סל תרבות 10.6
מופעים חדשים מאושרים ע"י ועדות הרפרטואר של סל
תרבות ארצי*
10.6‎-2


1.   תיאטרון


 עפומה םש  ןמאה/קיפמה םש  תותיכה
 חארט םוב חא חא  ('א) ופיב ירבע-יברעה ןורטאיתה  'ד-'א
 ןיבל ןב  םייח רדיו  ב"י-'י
 ידנוו אתבס לש תיבה  לילג ןורטאית את  'א-ו ןג
 (לט הניב ןב תקפהב) בהזה גדו גיידה  לט הניב ןב  'ב-'א-ו ןג
 םיסלמוה  ענומת ןורטאית  ב"י-'ט
 שיבלמה  ירמאקה ןורטאית  ב"י-'י
 הניגה רמז  ראיבח גרבנזייא  'ד-'א-ו ןג
 'ץירזמ  המבה תויונמאל ס"היב  ב"י-'ט
 םילוער  עובירב ןורטאית תצובק  ב"י-'י
 םינועש  ןמאנ תיריע - תוקפה ןמאנ  ב"י-א"י
 רלק ןלה  תוקפה הואנ  'ט-'ד
 םיה לא עסמ  ילארשיה העשה ןורטאית םודיקל התומעה  'ו-'ד

*   במוסדות החינוך הדתי יש לקבל את אישורה של המועצה לחמ"ד.


2.   מוזיקה


 עפומה םש  ןמאה/קיפמה םש  תותיכה
 םירתסנה םירומזמה  תילקיסומ הרשעה - ודנור  ב"י-א"י
 ןאכ הרוק לוקה  תוקפה םירצוי  ןג
- ןולוח תילארשיה המבה תרומזת
 בוט ?עמשנ המ
 תילקיזומ הרשעה - ודנור  'ו-'א
- דודשא תירמאקה תרומזתה
 תינעוצ תינקלב היווח
 דודשא תירמאקה תרומזתה  ב"י-'ז
 ףות לא ףוחמ - דודשא תירמאקה תרומזתה  ןשוג ןורטאית  'ו-'א
 ףייכ-יסאלק  יפר בודיוד  'ח-'ד


3.   מחול


 עפומה םש  ןמאה/קיפמה םש  תותיכה
 רזוח ןוזיא  תוקפה הלאג  ב"י-'ז
 תילילחגה לוחמ  תיצוביקה לוחמה תקהל  'ג-'א-ו ןג


4.   אמנות פלאסטית


 עפומה םש  ןמאה/קיפמה םש  תותיכה
 ןמא םע שגפמ  לקצמ תידוהי  ב"י-'יהודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003