הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד 1.2‎-33
 
1 בדצמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
1.2‎-7 בחוזר
הוראות הקבע
נח/10(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. הקצאת שעות תקן בסיסי לחינוך מיוחד (מקור 06)
סוגי הכיתות שיוקצה להן תקן בסיסי חנ"מ ממקור 06  1.1 
בבתי-ספר לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות, למעט כיתות
לתלמידים בעלי משכל גבולי (סוג כיתה 23)
 
1.1.1   
בגני ילדים לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות, למעט כיתות
לתלמידים בעלי משכל גבולי (סוג כיתה 23)
 
1.1.2   
בבתי ספר של החינוך הרגיל: רק כיתות חינוך מיוחד
המסווגות כדלקמן:
11 חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים
12 עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים
15 בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי
16 בעלי פיגור קל רב-בעייתי
17 בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
19 משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות
21 אוטיסטים /
PDD קשים
24 בעלי פיגור קשה/עמוק סיעודיים
26 בעלי פיגור בינוני מורכב
28 בעלי הפרעות נפשיות קשות.
 
1.1.3   
הייעודים המותרים ממקור 06
 
1.2 
דברי הסבר  הייעוד  הייעוד קוד
שעות ההוראה לכיתת-אם
לח"מ המוקצות לפי דרגת
הכיתה, ובכלל זה השעות
המוקצות להארכת יום
הלימודים בגין חוק החינוך
המיוחד (ראה להלן)
 
כללי (תכנית לימודים
בסיסית)
 
01
 
לפי 3 ש"ש לכיתת אם
 
שעות חינוך
 
18
 
שעות הניהול המדווחות בתקן
הבסיסי כוללות את השעות
המוקצות עבור כל כיתת אם,
דהיינו 2 ש"ש לכיתה.
לכיתה שבה יוארך יום
הלימודים בגין חוק החינוך
המיוחד תיתוסף ש"ש אחת
לניהול.
תוספת שעות ניהול בגין כמה
כיתות חינוך מיוחד תוקצה
מסל תגבור חנ"מ (ראה להלן).
 
שעות ניהול
 
19
 
בחטיבות עמלניות בלבד.
שעות ייעוץ חינוכי לבתי-ספר
מיוחדים שאינם חטיבות
עמלניות תוקצינה מסל תגבור
חנ"מ (ראה להלן).
 
ייעוץ
חינוכי
 
20
 


פירוט שעות התקן הבסיסי ממקור 06 לכיתות חינוך מיוחד  1.3 
התקן הבסיסי לכיתות של בעלי פיגור קל רב-בעייתי (סוג
כיתה 16), בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות (סוג
כיתה 17), לקויי למידה רב-בעייתיים (סוג כיתה 20),
מעוכבי התפתחות (סוג כיתה 29), מעוכבי שפה (סוג כיתה
30), חולים בבתי-חולים רגילים (סוג כיתה 13) בגני ילדים
לחינוך מיוחד ובבתי-ספר לחינוך מיוחד
1.3.1   

 
ש"ש לכיתה בבית-ספר מיוחד   

תקן הכיתה
 

דרגת הכיתה
ייעוץ חינוכי  ניהול  חינוך כללי 
-  -  3  27*    גן חינוך מיוחד 
-  2  3  32  כיתה מלאה  א'-ב' 
-  2  3  30  כיתה חסרה 
-  2  3  35  כיתה מלאה  ג' 
-  2  3  33  כיתה חסרה 
-  2  3  33  כיתה מלאה  ד' 
-  2  3  31  כיתה חסרה 
-  2  3  33  כיתה מלאה  ה' 
-  2  3  31  כיתה חסרה 
-  2  3  35  כיתה מלאה  ו'-ט' 
-  2  3  33  כיתה חסרה 
2  2  3  37  כיתה מלאה  חטיבת ביניים 
2  2  3  36  כיתה חסרה 

* לא כולל שעות העבודה ביום שישי, המוקצות לגן ממקור אחר.

התקן הבסיסי לכיתות של בעלי הפרעות
התנהגותיות/רגשיות קשות (סוג כיתה 17)

 
1.3.2   
ש"ש לכיתה מיוחדת 
בבית-ספר רגיל
ש"ש לכיתה 
בבית-ספר מיוחד
   

ניהול
 

חינוך
 

כללי
 
ייעוץ
חינוכי
 

ניהול
 

חינוך
 

כללי
 
תקן
הכיתה
 
דרגת
הכיתה
 
-  -  -  -  -  3  27*    גן חינוך 
מיוחד
2  3  31  -  2  3  32  כיתה מלאה  א'-ב' 
2  3  30  -  2  3  30  כיתה חסרה 
2  3  34  -  2  3  35  כיתה מלאה  ג' 
2  3  33  -  2  3  33  כיתה חסרה 
2  3  32  -  2  3  33  כיתה מלאה  ד' 
2  3  31  -  2  3  31  כיתה חסרה 
2  3  32  -  2  3  33  כיתה מלאה  ה' 
2  3  31  -  2  3  31  כיתה חסרה 
2  3  34  -  2  3  35  כיתה מלאה  ו'-ט' 
2  3  33  -  2  3  33  כיתה חסרה 
2  3  36  2  2  3  37  כיתה מלאה  חטיבת 
ביניים
2  3  36  2  2  3  36  כיתה חסרה 

* לא כולל שעות ביום שישי, המוקצות לגן ממקור אחר.

1.3.3 התקן הבסיסי לכיתות של אוטיסטים (סוג כיתה 21)
 
 
ש"ש לכיתה מיוחדת
בבית-ספר רגיל
ש"ש לכיתה
בבית-ספר מיוחד
 
תקן
הכיתה
 
דרגת
הכיתה
 
ניהול  חינוך  כללי  ייעוץ 
חינוכי
ניהול  חינוך  כללי 
-  -  -  -  -  3  45*    גן חינוך 
מיוחד
3  3  55  -  3  3  57  כיתה
מלאה
 
א'-ט' 
3  3  54  -  3  3  55  כיתה
חסרה
3  3  55  2  3  3  57  כיתה
מלאה
 
חטיבת 
ביניים
3  3  54  2  3  3  55  כיתה
חסרה

* לא כולל שעות העבודה ביום שישי, המוקצות לגן ממקור אחר.

1.3.4 התקן הבסיסי לכיתות של בעלי הפרעות נפשיות קשות
          (סוג כיתה 28)
 
 
ש"ש לכיתה מיוחדת 
בבית ספר רגיל
ש"ש לכיתה
בבית-ספר מיוחד
 
תקן
הכיתה
 
דרגת הכיתה 
ניהול  חינוך  כללי  ייעוץ 
חינוכי
ניהול  חינוך  כללי 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
3
 
40*
  גן חינוך 
מיוחד
3  3  49  -  3  3  51  כיתה
מלאה
א'-ט' 
3  3  48  -  3  3  49  כיתה
חסרה
3  3  49  2  3  3  51  כיתה
מלאה
חטיבת 
ביניים
3  3  48  2  3  3  49  כיתה
חסרה

* לא כולל שעות העבודה ביום שישי, המוקצות לגן ממקור אחר.

התקן הבסיסי לכיתות של משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות (19), בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי
(סוג כיתה 15), לכיתות של תלמידים עם פיגור בינוני
מורכב (סוג כיתה 26) ולכיתות של תלמידים עם פיגור
קשה/עמוק/סיעודיים (סוג כיתה 24)
1.3.5   
 
ש"ש לכיתה מיוחדת
בבית ספר רגיל
ש"ש לכיתה
בבית-ספר מיוחד
 
תקן
הכיתה
 
דרגת
הכיתה
 
ניהול חינוך  כללי
ייעוץ 
חינוכי
ניהול  חינוך  כללי 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
3
 
34/33*
  גן חינוך 
מיוחד
 
3
 
3
 
39
 
-
 
3
 
3
 
41
כיתה
מלאה
 
א'-ט' 
 
3
 
3
 
38
 
-
 
3
 
3
 
39
כיתה
חסרה
 
 
3
 
3
 
39
 
2
 
3
 
3
 
41
כיתה
מלאה
 
חטיבת 
ביניים
 
3
 
3
 
38
 
2
 
3
 
3
 
39
כיתה
חסרה
 

* לא כולל שעות העבודה ביום שישי, המוקצות לגן ממקור אחר. 33 שעות תוקצינה לגן שבו
חלוקת העבודה בין הגננת הקבועה לגננת המשלימה מתבססת על חלוקת ימי הלימודים
ביניהן, ו-34 שעות תוקצינה לגן שבו חלוקת העבודה ביניהן מתבססת על חלוקת יום
הלימודים לשתי משמרות.


התקן הבסיסי לכיתות של תלמידים עיוורים ולקויי
ראייה (סוג כיתה 12) ולכיתות של תלמידים חירשים
וכבדי שמיעה (סוג כיתה 11)

1.3.6   
 
ש"ש לכיתה
בבי"ס רגיל
 
ש"ש לכיתה בבית-ספר
לחינוך מיוחד
 
תקן
הכיתה
 
דרגת
הכיתה
 
ניהול חינוך  כללי
ייעוץ 
חינוכי
ניהול  חינוך  כללי 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
3
 
34/33*
  גן חינוך 
מיוחד
 
2
 
3
 
30
 
-
 
3
 
3
 
41
כיתה
מלאה
 
א'-ד' 
 
2
 
3
 
29
 
-
 
3
 
3
 
39
כיתה
חסרה
 
 
2
 
3
 
31
 
-
 
3
 
3
 
41
כיתה
מלאה
 
ה'-ט' 
 
2
 
3
 
30
 
-
 
3
 
3
 
39
כיתה
חסרה
 
 
3
 
3
 
33
 
2
 
3
 
3
 
41
כיתה
מלאה
 
חטיבת 
ביניים
 
2
 
3
 
32
 
2
 
3
 
3
 
39
כיתה
חסרה
 

* לא כולל שעות העבודה ביום שישי, המוקצות לגן ממקור אחר. 33 ש"ש תוקצינה לגן שבו
חלוקת העבודה בין הגננת הקבועה לגננת המשלימה מתבססת על חלוקת ימי הלימודים
ביניהן, ו-34 ש"ש תוקצינה לגן שבו חלוקת העבודה ביניהן מתבססת על חלוקת יום
הלימודים לשתי משמרות.


2.   הקצאת שעות תקן בסיסי חנ"מ לכיתות חינוך מיוחד
      בבתי-ספר של החינוך הרגיל (מקור 25)
 
כללי  2.1   
כיתות אלה הן כיתות-אם של החינוך המיוחד
בבתי-ספר של החינוך הרגיל המסווגות כדלקמן:
סוג הכיתה
23 בעלי משכל גבולי רב-בעייתי
16* בעלי פיגור קל רב-בעייתי
20 לקויי למידה רב-בעייתיים
29 מעוכבי התפתחות, עד כיתה ג' ועד בכלל
30 מעוכבי שפה, עד כיתה ג' ועד בכלל.
התלמידים לומדים בכיתות אלה על-פי החלטה של ועדת
השמה או ערר.
2.1.1   

* בשנת הלימודים התשס"ה תוגדר לקות זו כחשד לפיגור קל רב-בעייתי עם סמל לקות חדש.
כל הכיתות שנפתחו בסוג לקות 16 בשנת הלימודים התשס"ד בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר
של החינוך הרגיל יאופיינו בשנת הלימודים התשס"ה כ"חשד לפיגור קל רב-בעייתי".
 
שעות תקן בסיסי ממקור 25 תוקצינה אך ורק
לכיתות-אם לחינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל.
2.1.2   
אין להקצות שעות מתקן בסיסי של כיתות חינוך מיוחד
למסגרות שתלמידיהן משולבים בכיתות רגילות ונמנים
כתלמידים בכיתות הרגילות (כלומר, התלמידים דווחו
כתלמידי כיתה רגילה לצורך הקצאת תקן בסיסי לחינוך
הרגיל).
 
2.1.3   

הייעודים המותרים ממקור 25
 
 
2.2
 
דברי הסבר  הייעוד  קוד הייעוד
שעות ההוראה לכיתת-אם
לח"מ המוקצות לפי דרגת
הכיתה
 
כללי (תכנית לימודים
בסיסית)
 
01
 
לפי 3 ש"ש לכיתת-אם
 
שעות חינוך
 
18
 
שעות הניהול המדווחות בתקן
הבסיסי כוללות את השעות
המוקצות עבור כל כיתת-אם,
דהיינו 2 ש"ש לכיתה.
תוספת שעות ניהול בגין מספר
כיתות חינוך מיוחד תוקצה
מסל תגבור חנ"מ (ראה להלן).

 
שעות ניהול
 
19
 


2.3  פירוט התקן הבסיסי בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר של
       החינוך הרגיל שמוקצות להן שעות התקן ממקור 25
 
 
ניהול  חינוך  כללי  תקן הכיתה  דרגת הכיתה 
2  3  30  כיתה מלאה  א'-ב' 
2  3  29  כיתה חסרה 
2  3  31  כיתה מלאה  ג' 
2  3  29  כיתה חסרה 
2  3  31  כיתה מלאה  ד' 
2  3  29  כיתה חסרה 
2  3  31  כיתה מלאה  ה' 
2  3  30  כיתה חסרה 
2  3  31  כיתה מלאה  ו'-ט' 
2  3  30  כיתה חסרה 
2  3  33  כיתה מלאה  חטיבת ביניים 
2  3  32  כיתה חסרה 
הקצאת שעות מסל שילוב - מתי"א (מקור 24)  3. 
כללי
שעות התקן המוקצות משעות שילוב - מקור 24 - הן שעות חינוך
מיוחד המיועדות לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של
החינוך הרגיל המשתתפות בתכנית השילוב שפורסמה בחוזר
הוראות הקבע סג/10(ב).
 
3.1   
הייעודים המותרים ממקור 24
 
3.2   
דברי הסבר  הייעוד  קוד
הייעוד
 
לבית-הספר: לפי המפתח המפורט בחוזר
המנהל הכללי שצוין לעיל.
למרכז טיפולי: 2 ש"ש לכל 25 שעות הוראה
עד תקרה של 12 ש"ש לניהול.
למתי"א: שעות הניהול תוקצינה ממקור סל
תגבור חנ"מ (ראה להלן).
 
שעות ניהול
 
19
 
לגן משולב: 27 ש"ש להוראה + 3 ש"ש
להכנה לגננת המשתלבת.
לכיתה משולבת בבי"ס: 24 ש"ש לפחות
להוראה + 2 ש"ש להכנה למורה המשתלבת.
 
גן/כיתת
שילוב
 
23
 
שעות הכנה למורי השילוב המחושבות לפי
היקף משרתם בשילוב, על-פי המפתח
המפורט בחוזר המנהל הכללי שצוין לעיל.
 
שעות הכנה
 
21
 
שעות הוראה בתחומי החינוך המיוחד
 
שעות מקדמות
 
24
 
שעות להוראה של גננת שי"ח
 
שי"ח
 
26
 
שעות לטיפול בריפוי בעיסוק, בריפוי
בדיבור ובפיזיותראפיה
 
טיפול
פארא-רפואי
 
27
 
שעות לטיפול באמנות, בתנועה,
במוזיקה, בדרמה ובמחול,
בביבליותראפיה ובפסיכודרמה
 
טיפול ביצירה
ובהבעה
 
33
 

הערות
כל שעות השילוב, למעט שעות הניהול, תוקצינה על-ידי מחלקת התקן
במחוז כ"שעות מקדמות" (ייעוד 24). החלוקה לייעודים והדיווח עליהם
ייעשו על-ידי מנהל מתי"א, על-פי ההנחיות בחוזר המנהל הכללי שצוין
לעיל ובאישור המפקח על החינוך המיוחד.
א. 
שעות ההכנה תדווחנה לגזברות כשעות הוראה וכחלק מהיקף משרתו
של המורה.
ב. 
נוהלי הפתיחה של גן משולב וכיתה משולבת ומספר התלמידים
המשולבים בכל אחד מהם מפורטים בחוזר הוראות קבע סג/10(ב),
סעיף 32-.1.2
ג. 


4.  הקצאת שעות מסל שילוב (מקור 14)
כללי
שעות השילוב הן שעות חינוך מיוחד המוקצות למסגרות החינוך
הרגיל במוסדות שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ובמוסדות
מוכרים שאינם רשמיים. שעות אלה מיועדות לטיפול בתלמידים
בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות אלה:  
4.1   
גני ילדים רגילים, ובכלל זה גני ילדים משולבים  -   
כיתות רגילות וכיתות לחינוך מיוחד בבתי-ספר יסודיים של
החינוך הרגיל
 
-   
כיתות רגילות וכיתות לחינוך מיוחד בחטיבות הביניים של
החינוך הרגיל.
 
-   
מובהר בזאת שאין לעשות שימוש בשעות שילוב למתן
שיעורי עזר לתלמידים מתקשים או לפיצול כיתות
להקבצות.
 
 
הייעודים המותרים להקצאת שעות ממקור 14
 
4.2   
דברי הסבר  הייעוד  קוד
הייעוד
 
בבית-ספר: ש"ש אחת לניהול בגין
כיתה טיפולית.
במרכז טיפולי: 2 ש"ש לכל 25 שעות
טיפול עד תקרה של 12 ש"ש לניהול.
 
שעות ניהול
 
19
 
בגן משולב: 27 ש"ש להוראה + 3
ש"ש להכנה לגננת המשתלבת.
בכיתה משולבת בבי"ס: 24 ש"ש
לפחות להוראה + 2 ש"ש להכנה
למורה המשתלבת.
 
גן/כיתת שילוב
 
23
 
שעות הוראה בתחומי החינוך המיוחד
 
שעות מקדמות
 
24
 
22 ש"ש להוראה בכיתה טיפולית + 2
ש"ש להכנה
 
שילוב כיתה
טיפולית
 
25
 
שעות להוראה של גננת שי"ח, ובכלל
זה שעות הכנה
 
שי"ח
 
26
 
שעות לטיפול בריפוי בעיסוק, בריפוי
בדיבור ובפיזיותראפיה
 
טיפול
פארא-רפואי
 
27
 
שעות לטיפול באמנות, בתנועה,
במוזיקה, בדרמה ובמחול
ולביבליותראפיה.
 
טיפול ביצירה
ובהבעה
 
33
 

הערות
הקצאת שעות השילוב על-פי הייעודים לעיל תיעשה על-ידי האגף לחינוך
מוכר, על-פי הנחיות הפיקוח על החינוך המיוחד, במסגרת המשאבים
הקיימים באגף.
א. 
אין לפתוח כיתות טיפוליות חדשות מעבר לכיתות לקיימות.
 
ב. 

5.  הקצאת שעות מסל החופשות (מקור 15)
כללי
הקצאת שעות מסל החופשות תיעשה כהקצאה של שעות בודדות
(ולא שעות תקן שנתיות), והיא מיועדת למסגרות של חינוך מיוחד
הפועלות בתקופות החופשה על-פי חוק החינוך המיוחד, בהתאם
להוראות המפורסמות בחוזר הוראות קבע נח/10(ג), סעיף 1.2‎-9,
ובחוזר הוראות הקבע נט/2(א), סעיף 11-.1.2
5.1   
הייעודים המותרים ממקור 15
5.2   

דברי הסבר  הייעוד  קוד
הייעוד
 
שעות ההוראה בתכניות החופשה
 
כללי
 
01
 
שעות הכנה למורה או לממלא מקומו
בתכנית החופשה
 
שעות הכנה
 
21
 
לכיתות של תלמידים בעלי לקויות
קשות, שבהן ניתנים טיפולים אלה
במהלך שנת הלימודים הרגילה
 
טיפול
פארא-רפואי
 
27
 
שעות לריכוז תכנית ההפעלה בחופשה
ריכוז
98

על-פי ההנחיות והקריטריונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי
שהוזכר לעיל, תוקצינה שעות למוסדות החינוך עבור תכנית
החופשה כלדקמן:
 
5.3   

שעות בודדות בשבוע
5.3.1   
 
מספר השעות הבודדות בשבוע לכיתה  הייעוד
לכיתה של תלמידים
אוטיסטים
 
כללי 
גן ילדים  בית ספר
גן ילדים  בית ספר
35 שעות  35 שעות  29 שעות  29 שעות  כללי (שעות הוראה) 
3 שעות  3 שעות  3 שעות  3 שעות  שעות הכנה 
-  2 שעות  -  2 שעות  שעות ריכוז 
38 שעות  40 שעות  32 שעות  34 שעות  סה"כ 

הערות
לאשכול גני ילדים תוקצינה 2 שעות ריכוז בשבוע.  א) 
לכיתה לתלמידים אוטיסטים יש להוסיף 5 שעות בשבוע
לריכוז ולהכנה בגין ההפעלה בשעות אחר הצהריים בין
השעות 13.35-.16.45
 
ב) 
שעות לימים בודדים
לימי לימוד בודדים תוקצינה 6
שעות בודדות לכיתה ליום (5
שעות הוראה ושעה אחת להכנה
ולריכוז).
 
5.3.2   
תוספת שעות לטיפולים
פארא-רפואיים (ריפוי
בעיסוק, פיזיותרפיה,
קלינאות תקשורת)

להלן סוגי הכיתות הזכאיות
להקצאת שעות לטיפולים
פארא-רפואיים בתכניות החופשה:
19 - משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות
21 - אוטיסטים
24 - בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
26 - בעלי פיגור בינוני מורכב
28 - בעלי הפרעות נפשיות קשות.
לכל כיתה כנ"ל תוקצה תוספת של 10 שעות בודדות בשבוע
לטיפולים פארא-רפואיים (לימים בודדים 2 שעות בודדות
ליום).
התוספת מותנית בכך שטיפולים אלה ניתנים
לתלמידים במהלך שנת הלימודים הרגילה ובאישור
המפקח ושהובטחה עבודתם של המטפלים
הפארא-רפואיים בחופשה.
5.3.2   


6.  הקצאת שעות ממקור סל שח"ם (מקור 16)  
כללי  6.1   
שעות התקן ממקור סל שח"ם מיועדות למתן טיפולים
פארא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים הלומדים
בכיתות חינוך מיוחד אלה:

-      בגני ילדים לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות
 
6.1.1
 
-      בבתי-ספר לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות   
-      בבתי-ספר לחינוך רגיל: רק כיתות חינוך מיוחד שהתקן
       הבסיסי שלהן מוקצה ממקור 06.
 
 
הערה: תלמידים בכיתות מקדמות יקבלו טיפולים
פארא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה, בהתאם לצרכים
של כל תלמיד, משעות השילוב, על-פי ההנחיות שפורסמו
בחוזר הוראות הקבע סג/10(ב), סעיף 32-.1.2
 
 
הקצאת השעות ממקור סל שח"ם תיעשה על-פי הקריטריונים
וההנחיות שיפורסמו בעניין זה בחוזר המנהל הכללי.
 
6.1.2
 
הייעודים המותרים ממקור 16
6.2   
דברי הסבר  הייעוד  קוד
הייעוד
 
שעות לפיזיותראפיה, לריפוי בעיסוק
ולריפוי בדיבור
 
טיפול
פארא-רפואי
 
27
 
שעות לטיפול באמנות, בתנועה,
במוזיקה, בדרמה ובמחול,
בביבליותראפיה ובפסיכודרמה
 
טיפול ביצירה
ובהבעה
 
33
 


7.  הקצאת שעות ממקור סל תגבור חנ"מ (מקור 17)

הייעודים המותרים ממקור 17
7.1  
דברי הסבר  הייעוד  קוד
הייעוד
 
שעות ניהול לאשכול גני ילדים:
לפי 2 ש"ש לכיתה. לכיתות שבהן
הוארך יום הלימוד על-פי חוק
החינוך המיוחד תיתוסף ש"ש אחת
לניהול.
אשכול גנים*
17
תוספת של 3 ש"ש לניהול
עבור בית-ספר שיש בו 6‎-4
כיתות מיוחדות ותוספת
של 5 ש"ש לבית-ספר שיש
בו 7 כיתות מיוחדות
ומעלה.
- 
שעות ניהול למתי"א על-פי
מפתח שפורסם בחוזר
הוראות הקבע נח/9(א),
סעיף 3-.1.2

- 
שעות ניהול
19
2 ש"ש לכיתה בבית ספר לחינוך
מיוחד שיש בו יועץ חינוכי, על-פי
מכסת השעות המצויה בכל מחוז.
ייעוץ חינוכי 20
שעות תמיכה בתלמידים חירשים
וכבדי שמיעה שאינם לומדים
בכיתות של חירשים וכבדי שמיעה,
על-פי הצרכים ובמסגרת המכסה
הקיימת בכל מחוז.
שעות לחירשים
ולכבדי שמיעה
28
שעות תמיכה בתלמידים שהבריאו
ממחלה ממושכת על-פי הצרכים
ובמסגרת מכסת השעות הקיימת
בכל מחוז (התמיכה בתלמידים
אלה בבית-חולים או בבית נעשית
ממקורות אחרים ובאמצעים
אחרים).
 
שעות לילדים חולים
 
29
 
שעות תמיכה בתלמידים עיוורים
ולקויי ראייה שאינם לומדים
בכיתות של עיוורים ולקויי ראייה,
על-פי הצרכים ובמסגרת המכסה
הקיימת בכל מחוז.
 
שעות לעיוורים וללקויי
ראייה
 
30
 
שעות ריכוז למתי"א על-פי מפתח
שפורסם בחוזר הוראות הקבע
נח/9(א), סעיף 3-.1.2
 
שעות ריכוז
 
98
 

* אשכול גנים כולל 4 כיתות גן לחינוך מיוחד באתר אחד, על-פי אישור גף אמח"י, בתיאום
עם האגף לחינוך קדם-יסודי והאגף לחינוך מיוחד.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, מפקחת ארצית והממונה על שח"ם,
טל' 03‎-6896104/5, פקס' 03‎-6896169, דוא"ל leasha@education.gov.il.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/‏4(א), ו' כסליו תשס"ד, ‏1 בדצמבר ‏2003