מינהל מוסדות חינוך 3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" - שנת הלימודים התשס"ד 3 -3.7
להלן נפרט את התעריפים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל
ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"ד. בעקבות החלטת החשב
הכללי להקפיא מחירים במשק לא יהיו שינויים בתעריפי התשלומים
עבור תלמידי חוץ בשנת הלימודים התשס"ד.
התעריפים שיפורטו היו בתוקף עד י"ח באלול התשס"ג (15.9.2003).
לאחר מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד
המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד
חודש מאי 2003, שהתפרסם ב-ט' בסיוון התשס"ג (15 ביוני 2003).
הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סג/4(א), סעיף 28-.3.7
 
1. 
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 575 ש"ח לתלמיד בשנה.
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 644 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
2. 
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת
הלימודים התשס"ד
 
3. 
א. הרמה הבסיסית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003