בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תנאי סף לקליטת עובדי הוראה במאגר מעריכים של בחינות
בגרות
4.3‎-24

 
2 בנובמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
4.3‎-23 בחוזר
הוראות הקבע
סד/1(א)
 
  מטרת הפרסום  
על עובדי הוראה המעוניינים להיכלל במאגר המעריכים של בחינות
הבגרות לעמוד בתנאי הסף האלה:
 
1. 
בעלי תעודת הוראה/רשיון הוראה במקצוע שבו הם מבקשים
להעריך
 
א.   
בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך  ב.   
הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות 4 פעמים במרוצת
5 השנים האחרונות.
 
ג.   
בעלי אישור השתלמות מהמפקח המרכז בתחום המקצוע המבוקש
והמלצה של מנהל בית הספר.
ד.   
על עובדי ההוראה להסכים כי מסגרת ההערכה תהיה על בסיס חוזה
קבלני, ללא כל קשר למסגרת העסקתם כיום על ידי המשרד או על ידי
כל מערכת חינוך אחרת.
2. 
עליהם לעבור ריאיון אישי עם המפקח על המקצוע.
3. 
עליהם להגיש את הטופס לאגף הבחינות עד 31 בדצמבר שלפני סיום
שנת הלימודים של מועד בחינות הבגרות של הקיץ.
4. 


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שושנה אלישקביץ, אגף א - בחינות,
טל' 02‎-5602492.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003