ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
מסגרות ההוראה והתגבור של מדעי היהדות 3.7‎-42
 
2 בנובמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

1. רקע

בעקבות החלטת הממשלה להעביר את תקצוב הלימודים של מדעי היהדות
לביצוע במשרד החינוך התרבות והספורט מונתה ועדת היגוי בראשות סגן
שרת החינוך, חבר הכנסת צבי הנדל. הוועדה הגדירה את התבחינים המזכים
את בתי הספר בתקצוב ייעודי לפי תחומי ההוראה והתגבור של מדעי היהדות.

טפסים ייעודים יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החינוך, והם ניתנים
להורדה בתדפיס או בקבצים. מנהלי בתי הספר מתבקשים להשלים את כל
הפרטים הנדרשים כדי שמשרדנו יוכל לקבוע על פיהם את הניקוד לבית הספר
שבהנהלתם על-פי התבחינים. בכל מקרה, מספר התלמידים, נתוני בית הספר
ומאפייניו הקובעים הם הנתונים המופיעים במערכות המחשוב של המשרד.

צוות במינהל הפדגוגי יבחן את הנתונים שיתקבלו מהמנהלים בטפסים על פי
התבחינים, והיקף התקציב הכולל ייקבע ויועבר לבעלויות על בתי הספר.

את הטפסים, שימולאו בהקפדה יתרה, יש לשלוח אל מר משה דקלו, מנהל
האגף לארגון הלימודים במינהל הפדגוגי, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
91911, עד לתאריך ה' בכסלו התשס"ד, 30 בנובמבר 2003. טפסים שיגיעו
מאוחר יותר לא יטופלו.

הוועדה ממליצה על קביעת תבחינים לשנת הלימודים התשס"ד. תבחינים אלו
ייבחנו במהלך השנה, ובמידת הצורך ייערכו בהם שינויים לקראת שנת
הלימודים התשס"ה ואילך.

הוועדה מדגישה כי תגבור לימודי מדעי היהדות הוא חלק אינטגרלי ממערכת
הלימודים והשעות בבתי הספר.


2. הזכאים לתקצוב

הזכאים לתקצוב הם תלמידים המתוקצבים במשרד החינוך במסגרת חוק
לימוד חובה, התש"ט-1949, בכיתות ז'-י"ב, אשר לימודי החובה שלהם
מתוקצבים בפועל על ידי המשרד, בשיטה הרלוונטית לשכבת הגיל שבה הם
לומדים. הלימודים יתוקצבו רק במוסד בעל רשיון תקף מהמשרד ולאחר
שנמצא כי מתקיימות בו דרישותיו השונות של המשרד (הפדגוגיות,
המינהליות, הכספיות ועוד).

אישור תוספת התקציב מותנה -
בעמידה בתנאים ובקריטריונים כפי שיפורטו להלן
א. 
בעשייה חינוכית על פי מדיניות המשרד שלא תפגע במוסדות ו/או
בבודדים אחרים (לדוגמה: מחויבות מוסדרת לאזורי הרישום).
ב. 


3. שיטת התקצוב

התקצוב ייעשה בשני מסלולים, כמפורט להלן:
תקצוב ש"ש לתלמידים הלומדים בחטיבה העליונה בכיתות י'-י"ב
במוסדות העומדים בכל התנאים האלה:  
א. 
מקיימים גיוון של מקצועות הלימוד (מלמדים הן מקצועות כלליים
והן מקצועות בתחום מדעי היהדות)
 
(1)   
מגישים את תלמידיהם לבחינות הבגרות  (2)   
זכאים לגמול להכנה לבחינות הבגרות  (3)   
מחויבים על פי חוקת הזכאות הנוכחית לבגרות בתוספת חובת
עמידה בבחינת בגרות במקצועות יהדות, אך אינם מתוקצבים עבור
לימודים אלו ובחינות אלו בתשלומי שכר הלימוד
(4)   
תקצוב שקלי, על פי סרגל תבחינים (ראה את הסרגל ב-5 להלן),
למוסדות שיגישו בקשות לקבלת תקציב לתגבור מדעי היהדות, בהתאם
לעמידתם בתבחינים אלו.
למען הסר ספק, מסלול א' יתוקצב במלואו תחילה, ויתרת התקציב
תוקצה למסלול ב'.
 
ב. 

4. פירוט מסלולי התקצוב

תקצוב שעות הוראה בשכ"ל בחטיבה העליונה
תלמידים בחינוך הדתי מחויבים - על פי חוקת הזכאות הנוכחית
לתעודת בגרות - בלימוד ובבחינה ברמה של 3 י"ל תושב"ע (גמרא או
משנה) וכן בלימוד ובבחינה ברמה של 3 י"ל תנ"ך. תלמיד בחינוך
הממלכתי אינו מחויב כלל בבחינה בתושב"ע כדי שיהיה זכאי
לתעודת בגרות, וחובת הבחינה בחינוך הממלכתי בתנ"ך היא
ברמה של 2 י"ל בלבד. כתוצאה מכך כלל תלמידי החינוך הממלכתי
מחויבים ב-20 י"ל לפחות, בעוד שהתלמידים בחינוך הממלכתי דתי
מחויבים ב-23 י"ל לפחות.

התקצוב יהיה על ידי שינוי מפתחות שכר הלימוד (ש"ש לתלמיד) בחינוך
הדתי, בכיתות י'-י"ב, במוסדות העומדים בתנאים של מסלול א' ויכלול
את תוספת שעות ההוראה הנדרשות ואת תוספת שעות גמול הבגרות
הנדרשות, על פי ההגדרות שלהלן:
 
א. 
היקף שעות ההוראה הנדרש לכיתה לכל י"ל הוא 3 שעות בשבוע
בשנת לימודים אחת, או, לחלופין, שעה אחת בשבוע במהלך שלוש
שנות לימוד.
בהתאם לכך תוספת שעות ההוראה לכיתה ללימוד 3 י"ל תושב"ע
היא 9 ש"ש, ותוספת שעות ההוראה ללימוד י"ל אחת בתנ"ך
(השלמה ל-3 י"ל) היא 3 ש"ש, ובסך הכול 12 ש"ש.
 
1)   
הגמול למורה, בהתאם להסכמי השכר התקפים, עבור הכנת
תלמידים לבחינות הבגרות ("גמול בגרות") הוא: לבחינה ברמה של
2 י"ל - 1.5 ש"ש + 2% ולבחינה ברמה של 3 י"ל - 2 ש"ש + 2%.
בהתאם לכך התוספת עבור גמול הכנה לבגרות בבחינה של 3 י"ל
בתושב"ע היא 2 ש"ש + 2%, והתוספת עבור גמול הכנה לבגרות
בבחינה של 3 י"ל בתנ"ך (במקום 2 י"ל) היא 0.5 ש"ש +2%,
ובסה"כ 2.5 ש"ש + 2%, שהם 2.55 ש"ש.
 
2)   
התוספת ב-ש"ש לתלמיד בשכר הלימוד תהיה על פי הפירוט הזה:
 
 

ממוצע
בש"ח
לתלמיד
לחודש*ש"ש
לתלמיד
גודל הכיתה
לצורכי
תקצוב
(מספר
התלמידים)


סה"כ
ש"ש
לכיתה


ש"ש גמול
בגרות
לכיתה


ש"ש
הוראה
לכיתה
הכיתה
54  0.13  36  4.85  0.85  4  י' 
63  0.15  33  4.85  0.85  4  י"א 
67  0.16  31  4.85  0.85  4  י"ב 
         14.55  2.55  12  סה"כ 

* על פי עלות ממוצעת של 5,000 ש"ח לשעת הוראה בחטיבה העליונה, במחירי תקציב
  2003. התשלום בפועל יהיה על פי עלות שעת ההוראה הספציפית בכל מוסד, בהתאם
  לפרופיל בית הספר ולמועדי התשלום.

תקצוב שקלי עפ"י סרגל תבחינים
התבחינים נבנו באופן שיתאימו הן לבתי הספר בפיקוח הממלכתי, הן
לבתי הספר בפיקוח הממלכתי-דתי והן לבתי הספר בפיקוח אחר. ברוב
הנושאים דרישות הסף לתקצוב לבתי הספר בפיקוח הממלכתי נמוכות
מדרישות הסף לבתי הספר בפיקוח הממלכתי-דתי ובפיקוח האחר. שוני
זה נקבע בהתחשב באפיוניו הייחודיים של בית הספר הכללי ומתוך
מגמה לאפשר גם לו תגבור לימודים בתחום מדעי היהדות.
 
אלה דרישות הסף של התקצוב על פי התבחינים
ב. 
קבלת ניקוד כלשהו עבור תבחין 1 (ראה את סרגל התבחינים ב-5
להלן), ובלבד שיהיה לפחות במדרגה הנמוכה ביותר לכל סוג.
 
1)   
לבתי ספר בפיקוח הממלכתי: צבירה מזערית של 14 נקודות בכל
התבחינים. לבתי ספר בפיקוח הממלכתי-דתי או בפיקוח אחר:
צבירה מזערית של 20 נקודות בכל התבחינים.
 
2)   
מוסדות לימוד שיש בהם כיתות המתוקצבות בשעות הוראה על פי
עקרונות התקן הדיפרנציאלי לתלמיד - עפ"י מסקנות ועדת שושני - יזכו
לניקוד בגין תגבור מדעי היהדות באותן הכיתות, על פי שיעורי
ההשתתפות שנקבעו להם לצורך זה (ובכלל זה לעניין ההבחנה בין
מוסדות רשמיים, מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות "פטור").
מאחר שיישום מסקנות ועדת שושני הוא הדרגתי, והוא יחול בשנת
הלימודים התשס"ד על הקצאת שעות ההוראה בלבד ובבתי הספר
היסודיים בלבד, גם התקצוב של תגבור מדעי היהדות על פי שיעורי
ההשתתפות ייושם רק על כיתות אלו ורק לגבי תבחין 1, העוסק בשעות
הוראה. החלת שיעורי ההשתתפות בנושא תגבור מדעי היהדות על
כיתות נוספות ועל תבחינים נוספים תהיה בהתאם להתקדמות הכללית
של המשרד ביישום המסקנות של ועדת שושני בכיתות נוספות
ובנושאים נוספים.
 
 

5. סרגל התבחינים


* אופציה זו דנה בסך כל השעות, ולא בתוספת השעות, מאחר ששעות ההוראה הרגילות
המתוקצבות במוסדות אלו משמשות את המוסד בעיקר ללימוד מדעי היהדות. ממוצע
השעות המתוקצב בכיתה הוא כ-25 ש"ש (עפ"י כ-0.74 ש"ש לתלמיד בכיתה ממוצעת של 33
תלמידים). כדי שלא לתקצב אותה שעת הוראה פעמיים, ומאחר שלא ניתן להבחין בין 25
שעות הבסיס לבין שעות התגבור, הניקוד הוא בהתאם לסך כל השעות, תוך הבטחת מתאם
מלא לאופציה הראשונה.

** מוסדות לימוד שיש בהם כיתות המתוקצבות בשעות הוראה על פי עקרונות התקן
הדיפרנציאלי לתלמיד (על פי מסקנות ועדת שושני) לא יזכו, באותן הכיתות, בניקוד עבור
תבחין זה.

*** בבתי ספר שנהוג בהם שבוע לימודים בן חמישה ימים - מינימום 5 פעמים בשבוע
(5 ש"ש).

**** אם ישתנה הניקוד בין הקריטריונים השונים בשנים הבאות, יהיה הרף העליון לתקצוב
ש"ש בסעיף זה 0.2 ש"ש לתלמיד, על פי כיתה ממוצעת של 33 תלמידים, דהיינו 6.6 ש"ש
לכיתה. מאחר שהניקוד הוא 2 נקודות לש"ש, הניקוד המרבי האפשרי בסעיף זה הוא 13.2
נקודות. בשנת הלימודים התשס"ד נקבעו לסעיף זה 12 נקודות לכל היותר.
6. בקרה

הוועדה ממליצה, כי לכל בקשה יצורפו מסמכים רלוונטיים המעידים על
נכונות הפרטים בה, לרבות תכנית מוגדרת של פעילויות הדמות הרוחנית
במסגרת המוסד והכיתות והתלמידים המסוימים שעבורם המוסד מבקש
תקצוב. כמו כן, כל בית ספר שיתוקצב יידרש להגיש דוחות ביצוע כמותיים
וכספיים לגבי כל אחד מהתבחינים שעבורם נקבעה זכאותו לתקצוב. הוועדה
ממליצה שמפקח בנושא תגבור לימודי היהדות יבקר לפחות פעמיים בשנה
בכל בית ספר שיקבל תקצוב לתגבור מדעי היהדות ויבדוק את ביצוע התגבור
של לימודי מדעי היהדות בפועל, ובמיוחד בהשוואה לנתונים שדווחו על ידי
בית הספר. הוועדה רואה חשיבות עליונה במיסוד הבקרה על ביצוע תגבור
לימודי היהדות, הן ברמה התוכנית והן ברמה הכמותית והכספית.


בשאלות אפשר לפנות אל מר משה דקלו, מנהל האגף לארגון הלימודים במינהל
הפדגוגי, טל' 02‎-5602931.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003