3. ארגון ומינהל
3.11תשלומי הורים
3.11-12 תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים - השלמה לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)
הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
 
תאריך תחולה     1 בדצמבר 2003
 
מטרת הפרסום      השלמה
 


 
  לסעיף 3.11-9
בחוזר הוראות
הקבע סג/3(א),
ס"ק 13.4
 
1.   הפעלת תכנית לימודים נוספת וגביית כספים להפעלתה ייעשו רק לאחר שהיא תוגש לפיקוח במחוז ותאושר על ידו.
 
2.   האחריות הפדגוגית לתכנית הלימודים הנוספת היא על הגננת.
 
3.   לא תאושר תכנית לימודים נוספת אם יימנע מתלמיד להשתתף בה בגלל אי יכולתו לשלם מסיבות כלכליות.
 
4.   היקף תכנית הלימודים הנוספת הוא שלושה שיעורים שבועיים לכל היותר.
 
5.   משך השיעור בגן הילדים הוא 30 דקות.
 
6.   עלות שיעור שמשכו 30 דקות ומשתתפים בו 35 תלמידים תיקבע כל שנה ותפורסם בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" הדן בתשלומי הורים.
אם מספר התלמידים קטן מהמספר שנקבע, תחושב עלות השיעור בהתאם, על פי הנוסחה הזאת: העלות לשעה כפול 35 לחלק למספר התלמידים בפועל.
 
7.   הסכום המרבי שאושר לגבייה עבור תכנית לימודים נוספת לא יעלה על סכום העלות של 3 שעות נוספות שבועיות.
 
8.   הגננת היא האחראית לכל הפעולות הכספיות של הגן.
 
9.   האחריות לפיקוח השוטף והסדיר על גביית הכספים ועל ניהולם מוטלת על הרשות המקומית.
 
10.   הפעלת התכנית הנוספת תיעשה על ידי הרשות המקומית או על ידי חברה עירונית. בהסכמת הרשות המקומית יהיה אפשר יהי להפעיל את התכנית על ידי עמותה, על ידי המתנ"ס המקומי, ובמקרים חריגים אפשר יהיה להפעילה באמצעות מורה המוכרת כעוסקת מורשה על פי החוק המחייב.
 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02-5604028.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/4(א), ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003