עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
קורסים להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנות הלימודים
התשס"ה-התשס"ו
8.4‎-1
 
בשנת הלימודים התשס"ה ייפתח מחזור חדש של קורסים אקדמיים
דו-שנתיים להכשרת מנהלים למוסדות חינוך.
מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים קורסים אלה יהיו:  
1. 
מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית,
דואר טבעון 36006
 
-   
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905  -   
מכללת גורדון לחינוך, רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705  -   
מכללת בית-ברל, דואר בית ברל 44905  -   
מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, ת"א 62507  -   
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040, ת"א 69978  -   
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900  -   
מכללת בית רבקה, מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי-הוראה, מרכז
להשתלמות, כפר חב"ד ב' 72915
 
-   
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, שדרות הרצל 89, ת"ד 3578,
ירושלים 91035
 
-   
מכללה ירושלים, בית וגן, ת"ד 16078, ירושלים 91160  -   
מכללת ליפשיץ, רח' הלל 17, ת"ד 2308, ירושלים 91022  -   
המכללה לחינוך "אחוה", ד"נ שקמים 79800  -   
המכללה לחינוך ע"ש קיי, רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 13001, באר
שבע 84536
 
-   
הטכניון, בשיתוף מרכז אורט ישראל, רח' דרך הטייסים 28, תל
אביב.
 
-   
הערות   
אפשר לקבל תעודת סיום להכשרה בניהול גם במסלול לניהול בתי
ספר (תואר שני במינהל החינוך) באוניברסיטה העברית בירושלים.
א.   
לא בכל המוסדות שהוזכרו לעיל יתקיימו קורסים; הדבר ייקבע
סופית בתום תהליכי ההרשמה והקבלה.
 
ב.   
מטרת הקורסים  2. 
מטרת הקורסים היא להכשיר עתודה של מועמדים לתפקידים של מנהלי
בתי ספר, כמתחייב מדרישות הסף למכרזי הניהול.
תזכורת: החל משנת הלימודים התשס"ה תידרש תעודת סיום של
הקורס להכשרת מנהלים (או תואר מ"א במינהל החינוך) כתנאי סף
להשתתפות במרכזי ניהול לכל מוסדות החינוך (ראה סעיף 8.4‎-4 בחוזר
הוראות הקבע סב/10(א)).
 
 
אוכלוסיית היעד  3. 
עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, בעלי ותק
בהוראה של ארבע שנים לפחות ובעלי תואר אקדמי ראשון לפחות
(תינתן עדיפות לבעלי תואר אקדמי שני שאינו מוגבל לצורכי שכר
בלבד).
 
א.   
בעלי התפקידים האלה: מנהלים קבועים בחינוך היסודי
והעל-יסודי ומנהלים בתקופת ניסיון שנבחרו במכרז.
 
ב.   
הערה
כל המועמדים שיתקבלו לקורסים להכשרת מנהלים יהיו חייבים
להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים מטעם הבעלות על בית ספרם
והממונה הישיר שלהם.
 
 
ועדת מיון
בכל מוסד המועמד לקיים קורס תופעל ועדה למיון מועמדים. בוועדה
ישתתפו נציגי משרד החינוך מהמחוז שבו המוסד מצוי, נציגי המרכז
לפיתוח עובדי-הוראה בכירים ונציגי המוסד המכשיר. בחינוך הממלכתי
דתי ישמש סגן ראש מינהל החמ"ד כיו"ר ועדות המיון.
תשובות סופיות למועמדים תינתנה על ידי המרכז לפיתוח עובדי-הוראה
בכירים בלבד.
 
4. 
ערעורים
אפשר לערער על החלטה של ועדת-המיון תוך 21 יום מתאריך ההודעה.
ייבדקו מחדש רק ערעורים שיגיעו במועד ואשר יכללו מידע חדש, שלא
הוצג במהלך המיון. עובד הוראה שבקשתו נדחתה יוכל להציג שוב את
מועמדותו - בהמלצה חתומה על ידי מנהל המחוז. מועמד שבקשתו
נדחתה יותר מפעם אחת לא יוכל להציגה שוב.
 
5. 
נוהלי ההרשמה לקורס להכשרת מנהלים  6. 
בקשה להצגת מועמדות לקורס תוגש באמצעות "טופס הצגת
מועמדות לקורס אקדמי להכשרת מנהלים", הכולל ארבעה
חלקים:
 
6.1   
דף רישום שימולא על ידי המועמד  (א)   
שאלון שימולא על ידי המועמד  (ב)   
שאלון למנהל להערכת מועמד המשמש מורה בבית הספר
שבניהולו (מנהלים-מועמדים יוערכו בשאלון דומה על ידי
המפקח)
 
(ג)   
שאלון למפקח כולל להערכת מועמד (שאינו מנהל).  (ד)   
כל מועמד יוכל להוריד את מערך-הטפסים הנחוץ להגשת מועמדות
מאתר האינטרנט של המרכז לפיתוח עובדי-הוראה בכירים,
www.education.gov.il/ovdey horaa/home.html
 
 
עובד-הוראה המבקש להציג את מועמדותו לקורס מנהלים ימלא
את דף הרישום ואת השאלון למועמד. עותק אחד מדף
הרישום ישלח המבקש ליחידת התכניות להכשרת מנהלים,
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911. העותקים
הנוספים של דף הרישום, וכן שני העותקים של השאלון למועמד
שהוא מילא, יועברו על-ידו למנהל בית-הספר. כל זאת לא יאוחר
מיום רביעי, ג' באדר התשס"ד (25 בפברואר 2004).
 
6.2   
חובה על המנהל למלא את טופס ההערכה על המועמד ולמסור
אותו, יחד עם כל הטפסים האחרים, למפקח הכולל על בית הספר
ללא עיכוב או דחייה כלשהם. מנהל חדש בתפקידו, שאינו מכיר
את המבקש, יעביר את טופסי חוות-הדעת למי שקדם לו בתפקיד
ואשר הכיר את המבקש. מבקש המשמש מנהל יעביר את טופס
הערכת הניהול למפקח הכולל על המוסד, כדי שזה ימלאו.
חוות-הדעת האלה מסייעות בגיבוש ההחלטה לגבי המועמדים.
הערה: טופס ההערכה ייכתב על ידי המנהל עצמו, ויימסר
למפקח הכולל בלבד. אין לשתף את המועמד בכתיבת
ההערכה או בתוכנה, ואין להעביר את טופס-ההערכה
באמצעות המועמד.
 
6.3   
חובה על המפקח הכולל למלא את טופס ההערכה המיועד לו
ולהעביר את כל העותקים של טופס זה, יחד עם יתר הטפסים,
ישירות ליחידת התכניות להכשרת מנהלים, ללא עיכוב או דחייה
כלשהם, לא יאוחר מיום חמישי, ג' בניסן התשס"ד (25
במרס 2004).
 
6.4   
מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי הצגת המועמדות - או
שימלאו טפסים ישנים, שהגיעו לידיהם שלא על-פי הנהלים - לא
יטופלו.
 
6.5   
תכניות הלימודים ומסגרתן
תכנית הלימודים מבוססת על ליבה משותפת לכל הקורסים ועל
מרכיבים ייחודיים לכל מוסד ומוסד. הלימודים נמשכים שנתיים.
אלה נושאי החובה בהכשרה העיונית:  
7. 
הכרת מערכת החינוך וכללי פעולתה  -   
בירור ופיתוח תפיסתו החינוכית של העמית  -   
תפקיד המנהל כראש מוסד חינוכי וכמוביל צוות.  -   
ההכשרה המעשית מקיפה לפחות 25% מהקורס וכוללת סיורים,
תרגילי-צפייה במנהלים בעת עבודתם והתנסות במשימות-ניהול,
המתועדים ומוגשים בכתב, כפרויקטים מסכמים.
 
 
חובות המשתתפים בקורס  8. 
העמית חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת
הקורס.
 
8.1   
על העמית להשלים בהצלחה את כל חובותיו במועד סיום הקורס,
כתנאי לקבלת תעודת-הסיום.
 
8.2   
על העמית למלא בצורה תקינה, גם בתקופת לימודיו, את תפקידיו
במוסד החינוכי שבו הוא עובד.
 
8.3   
מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך, להפסיק את
לימודיו של עמית בקורס, אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו
במסגרת הקורס, או אם הוא התנהג בצורה שאינה הולמת
עובד-הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.
 
8.4   
על העמית להמשיך ולשרת במערכת החינוך לפחות שלוש שנים.  8.5   
מועמד שקיבל אישור על השתתפות בקורס ואין באפשרותו ללמוד
חייב להודיע על-כך מיד, בכתב, למוסד ההכשרה וליחידת
התכניות להכשרת מנהלים.
 
8.6   
 
תעודת סיום וגמולי השתלמות  9. 
עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל בוגר הקורס
תעודה של בוגר קורס להכשרת מנהלים.
 
9.1   
קבלת התעודה עם סיום הקורס אינה מקנה קביעות בניהול למנהל
בית-ספר הנמצא בתקופת ניסיון ואיננה מבטיחה משרת-ניהול
לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות למכרזי
ניהול כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סב/10(א), סעיף 8.4‎-4.
9.2   
העמיתים יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי,
בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו
לשעות השתלמות, עם ובלי ציון, בהתאם למהותם, כמקובל בעניין
זה.
 
9.3   
תנאים וסיוע לתלמידים
מועמד שיתקבל לקורס להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:  
10. 
10.1 רוב עלויות הקורס ימומנו על ידי משרד החינוך. המתקבלים
לקורס ישלמו שכר לימוד חלקי, ששיעורו ייקבע במהלך שנת 2004.
 
 
10.2 יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית-ספרו
בהתאמה ליום הלימודים בקורס.
 
 
10.3 הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים, על פי דיווח,
בהתאם לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.
 
 
שילוב בלימודים אקדמיים
בחלק מן המוסדות מוכרים חלק מן הלימודים בקורס להכשרת מנהלים
לצורך השלמות הנדרשות ללימודי תואר שני במינהל החינוך. עמית
המעוניין בהכרה כזו יברר את הפרטים במוסד שהתקבל אליו.
 
11. 


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל המינהל להכשרה ולהשתלמות,
המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים, יחידת התכניות להכשרת מנהלים, רח'
דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603977 ו-02‎-5603019, פקס'
02‎-5602937.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003