הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת

בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינוי בשקלול הציון בהיסטוריה בחינוך הכללי, 2 י"ל 4.3‎-6
החל ממועד קיץ התשס"ד, יוני 2004, יהיה שקלול הציון בין שני חלקי
הבחינה בהיסטוריה, 2 י"ל, בתעודת הבגרות במערכת האינטרנית
והאקסטרנית, כדלקמן:
- חלק א', סמל שאלון 022105: 40%
- חלק ב', סמל שאלון 022106: 60%.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הכללי, מר
מיכאל ירון,
טל' 02‎-5603478.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003