוסד החינוך מעוניין ליזום. כתבו בחופשיות
ובבהירות את הרקע ואת הרציונל העומדים בבסיס הניסוי, את מטרות
הניסוי, את האתגרים המרכזיים הגלומים בו ואת תרומת הניסוי לשיפור
מוסד החינוך בפרט ולמערכת החינוך בכלל:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________


2. "תעודת הזהות" של המוסד
שם מוסד החינוך: ______________________________
2.1 
סמל המוסד במשרד החינוך התרבות והספורט:___________
2.2 
המחוז במשרד החינוך:__________________________
2.3 
שם המפקח הכולל:____________ מס' הטלפון:________
2.4 
שם מנהל המחלקה או אגף החינוך ברשות המקומית:______
מס' הטלפון:_______
2.5 
בעלות המוסד:_______________________________
2.6 
שם איש קשר במוסד:_______________
 מס' הטלפון:_______ הדוא"ל:_______
2.7 
בעלי התפקידים המרכזיים במוסד 2.8 
הניסיון המתאים לניסוי  השם  התפקיד 
      מנהל המוסד 
      סגן מנהל המוסד 
     
     

מאפיינים נוספים של המוסד 2.9 
  הכיתות 
  מספר התלמידים 
  מספר המורים 
  מספר הכיתות 
  הסביבה הלימודית 
(מעבדות, חצרות, ספריות וכו')
  מרחבים נוספים 

מאפיינים פדגוגיים-חינוכיים וארגוניים (דרכי הוראה ייחודיות, קבוצות
הלומדים, ארגון הלמידה, דרכי הניהול וכדומה)
2.10
 
    
    
    
    

ההשתתפות כיום בתכניות, בפרויקטים ובייעוץ (פיתוח תכנית לימודים,
השתתפות בפרויקט ארצי, ייעוץ ארגוני וכדומה)
2.11
    
    
    
    
    
    

פירוט הניסיון הקודם בפיתוח תהליכי ניסוי או יזמות חינוכיות
2.12
 התוצאות  הגורמים 
המעורבים
מהות התהליך
ומטרותיו
שם התהליך או
היזמה
 השנה

שיפור הסביבה הפיזית,
גישה לאינטרנט ברחבי
המוסד
 

הפיקוח, מט"ח

הצבת מרחבי למידה
בנושא השנתי

פריצת גבולות
לדוגמה:
1995  
         
         
         

ציוני דרך מרכזיים בהיסטוריה של המוסד (אירועים חשובים בחיי
המוסד, משברים או אירועים התפתחותיים שהשפיעו על המוסד ונחרתו
בזיכרון הקולקטיבי)
 
2.13
 
    
    
    
    
    
    

תיאור משלים של המוסד

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2.14

שמות ממליצים (נא ציינו שמות ממליצים המכירים היטב את המוסד
מפעילות משותפת בכל תחום שהוא)
2.15
מס' הטלפון והדוא"ל 
לקשר
הרקע להיכרות  תפקידו הנוכחי  שם הממליץ
 
        1. 
        2. 
        3. 
        4. 


3. הניסוי המוצע

שם הניסוי המוצע:______________________ 
3.1 
תכלית הניסוי
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3.2 

הסיבות הבסיסיות לייזום הניסוי
3.3 
    
    
    
    
    
    

המטרות המרכזיות של הניסוי
3.4 
    
    
    
    
    
    
הייחודיות והחדשנות של הניסוי:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3.5 
מה ייחשב להצלחה של הניסוי, ומה הם הביטויים להצלחה?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3.6 

תפוקות ותוצרים של הניסוי וקהלי היעד שלהם
3.7 
תרומת התפוקה או התוצר  
לקהל היעד
קהל היעד  התפוקה או התוצר   
      1. 
      2. 
      3. 
      4. 

מה ייחשב לכישלון של הניסוי, ומה הם הביטויים לכישלון?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3.8 

עקרונות העשייה המרכזיים של הניסוי
3.9 
פירוט ומשמעויות  העיקרון   
בצוות ההיגוי יש נציגות של כל בעלי העניין בניסוי: מורים,
תלמידים, פיקוח, רשות, הורים וכו'.
 
האינטגרציה עקרון
 
לדוגמה:
1.
 
    2. 
    3. 
    4. 

השלבים המרכזיים של הניסוי
3.10
הפעולה  השלב   
    1. 
    2. 
    3. 
    4. 
    5. 
    6. 
    7. 


4. מעטפת הניסוי

ניסויים או גישות דומות או שונות לניסוי המוצע שנעשו במוסדות חינוך
בארץ ובעולם
4.1 
המקור
(ביבליוגרפיה, תצפית,  
המקור ידע)
הניסוי שנעשה
(ציינו אם הוא
שונה או דומה)
 


שם המוסד או המחקר
 
       
       
       
       
       

מתוך הרשימה ב-4.1 לעיל מה הם הלקחים המרכזיים מניסויים
דומים?
4.2 
הלקחים  הניסוי   
     
     
     
     
     

בעלי התפקידים המרכזיים בצוות הניסוי (בית הספר מחויב בצוות
שכולל לפחות את בעלי התפקידים המופיעים להלן)
4.3 
הניסיון המתאים לניסוי
המוצע
 
התפקיד בבית
הספר
 
השם
התפקיד בניסוי   
         מוביל הניסוי   
         מתעד הניסוי   
         יועץ אקדמי/חוקר מוביל
 
         
         

פירוט תחומי הידע, המידע והמיומנויות שיידרשו לעריכת הניסוי
 
4.4 
 
מידת קיומו בבית הספר
 
חשיבותו לניסוי
תחום הידע, המידע 
או המיומנויות
 
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     

גורמים שונים בבית הספר ומחוצה לו שיהיה חשוב להסתייע בהם או
לשתף עמם פעולה לביצוע הניסוי (בשל ידע, ניסיון או משאבים אחרים
שברשותם)
 
4.5 
תרומתו לניסוי  הגורם   
     
     
     
     
     

מכלול הציוד, האמצעים והטכנולוגיות שיידרשו לעריכת הניסוי
4.6 
מידת קיומו בבית הספר  חשיבותו לניסוי  האמצעי   
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     

המתקנים והמרחבים שיידרשו לעריכת הניסוי
4.7 
מידת קיומו בבית הספר  חשיבותו לניסוי  המתקן או המרחב
 
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     
6‎-5‎-4‎-3‎-2‎-1
כלל       מאוד
 לא
     

הערכת התקציב הכולל שיידרש לביצוע הניסוי (הפירוט לפי נושאים
מרכזיים)
4.8 

סך הכול  הגורם המתקצב  פירוט  הנושא, הפעילות, 
האמצעים
 
         
         
         
         
         
         
         
         
  סך הכול       
הערות והתייחסויות נוספות
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4.9 


.5   לסיכום

תארו בקצרה (עד 600 מילים) מה הייתם רוצים להציג לוועדת האישורים,
נוסף על הצעת הניסוי ועל טופס זה, על עצמכם - אדם, מנהל, מנהיג חברתי
ופדגוג - ומה תרומת הניסוי המוצע לקידום תפיסת עולמכם הניהולית או
המנהיגותית:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________


הצהרה
אני מאשר/ת בזאת את הצעת הניסוי, כולל מסמך זה, שהוכן על ידי צוות
המוסד החינוכי.

שם המנהל:____________________________
הכתובת:______________________________
מס' הטלפון:____________________________
הדוא"ל:_______________________________
חתימה וחותמת של בית הספר:_______________


בברכת הצלחה,
גף ניסויים ויזמות
המזכירות הפדגוגית
משרד החינוך התרבות
והספורט
 
 
נספח ב אמנת התקשרות בין מוסד חינוך ניסויי לבין גף ניסויים ויזמות

להלן נוסח של אמנת התקשרות בין המוסד לגף. מטרת אמנת ההתקשרות היא
להבהיר את הציפיות ההדדיות המרכזיות לתקופת הניסוי. אמנה זו תיחתם
בין הגף לבין מוסד החינוך אם תתקבל ההצעה לניסוי של מוסד החינוך.

אמנת הצטרפות מוסד החינוך למערך גף ניסויים ויזמות
הצטרפות המוסד החינוכי לגף ניסויים ויזמות פותחת הזדמנויות חדשות, ובה
בעת מחייבת את שני הצדדים. אמנה זו מוודאת את המחויבות של בית הספר
ושל העומד בראשו לניסוי ולדרכי העבודה בגף. אלה ההתחייבויות העיקריות
באמנה:
כדי להבטיח את הצלחת הניסוי במוסד החינוכי על המנהל להיות
אחראי לרתימת הצוות לנושא ולהכנסת הניסוי לתשתית החינוכית של
המוסד. מעורבותו של מנהל המוסד חיונית לקיום הניסוי ולהצלחתו
לאורך זמן.
 
הניסוי מחייב את מנהל המוסד למנות צוות מהסגל של מוסד החינוכי:
מוביל ניסוי, מוביל תיעוד ומוביל חונכות.
 
על בעלי התפקידים להשתתף במערך ההכשרה של הגף, כפי שייקבע,
בקורסים כגון קורס מנהלים, קורס תיעוד וניהול ידע וקורס אחראי
ניסוי.
 
הניסוי מחייב למנות יועץ אקדמי או חוקר מוביל, ותפקידו יהיה לסייע
בפיתוח התשתית הרעיונית האקדמית והביצועית ובגיבוש מודל וספר
ניסוי.
 
על המוסד הניסויי לארגן את הידע הנרכש למודל מובנה כדי לאפשר
ללמוד את הניסוי מהפן הארגוני, הפדגוגי והטכנולוגי לשם הטמעתו
במערכת החינוך.
 
על המוסד הניסויי לכתוב ספר ניסוי בשלב האחרון של הניסוי ולתאר בו
את הניסוי כמודל מערכתי, כולל המלצות לדרכי יישום והכשרה לכלל
מערכת החינוך.
 
על המוסד הניסויי להתחייב לתכנית עבודה מובנית לפי שלבי התפתחות
הניסוי. בכל שנה תוגש התכנית לאישור הגף.
 
על המוסד לכנס ועדות היגוי, ככתוב בחוזר המנכ"ל.
 
מרשת מטעם הגף ילווה את המוסד הניסויי ברציפות ובקביעות ויעקוב
אחרי תהליכי התפתחות הניסוי.
 
התכנים והתוצרים של הפיתוח הם רכוש משרד החינוך התרבות
והספורט, וזכותו לעשות בהם שימוש לצרכיו.
 
ההשתייכות למערך מוסדות החינוך הניסויים מחייבת את הוספת
הכיתובית "מוסד חינוך ניסויי" בכל מסמכי בית הספר.
 
תקציב הניסוי מיועד למחקר, לפיתוח ולהפצה של הניסוי בלבד.
 
ההשתייכות למערך הניסויי מחייבת את השתתפות מנהל בית ספר
במפגשי רשתות ובמפגשים כלליים.
 
הניסוי מחייב את השתתפות כל אוכלוסיית בית הספר - מורים, הורים,
תלמידים, נציג הרשות העירונית ונציגי הפיקוח של משרד החינוך.
 _______________________
חתימת המנהל וחותמת המוסד החינוכי
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003