תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
יישום החינוך לפיתוח בר קיימא במערכת החינוך 9.4‎-5
 
1 בינואר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
מטרת החוזר  1.1
מטרת חוזר זה היא להתוות קווים מנחים לביצוע החלטת הממשלה
מיום י"ב באייר התשס"ג (14.5.03) בדבר פיתוח אסטרטגיה ליישום
עקרונות פיתוח בר קיימא במוסדות החינוך, בתי ספר וגני ילדים.
החוזר נכתב בשיתוף עם אגף החינוך במשרד לאיכות הסביבה.
 
"פיתוח בר קיימא", "קיימות" ו"אוריינות סביבתית" - הגדרות
1.2
פיתוח בר קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי בלי
להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם. פיתוח
בר קיימא הוא פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב ביותר באותו
אופן, מכיוון שהוא אינו פוגע בבסיס המשאבים שהוא נשען עליהם.
כדי להשיג פיתוח בר קיימא צריך לשמור על חלק מהמערכות
האקולוגיות של כדור הארץ במצבו הטבעי, שאם לא כן יצטמצם
חלק זה אל מתחת לערך סף (שעדיין אינו ידוע), והפיתוח יקרוס,
ואפשר שתקרוסנה אף המערכות האקולוגיות. הערובה להשגת
פיתוח בר קיימא עולמי היא האטת הצמיחה הכלכלית לפרט
והאטת גידול האוכלוסייה. ניצול המשאבים צריך להיות בקצב
המאפשר לתהליכים הטבעיים לחדש את המשאבים שנוצלו,
ואפילו פיתוח כזה אינו מסוגל לתת לדורות הבאים אופציות
זהות לאלה של דורנו.
א.   
קיימת פירושה יכולת ההמשכיות לאורך זמן. קיימות חותרת
לפיתוח המתחשב ברמת הרווחה ובמרחב האפשרויות של הדורות
הבאים, שיאפשר להם לזכות במשאבי הסביבה ובערכי הטבע
העומדים כיום לרשותנו. קיימות יכולה להיות מיושמת בכל תחום,
החל מקבלת החלטות בנוגע לחצר בית הספר ועד לכלכלה
הלאומית ולאיכות הסביבה העולמית.
 
ב.   
האוריינות הסביבתית היא התשתית החינוכית לחינוך לפיתוח
בר קיימא. אוריינות סביבתית פירושה הבנה יסודית של המערכות
בעולם הטבעי, היחסים ופעילויות הגומלין בין הסביבה החיה והלא
חיה והיכולת לדון באופן הגיוני בבעיות המערבות ממצאים
מדעיים, חוסר ודאות ושיקולים כלכליים וחברתיים. אזרחים בעלי
אוריינות סביבתית חשים אחריות כלפי הסביבה ויש להם נכונות
לפעול על בסיס הידע וההבנה שלהם למען הסביבה.
 
ג.   
בחוזר זה ייעשה שימוש במושגים "חינוך לפיתוח בר קיימא"
ו"חינוך לאוריינות סביבתית" כמושגים מחליפים.
 
 
 
התפתחות המושג "פיתוח בר קיימא"  1.3
במהלך שנות השמונים הצטברו יותר ויותר עדויות לפגיעה בשכבת
האוזון ומידע על סיבותיה, גברה הדאגה להתחממות האטמוספרה,
התקבל גיבוי מדעי לנזקים מגשם חומצי ולזיהום אחר של קרקע
ומקורות מים, ונחשפו נתונים רבים ומדאיגים על קצב הכחדה מואץ של
צמחים ובעלי-חיים, במיוחד באזורים הטרופיים. בעקבות זאת התחילה
להתגבש ההבנה שהמשך הפיתוח והכלכלה בדרך המקובלת אינו אפשרי
לאורך זמן וכי המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו לא יהיו זמינים
לדור הבא. התחדדה גם ההבנה שענייני סביבה, כלכלה וחברה
כרוכים אלה באלה ואי אפשר לטפל טיפול מעמיק באחד מהם
בלי לחשוב על האחרים.


תוצר ההבנות הללו בא לידי ביטוי בדוח ברונטלנד שהתפרסם בשנת
1987 תחת הכותרת "עתידנו המשותף". הגב' ברונטלנד, ראש ממשלת
נורבגיה דאז, עמדה בראש נציבות עולמית שמינה האו"ם. בדוח זה באו
לידי ביטוי ההכרה באחריות האנושית להידרדרות הסביבה בכדור
הארץ ומחויבות משותפת של כל תושביו לפעול לשינוי. בפעם הראשונה
גם הופיעה קריאה לפיתוח בר קיימא כתכנית פעולה בינלאומית והוגדר
המושג כפי שאנו מכירים אותו ומשתמשים בו כיום. אבן הדרך הבאה
הייתה ועידת פסגה עולמית בעניין כדור הארץ שיזם האו"ם. הוועידה
התקיימה בריו דה ז'נרו שבברזיל בשנת 1992. בוועידה זו נוסחו
עקרונות הפעולה במסמך הידוע בשם "הצהרת ריו", ותכנית הפעולה
פורסמה במסמך "אג'נדה 21". 100 מדינות, ובכללן ישראל, חתומות
על מסמכים אלה.
 
 
הרעיון העומד בבסיס "אג'נדה 21" הוא שהאנושות הגיעה לרגע מכריע
בתולדותיה. אם בני האדם ימשיכו את המדיניות הנוכחית, היא עלולה
להביא תוצאות קשות למין האנושי ולסביבה:  
 
העמקת השסע הכלכלי בתוך ארצות וביניהן     
הגברת העוני והרעב     
התפשטות מחלות     
העמקת הבורות ברחבי העולם     
דרדור והרס של המערכות האקולוגיות שאנו תלויים בהן לקיומנו
ולקיום הדורות הבאים.
 
   
לחלופין בידי המדינות לשנות נתיב, ובכך ליצור עתיד משגשג
יותר לכולם:
 
 
למזער את הפגיעה בסביבה     
לחתור לשוויון בתנאים הסביבתיים שבני האדם חיים בהם ולשפר
את תנאי המחיה של הנזקקים
 
   
להגן על המערכת האקולוגית ולנהלה טוב יותר.     
בעקבות ועידת ריו נערכה בשנת 2002 "פסגת כדור הארץ" נוספת,
ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, ובה התקבלה בהסכמה "תכנית
היישום" שמטרתה לקדם את יישום העקרונות לפיתוח בר קיימא
שאומצו בפסגה הקודמת.
 
 
מחויבות ישראל לתכנית הפעולה "אג'נדה 21"  1.4
בהחלטת הממשלה מספר 2426 מיום כ"ו באב התשס"ב (4.8.02)
נדרש השר לאיכות הסביבה לדווח לממשלה על מסקנות הפסגה
ביוהנסבורג ועל דרכי הטמעתן במדיניות הממשלה. בעקבות הפסגה
הוחלט כי כל משרד ממשלתי בישראל, ובכלל זה משרד
החינוך, יכין את האסטרטגיה שלו לפיתוח בר קיימא
תוך יצירת
הליך מתמשך המתעדכן כל העת. הטמעת התכנית לפיתוח בר קיימא
כבר החלה, והיא מתבצעת בהדרגה במשרדי הממשלה.
 
 
לקראת הבנת המושג "פיתוח בר קיימא"  1.5
למרות הקושי במתן הגדרות מדויקות למושג "פיתוח בר קיימא" לרוב
האנשים בעולם כיום יש תחושה אינטואיטיבית לגבי הצורך לבנות עתיד
בר קיימא. גם אם הם אינם מכירים את המושג "פיתוח בר קיימא", הם
חשים את הסכנה באוויר. הם טועמים אותה במים (פחות ופחות אנשים
בישראל שותים מי ברז, לא משום שהממשלה הודיעה שמי הברז אינם
ראויים לשתייה, אלא משום שהציבור פשוט אינו מאמין באיכות המים
המסופקים לו), הם רואים אותה בתנאי מגורים צפופים יותר ובנופים
פגומים ומכורסמים, והם קוראים עליה בעיתונים ושומעים עליה ברדיו
וצופים בה בטלוויזיה. הציבור רוצה שינוי.
 
אך עדיין נשאלת השאלה מהו הדבר שצריך להשתנות, מהי הכוונה
בהגדרת פיתוח בר קיימא כפיתוח העונה על צורכי ההווה בלי להתפשר
על צורכי הדורות הבאים, מה הם צורכי ההווה. אם נעצור לרגע וננסה
למנות ולו גם חלק קטן ממה שאנו מגדירים כצרכינו, נגלה מהר מאוד
שחלק מהצרכים הללו נמצאים בקונפליקט זה עם זה. קרוב לוודאי
שכולנו נרצה למנות "אוויר נקי" כצורך, אך כולנו נרצה למנות גם "רכב
פרטי" כצורך. הרי לנו שני צרכים העומדים בסתירה זה לזה, שהרי כלי
הרכב אחראים לחלק ניכר מזיהום האוויר. או, למשל, הצורך שלנו
בהספקה קבועה של פרות טריים ובשפע במרכולים מחד גיסא והצורך
במי שתייה נקיים מאידך גיסא: שני צרכים אלה עומדים גם הם
בסתירה זה לזה. חקלאות אינטנסיבית גורמת לזיהומי קרקע ומים על
ידי חומרי דשן וחומרי הדברה. ואם בקרב עצמנו יש לנו צרכים
מנוגדים, על אחת כמה וכמה שנמצא צרכים מנוגדים כאלה כשנבוא
לדון בצורכי המדינה ובצורכי העולם.

שאלה נוספת: כיצד מחליטים לצרכיו של מי להיענות כאשר צורך של
קבוצה אחת עומד בסתירה לצורך של קבוצה אחרת? האם ניענה
לצרכים של העולם החדשים או של התושבים הוותיקים? לצורכי
תושבי הערים או לצורכי תושבי הכפרים? לצורכי העשירים או לצורכי
העניים? לצורכי הדור שלנו או לצורכי הדור הבא?

מתן מענה לצורכי הדורות תלוי ביכולתנו ליצור איזון בין יעדים
חברתיים, כלכליים וסביבתיים. הטבלה הבאה מדגימה חלק קטן
מצרכים אלה.
 
כלכלה  חברה  סביבה 
שירותים  שוויון  מגוון ביולוגי 
צורכי בית  שותפות  משאבים טבעיים 
גידול תעשייתי  העצמה  כושר נשיאה 
גידול חקלאי  ניידות חברתית  שלמות המערכות 
האקולוגיות
שימוש יעיל בכוח אדם  שימור תרבותי  אוויר נקי ומים 

שלושת המרכיבים סביבה, חברה וכלכלה הם תצרף המעורר שאלות
קשות. למשל, האם גידול חקלאי יכול להתקיים בד בבד עם שימור
מערכות אקולוגיות ועם מגוון מינים? מה יקרה לסביבה אם חלק גדול
מהאנשים לא יוכלו לענות על צורכי הבית שלהם? מה יקרה למגוון
הביולוגי כתוצאה מגידול תעשייתי וחקלאי?

על פי תפיסת הפיתוח בר קיימא, בכל החלטה לגבי שימוש במשאבי
כדור הארץ (כמו שימוש במים, בקרקע ועוד) יש צורך לשקול לא רק
באיזו כמות של המשאב משתמשים ולמי תהיה גישה למשאב, אלא גם
אם כמות מספקת של המשאב תישאר לדורות הבאים, אם בעקבות
השימוש תישאר הסביבה כפי שאנו מכירים אותה עכשיו.

אפשר אפוא לסכם בוודאות שכל עיסוק ודיון בפיתוח בר קיימא הוא
מורכב וכרוך ביכולת לקבל החלטות מושכלות על בסיס תשתית רחבה
של ידע ושיקולים אתיים.
 

החזון  1.6
לאור מורכבותו של המושג "פיתוח בר-קיימא" נכון אולי לתארו
באמצעות תחימת גבולותיו של החזון:
 
 
פיתוח בר קיימא הוא חזון מוסרי יותר מאשר מדעי, הקשור
באותה מידה לתפיסות של הגינות כמו לתיאוריות על אפקט
החממה.
 
   
פיתוח בר קיימא מערב את מדעי הטבע והכלכלה, אך הוא בעיקרו
עניין תרבותי. הוא קשור בערכים שבני אדם מוקירים ובדרך שבה
הם תופסים את יחסיהם עם אחרים.
 
   
פיתוח בר קיימא הוא תגובה לצורך שאי אפשר להתעלם ממנו
לפתח גישה חדשה ליחסים בין אומות והבנה חדשה של "מערכת
אקולוגית" - הבסיס ומקור המשאבים של הקיום האנושי.
 
   
פיתוח בר קיימא מתרחש כאשר אנו מכירים ביחסי הגומלין שבין
הצרכים האנושיים ובין הסביבה הטבעית. התלות ההדדית בין בני
האדם לסביבה מחייבת לסרב לכל חתירה אובססיבית לפיתוח
היחיד או לשימוש בסביבה הבא על חשבונם של אחרים או פועל
לרעתם.
 
   
פיתוח בר קיימא מחייב קשירה של שיקולים חברתיים, כלכליים
וסביבתיים. הדבר דורש אתיקה ומערכת ערכים הרגישה לערך של
זהות תרבותית ודיאלוג רב-תרבותי.
 
   
עלינו להבין את הפיתוח בר קיימא כיחסי גומלין חדשים ובעלי
חיוניות בין בני אדם למערכות האקולוגיות שלהם תוך הצבת
האנושות בחזית.
 
   
האדם ואיכות הסביבה בהגות היהודית  1.7
המסר העיקרי של ההגות היהודית בנושא איכות הסביבה לדורנו הוא
שהקב"ה מסר לברואיו עולם מאוזן שיש בו הרמוניה טבעית בין
הנבראים לסביבתם לטובתו ולרווחתו של האדם שהוא שיא הבריאה.
האדם קיבל את העולם למשמרת לטובתו ולהנאתו. הוא יכול
להשתמש בחומריו כדי לבנות ולקדם את סיפוק צרכיו, אך כל זאת

ללא הרס, השחתה או השמדה. קיומו ורווחתו של האדם תלויים ביחס
הגומלין בינו לבין סביבתו. אפילו אופיו המוסרי מושפע מיחסו ליפי
הטבע: "צורות הנוי המצוירות בבריאה וחוש האדם ליהנות בהן מונעים
את האדם מהידרדר לדרגת הבהמה. השמחה ביפי הטבע ובנוי הצמחים
תביאנו לשמוח גם ביופי מוסרי. חברה שאינה חסה על היפה - גם האדם
יגדל בה פרא. שמחת האדם בהרמוניה אסתטית קרובה לשמחתו
בהרמוניה מוסרית" (רש"ר הירש, בראשית ב/ט).

אין משמעותו של היגד זה כי יש לסגוד לטבע. אין הטבע עומד בפני
עצמו, אלא הוא קשור לחיי האנושות אשר חייבת לשמור עליו לטובתה.
ויתרה מזאת: האדם היחיד אינו במרכזו של הטבע. גם הוא מחויב לכלל
הברואים, אשר הנאתם מן הטבע יש בה משום הכרה בטוב שהעניק
הקב"ה למין האנושי להנאתו. "אמר רבי יהודה: מי שיוצא בימי ניסן
ורואה אילנות כשהם מלבלבים, אומר " 'ברוך שלא חיסר בעולמו כלום
וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להתנאות בהם בני אדם' "
(ברכות מג/ב).

איסור ההשחתה

המקור לאיסור ההשחתה נמצא בספר דברים פרק כ', פס' יט: "כי תצור
על עיר ימים רבים להילחם עליה לתפשה, לא תשחית את עצה לנדוח
עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא
מפניך במצור." ציווי זה משמש מקור לפסיקה מאוחרת בדבר האיסור
להשחית גם אילנות סרק וחומרים אחרים, כלשונו של הרמב"ם בהלכות
מלכים פרק ו', הלכה י: "ולא האילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים
וקורע בגדים והורס בניין וסותם מעיין ומאבד מאכלות דרך השחתה
עובר בלא תשחית".

בעל "ספר החינוך" קושר איסור זה למידותיו של האדם: אם הוא
משחית כי אז מידותיו מקולקלות; לעומת זאת מי ששומר על תוצרי
הבריאה זוכה לתיקון המידות: "שורש המצווה ידוע, שהוא כדי ללמד
נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו. מתוך כך תדבק בנו הטובה
ונרחיק עצמנו מכל דבר רע ומכל דבר השחתה. וזהו דרך החסידים
ואנשי מעשה, אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן
לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם..."
 

הקשר האקולוגי בין העם היהודי לארץ-ישראל

חגי ישראל ואף האירועים ההיסטוריים הושפעו מן האקולוגיה
ומתקופות השנה לסוגיהן. ארץ-ישראל קושרת את העולם היהודי
לסביבתו ולאדמתו. נושא כמו שנת השמיטה למשל נקשר לנושא איכות
הסביבה. נושא האקולוגיה יש בו כדי להעמיד אותנו בקשר עם עולם
הבריאה ולהדגיש בפנינו את קיומו של האדם עלי אדמות: "ה' שקבע את
תכליתה המוסרית של האנושות הוא ה' שברא לתכלית זו את העולם יש
מאין... היה זה מלכתחילה רצונו של ה' לרכוש את לב האדם בהדרגה
ולחנכו לאמת ולטוב... חידוש העולם ובריאתו יש מאין בידי ה' הוא לא
רק יסוד לכל אמת אנושית אלא למעלה מזה, הוא יסוד לכל מוסר
אנושי" (רש"ר הירש, בראשית ב/ד).

דילמות לשעת חברה בנושא איכות הסביבה


הבעיות והשאלות המעסיקות את האדם בעידן המודרני יש מהן שהביאו
לחקיקת חוקים והם מעוגנים כיום בחוקי המדינה שלנו ובחוקי מדינות
העולם. כשאנו לומדים את מקורותינו, ובכלל זה את דברי חז"ל, נראה
שאין חדש תחת השמש ובעיות של איכות סביבה מצויות בהם; לדוגמה:
איסור בל תשחית, הכולל איסור השחתת הצומח והחי, איסור צער בעלי
חיים, איסור השחתת רכוש, איסור זיהום אוויר, מניעת נזקי עשן וריח
ומפגעי רעש וכד'.

מנקודת מבט של החינוך החברתי הדילמה המרכזית שהנושא מעורר
היא השאלה הידועה: יחיד או ציבור, מה עדיף על מה? הנטייה היא
שבריאות הפרט ורווחתו קודמות לשיקולים אחרים. דילמה נוספת
הטעונה דיונים והבהרות היא שאלת המפגעים הסביבתיים הנובעים
מההתנגשות בין רשות היחיד לרשות הרבים.
שמירת איכות הסביבה היא תרומה לחברה, ובמיוחד חשובה תרומתה
לכל אחד ואחד בסיגול התנהגות אישית מתחשבת יותר ולרגישות רבה
יותר לצורכי האדם והסביבה.

 
2. חינוך לפיתוח בר קיימא
 
כללי  2.1
מטרת החינוך לפיתוח בר קיימא היא לפתח בקרב התלמידים מודעות,
הבנה וכבוד לסביבה שהם חיים בה ולהבטיח את מחויבותם לפיתוח בר
קיימא ברמה האישית, הלאומית והעולמית.
החינוך חיוני לקידום פיתוח בר קיימא ולשיפור היכולת של אנשים
להתייחס לסוגיות בנושא סביבה ופיתוח. החינוך חיוני גם להשגת
מודעות אתית וסביבתית, ערכים וגישות, מיומנויות והתנהגות התואמים
לפיתוח בר קיימא והמאפשרים השתתפות אזרחית יעילה בקבלת
החלטות.
החינוך לפיתוח בר-קיימא נשען על שבע תפיסות יסוד:
 
 
תלות הדדית: הבנת הקשרים ההדדיים בין כל ההיבטים של
חיינו, של חיי האחרים ושל הסביבה ברמה המקומית והגלובלית
והבנה שהחלטות המתקבלות במקום אחד תשפענה על מה שיקרה
במקום אחר.
 
-   
אזרחות ושליחות: הכרה כי אנו בעלי זכות ואחריות להשתתף
בקבלת החלטות וקולו של כל אחד ואחת צריך להישמע בנוגע למה
שיקרה בעתיד.
 
-   
צרכים וזכיות של הדורות הבאים: למידה כיצד נוביל את
חיינו ונתחשב בזכויותיהם של אחרים והבנה שמה שאנו עושים
עכשיו משפיע על החיים בעתיד.
-   
מגוון: הבנת החשיבות והערך של מגוון תרבותי, חברתי, כלכלי
וביולוגי בחיינו והבנה שכל חיינו יהיו מרוששים ללא המגוון.
 
-   
איכות חיים שוויונית: הכרה בכך שכדי שכל פיתוח יהיה בר
קיימא הוא חייב להועיל לאנשים באופן שוויוני, כלומר לשפר את
חיי כולם.
 
-   
שינוי בר קיימא: הבנה שיש גבול לדרך שבה העולם, ובמיוחד
המדינות העשירות, יכול להתפתח ושהתוצאות של גידול לא מבוקר
ולא קיומי הן עוני גדל והולך ודלדול הסביבה עד להרעת תנאיהם
של כולם.
 
-   
אי ודאות וזהירות: הבנה שאנו לומדים כל הזמן ושלפעולותינו
יכולות להיות השלכות בלתי צפויות. עלינו לאמץ גישה זהירה למען
בריאותו של כדור הארץ.
 
-   
יישום פיתוח בר קיימא במוסדות החינוך  2.2
פיתוח בר קיימא נמצא במקום המפגש של סביבה, כלכלה וחברה.
בצומת זה נמצאת גם מערכת החינוך. פועל יוצא מכך הוא שעל מערכת
החינוך מוטלת האחריות לשמש חוד החנית של ההובלה וההכוונה של
המגמה העולמית למען פיתוח בר-קיימא. ובהקשר של מערכת החינוך
חינוך לקיימות מבטא את דאגתנו לעתיד ילדינו, לעתיד הדורות הבאים.
חשיבותו הרבה של החינוך לקיימות מחייבת את מוסדות החינוך
להיערך במגוון דרכים לתכנון וליישום של תכנית פעולה שתוביל
ללמידה ולהפנמה של הנושא על היבטיו השונים ועל השלכותיו הרבות
בכל מעגלי ההשתייכות ובכל מעגלי החיים.
חינוך למען פיתוח בר קיימא יכול להצליח כאשר כל קהילת מוסד
החינוך מזדהה עם הרעיון, מסכימה אתו ותומכת בו כבעל עדיפות
ראשונה, וכאשר המוסד עצמו מתנהל באופן בר קיימא ומנצל את
משאביו תוך חיסכון ויעילות לתועלת מרבית התלמידים.
 
 
ערכי יסוד בחינוך לפיתוח בר קיימא  2.3
ערכי היסוד המפורטים להלן יוטבעו בכל הפעילות המוסדית
הפורמאלית והבלתי פורמאלית, וימצאו את ביטוים בכל מערכות
היחסים שבין באי המוסד החינוכי ואלו שבין המוסד החינוכי והקהילה,
וכן בחלוקת המשאבים השונים שהמוסד מופקד עליהם:
 
 
כבוד לאדם ולחירותו, ובכלל זה כבוד לאחר ולשונה  -   
כבוד ואהבה לסביבה  -   
כבוד למורשת ולתרבות  -   
סובלנות ופתיחות לאחר ולשונה
-   
תרבות השיח  -   
הוגנות, שוויון וצדק חברתי  -   
כיבוד החוק  -   
אחריות  -   
מעורבות פעילה במסגרות ההשתייכות השונות  -   
חתירה לשלום  -   
חשיבה ביקורתית  -   
אסתטיקה.
 
-   
ערכים בחינוך לקיימות המצויים בתכניות הלימודים  2.4
הערכים הבאים לחינוך לקיימות מצויים בתכניות הלימודים השונות
הפועלות במערכת:
 
 
אהבת הארץ, נופיה, אתריה והחי והצומח בה  -   
שייכות לסביבה הקרובה ולטבע הארץ  -   
טיפוח ושימור אתרים ביישוב ובסביבתו  -   
אחריות ומחויבות לסביבה הפיזית ומעורבות פעילה בה לשם
שמירתה, טיפוחה, עיצובה והשפעה אל איכות החיים בה
 
-   
מעורבות האדם בטבע ובסביבה ובשמירה עליהם תוך ניצול מבוקר
של משאביהם (מקורות מים ואנרגיה) ושל פעולות ותוצרים מעשה
ידי אדם, וכן שמירה על חוקי המדינה ועל ערכיה בנושאים
הרלוונטיים (חוק המים, חוק הגנת הצומח, שמירת ניקיון, גנים
לאומיים...)
 
-   
אחריות האדם לסביבתו ולשמירה על מגוון המינים (מניעת זיהום,
ניצול אחראי ומבוקר של משאבים כמו מים ומקורות אנרגיה)
 
-   
אחריות האדם לשימוש מבוקר בתוצאות המחקר המדעי-טכנולוגי
- איזון בין שימור ולפיתוח
 
-   
אחריות האדם להשלכותיה של הקדמה הטכנולוגית על הפרט ועל
החברה: השלכות חברתיות, כלכליות, לאומיות, תרבותיות
וסביבתיות (הנדסה גנטית, שיבוט, הדברה כימית וביולוגית ועוד)
 
-   
הגנה על בעלי חיים  -   
סקרנות להבנת תהליכים פיזיים שעיצבו תופעות בביוספירה  -   
ייחוס ערך למחקר ולפיתוח בתחומי המדע והטכנולוגיה
ולממצאיהם תוך התייחסות לתרומתם כמו גם להשלכותיהם מן
ההיבט הביו-אתי, הסביבתי, הכלכלי והחברתי
-   
הוקרת התרבות והמורשת הלאומית  -   
כבוד ופתיחות ליצירה ולמורשת התרבותית של בני עמים אחרים  -   
כבוד האדם - הזכות לכבוד והחובה לכבד  -   
סובלנות כלפי בני אדם (כפרטים וכקבוצות) על דעותיהם ועל
אמונתם
 
-   
מעורבות בחיי הקהילה והחברה ונכונות ליזום ולפעול למענן
בדרכים המקובלות בחברה דמוקרטית.
 
-   
דרכים להטמעת החינוך לפיתוח בר קיימא במוסדות החינוך  2.5
חינוך לקיימות הוא חינוך להסתכלות על העולם הסובב אותנו - בני
אדם וסביבה. להלן דרכים שאימוצן יסייע בחינוך לקיימות:
 
 
טיפוח סביבה לימודית תומכת, סביבה שמיושמים בה הלכה
למעשה ערכי היסוד שפורטו לעיל
 
-   
העצמה: טיפוח ההבנה כי כל אחד יכול לנקוט עמדה תוך הפנמת
אורחות חיים המבטיחים קיימות, כל אחד יכול להציע דרכים
להתמודדות ופתרונות לבעיות וכל אחד יכול לנקוט פעילות מונעת
 
-   
הכרת המורכבות של מערכות אקולוגיות ואנושיות
והתלות ההדדית בין מרכיביהן
 
-   
עיסוק בדילמות המושתת על דיאלוג ועל כבוד הדדי, המטפח
חשיבה ביקורתית והמחייב התייחסות למורכבות של הבעיה
הנדונה
 
-   
הכרת הנושא ממכלול היבטים ובמכלול הקשרים באמצעות
תכנית לימודים מוסדית שתשלב את כל המרכיבים של פיתוח בר
קיימא: סביבה, חברה וכלכלה (אמנם החינוך לפיתוח בר קיימא
חייב לכלול את מקצועות המדע המספקים את הידע הנחוץ לקבלת
החלטות מושכלות ואתיות, אולם הוא לא יתמצה בלימוד מקצועות
אלה בלבד)
 
-   
התחלת ההיכרות עם הנושא מן הקרוב והמוכר, מן
הרלוונטי והמשמעותי ללומד
 
-   
עידוד חשיבה המצאתית  -   
פיתוח חשיבה ביקורתית: למידה בדרך החקר ועיסוק בדילמות
ובבעיות מורכבות המסייעים לפיתוח חשיבה ביקורתית
 
-   
רציפות והתמדה בחינוך לקיימות שימצא את מקומו בתכנית
הפעילות המוסדית (הלימודית והאחרת) באופן רציף במהלך כל
שנות הלימוד
 
-   
עידוד המעורבות האזרחית של הלומדים במינונים שונים
ובתחומים מגוונים בהתאם לדרגת הגיל.
 
-   
3. נושא הקיימות בתכניות הלימודים

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בחשיפה התקשורתית ובמודעות
הציבור בארץ ובעולם לנושאים סביבתיים. בד בבד נכנסו נושאים סביבתיים
גם לתכניות הלימודים, לחומרי הלמידה ולפעילויות התלמידים במוסדות
החינוך. המפגעים הסביבתיים שהם תולדה של מגמות הפיתוח והקדמה
הטכנולוגית משמשים נושאים לדיון ציבורי ברמה המקומית והגלובלית.
כנושאים אקטואליים בעלי רלוונטיות לחיי כל אדם, צעיר ובוגר, הם מזמנים
תשתית חינוכית מתאימה במוסדות החינוך לטיפוח ערכים ולהשגת יעדים
בתחומי התוכן והמיומנויות החותכים את כל מקצועות הלימוד. שילובם של
נושאים אלה במערכת החינוך עולה בקנה אחד גם עם מדיניות המשרד כפי
שהיא משתקפת במסמכים שונים כגון דוח הררי לקידום החינוך
המדעי-טכנולוגי ודוח קרמניצר לקידום החינוך לאזרחות.
להלן מבחר של תכניות לימודים רשמיות של משרד החינוך התרבות והספורט
שיש בהן התייחסות משמעותית לנושא הקיימות על היבטיו השונים. הרשימה
מאורגנת על פי שכבות הגיל ואשכולות המקצועות: מדעים, חברה, רוח
ויהדות. רשימה זו יכולה לשמש בסיס התחלתי לפיתוח תכניות לימודים
בית-ספריות ממוקדות-סביבה סביב נושא הקיימות.
 
נושא הקיימות בחינוך הקדם-יסודי  3.1
תכנית מסגרת לכל המגזרים
בתכנית יש התייחסות לסוגיות הנוגעות לערכים חברתיים
ואזרחיים והדגשה של מיומנויות השזורות בפעילויות קונקרטיות
ובטיפול בבעיות ממשיות בחיי היום-יום בתחומי החברה, המדעים
והטכנולוגיה.
 
-   
חינוך לבריאות, תכנית מסגרת לכל המגזרים
בתכנית עקרונות וערכים המשותפים לקידום הבריאות ולנושא
הקיימות במישור הפרט, החברה והסביבה. נושאים לדוגמה:
סביבה נקייה ומטופחת, מניעת רעש וזיהום.
 
-   
חינוך לתרבות הפנאי, תכנית מסגרת
מטרה-העל של התכנית היא שימוש נבון בשעות הפנאי להשגת
איכות חיים נאותה ובריאות תקינה ברמות הפרט, המשפחה,
הקהילה והחברה. תכנית המסגרת מתמקדת באפשרויות שילוב
שונות של מסרים חינוכיים הנוגעים לפנאי הן במקצועות לימוד
שונים והן בפעילויות לימודיות וחינוכיות נוספות במוסד החינוך
ובקהילה. התכנית מכוונת בין השאר לשילוב פעילויות בחיק
הטבע, תוך הכרת הטבע והערכתו, הכרת הארץ, התנדבות, ספורט
ונופש גופני פעיל.
-   
 
נושא הקיימות בחינוך היסודי  3.2
מדע וטכנולוגיה לכל המגזרים
נושאים סביבתיים-חברתיים הם נדבך מרכזי בתכנית, המשלבת
בין תחומי המדעים, הטכנולוגיה והסביבה. מרכזיותם של נושאי
הסביבה משתקפת ברציונל של התכנית, במטרותיה ובתכניה.
 
-   
חקלאות ולימודי הסביבה לכל המגזרים
התכנית מציגה את החקלאות כמפעל אנושי עתיר ידע וטכנולוגיה
שיש בו היבטים כלכליים וחברתיים-סביבתיים. נושא הקיימות
שזור במטרות התכנית ובנושאי הלימודים השונים.
 
-   
מולדת, חברה ואזרחות לכל המגזרים
זוהי תכנית אינטרגטיבית לכיתות ב'-ד' המשלבת רעיונות,
עקרונות, מושגים ותהליכים הקשורים לתופעות ולשינויים
בסביבות חברתיות ופיזיות שבקרבת הלומדים. התכנית מתבססת
על תחומי הדעת גיאוגרפיה, אקולוגיה, סוציולוגיה וכלכלה. נושא
הקיימות שזור במודולות רבות המוצעות בתכנית, בעיקר בצירים
אלו: "לחיות בסביבות משתנות" ו"אנחנו אזרחים במדינת ישראל".
-   
גיאוגרפיה לכל המגזרים
בתכנית לכיתות ה'-ו' מודגש מקומו של האדם כגורם מרכזי
בעיצוב הנוף ובשמירת הסביבה. יש דגש על דילמות מרכזיות
בהתפתחות החברה האנושית הקשורות לקיימות, כגון שימור מול
פיתוח, ניצול משאבים וסיפוק צרכים. נושא הקיימות שזור
בנושאי התכנית. לדוגמה: ארצות הים התיכון - מפגעים סביבתיים
כגון זיהום האוויר, הנהרות והים; הודו - התפוצצות אוכלוסין
והגבלת הילודה.
 
-   
חינוך לבריאות, תכנית מסגרת לכל המגזרים
בתכנית עקרונות וערכים המשותפים לקידום הבריאות ולנושא
הקיימות במישור הפרט, החברה והסביבה. נושאים לדוגמה:
סביבה בריאה - מוסדות העוסקים באיכות הסביבה, מניעת
מפגעים.
 
-   
תקשורת המונים לבית הספר הכללי
התכנית מדגישה את חשיבות התקשורת במסגרת הרחבה של
החינוך לדמוקרטיה ואת תפקידה של התקשורת ככלי המאפשר
חשיפה למידע ועידוד של מעורבות אזרחית לשמירה על אינטרסים
ציבוריים בתחומים שונים, ובכלל זה איכות הסביבה. התכנית
מדגישה את החינוך לצריכה נבונה וביקורתית של ערוצי
התקשורת.
-   
מקרא לבית הספר הכללי
התכנית מזמנת התייחסות לנושאי סביבה וקיימות במסגרת הוראת
נושאים כגון אלה: סיפור הבריאה - מקומו של האדם ביקום,
אחריות האדם לסביבתו, התכלית של כל יצור בבריאה; חוקים -
חוקים להסדרת יחסים בחברה, צמצום פערים, צדק חברתי;
נבואה - פעילות הנביאים למען חברה מוסרית וצדק חברתי.
 
-   
מקרא לבית הספר הממלכתי דתי
התכנית מזמנת התייחסות לנושאים בתחומי החברה והטבע תוך
הדגשת השקפת העולם הדתית. התלמידים מתבקשים לנקוט עמדה
ביחס לאירועים חברתיים וסביבתיים ברוח התורה. התחומים
הרלוונטיים לנושא הקיימות: ספר בראשית - סיפור הבריאה,
שליטת האדם בטבע; קטעים הלכתיים - מתנות עניים, דאגה
לחלשים בחברה.
 
-   
חינוך לשוני - עברית לבית הספר הממלכתי
והממלכתי-דתי

מטרת-העל של התכנית היא לטפח אדם אורייני שיוכל להשתמש
בשפה, בכתב ובעל פה, לצרכים שונים, יוכל להבין טקסטים
כתובים ודבורים, להפיק מידע, לבנות טיעונים ולהציג עמדות
בסיטואציות שונות. הטקסטים והסוגיות לדיון יהיו בין השאר
בנושאים אקטואליים שעל סדר היום הציבורי בקהילה, במדינה
ובעולם.
 
-   
הוראת הלשון הערבית לבית הספר הערבי
התכנית מדגישה את חשיבות הקריאה ועיבוד המידע מטקסטים
בתחומים שונים, ובין היתר בנושאים מתחומי הטבע ואיכות
הסביבה. הטקסטים המוצעים נבחרו במגמה שתלמידים ילמדו,
נוסף ללשון הערבית, גם על העולם האנושי והפיזי הסובב אותם.
 
-   
חינוך לתרבות הפנאי, תכנית מסגרת
מטרה-העל של התכנית היא שימוש נבון בשעות הפנאי להשגת
איכות חיים נאותה ובריאות תקינה ברמות הפרט, המשפחה,
הקהילה והחברה. תכנית המסגרת מתמקדת באפשרויות שילוב
שונות של מסרים חינוכיים הנוגעים לפנאי הן במקצועות לימוד
שונים והן בפעילויות לימודיות וחינוכיות נוספות במוסד החינוך
ובקהילה. התכנית מכוונת בין השאר לשילוב פעילויות בחיק
הטבע, תוך הכרת הטבע והערכתו, הכרת הארץ, התנדבות, ספורט
ונופש גופני פעיל.
 
-   
נושא הקיימות בחטיבת הביניים  3.3
מדע וטכנולוגיה לכל המגזרים
התכנית פותחה בגישה המשלבת מדעים, טכנולוגיה והיבטים
חברתיים. לפיכך נושאי הסביבה והקיימות מצויים במטרות
התכנית ובכל שבעת נושאי החובה ובנושאי הרשות. התכנית
מדגישה את ערכו של הידע המדעי-טכנולוגי לצורך גיבוש עמדות
בנושאים בעלי חשיבות לאומית ובין-לאומית ומפתחת אצל
הלומדים את הנכונות לשמור על ערכי הטבע והסביבה.
 
-   
חקלאות ולימודי הסביבה לכל המגזרים
התכנית מדגישה את חשיבותה של חקלאות בת קיימא - חקלאות
עתירת ידע וטכנולוגיה החותרת לצמצום הפגיעה בסביבה. נושא
הקיימות קיים בכל נושאי הלימוד; לדוגמה: השקיה ושימור קרקע,
היבטים סביבתיים של הזנה מינרלית ושיטות הדברה.
 
-   
גיאוגרפיה לכל המגזרים
בתכנית מודגש מקומו של האדם כגורם מרכזי בעיצוב הנוף
ובשמירת הסביבה. יש דגש על דילמות מרכזיות בהתפתחות
החברה האנושית הקשורות לקיימות, כגון שימור מול פיתוח, ניצול
משאבים וסיפוק צרכים. נושא הקיימות שזור בנושאי התכנית;
לדוגמה: גיאוגרפיה של יישובים - תהליכי השתנות בעיר
המודרנית, הכנת תכניות מתאר; גיאוגרפיה של אוכלוסייה - פערים
בין עולם מפותח לעולם מתפתח; פרקים נבחרים בגיאוגרפיה של
ארץ ישראל - איכות הסביבה בישראל.
 
-   
אזרחות לכל המגזרים
מטרת-העל של התכנית היא לטפח אזרחים אוטונומיים, בעלי
ערכים, הפועלים באופן מושכל מתוך חשיבה ביקורתית ומעורבים
בחיים הציבוריים במדינה דמוקרטית. נושא הקיימות משולב
בתחומי הלימוד השונים: חירות ושוויון והתבטאותם בזכויות
האזרח, חלוקה צודקת בין קבוצות אוכלוסייה ואזורי מחיה, חוקה
וחוקים, חובות האזרח ועידוד מעורבותו של הציבור בסוגיות
שונות ובכלל זה סוגיות סביבתיות.
 
-   
חינוך לבריאות, תכנית מסגרת לכל המגזרים
בתכנית עקרונות וערכים המשותפים לקידום הבריאות ולנושא
הקיימות במישור הפרט, החברה והסביבה. נושאים לדוגמה:
סביבה בריאה - שימור מול פיתוח, זיהום האוויר, קרינה,
מעורבות האזרחים בחקיקה.
 
-   
חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע לכל המגזרים
מטרת-העל של התכנית היא לחנך לצרכנות נאורה של אמצעי
התקשורת המשמשים מקור מידע מרכזי ברוב תחומי החיים.
הפעילויות המוצעות במסגרת התכנית יכולות להשתלב בהבאה
למודעות, בהקניית ידע, בנקיטת עמדה ובפעולה לקידום של נושא
הקיימות.
-   
עברית לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
המקצוע עברית קשור בכל מקצועות הלימוד והוא מרכזי בהכשרת
אזרחי המחר בחברה דמוקרטית במדינה מפותחת. אחת המטרות
הכלליות של התכנית היא לטפח את הכשירות הלשונית של
התלמידים - השליטה בלשון, שכלול ההבעה בכתב ובעל פה, הבנה
של טקסטים, שימוש תקין בלשון והתאמת הלשון לנסיבות.
הטקסטים להוראה רצוי שיהיו רלוונטיים, משמעותיים וקרובים
לעולמם של התלמידים.
 
-   
מקרא לבית הספר הכללי
התכנית מזמנת התייחסות לנושאי סביבה וקיימות במסגרת הוראת
נושאים כגון חוקים - חוקים להסדרת יחסים בחברה, צמצום
פערים, צדק חברתי; נבואה - פעילות הנביאים למען חברה מוסרית
וצדק חברתי.
 
-   
מקרא לבית הספר הממלכתי דתי
התכנית מזמנת התייחסות לנושאים בתחומי החברה והטבע תוך
הדגשת השקפת העולם הדתית. התלמידים מתבקשים לנקוט עמדה
ביחס לאירועים חברתיים וסביבתיים ברוח התורה. התחומים
הרלוונטיים לקיימות: קטעים הלכתיים - מתנות עניים, דאגה
לחלשים בחברה; נבואה - צדק חברתי, מנהיגות ראויה.
 
-   
חינוך לתרבות הפנאי, תכנית מסגרת
מטרה-העל של התכנית היא שימוש נבון בשעות הפנאי להשגת
איכות חיים נאותה ובריאות תקינה ברמות הפרט, המשפחה,
הקהילה והחברה. תכנית המסגרת מתמקדת באפשרויות שילוב
שונות של מסרים חינוכיים הנוגעים לפנאי הן במקצועות לימוד
שונים והן בפעילויות לימודיות וחינוכיות נוספות במוסד החינוך
ובקהילה. התכנית מכוונת בין השאר לשילוב פעילויות בחיק
הטבע, תוך הכרת הטבע והערכתו, הכרת הארץ, התנדבות, ספורט
ונופש גופני פעיל.
 
-   
נושא הקיימות בחטיבה העליונה  3.4
מדעי הסביבה לכל המגזרים
תכנית הלימודים במדעי הסביבה מושתתת כולה על נושא מערכות
הגומלין בין החברה האנושית ובין הסביבה. הציר המרכזי של
התכנית סובב סביב נושא הקיימות תוך הדגשת צורכי החברה
בפיתוחה ובקידומה של איכות חיים יחד עם המחויבות והאחריות
לקיימות בסביבה על מרכיביה השונים. התכנית פועלת כדי
לקדם מודעות בקרב התלמידים לסביבתם, לפתח יכולת
לבחון ולדון בנושאים סביבתיים בצורה מושכלת ולהציע פתרונות
לבעיות סביבתיות שעל סדר היום הציבורי.
-   
מדעי כדור הארץ והסביבה לכל המגזרים
התכנית מבוססת על תחומים במדעי הסביבה: מדעי האטמוספרה,
הגיאולוגיה, הים והאסטרונומיה. ההיבט המרכזי שבה הוא
הסביבה: היכרות עם התהליכים העיקריים המתקיימים בה
ומעצבים אותה ועם מעורבות האדם בה. התכנית מבוססת על
פעילויות חוץ-כיתתיות בסביבה במטרה לטפח קשר לסביבה
ומודעות לפעול למען מזעור הנזקים הנגרמים לה כתוצאה
מהפיתוח ומהקדמה. נושא הקיימות משולב בכל סעיפי התכנית:
ברציונל, במטרות ובתכנים.
 
-   
חקלאות לחטיבה העליונה לכל המגזרים
הוראת החקלאות מדגישה את החשיבות של פיתוח חקלאות בת
קיימא. החקלאות היא הבסיס לקיומו של האדם, ועם זאת היא
מעצם טיבה גורם המתערב בטבע ופוגע באיכות הסביבה. הטיפול
בבעיות סביבתיות וחברתיות הנוצרות במהלך הפעילות החקלאית
ימנע הרס תשתיות ומשאבים גם לדורות הבאים. נושא הקיימות
משולב בכל נושאי התכנית: ענפי הנוי, ענפי השדה וענף בעלי
החיים.
 
-   
מדע וטכנולוגיה בחברה לכל המגזרים
התכנית מכוונת להבטיח שתלמידים שאינם מתמחים במקצועות
המדעיים יהיו בעלי ידע, יכולת ורצון לזהות, להבין ובמידת הצורך
להכריע בסוגיות חברתיות-ציבוריות שיש בהן מרכיב מדעי
טכנולוגי. נושא הקיימות והזיקות ההדדיות שבין המדע,
הטכנולוגיה, הכלכלה והחברה מתבטאים במבניות רבות המוצעות
לבחירה.
 
-   
ביולוגיה לכל המגזרים
נושא הקיימות הוא חלק מהתפיסה הרעיונית של תכנית הלימודים.
הוא משתלב במטרות התכנית ובתוכני החובה והבחירה; לדוגמה:
אקולוגיה - שימור מול פיתוח, זיהום הסביבה וסיכוני בריאות,
אחריות האדם לסביבה, ניצול מאוזן של משאבים ומזון; אבולוציה
- חשיבות השמירה על מגוון המינים.
 
-   
מדעי החיים והחקלאות לכל המגזרים
התכנית מדגישה את הצורך בטיפול בבעיות אקולוגיות וחברתיות
הנוצרות במהלך פיתוח החקלאות. בין מטרות התכנית: הבנת
המשמעות האנושית-החברתית של התערבות עתירת ידע בטבע
ופיתוח מיומנויות חקר תוך התייחסות לתופעות המלוות את
התערבות האדם בטבע ולבעיות המאפיינות התערבות זו.
הקיימות מודגשת בנושאי הלימוד השונים.
-   
כימייה לכל המגזרים
התכנית המוצעת נבנתה מתוך שאיפה להכין את הלומד לקראת
עתיד עתיר טכנולוגיה שבו קיים מידע זמין לכול, המשתנה כל
הזמן. יש הדגשה על הכרת העקרונות המדעיים של מדע
הכימייה וההשלכות על תופעות יום-יומיות ועיצוב פני החברה -
על תפיסות עולם, על הכלכלה ועל איכות הסביבה. בין הנושאים
בעלי זיקה לקיימות: כימייה ירוקה - אדם וסביבתו, בריאות
וחולי, כימייה והחיים, סביבות ואיכויות.
-   
פיזיקה לכל המגזרים
התכנית מזמנת התייחסות לנושאי סביבה וקיימות בהוראת
תכנים בחשמל (תחנות כוח וזיהום האוויר, פיתוח וניצול
מקורות אנרגיה) ובקרינה (החור באוזון, שימושי קרינה ונזקיה).
-   
גיאוגרפיה לכל המגזרים
נושאי איכות הסביבה והקיימות הם חלק מרכזי בתכנית
הלימודים. מרכזיותם של נושאים אלה בתכנית משתקפת
ברציונל, במטרות ובנושאי הלימוד השונים בהקשרים
מקומיים וגלובליים.
-   
לימודי ארץ-ישראל לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
בין מטרות התכנית: פיתוח רגש של אחריות כלפי הנוף,
המשאבים, החי, הצומח ואתרי הארץ ושימורם. נושאים כמו
פיתוח ושימור, התערבות האדם בטבע והפרת המאזן האקולוגי
נמצאים בכל פרקי התכנית: המבוא, ירושלים, צפון הארץ,
מישור החוף והנגב.
-   
אזרחות לכל המגזרים
מטרת-העל של התכנית היא לטפח אזרחים אוטונומיים, בעלי
ערכים, הפועלים באופן מושכל מתוך חשיבה ביקורתית
ומעורבים בחיים הציבוריים במדינה דמוקרטית. נושא
הקיימות משולב בתחומי הלימוד השונים: חירות ושוויון
והתבטאותם בזכויות האזרח, חלוקה צודקת בין קבוצות
אוכלוסייה ואזורי מחיה, חוקה וחוקים, חובות האזרח ועידוד
מעורבותו של הציבור בסוגיות שונות, ובכלל זה סוגיות
סביבתיות.
-   
מדעי החברה לכל המגזרים
אשכול מקצועות מדעי החברה - כלכלה, סוציולוגיה ומדעי
המדינה - נמצא בזיקה הדוקה לנושא הקיימות. צמיחה כלכלית
ושוויון בין-דורי ופנים-דורי הם חלק מהנושאים המרכזיים בתכניות
הלימודים. בין מטרות ההוראה המרכזיים של מקצועות מדעי החברה:
הבנת הסביבה החברתית על מורכבותה ותמורותיה, פיתוח חשיבה
ביקורתית, עידוד למעורבות חברתית, עיצוב שיפוט ערכי והתמודדות
עם דילמות חברתיות, כגון פיתוח מול שימור.
-   
תכנית מסגרת, חינוך לבריאות לכל המגזרים
בתכנית עקרונות וערכים המשותפים לקידום הבריאות ונושא
הקיימות במישור הפרט, החברה והסביבה. נושאים לדוגמה:
יחסים בין אישיים - אחריות הדדית, שיתוף פעולה, מעורבות
ורצון להשפיע כאזרח פעיל; סביבה בריאה - דילמות באקולוגיה
ובאיכות הסביבה, נקיטת עמדות שקולות בנושאים אקטואליים
הנוגעים לחיי הפרט, החברה ולאיכות הסביבה.
 
-   
תקשורת המונים לכל המגזרים
התכנית מדגישה את חשיבות התקשורת במסגרת הרחבה של חינוך
לדמוקרטיה ואת תפקידה ככלי המאפשר חשיפה למידע ועידוד
מעורבות אזרחית לשמירה על אינטרסים ציבוריים בתחומים
שונים, ובכלל זה תחומי איכות הסביבה. התכנית מדגישה את
החינוך לצריכה נבונה וביקורתית של ערוצי התקשורת.
 
-   
אמנות לכל המגזרים
התכנית מציגה את האמנות כשפה חיה הנוגעת לתחומי חיים שונים
ומשקפת ערכים ומסרים חברתיים. התלמידים מתנסים במגוון
שימושים של האמנות בהקשרים תרבותיים וחברתיים. פיתוח
רגישות ומודעות אסתטית לסביבה (לנוף ולעצמים חיים ודוממים)
היא אבן יסוד בתכנית.
 
-   
מקרא לבית הספר הכללי
התכנית מזמנת התייחסות לנושאי הסביבה והקיימות במסגרת
הוראת הנושאים השונים. לדוגמה: סיפור הבריאה - מקומו של
האדם ביקום, אחריות האדם לסביבתו, התכלית של כל יצור
בבריאה; חוקים - חוקים להסדרת יחסים בחברה, צמצום פערים,
צדק חברתי; נבואה - פעילות הנביאים למען חברה מוסרית וצדק
חברתי; דמות האדם במקרא - יחסי גומלין אדם וסביבה.
 
-   
מקרא לבית הספר הממלכתי-דתי
התכנית מזמנת התייחסות לנושאים בתחומי החברה והטבע תוך
הדגשת השקפת העולם הדתית. התלמידים מתבקשים לנקוט עמדה
ביחס לאירועים חברתיים וסביבתיים ברוח התורה. הנושאים
הרלוונטיים לקיימות: ספר בראשית - סיפור הבריאה, שליטת
האדם בטבע; קטעים הלכתיים - מתנות עניים, דאגה לחלשים
בחברה; נבואה - צדק חברתי ומנהיגות נאותה.
-   
תורה שבעל פה לבית הספר הממלכתי
בתכנית כמה נושאים שיש בהם התייחסות לנושאי איכות הסביבה
והקיימות: רשות הרבים - מניעת נזקים למשתמשים ברשות
הרבים, כגון השלכת פסולת, חפירת בורות, מנהרות ותעלות, מפגעי
רעש וזיהום, שמירה על נכסי טבע ציבוריים; משפט ויושר - הצורך
לנצל מבנים נטושים לטובת מחוסרי דיור, סיוע לחלשים בחברה
(יתומים, אלמנות).
 
-   
עברית לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
המקצוע עברית קשור בכל מקצועות הלימוד והוא מרכזי בהכשרת
אזרחי המחר בחברה דמוקרטית במדינה מפותחת. אחת המטרות
הכלליות של התכנית היא לטפח את הכשירות הלשונית של
התלמידים - השליטה בלשון, שכלול ההבעה בכתב ובעל פה, הבנה
של טקסים, שימוש תקין בלשון, התאמת הלשון לנסיבות. רצוי
שהטקסטים להוראה יהיו רלוונטיים, משמעותיים וקרובים
לעולמם של התלמידים.
 
-   
שפה וספרות ערבית לבית הספר הערבי
התכנית מדגישה הקניית ערכים חברתיים אוניברסליים ומטפחת
יכולות תלמידים לחשיבה, לחקר ולביקורת. היא מעודדת קריאת
טקסטים ספרותיים ואחרים שיש בהם התייחסות גם לנושאים
סביבתיים הן בממד הפיזי והן בממד החברתי.
 
-   
חינוך לתרבות הפנאי, תכנית מסגרת
מטרה-העל של התכנית היא שימוש נבון בשעות הפנאי להשגת
איכות חיים נאותה ובריאות תקינה ברמות הפרט, המשפחה,
הקהילה והחברה. תכנית המסגרת מתמקדת באפשרויות שילוב
שונות של מסרים חינוכיים הנוגעים לפנאי הן במקצועות לימוד
שונים והן בפעילויות לימודיות וחינוכיות נוספות במוסד החינוך
ובקהילה. התכנית מכוונת בין השאר לשילוב פעילויות בחיק
הטבע, תוך הכרת הטבע והערכתו, הכרת הארץ, התנדבות, ספורט
ונופש גופני פעיל.
 
-   
נושא הקיימות בחינוך המיוחד  3.5
לימודי המולדת והחברה לבית הספר הממלכתי
מטרות התכנית, המיועדת לתלמידי החינוך המיוחד בבית הספר
היסודי, הן לטפח בתלמידים נכונות ויכולת לתרום לאיכות
הסביבה שהם חיים בה, על כל מסגרותיה, ולחזק בכל תלמיד
ותלמידה את תחושת הקשר והשייכות, האחריות והמחויבות
למשפחתם, לביתם, לבית הספר שלהם, לשכונתם וליישוב שהם
חיים בו. בכל הנושאים שבתכנית משולב ידע על הסביבה; למשל:
איכות הסביבה בבית, בכיתה, בבית הספר, בשכונה וביישוב;
מפגעים סביבתיים שונים, מקורם, סכנותיהם ודרכים למניעתם.
-   
מדעי הטבע לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
התכנית, המיועדת לתלמידי השילוב בחטיבת הביניים, מבליטה
את קשרי הגומלין בין הפרט לסביבתו. היא עוסקת בהשפעת
הטכנולוגיה על הפרט. התכנית שואפת לטיפוח מודעותו של הפרט
לגבי סביבתו ולהבנה כי פעולות האדם משפיעות על הסביבה
ומשנות אותה.
 
-   
4. אבני דרך לקראת היות מוסדות החינוך בני קיימא

להלן אבני דרך שחיוני שתהיינה בבסיס כל תכנית של הפיכת מוסד החינוך
למוסד חינוך בר-קיימא:
הכללת שיקולים אקולוגיים בשיפוץ ובבנייה של מתקנים בית
ספריים:
יש להתייחס לנושאים כגון כיווני הארה, איטום טוב שיביא
לחיסכון בחשמל, הקמת תשתית לשימוש במים אפורים, הקפדה על
שימוש בחומרים שאינם רעילים ופחות מזיקים לסביבה.
- 
קיום קשר עם קהילת המוסד החינוכי בפתרון בעיות סביבתיות
המשותפות לקהילת בית הספר: יש להרבות בביצוע פרויקטים
סביבתיים על ידי התלמידים המכוונים לשיפור איכות הסביבה והחיים
בקהילה. אפשר לעשות זאת באצעות עבודות חקר, סקרים, ארגון
אירועים ועוד. יש לטפח בתלמידים תחושות של רצון ויכולת להשפיע
בקהילתם.
- 
עידוד מעורבות אזרחית בקרב התלמידים: בפיתוח בר קיימא יש
חשיבות רבה לעשייה ואין להסתפק בחשיבה בלבד.
- 
ניהול פסולת: יש להביא לצמצום כמות הפסולת המיוצרת על ידי
המוסד החינוכי ולהקים במסגרתו מרכזי מחזור וטיפול בפסולת.
- 
הקפדה על שימוש בחומרים מזיקים פחות וידידותיים יותר
לסביבה
בתחום המוסד החינוכי (כולל המזנון); לדוגמה: שימוש
בכוסות נייר ולא בכוסות קלקר, שימוש בטונרים ממוחזרים בלבד
במדפסות, הימנעות משימוש בחומרי הדברה רעילים ומסוכנים, שימוש
בנייר שכפול ממוחזר, בחומרי ניקוי ירוקים, באריזות גדולות
ומתקפלות ובגזם ובדשן אורגני בגינה.
- 
הקפדה על האסתטיקה של חצר המוסד והכיתות: השמירה על
הסביבה וכיבודה הן ערך יסוד. יש להקפיד עליהן ללא פשרות. השלכת
פסולת היא ביטוי לזלזול ברשות הרבים.
- 
חיסכון במשאבים: יש לבקש מתלמידים לאתר את כל מוקדי הבזבוז
במוסד החינוך ולערוך פעילות הסברתית לצמצום הבזבוז ומעקב
מתמשך אחר מגמות ושינויים בצריכת משאבים במוסד, כגון הדפסה על
שני צדי הדף, הימנעות משימוש רב בניילונים בהגשת עבודות, צמצום
השימוש בדיו צבעוני, הדפסה בגופנים קטנים ועוד.
- 
הקפדה על צניעות בהתנהלות המוסדית: יש להימנע ממסיבות
סיום ראוותניות וכד'.
- 
הצבת יעדים וקביעת פרמטרים למדידת ההתקדמות, תיעודה,
ניתוחה והפקת לקחים: יש לעשות זאת תוך שיתוף מלא של התלמידים,
הרשויות המקומיות וגופים כגון חברת החשמל, קבלן האשפה, מחלקת
המים בעיר, ועד השכונה וכד'. כל אלו יכולים לסייע במדידה
ובהשוואה.
 
- 

5. החינוך לאוריינות סביבתית בגני הילדים

גישות בסיסיות לחינוך סביבתי  5.1
טיפוח אוריינות סביבתית הוא חלק מהחינוך הערכי-חברתי-אזרחי בגן
הילדים. שאלת החינוך הערכי מורכבת, שכן מדובר בטיפוח מערכת
עמדות חיובית כלפי הסביבה האנושית והפיזית בהווה ובעתיד. כאשר
אנו דנים בטיפוח עמדות אנו מתייחסים לשלושה רבדים: ידע, אמונות
והתנהגות. בגן הילדים אנו יוצרים את התשתית החינוכית, ולכן
האחריות המוטלת על כתפי המחנכים גדולה מאוד. בעת יצירת עמדה
חשוב לנו להבנות את הידע הרלוונטי לנושא, להעמיק ביצירת עולם
הרגשות הנלווה ולהקנות את מרכיבי ההתנהגות המתאימים. אנו
חייבים להתייחס לעובדת קיומן של עמדות שונות אצל ההורים ובני
המשפחה של ילדי הגנים, דבר העלול לגרום לבלבול אצל הילדים.

תורות חינוכיות עדכניות המקובלות בחינוך בגיל הרך הן הוראה
מותאמת התפתחות והוראה מבנת ידע (קונסטרוקטיביסטית). שתי
התורות הללו מובילות אותנו לפריסת הנושא "פיתוח בר קיימא"
לתת-נושאים הקשורים להכרת הסביבה האנושית והפיזית שהילדים
חיים בה. ידע תרבויות על מרכיביהן (פולקלור, לבוש, מזון, משחקי
ילדים, מסגרות חינוכיות מקבילות) והכרת העולם (סיפורי עמים,
מנהגים, אתרים ייחודיים), חקר בעלי החיים והצמחייה, חקר תופעות
טבע ואקלים, נושאים באקולוגיה (זיהום אוויר ומים, רעש, מחזור),
בריאות (מניעת חולי ותזונה נכונה) ואכפתיות חברתית ואזרחות
מתערבת.

תכנית הלימודים בנושאים הללו תיבנה על פי רמות ההתפתחות של ילדי
הגן ותוך התייחסות לתחומי העניין של הילדים ובגבולות ה"אני מאמין"
החינוכי של המפקחת, מנהלת הגן והצוות החינוכי. התכנית תכלול
התייחסות לשלושה מרכיבים: (א) העשרה בידע רלוונטי ומעניין (ב)
אהבת הנושא והתלהבות לעסוק בו ו(ג) הקניית התנהגויות הולמות בגן
ועידודם של הילדים להעבירן לסביבת המשפחה והבית.
 

עקרונות היסוד של החינוך הסביבתי  5.2
החינוך הסביבתי בגיל הרך מכוון לחינוך לערכים האלה:

כבוד: מתן כבוד לילדי הגן, לזולת ככלל, לבעלי החיים, לצמחים
ולחפצים. כבוד מבוסס על קבלה ועל הערכה עניינית ועל התגברות על
תפיסת עולם אישית שלעתים היא צרה ומוגבלת.

שמירה: הקניית הרגלים של שמירה והגנה מפני פגיעה והרס. חשוב
לטפח אצל הילדים את המודעות לכך שלעתים "כוונות טובות" יכולות
ליצור פגיעה בסביבה או בזולת; לדוגמה: איסוף צדפים על חוף הים או
שלייתם ממי הים והבאתם לגן במטרה להכין קישוטים או עקירת צמחי
בר או כליאת ציפורים בכלוב. ולכן חשוב לבחון את המעשה ואת
התוצאות הכלליות לפני שמקבלים החלטה על הביצוע.

נכונות לפעולה: יצירת התלהבות ורצון לפעול למען הסביבה האנושית
והפיזית והבניית אזרחות פעילה בתחומים חברתיים ורגשיים. לדוגמה:
צרכנות נבונה, חיסכון בנייר ושימוש בנייר ממוחזר למטרות הגן
ולמטרות אישיות (לעטיפת מתנות, למשל), ניקיון הסביבה והגנת
הצומח, איתור מפגעים בסביבה והתרעה בפני הגורמים המוסמכים.
 
 
קווים מנחים לפיתוחו וליישומו של החינוך הסביבתי בגני
ילדים
 
5.3
החינוך הסביבתי ישולב בסדר היום השוטף של הגן.  א.   
החינוך יכלול התנסויות פשוטות ומורכבות, בהתאם
ליכולת ולרמת העניין של ילדי הגן.
 
ב.   
הפעילויות תכלולנה התנסויות מחוץ לגן במטרה ללמוד על
הסביבה הקרובה (בעת טיול קרוב) או הרחוקה (בעת יציאה גם עם
ההורים).
 
ג.   
מודל ההוראה-למידה המתאים הוא התנסות, חקר וגילוי.
מומלץ להקים סביבת למידה באמצעות תיווך משמעות (הסבר
קצר, שיום או הבעת התפעמות) ובאמצעות דיאלוג מונחה (שאלות
פתוחות ושאלות אלטרנטיבה; למשל: מה נוכל לעשות כדי לדעת?
אתה חושב שיש לפרח חמישה עלים או שישה?).
 
ד.   
דוגמה אישית של הנאה ועניין אישי בנושאים הנלמדים
ובסביבה הטבעית
יעוררו בילדים צורך לחקות את תחושת
הפליאה ויציתו בהם את האהבה לטבע.
 
ה.   
דוגמה אישית לשמירת כדור הארץ ולכיבודו תאפשר
לילדים, הלומדים מהתנהגות המבוגרים, ללמוד בקלות את כללי
ההתנהגות הראויים.
 
ו.   
מטרות הלמידה  5.4
למידת נושאים רלוונטיים לתחום, כמו עולם החי, הסביבה
העירונית, מרכיבי הסביבה, רעש ומפגעים אחרים ואופני ההגנה
מפניהם וההימנעות מהם
 
א.   
טיפוח טכניקות למידה דיאלוגיות, חקרניות ומדעיות  ב.   
טיפוח תחושת הפליאה לנוכח הטבע וגדולתו, ובממ"ד בהתאמה
למשנת החמ"ד
 
ג.   
טיפוח ועידוד התנהגות נאותה תוך שמירה על כבוד האדם ועל
סביבתו, שמירה על הקיום בהווה ובעתיד ואכפתיות אזרחית
 
ד.   
טיפוח אדם ענייני, מתחשב, רגיש לסביבתו האנושית והפיזית,
לחבריו ולמבוגרים בסביבתו.
 
ה.   
פעילויות חינוכיות התומכות במטרות החינוך לאוריינות
סביבתית
 
5.5
כאשר דנים בתכנון פעילויות בטיפוח האוריינות הסביבתית, השמים הם
הגבול. להלן כמה הצעות לפעילויות חינוכיות. הפעילויות הן בגדר
המלצות בלבד:
 
 
הפעילות
 
הזמן, סביבת הלמידה
ואמצעי ההוראה
 
שם הפעילות
 
* סקירה/סיור/התנסות
- יציאה לשדה עם 2 דליים, רשת
צפופה, כפות חפירה
- איסוף מי שלולית בדלי אחד וחול,
אבנים, צמחי מים ואצות בדלי השני
* הכנת סביבת הלמידה -
האקווריום

- העברת החול לתחתית אקווריום או
לכלי אחר שהונחה בו משאבת אוויר
- סידור האבנים והצמחים באופן
אסתטי
- העברת המים שנאספו בשלולית
לכלי
- הפעלת משאבת האוויר
* פעילות חקר
- הוצאת מעט מים עכורים
מהאקווריום לבדיקה
- בדיקת "הנקודות השחורות
הזעירות" באמצעות המגדלת או
הבינוקולר
- זיהוי בעלי חיים - סרטנים, צדפות,
זחלים, גלמים של חרקים או חומרים
אחרים
 
* בתקופת הגשמים
* בסביבת הגן
ובחצר או בגן
* מגדלות, בינוקולר,
צלוחיות שקופות,
צלחות פטרי, כוסות
 
מערכת
אקולוגית
במקווה מים
 
* דיון
העלאת השערות לגבי: מקור היצורים ואופן הגעתם
לשלולית, גורל היצורים כאשר השלולית נעלמת
(מתייבשת או שהמים מחלחלים באדמה), השלולית
כסביבת חיים, מחזורי החיים של יצורים החיים
במים, מקורות לאיתור מידע על החיים בשלולית, על
בעלי החיים ועל תכונותיהם
 
   
* סקירה/סיור/התנסות
התבוננות בתפוח ובחלקיו
* הכנת סביבת הלמידה
הכנת השולחן בפינת האוכל או במטבח הגן
* פעילות חקר
- בחינת התפוח, חלוקתו ובחינת הזרעים
- איתור חומר בספרים ובקלטות שבגן בנוגע לצמיחת
הפרי, לעונת הצמיחה, למקום הגידול ולאופן הקטיף
- זריעה בגינה הלימודית או במכלים (זרעי עגבניות,
תות שדה, גזר) ומעקב אחר תהליך הגידול
- קטיף ואכילת הירקות
* דיון
העלאת השערות לגבי -
- מחזור החיים של תפוח;
- מחזור חיי הצמח (מזרע לזרע);
- מחזור חיי האדם - השווה והשונה במחזורי החיים
של החי ושל הצומח
הערה: אפשר להמחיש בשימוש בתמונות של הילדים
בינקותם ובילדותם ובתמונות של בני משפחתם
בתקופות חיים שונות.
 
* בשעת האוכל או
הכנתו
* בגן, במטבח הגן
* פרות לבדיקה,
ספרים
וקלטות לצפייה,
זרעים
לזריעה, אלבומי
תמונות להמחשה
 
מחזורי חיים
-
המחשת
שינויים
על פני
זמן

 
* סקירה/סיור/התנסות
- תצפית בתצלומים של ציפורים נפוצות בסביבת הגן
- תצפית בציפורים בגן או בבית ודיווח בגן
 
* סביבת הגן
 
ציפורים
 
* הכנת התצוגה
הכנת תערוכה של נוצות, קינים, ביצי ציפור שנמצאו,
ללא פגיעה בציפורים בטבע
* פעילות חקר
האכלת ציפורים בזרעים או בפירורי לחם
* דיון
העלאת השערות לגבי -
- סוגי המזון של הציפורים;
- אופן המעוף;
- נדידת ציפורים - המסלול והסיבות
 
* משקפות, כלים
להאכלה כלים
להכנת מזון
 
 
* סיור/סריקה/התנסות
זיהוי עצים בחצר הגן או בסביבתו וציון שמם
* הכנת התצוגה
- איסוף עלים וחלקי עצים להכנת תצוגת חקר בגן
- הכנת "תיעוד" בציור או בכתב אודות הסיור
והתצפיות והצגתו בכיתה
* פעילות חקר
- צפייה בצורת הגזע ובצבעו
- בדיקת העלים: צורתם, גודלם, צבעם, חלקיהם
- עריכת השוואה בין עצים, גזעים ועלים שונים
* דיון
- התועלת לבני האדם: נוי, צל, פרי, תעשייה
- התועלת בטבע: בית לציפורים ולחיות אחרות, מניעת
סחף אדמה על ידי מים, תהליך הפוטוסינתזה
- פעולות לשימור ולטיפוח: השקיה, גיזום מבוקר
- פעילות ט"ו בשבט
 
* בכל ימות השנה,
בסתיו (בשלכת)
ובאביב (בפריחה)
* בגן, בחצר
בסביבת הגן, בסיור
* זכוכיות מגדלת,
כלים לאיסוף עלים
וגזרי עץ
 
עצים
 
* סיור/סקירה/התנסות
- שילוב הילדים בהכנת ארוחת הבוקר עבור
כל ילדי הגן
- הנחיית הילדים לארוז מחצית מפרטי
המזון בנייר שעווה או אלומיניום או
בשקיות ניילון קטנות
- הנחיית הילדים לאחסן חלק מהמנות
בשקיות ניילון גדולות וחלק אחר במפיות בד
ובכלים רב-פעמיים
- קיום שיחה על אופני אחסון, על ניקיון ועל
אסתטיקה
* הכנת התצוגה
- הצגת כלים לאיסוף הפסולת וסידורם על
השולחנות
- הזמנת הילדים לאסוף בהם את שאריות
המזון ואת העטיפות.
* פעילות חקר
* דיון
- העלאת השערות לגבי כמות הפסולת על פי
סוגי האריזות
- דיון בשאלות:
א. אסתטיקה, נוחות וחיסכון מול בזבוז;
מקור האריזות וחומרי העטיפה
ב. מהות חומרי האריזה והעטיפה (חומרים
מתכלים-לא מתכלים, ניתנים למחזור-לא
ניתנים למחזור, ניתנים לשימוש חוזר-לא
ניתנים לשימוש חוזר)
ג. "אפשר גם אחרת" - ארוחה נקייה -
כיצד?
 
* ביום נבחר
* בגן, במטבח, בפינת
האוכל
* חומרי אריזה
ועטיפה חד-פעמיים
ורב-פעמיים
 
ארוחת בוקר
נקייה

 
* סיור/סקירה/התנסות
הכנת כלים למיון "הזבל של הגן" במקום
מרכזי
בחדר ועידוד הילדים למיין את האשפה לפי
תכונות החומרים
* פעילות חקר
- הצבת אקווריום מלא בחול בגן ועידוד
הילדים לקבור את פרטי האשפה הממוינים
בחול
- הרטבת האדמה במעט מים, מדי יום
- חשיפת החומרים שנקברו והורטבו לאחר
חודש ימים לבחינת התוצאות
 
* בכל יום לימודים
* בגן או באתר
פסולת קרוב לגן
 
פסולת לאחר
השלכתה

 
* הכנת התצוגה
הכנת תערוכה משווה של חומרים שהוצאו מהאקווריום
וחומרים "טריים"
* דיון
- קיום דיון על ההבדל בין מהירות ההתכלות של
חומרים שנוצרו בטבע לעומת חומרים סינתטיים
שנוצרים בתעשייה
- איתור מידע על עובש ובירור הסיבה להיווצרותו
- השערת השערות בנוגע ל -
א. הסיבות להתכלות (פירוק) של שאריות התפוח;
ב. הקשר בין העובש לתהליך הפירוק;
ג. סבירות הימצאותם של חיידקים ופטריות (עובש)
בקרקע ואחריותם לפירוק חומרים אורגניים
 
* כלים לאחסון
אשפה, אקווריום
ובו חול,
כד מים להרטבת
האדמה או החול
 
 
* סיור/סקירה/התנסות
בניית פסל קבוצתי מכלי פלסטיק, מאריזות למיניהן,
משאריות בד וכדומה
* פעילות חקר
בחינת אמצעים ודרכים לחיבור החומרים השונים
ולצביעתם או לשימוש בהם כקישוטים
* הכנת התצוגה
הכנת תערוכת פסלים בגן או בחצר
* דיון
העלאת השערות באשר ל-
- עמידות הפסלים בתנאי מזג האוויר;
- יחסי המשקל שבין מרכיבי הפסלים;
- השימושים האפשריים בפסלים שהוכנו בגן;
- אפשרויות השימוש באריזות ובפסולת/פסודת שממנה
הוכנו הפסלים
 
* בכל עת
* בגן
* דבק, סרטי
הדבקה
וקשירה, חבלים
 
שימוש
חוזר

 
* התנסות
- גריסת נייר ומחזורו
- יצירת נייר בגן
* פעילות חקר
הכנת פסל מעיסת נייר
 
* בכל עת
* בגן או בחצר
* צבעים, דבק
 
מחזור
בגן

 


לקבלת מידע נוסף מומלץ לפנות לאתר האינטרנט של המשרד
לאיכות הסביבה, www.sviva.gov.il , דף הבית > נושאים
סביבתיים > חינוך סביבתי. אפשר לפנות אל רכזי/ות החינוך
הסביבתי באזור לקבלת ייעוץ וסיוע בהכנת התכנית (ראה את
רשימת הרכזים בנספח 4 של חוזר זה).6. החינוך לאוריינות סביבתית בבתי הספר היסודיים
אבני הדרך לאוריינות סביבתית בבתי הספר היסודיים  6.1
פיתוח מודעות לעולם הטבע: מומלץ לא להסתפק בדיבורים על
הטבע. מורים ותלמידים צריכים להרגיש שותפים בחוויה של גילוי
הטבע תוך כדי חקר התהליכים המתרחשים בו.
 
א.   
פיתוח יחס של כבוד כלפי אורגניזמים ותהליכים: כבוד
הוא ערך יסוד לחיים והוא הבסיס לכל פנייה של היחיד או הרבים
אל סביבתם. ערך זה יבוא לידי ביטוי בכל הרמות: בדרך
שמתייחסים אל חבר, בדרך שמשמרים את החופים ובדרך
שתתנהל הכלכלה העולמית. כבוד יבוא לידי ביטוי ביכולת של
הפרט או הקבוצה לאפשר מקום לאורגניזמים ולתהליכים
להתקיים בסביבתם ולצדם.
 
ב.   
הצגת דילמות כחלק מהותי מהעיסוק בפיתוח בר קיימא:
תלמידים צריכים לפתח הרגלי חשיבה של התייחסות רב-צדדית
לבעיות ולקבלת החלטות מושכלת ואתית על בסיס ידע, הבנת
המורכבות ויכולת שקילה מערכתית של חיוב ושלילה של כל היבט
הקשור לנושא הנדון.
 
ג.   
"חשוב גלובלית, פעל מקומית": למידת פיתוח בר קיימא
צריכה להתחיל מהסביבה הקרובה לתלמיד ולהיות מלווה בפעילות
כלשהי למען איכות הסביבה הבית ספרית או הקהילתית.
 
ד.   
רב תחומיות: פיתוח בר קיימא הוא תחום הקושר יחד את מדעי
הסביבה, הרוח והחברה. רוחבו, עומקו ומורכבותו של הנושא הוא
כרוחבם, עומקם ומורכבותם של החיים על פני כדור הארץ, וכך
יש להתייחס לנושא.
 
ה.   
מיומנויות למידה שכדאי להשתמש בהן לחינוך לאוריינות
סביבתי
 
6.2
א. שאילת שאלות
ב. בדיקת מערכות ותהליכים סביבתיים
ג. ניתוח וחקר של סוגיות סביבתיות
ד. פיתוח אחריות אישית ואזרחית
ה. פיתוח יכולת ההשפעה של התלמידים כאזרחים
ו. קבלת אחריות אישית.
 
 
יישום החינוך לאוריינות סביבתית בבתי הספר היסודיים  6.3
מנהל בית הספר והצוות הפדגוגי יפעלו לשילוב אבני הדרך לחינוך
לפיתוח בר קיימא בתכנית הפעילות השנתית של בית הספר בהלימה
לקריטריונים כדלקמן:
 
כל תלמידי בית הספר ייחשפו לפעילות החינוכית בהתאם לגילם
וליכולתם.
 
א.   
הפעילות לא תהיה חד-פעמית אלא נושא עיסוק מתמשך בבית
הספר שיתפרס על שני שלישים משנת הלימודים לפחות.
 
ב.   
הפעילות הנבחרת צריכה לערב תלמידים בעבודה מעשית כלשהי
בסביבתם.
 
ג.   
הפעילות הנבחרת צריכה להיות כזו שבמהלכה ירכשו התלמידים
ידע, עמדות ונכונות לפעולה חברתית בנושא. כלומר: פעילות
שמסתיימת בהקניית ידע בלבד בנושא מסוים לא השיגה את
מטרתה. כל פעילות שתיבחר צריכה להיות כזו שתאפשר
לתלמידים לפעול למען הסביבה.
 
ד.   
בבתי הספר הממ"ד יתבססו הידע והעמדות על עמדות היהדות
בנושאים הקשורים ביחסי הגומלין בין האדם לסביבה.
 
ה.   

7. החינוך לאוריינות סביבתית בחטיבות הביניים
רקע  7.1
מחקרים אחדים מתעדים כיצד לומדים צעירים מפיקים תועלת מלמידה
על בסיס סביבה. במחקר שבוצע עבור
State Education and )SEER
Environment Roundtable) על ידי ליברמן והודי (1998) מתואר
כיצד הגיעו 40 בתי ספר לתוצאות אקדמיות מרשימות ולהישגים
בגישות ובנורמות ההתנהגות על ידי שימוש בלימודי הסביבה
כאסטרטגיה מאחדת
ליישום של תפיסות בתחומי המדע, המתמטיקה,
לימודי החברה ושפת האמנויות.
ב-1995 החליטה הנהלת חטיבת הביניים "קרמר" בוושינגטון,
שנודעה כבית ספר בעייתי עקב הישגים נמוכים של התלמידים ובעיות
משמעת, להפוך את בית הספר לבית ספר סביבתי. כתוצאה מכך עלו
הישגי התלמידים ובעיות המשמעת נעלמו.
בסקר שהתבצע על ידי עופר סטרץ' עבור NEETF נמצא ש-95%
מההורים בצפון אמריקה תומכים בחינוך סביבתי לילדיהם בבתי
הספר. גישה זו נובעת כנראה מהתפיסה שחינוך סביבתי מסייע להתגבר
על אדישות ומקנה יחס של כבוד. באמצעות חינוך סביבתי אפשר
להקנות מיומנויות של חקר וביצוע החלטות.
 
 
תפיסות היסוד בבסיס הוראת האוריינות הסביבתיות בחטיבות
הביניים
 
7.2
המערכות האקולוגיות הן מערכות יצרניות וחיוניות לאדם, מפני
שהן מספקות לו שירותים וטובין שעל בסיסם מתנהלים כל
התהליכים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים.
א.   
כמות החומר והמשאבים בכדור הארץ היא מוגבלת וסופית. ניצול
יתר שלהם, זיהומם והפגיעה בהם יגרמו לקריסת המערכות
האקולוגיות ולאי-יכולת לתמוך בחיים.
 
ב.   
כל החלטה ופעולה שהאדם מבצע בסביבתו הן בעלות השלכות
לגבי הסביבה. חובה על כל בני האדם לגלות אחריות וזהירות
בפועלם בסביבה.
 
ג.   
התלמידים יעריכו את הגמישות, את השבירות ואת היופי של
הטבע, את התלות ההדדית בין כל צורות החינוך ואת החשיבות
השווה של כל אחד מהם.
 
ד.   
יש להטמיע את החשיבה שבני האדם יכולים לשנות את הסביבה.  ה.   
יש לפתח את תחושת הערך העצמי ואת השורשיות של כל פרט
בתרבות ובקהילה מצד אחד, ומצד שני את הכבוד לתרבויות
אחרות ואת ההכרה בתלות ההדדית של בני האדם זה בזה.
 
ו.   
יש לעודד ראייה גלובלית ונאמנות לקהילת העולם, התייחסות
למצוקה ולאי צדק ומחויבות לזכויות אדם ולפתרון קונפליקטים
בדרך של שלום.
 
ז.   
יש לפתח תפיסה ריאלית של דחיפות האתגרים העומדים בפני
הקהילה העולמית והמורכבויות הדורשות תכנון לטווח ארוך
לבניית עתיד בר-קיימא.
 
ח.   
בחינוך הממ"ד תהיה נקודת המוצא עמדת התורה שבכתב ובעל-פה
בנושאים הללו.
 
ט.   
יישום החינוך לאוריינות סביבתית בחטיבות הביניים  7.3
מנהל בית הספר ידאג להכנת תכנית בית ספרית לקידום
האוריינות הסביבתית בבית הספר.
התכנית יכולה להיבנות
על ידי ארגונים חוץ-בית ספריים או פנים-בית-ספריים.
 
א.   
הפעילות הנבחרת צריכה לענות על התנאים האלה:  ב.   
כל תלמידי בית הספר ייחשפו לפעילות החינוכית בהתאם
לגילם וליכולתם.
 
-   
הפעילות לא תהיה חד-פעמית אלא נושא עיסוק מתמשך בבית
הספר שיתפרס לפחות על שני שלישים משנת הלימודים.
 
-   
הפעילות הנבחרת צריכה לערב תלמידים בעבודה מעשית
כלשהי בסביבתם.
 
-   
הפעילות הנבחרת צריכה להיות כזו שבמהלכה ירכשו
התלמידים ידע, עמדות ונכונות לפעולה חברתית בנושא.
כלומר: פעילות שתסתיים בהקניית ידע בלבד בנושא
מסוים לא תשיג את מטרתה. כל פעילות שתיבחר צריכה
להביא לגיבוש עמדות ולביטוין בקרב התלמידים.
-   
בבתי ספר הממ"ד יתבססו הידע והעמדות על עמדת היהדות
בנושא יחסי הגומלין בין האדם לסביבה.
 
-   

8. החינוך לאוריינות סביבתית בחטיבה העליונה
 
כללי  8.1
יותר ויותר בתי ספר תיכוניים מכלילים את מגמת מדעי הסביבה בין
תכניות הלימודים המוצעות לתלמידים. בשנת הלימודים התשס"ג ניגשו
5,000 תלמידים ברחבי הארץ לבחינות הבגרות במדעי הסביבה.

מבחני הבגרות במגמת מדעי הסביבה מתקיימים ברמה רגילה (3
יחידות) וברמה מוגברת (5 יחידות), לפי הנושאים האלה:
מושגים ועקרונות - 2 י"ל
סדנה סביבתית - י"ל אחת
יחידת התמחות והעמקה - י"ל אחת
אקוטופ - י"ל אחת.

אלה נושאי הלימוד:
מערכות אקולוגיות
משאב האוויר ותופעות כלל-עולמיות
משאב המים
פסולת מוצקה ומחזור
מטרד רעש
ניהול ושימור סביבתי
בריאות סביבתית
אתיקה סביבתית
כלכלה סביבתית
משפט סביבתי
אנרגיה.
 
 
בתי ספר ירוקים  8.2
תת-סעיף 10.6 בחוזר זה עוסק בהסמכה לבתי ספר ירוקים. אנו
מזמינים את מנהלי בתי הספר לגייס את מועצת התלמידים לפעילות
בית-ספרית שמטרתה להפוך את בתי הספר התיכוניים לירוקים.
התמיכה הכספית הכרוכה בכך תשרת את המשך הפעילות הירוקה בבתי
הספר שיזכו בהסמכה.
שילוב החינוך לפיתוח בר קיימא בחטיבה העליונה יכול וצריך להיעשות
בכל מקצועות הלימוד: בכלכלה, באזרחות, בגיאוגרפיה, באנגלית וכו'.
 
 
פרויקטים רב תחומיים  8.3
החינוך לפיתוח בר קיימא הוא רב-תחומי מעצם מהותו, והוראת הנושא
יכולה לבוא לידי ביטוי באופן רב-תחומי; למשל:
 
 
אפשר להקים צוות בין-תחומי בבית הספר ולשלב את הנושא
במקצועות לימוד שונים תוך יצירת תוצר סופי משותף כמו פרויקט
בית ספרי, קהילתי ומחקרי.
 
-   
אפשר להחדיר את הנושא באופן עצמאי ובלתי תלוי על ידי המורים
המקצועיים תוך הדגשת ההיבטים של פיתוח בר-קיימא הקשורים
לתחומי התוכן שלהם.
 
-   
אפשר לבצע פרויקט מחקרי בנושא כלכלי-סביבתי כמו חקר
מפגעים סביבתיים הנגרמים על ידי מפעל כלשהו מול התועלות
הכלכליות שלו ליישוב תוך כדי בדיקת ההשלכות על המרקם
החברתי.
 
-   
אפשר לבצע עבודת חקר בנושא סביבתי המשותף לתלמידים
בארצות שונות תוך כדי שיתוף פעולה בין-תרבותי ובינתחומי
בעבודת החקר. לדוגמה: בשנת הלימודים התשס"ד יתקיים פרויקט
MEAL, שבו יחקרו במשותף תלמידים מיוון, מקפריסין ומישראל
שאלות הנוגעות לאיכות הסביבה הימית של הים התיכון.
התלמידים יבצעו עבודת חקר בקבוצות רב-לאומיות.
 
-   
אפשר לפנות לבנק העולמי המפעיל פרויקט בשם World Links for
(Developmenet WorLD) שבו מורים ותלמידים מארצות מתפתחות
ומפותחות מתקשרים באמצעות האינטרנט לביצוע פרויקטים
משותפים. כתובת אתר האינטרנט של הבנק:
http://www.worldbank.org/html/schools.
 
-   
הצעות לשילוב פעילות סביבתית במסגרת הפעילות החברתית
בבית הספר:
 
8.4
אפשר להציע במסגרת המחויבות האישית פעילות התנדבותית
בארגונים ירוקים חוץ ממסדיים
אפשר למנות נציג ממועצת התלמידים לאחראי לנושא איכות הסביבה
בבית הספר.
אפשר להפעיל את מועצת התלמידים בייזום פרויקטים סביבתיים
בבית הספר ובקהילה
אפשר ליזום פרויקטים בנושא מחזור כגון איסוף בקבוקים לפיקדון,
מחזור פסולת אורגנית ועוד.
 


9. פרויקטים בתחום העשייה בקהילה

להלן דוגמאות לפרויקטים קהילתיים/סביבתיים. המוסד החינוכי רשאי
לבחור פרויקט כראות עיניו בתנאי שמטרתו היא תרומה לקהילה ולסביבה.
אימוץ אתר ושיקומו  9.1
בפרויקט מסוג זה קהילת המוסד החינוכי מאמצת אתר (גן ציבורי, שטח
פתוח, נחל, חוף ים, אתר היסטורי, אתר ארכיאולוגי, אנדרטה וכדומה)
באמצעות למידתו, שהייה בו, טיפוחו ושיקומו, הגברת המודעות
לחשיבותו וכדומה. (דוגמאות והרחבה בנושא ראה באתר המשרד
לאיכות הסביבה,
www.sviva.gov.il, נושאים סביבתיים-חינוך
סביבתי-פעילות בקהילה-אמץ אתר).

קריטריונים לבחירת האתר
 
 
ייבחר אתר מחוץ לכותלי המוסד החינוכי, המשרת את הקהילה
הקרובה.
 
-   
הפרויקט יהיה שנתי.  -   
יתקיימו לפחות 8 מפגשים בשטח האתר במהלך השנה.  -   
תתבצענה פעולות של שיקום לפחות ברמת הניקיון, הגינון,
השילוט, הצביעה וכדומה.
 
-   
הגברת המודעות לחשיבות האתר בקהילה תתבצע באמצעות
שילוט, הדרכה לקהילה על-ידי התלמידים ואפשרות להפקת חומר
פרסומי.
 
-   
המדדים להצלחת הפרויקט

- מראה האתר לאחר השיקום
- תפיסת האוכלוסייה את האתר לאחר השיקום (ביצוע סקר לפני/אחרי)
- משך הזמן לאחר השיקום שהאתר נשאר נקי ומטופח.

יש להגדיר מדדים נוספים.
 
 
השתתפות בדיון ציבורי  9.2
בפרויקט מסוג זה התלמידים יובילו נושא סביבתי המצוי על סדר היום
בקהילה וייזמו דיון ציבורי פתוח בשיתוף עם הרשות המקומית, קהילת
המוסד החינוכי והציבור הרחב במטרה להעלות הצעות לפתרון הבעיה
הסביבתית.
 
 
יש להכניס פרויקט זה כאחד מאבני הדרך בפרויקטים האחרים מכיוון
שהוא שלב בדרך לפתרון בעיה סביבתית. אפשר להכניס את הפרויקט
גם ללימודים העיוניים.

תהליך העבודה
 
מיפוי הבעיות הסביבתיות הקשורות לקהילת המוסד החינוכי או
לציבור הרחב שיתבצע או באמצעות סקר שטח או לפי נושאים
המצויים על סדר היום הציבורי ובסופו יבחרו התלמידים נושא
 
-   
איסוף חומר ועיבודו לתוצרי למידה  -   
קיום דיון ציבורי בהשתתפות הקהל הרחב וגורמים בעלי עניין
בנושא
 
-   
פרסום תוצרי הדיון בקרב הקהילה.  -   
המדדים להצלחת הפרויקט

שיפור בנושא שהועלה לדיון ציבורי. בדיקת השיפור תיעשה באמצעות
ביצוע סקר שישקף את המצב לפני הפעילות ואחריה.
 
 
קידום המחזור  9.3
בפרויקט מסוג זה ייזמו התלמידים פעולות למען קידום המחזור
בקהילה באמצעות עידוד הרשות המקומית להיכנס לתהליכי מחזור
פסולת, עידוד הציבור לאסוף ולמיין פסולת ומעקב אחרי הצלחה
וקשיים במהלך הפרויקט.

תהליך העבודה
 
 
איסוף מידע ולמידת הפתרונות לבעיית הפסולת המוצקה  -   
בתחום של מחזור פסולת: הצבת מכלים לאיסוף בקבוקי פלסטיק
למחזור במוסדות החינוך ובמוסדות הציבור, איסוף סוללות,
מחזור נייר לבן, מחזור טונרים למדפסות, קביעת נקודת איסוף
למחזור גזם וכדומה
 
-   
הגברת המודעות הציבורית לחשיבות הנושא באמצעות פרסום
(באמצעי התקשורת, בדפי מידע והסברה ובשלטי חוצות), דיון
ציבורי וסקר מודעות
 
-   
עריכת סקר ופרסומו על-ידי התלמידים לבדיקת מידת שיתוף
הפעולה של הציבור באיסוף ובהפרדה של הפסולת.
 
-   
המדדים להצלחת הפרויקט

הגברת המחזור במוסד ובקהילה. בדיקת התוצאות תיעשה באמצעות
סקר שישקף את המצב לפני הפעילות ואחריה.
 
 
השתתפות בתהליכי תכנון סביבתי  9.4
בפרויקט זה ילמדו התלמידים על סביבת תכנון ויציעו לוועדות התכנון
המקומיות פתרונות סביבתיים הקשורים לפרויקטים בתחום הקהילה,
כגון סלילת כביש, פיתוח
 
 
שבילי אופניים, בנייה/הריסה של מבנה בשכונה, שימור שטחים
פתוחים, הקמת אנטנות סלולריות ותכנון תכניות אב.
תהליך העבודה
 
 
למידת הנושא בשיתוף גורמים מקצועיים: אדריכלים, משרדי
ממשלה, רשות מקומית
 
-   
עריכת סקר עמדות בציבור לגבי התכנית המוצעת  -   
דיונים כיתתיים בדילמות תכנוניות.  -   
המדדים להצלחת הפרויקט

הגשת מודל והצעות לתכנית כתוצר סופי של הפרויקט.
 
 
מעורבות בעשייה סביבתית עם הרשות המקומית: טיפול
במפגעים מקומיים
 
9.5
בפרויקט מסוג זה ייצרו תלמידי המוסד החינוכי קשר עם גורמים
ברשות המקומית/במשרד לאיכות הסביבה/במשטרה הירוקה וכד'
ויחברו אליהם תוך שיתוף הקהילה באיתור מפגעים, מעקב אחרי טיפול
בסילוקם ופרסום הצלחות וקשיים.
המוסד החינוכי יבחר פרויקט זה לאחר שיבדוק מראש כי יש אפשרות
ליישמו (היענות ושיתוף פעולה מול הרשות לצד קיומם של 3 מטרדים
סביבתיים לפחות שיש לטפל בהם).
 
תהליך העבודה
 
עריכת סקר על מפגעים המטרידים את הציבור (השלכת גרוטאות
רכב, חוסר נגישות לנכים, לכלוך ברשות הרבים, הזנחת גנים
ציבוריים, רעש, זיהום אוויר, זיהום מים)
 
-   
פנייה לרשות המקומית - לאגף התברואה/איכות הסביבה/התפעול -
לצורך איתור מפגעים
 
-   
דיווח שוטף לרשות המקומית על מפגעים קיימים וחדשים (לפחות
8 דיווחים בשנה)
-   
מעקב אחרי טיפול הרשות במפגע  -   
פרסום התוצאות.  -   
המדדים להצלחת הפרויקט

הצגת סילוקי המפגעים שטופלו במסגרת הפרויקט.
 
 
חינוך למעורבות קהילתית סביבתית על ידי תלמידים - שיתוף
פעולה עם קהילה שאינה חשופה לנושאי סביבה
 
9.6
בפרויקט מסוג זה יפעלו התלמידים בשיתוף פעולה עם קהילה (גן
ילדים, מתנ"ס, קשישים, מוגבלים, עולים חדשים וכדומה) בתחומים של
חינוך סביבתי ויעודדו את הקהילה לפעול למען הסביבה.
 
תהליך העבודה
 
איתור ובחירה של קהילה לפעילות משותפת  -   
זימון 8 מפגשים משותפים לפחות בין תלמידי המוסד החינוכי
לקהילה במהלך השנה בעלי תכנים חינוכיים להגברת המודעות
הסביבתית בנושאים כגון אלה: מים, פסולת ומחזור, אנרגיה,
תחבורה, גינה אורגנית. המפגשים יכללו העברת ידע באמצעים
חווייתיים (משחקי תפקידים, סרטים, סיורים בשטח), גיבוש דרכי
פעולה, פעילות משותפת עם הקהילה ותיעוד התהליך.
 
-   
במסגרת הפעילות רצוי להוביל פרויקט כגון הקמת גינה אורגנית, ניקיון
חוף ים, חיסכון במשאבים - מים ואנרגיה - צמצום פסולת, פיתוח שבילי
אופניים, אימוץ אתר, הכנת קומפוסט או כל אחד מהפרויקטים
המוזכרים לעיל.
 
 

10. פרויקטים לביצוע בתחום המוסד החינוכי

חוק הפיקדון  10.1
חוק הפיקדון על מכלי משקה התשנ"ט-1999 התקבל בכנסת בתאריך
19.4.1999, והתיקון לחוק התקבל ב-2.8.00 ונכנס לתוקפו
ב-1.10.01.
החוק חל רק על מכלי משקה שהקיבולת שלהם היא מעל 100 מ"ל
ומתחת ל-1.5 ליטר, למעט מכלים של מוצרי חלב ושקיות ומכלי משקה
העשויים נייר. החוק יטפל בכ-900‎-700 מיליון מכלי משקה שהם
כ-65% בלבד מסך מכלי המשקה וכ-4% ממשקל הפסולת העירונית
וכ-8% מנפחה. לפיכך אין בחוק זה כדי לתת מענה לבעיית העדר נפחי
הטמנה בישראל. אם החוק יתוקן ויוחל על כל מכלי המשקה, הוא יטפל
בכ-1.3 מיליארד מכלים שהם כ-13% מנפח הפסולת הביתית.
 
 
מטרת החוק   
שיפור רמת הניקיון ברשות הרבים  -   
הקטנת כמות הפסולת המיוצרת והמוטמנת באתרים לסילוק פסולת
-   
עידוד ותמרוץ השימוש במכלי משקה הניתנים למחזור ולשימור חוזר.
-   

לחוק הפיקדון יתרונות אלה:
 
זהו חוק סביבתי הנתמך הן על ידי הציבור והן על ידי הארגונים
הירוקים.
 
-   
החוק יפעיל את העיקרון של "המזהם משלם".  -   
החוק יקדם את נושא הניקיון ברשות הרבים.  -   
החוק יקדם את מודעות הציבור לנושאי הניקיון והמחזור בפרט
ואיכות הסביבה בכלל.
 
-   
הפעלת החוק תשמש מנוף לקידום המחזור על ידי הפניית פסולת זו
למחזור ותחסוך בנפחי הטמנה.
 
-   
תאגיד אל"ה (איסוף למען הסביבה) - שהוקם בהתאם לחוק הפיקדון על
מכלי משקה וקיבל הכרה מהשר לאיכות הסביבה לשמש תאגיד הפועל
ליישום הוראת חוק הפיקדון על מכלי משקה בהתשנ"ט - מציב בימים
אלה מכונות להשבת מכלי משקה ברשתות שיווק ובמרכזי קניות בכל
רחבי הארץ. הצבת המכונות נועדה להקל על הציבור הרחב להשיב את
מכלי המשקה הריקים ולקבל בעבורם את הפיקדון.
המכונות הן אוטומטיות ונוחות להפעלה. יש להכניס למכונה בקבוקי
פלסטיק, זכוכית או פחיות. המכונה קולטת את המכלים ופולטת שוברי
זיכוי של 25 אגורות לכל מכל משקה בר-פיקדון. המכונות מוצבות בכל
הארץ.
 
פעילות בנושא
 
במאגר המידע של החברה להגנת הטבע יש הצעות לפעילויות
בנושא.
 
-   
המשחק "ג'אנק" נמצא באתר של המשרד לאיכות הסביבה.  -   
בתי ספר המעוניינים להזמין מתקן לאיסוף מכלי משקה יפנו לתאגיד
אל"ה לצורך פתיחת כרטיס לקוח.
 
 
פרטים נוספים אפשר לקבל בטל' 1700‎-700‎-310 של תאגיד אל"ה.


חיסכון במשאבים  10.2
כללי
צמצום פסולת יכול להביא בצורה הפשוטה ביותר גם לחיסכון
כספי. צמצום השימוש בניירות, בכלים חד-פעמיים וכדומה יביא
באופן מיידי לירידה בהוצאות המוסד החינוכי על ציוד משרדי.
המסר הוא מסר חשוב שיכול לעבור לתלמיד בדרך פשוטה ולשמש
אותו לכל אורך חייו.  
א.   
דוגמאות לחיסכון   
מבחנים, דפי עבודה וכדומה יצולמו תמיד משני צדי הדף.  -   
התלמידים יגישו עבודות ללא עטיפת ניילון, ואם יש צורך
בעטיפה כזו ייעשה בה שימוש חוזר.
 
-   
יש להגביר ולהטמיע את השימוש ברשת הדואר האלקטרוני.
מומלץ להכין רשימות תפוצה ובכך לחסוך גם זמן ומאמץ.
 
-   
יש להפחית את השימוש במעטפות ככל האפשר ולעשות
שימוש חוזר במעטפות לדואר פנימי.
 
-   
מומלץ להצטייד במכונות צילום דו-צדדיות כדי לצלם
מסמכים על שני הצדדים.
 
-   
מומלץ להצטייד במדפסות דו-צדדיות להדפסת מסמכים
דו-צדדית.
 
-   
יש להעדיף מכשירי פקסימיליה שאינם מוציאים אישור אלא
מסמנים אישור על הדף הנשלח.
 
-   
יש לוודא כי לא יוצא אישור עבור כל משלוח הודעה אלא
יוצאו אישורים מרוכזים.
 
-   
יש להעדיף קניית מצרכים באריזות גדולות.  -   
יש להעדיף הצבת מתקני מים מינרליים עם בקבוקים
רב-פעמיים במקום בקבוקי מים חד-פעמיים.
 
-   
יש להגביר את השימוש בכוסות רב-פעמיות.  -   
מחזור נייר  ב.   
עובדות שכדאי לדעת לצורך הפעילות  1)   
הנייר והקרטון הם מעל 25% מנפח הפסולת בישראל,
ולכן הוצאתם מזרם האשפה ומחזורם יובילו לצמצום
משמעותי בנפח ההטמנה.
-   
את הנייר ואת הקרטון אפשר למחזר לצורך ייצור נייר
חדש, בעיקר נייר טואלט, קרטון ותבניות ביצים.
 
-   
צריכת הנייר בישראל מגיעה לכ-700,000 טון בשנה.  -   
כיום נאספים בארץ כ-220,000 טון פסולת נייר
למחזור.
 
-   
מתוך 100% של צריכת הנייר בישראל 30% חוזרים
למחזור.
 
-   
הייצור המקומי ניזון מכ-70% נייר ממוחזר.  -   
בבתי ספר אחוז הנייר מתוך כמות הפסולת הכללית
גבוה ביותר, ולכן יש להפרדת הנייר ולמחזורו משמעות
רבה מבחינה כלכלית וסביבתית.
 
-   
תהליך העבודה  2)   
יש למנות אחראי בבית הספר בעל מודעות,
מוטיבציה ויזמה ליישום התהליך.
 
-   
יש ליצור קשר עם אחת מהחברות לאיסוף הנייר
(ראה רשימה בנספח 5)
 
-   
יש להכין תשתית להפרדת הנייר מזרם האשפה
בבית הספר:
יש להציב מכלים מיוחדים לנייר ולסמנם
ב"נייר בלבד". על המכלים להיות נגישים לתלמידים
ומוצבים בנקודות שבהן נוצרת פסולת נייר רבה
(במזכירות, ליד מכונת הצילום וכדומה).
 
-   
יש ליידע את התלמידים מה מצופה מהם וכן מה
התועלת באיסוף הנייר. רצוי להנחות את התלמידים
להביא נייר משרדי גם מהבית. חשוב להסביר
לתלמידים מה הם סוגי הנייר הנאספים.
 
-   
יש לבנות מערך מסודר המבהיר מי אוסף את
הנייר
מנקודות האיסוף לנקודת הריכוז (התלמידים,
השרת, עובד הניקיון). חשוב שכל אחד ידע את תפקידו
ולא יקרה מצב שבו הנייר לא יגיע למחזור אחרי
שייאסף על ידי התלמידים.
 
-   
יש לתלות כרזות, הנחיות ודפי הסבר על לוחות
המודעות ולהעביר שיעורים בנושא.
-   
פסולת נייר לבן - מה אפשר למחזר?
 
3)   

לא למחזור  למחזור 
נייר פחם (נייר העתקה)  ניירת משרדית 
גומיות  נייר מחשב 
מהדקים  נייר צילום משרדי 
כוסות פלסטיק וקרטון  מסמכים 
עטיפות, אריזות העשויות נייר משולב
בפלסטיק
 
מחברות ועבודות ישנות
 

איסוף ומחזור של מחסניות טיונר ודיו משומשות ג.   
למה למחזר?

בארץ נמכרות מדי שנה כ-300,000 מחסניות טונרים ועוד
מספר לא מבוטל של מחסניות דיו. מחסניות אלו תגענה
למטמנות עם תום השימוש בהן, תתפוסנה נפח הטמנה יקר
ועשויות אף לזהם את הסביבה.
טונרים מורכבים בין השאר מחלקי פלסטיק, קרטון, קלקר,
אלומיניום מצופה חומרים רעילים כדוגמת סיליניום ואבקה
המכילה קרבון, שרפים וברזל. בסך הכול מדובר בכמה מאות
טונות של חומרים אשר אינם פריקים ואף עשויים לזהם את
הסביבה.
 
1)   
מהו תהליך המחזור?

תהליך המחזור כולל תיקון וניקוי של המחסנית ומילויה
באבקה חדשה. המוצרים הממוחזרים איכותיים ועומדים
בתקנים הרלוונטיים.
 
2)   
מה נעשה בעולם ובארץ?  3)   
בעולם כולו החל לפני שנים רבות מחזור מחסניות
הטיונר המשומשות המשמשות במדפסות, במכונות
הצילום ובפקסים.
 
-   
בארה"ב, לדוגמה, עומד מחזור המחסניות על 60% מסך
כל המחסניות הנמכרות.
 
-   
בארץ יש כמה חברות העוסקות באיסוף ובמחזור של
מחסניות הטיונר והדיו. חברות אלו אוספות את
המחסניות הריקות ממשרדים, מבתי ספר ומגופים
שונים ומזכות אותם כספית ומוכרות מחסניות
מחודשות במחירים אטרקטיביים.
 
-   
מה לעשות?  4)   
יש ליצור קשר עם אחת מחברות החידוש.
-   
יש להציב בבית הספר, במקום בולט, את מכלי האיסוף
שיסופקו על ידי החברות.
 
-   
יש ליידע את התלמידים כי אפשר להביא מחסניות
ריקות מהבית למכל הריכוז.
 
-   
כאשר המכל מלא יש ליצור קשר עם החברה שתגיע
לאסוף.
 
-   
מה עוד כדאי לעשות?  5)   
החזרת המחסניות המשומשות היא רק שלב ראשון
בתהליך המחזור. לקידום אמיתי של המחזור יש לשים
דגש על רכישת מוצרים מחודשים.
 
-   
חברות רבות, כמו גם משרדי ממשלה, כבר עברו
לשימוש במוצרי הדפסה מחודשים. היתרון העיקרי הוא
חיסכון של עד 50% מעלות המוצרים.
 
-   
קומפוסטציה - טיפול בפסולת האורגנית  10.3
אחת השיטות היעילות להפחתת כמות הפסולת המועברת להטמנה היא
מחזור המקטע האורגני על ידי קומפוסטציה.
החומר האורגני הוא 30%‎-50% ממשקל הפסולת הביתית המיוצרת,
ולכן הוצאתו מזרם האשפה תוביל לירידה משמעותית בכמות הפסולת
המוטמנת. כל בית ספר או משפחה המייצרים קומפוסט ביתי חוסכים
לרשות המקומית טיפול בטון פסולת בשנה.
כדי לקדם את השימוש בקומפוסטרים אפשר להצטרף לתכנית לימודים
העוסקת בנושא שבמסגרתה המשרד לאיכות הסביבה מעניק למוסד
החינוכי מתקן קומפוסט ביתי. המעוניינים להצטרף לתכנית נדרשים
לעמוד בתנאים האלה:
 
 
התחייבות למנות איש תחזוקה למתקן, נוסף לשיתוף התלמידים
בהכנת הקומפוסט
 
-   
התחייבות להפעיל את מתקן הקומפוסט לפחות במשך שנתיים  -   
פיתוח תכנית המשלבת את הקהילה בפרויקט  -   
הכנה והכשרה של צוות המורים  -   
פיתוח תכנית חינוכית תומכת.  -   
המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים לפנות לרכזים לחינוך סביבתי
במחוזות המשרד לאיכות הסביבה (ראה את רשימת הרכזים בנספח 4
של חוזר זה).
 
 
התכנית "דור העתיד להיי-טק בתעשייה"  10.4
100 חטיבות ביניים ברחבי הארץ משתתפות בפרויקט "דור העתיד
להיי-טק בתעשייה", המיושם על ידי המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד
החינוך התרבות והספורט ופורום מנהלות בתעשייה בהתאחדות
התעשיינים. זהו פרויקט רב-שנתי לעידוד תלמידים בכלל ותלמידות
בפרט לבחירה במקצועות מדעיים וטכנולוגיים.
בתכנית התלמידים נחשפים לעולם התעשייה המודרנית על כל היבטיה,
ובמסגרתה נוצר קשר ישיר בין מפעל "מאמץ" לבית הספר הנמצא
בסביבתו הקרובה.
בשנת הלימודים התשס"ד התלמידים עוסקים בבתי ספר השותפים
בפרויקט בנושא "תעשייה נקייה למען איכות הסביבה". בתכנית דנים
בבעיות של איכות הסביבה (קרקע, מים ואוויר), עוסקים בדרכי
התמודדות המפעלים בכלל והמפעל המאמץ את בית הספר בפרט עם
בעיות איכות הסביבה, ומקיימים "יום שיא" בבתי הספר בנושא. ביום
זה דנים בדילמות בנושאים "בחזרה אל הטבע או עלייה ברמת החיים",
"הקמת מפעל בשכונה שלנו", "העברת אזור התעשייה לאזורים רחוקים"
ועוד. להפעלת התכנית בבתי הספר הוכנה ערכה למורים.
לסיום הנושא יעצבו התלמידים סדרת בולים העוסקת בנושא "איכות
הסביבה במפעל שלי". העיצובים הנבחרים מכל בתי הספר יישלחו
לתחרות ארצית שתתקיים בחודש מאי התשס"ד.
 
 
איסוף סוללות  10.5
בתחילת שנת 2002 החליטו השר והנהלת המשרד לאיכות הסביבה
לקדם את נושא איסוף הסוללות המשומשות מהציבור. מערכת החינוך
נקבעה כיעד ראשון לפעילות.
הרעיון המרכזי הוא פיתוח מודעות אצל ילדים לחשיבות השמירה על
הסביבה. הדגש הוא על "אני לוקח אחריות על הסביבה". איסוף
הסוללות הוא חלק ממכלול של פעילות סביבתית בבתי הספר.
להלן הנוהל לאיסוף הסוללות מבתי הספר:
 
 
במסגרת הפעילות רכש המשרד לאיכות הסביבה 3,500 מכלים
דקורטיביים לאיסוף סוללות.
 
-   
כל בית ספר במדינת ישראל יקבל ערכה לאיסוף סוללות הכוללת
את המכל, חוברת הסברה למורים והפעלות לתלמידים, וכן
כרזה וקרטונים למשלוח הסוללות אל נקודת הריכוז. הערכה
הוכנה על ידי אגפי הפסולת והחינוך במשרד ועוצבה על ידי לשכת
הפרסום הממשלתית.
-   
הערכה תחולק רק לאחר שימונה איש קשר לנושא בבית הספר
האחראי לקליטת המכל, לקיבועו לקיר (מסיבות בטיחותיות)
ולקריאה לפינוי הסוללות כאשר המכל מתמלא. בתי ספר שטרם
יצרו קשר מתבקשים למלא את הטופס המובא להלן ולשלחו אל
המשרד לאיכות הסביבה בפקס' 02‎-6553817 או בדואר
אלקטרוני, yoav@sviva.gov.il.
 
-   
פינוי הסוללות יתבצע על ידי שליחי רשות הדואר אשר יגיעו על-פי
קריאה ויפנו את הסוללות אל נקודות הריכוז האזוריות. את
השליחים אפשר להזמין בטלפון 1700‎-701‎-171.
 
-   
מנקודות הריכוז הסוללות מפונות על ידי חברת טביב, החברה
הארצית לפינוי פסולת רעילה, אל אתר הפסולת הרעילה, ברמת
חובב, ושם הסוללות ממוינות ומוטמנות בחביות אטומות.
 
-   

להלן טופס בקשה לאיסוף סוללות משומשות:

לכבוד
יואב גואל, רכז המחזור
המשרד לאיכות הסביבה, האגף לפסולת מוצקה
פקס' 02‎-6553817

שם בית הספר: __________________________________
הכתובת: ______________________________________
מס' הטלפון של בית הספר: __________________________
מס' הפקס': ____________________________________
כתובת הדוא"ל __________________________________
שם המנהל/ת: __________________________________
שם איש הקשר: _________________________________
מס' הטלפון שלו: _________________________________
 
 
"בית ספר ירוק"  10.6
תפיסה של פיתוח בר קיימא גורסת כי לא די בפרויקטים קצרי טווח,
אלא יש צורך בתהליך חינוכי לאורך זמן שבו צוות של מורים, תלמידים
והנהלת בית הספר ינחילו תרבות בית ספרית הנשענת על עקרונות
סביבתיים שהם עצמם יחליטו עליהם.
במטרה לעודד בתי ספר לקחת חלק במאבק לקידום פיתוח בר קיימא
חברו יחדיו משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה, בשיתוף עם
החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, הרשת הירוקה והטכניון,
לבניית תכנית הסמכה ל"בית ספר ירוק".
התכנית תנוהל על ידי ועדת היגוי המורכבת מנציגי משרד החינוך,
המשרד לאיכות הסביבה, הארגונים ירוקים והיחידות הסביבתיות
ואיגודי הערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות.
 
שלבי התכנית
 
הנהלת בית הספר, בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים,
יחליטו על מחויבותם לנושא.
 
1.   
בית הספר יגבש תכניות לפעולה ויציב לעצמו את היעדים שהוא
רוצה להגיע אליהם תוך התייחסות לשלושת התחומים האלה:
 
2.   
תכנית לימודים  א.   
תרומה לקהילה: עשייה למען הקהילה, אימוץ אתר, פעילות
מול הרשות וכדומה
 
ב.   
שימוש מושכל במשאבים (מים, אנרגיה וכדומה).
 
ג.   

בתי ספר המעוניינים להצטרף לתהליך יפנו לאחת מן הכתובות האלה:
- ד"ר מוטי סלע, המשרד לאיכות הסביבה, כנפי נשרים 5, ירושלים
- ד"ר דורית באום, המשרד לאיכות הסביבה, מחוז חיפה, שד' פל ים 15,
קרית הממשלה, חיפה

Greenschool@sviva.gov.il.11. נספחים
נספח 1 שאלון ומשוב על הפעילות הבית-ספרית בחינוך לפיתוח
בר-קיימא

השאלון נועד לאפשר למנהלי בתי הספר לבחון את ההתנהלות הבית ספרית
ולעקוב אחר שינויים על פני הזמן. המנהלים מוזמנים למלא את דף המשוב
עם התחלת הפעילות הבית-ספרית ובתום שנת הלימודים. יש לחזור על כך
כעבור שנה, שנתיים וכך הלאה.
האם פיתוח בר-קיימא הוא חלק מתכנית הלימודים בבית ספרך?
כן___ לא___
1. 
האם בוצעו בבית ספרך פעילויות כלשהן בתחום החינוך הסביבתי?
כן___ לא___
אם כן, אילו פעילויות נעשו?_________________________
___________________________________________
2. 
האם לבית ספרך יש מדיניות מובנית בנושא של פיתוח בר-קיימא?
כן___ לא___
3. 
האם בית הספר לקח או לוקח חלק כלשהו בפעילות קהילתית בתחום
הפיתוח בר-קיימא? כן___ לא___
אם כן, ציין את סוג הפעילות ואת תדירות הקשר עם הקהילה ____
___________________________________________
4. 
האם בית ספרך נחשב למוביל בתחום החינוך הסביבתי?
כן___ לא___
5. 
האם אחד מהמורים קיבל בעבר או מקבל בהווה הכשרה כלשהי בנושא
פיתוח בר-קיימא? כן___ לא___
אם התשובה חיובית, כמה מורים מבית ספרך הוכשרו לנושא? _____
6. 
האם בבית הספר יש מורה שאפשר להגדירו כמורה מוביל בנושא של
פיתוח בר-קיימא? כן___ לא___ אם כן, כיצד פעילותו מתבטאת?
___________________________________________
___________________________________________
7. 
האם צוות המורים תודרך בנושא החדרת פיתוח בר קיימא לתכניות
הלימודים?
כן___ לא___
8. 
האם בבית ספרך יש צוות היגוי בנושא פיתוח בר קיימא?
כן___ לא___
9. 
האם ההתנהלות הבית-ספרית מטפחת ומעודדת קיימות (לדוגמה:
קיום מרכזי מחזור בית ספריים, רכישת טונרים ממוחזרים ומכלי
קומפוסטציה לדישון חצר בית הספר, שימוש במים אפורים,
תדרוך המנהלים, המורים והתלמידים לחיסכון במשאבים, כמו,
למשל, הדפסה בגופנים קטנים, חיסכון בניילונים לעטיפת עבודות ועוד)?
פרט את הפעילויות ואת הנהגים הקיימים בבית ספרך:
___________________________________________
___________________________________________
10. 
בעת שיפוץ או בנייה של מבנים בבית הספר, האם נשקלים היבטים של
פיתוח בר קיימא, כמו כיווני האור לצורך חיסכון בחשמל, תשתית
לשימוש במים אפורים, התקנת אמצעים חוסכי מים, כמו חסכמים,
שימוש בחומרי בניין שאינם רעילים לסביבה ועוד? כן___ לא___
אם כן, פרט ___________________________________
___________________________________________
11. 
כיצד אתה מעריך את רמת ההטמעה של ערכי הפיתוח בר קיימא בבית
ספרך?
___________________________________________
___________________________________________
12. 


נספח 2 חומרי למידה בהיבטים של טבע וסביבה

1. לבית הספר היסודי
דוגמאות לנושאים
רלוונטיים לטבע ולסביבה
אוכלוסיית 
היעד
מתקשר לנושא/ים  שם הספר/הגוף
המפתח/ההוצאה
סיפורים על מפגשים
בין האדם
לצמחים ולבעלי חיים,
עמ' 63‎-29
 
כיתות
א'-ב'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם היצורים החיים
 
אנחנו לא לבד /
אונ' ת"א/
רמות
 
אנחנו משפיעים על
איכות הסביבה,
עמ' 47‎-41
 
כיתות
א'-ב'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם מעשה ידי אדם
 
אכפת לי/ אונ'
ת"א /
רמות
 
* מי עלול להיפגע
מזיהום חוף הים בדלק
ובזפת?,
עמ' 29‎-26
* מי עלול להיפגע
מזיהום דלק בקרקע?,
עמ' 37‎-34
* כששורפים חומרי דלק
מזהמים את האוויר,
עמ' 41‎-38
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם מעשה
ידי אדם
 
נושא בוער / אונ'
ת"א /
רמות
 
* האדם והים,
עמ' 49‎-44
* מטפלים במים,
עמ' 167‎-164
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם מעשה ידי אדם
* חומרים ואנרגיה
 
פארק המים /
אונ' ת"א /
רמות
 
* משפיעים על האוויר
ומושפעים ממנו,
עמ' 173‎-149
 
כיתות ג'-ד'
 
* התנהגות האדם,
בריאותו ואיכות חייו
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
 
נושמים לרווחה /
אונ'
ת"א / רמות
 
* במים נקיים - יש
חיים,
עמ' 125‎-124
* האדם מגדל ומטפח
בעלי חיים, עמ' 19‎-14
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם היצורים החיים
 
חיים בין
בעלי-חיים
/ אונ'
ת"א / רמות
 
זיהום בשפכים פוגע
בסביבה ובבריאות,
עמ' 31‎-26
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
 
לוקחים את
המים
בידיים
/ אונ'
ת"א/ רמות
 
חד גדיא: בעיה,
פתרון, בעיה,
עמ' 133‎-117
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם מעשה ידי אדם
 
מעשה במחשבה
תחילה
/אונ' ת"א /
רמות
 
* הצמחים ואנחנו,
עמ' 39‎-36
* מהו סוד הקשר
בין מרכיבי הסביבה?,
עמ' 45‎-40
* אחרית דבר,
עמ' 189‎-188
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם היצורים החיים
 
חיים בין צמחים /
אונ' ת"א / רמות
 
* אנחנו משפיעים
על הסביבה,
עמ' 38‎-24
* מה עוד אפשר
לעשות? עמ' 55‎-49
 
כיתות ג'-ד'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם מעשה ידי אדם
 
נשמטת מתחת
לרגלינו
/
אונ' ת"א / רמות
 
אנחנו משפיעים
על האטמוספרה
והאטמוספרה שבה
ומשפיעה עלינו,
עמ' 29‎-18
 
כיתות ד'-ה'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* כדור הארץ והיקום
* עולם מעשה ידי אדם
 
משנים אווירע /
אונ' ת"א / רמות
 
* הסכנות האורבות
לקיומם של בעלי-חיים
וצמחים, עמ' 50‎-45
* יישובו של אי
באוכלוסיות צמחים
ובעלי-חיים,
עמ' 108‎-99
 
כיתות ה'-ו'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם היצורים החיים
 
עולם הולך ומתמלא/
אונ' ת"א / רמות
 
* אספקת מים לנגב,
עמ' 77‎-72
* האדם משפיע על הסביבה,
עמ' 79‎-78
* סכנה! מים מזוהמים!
עמ' 85‎-80
* נשמור על שכבת
האוזון, עמ' 97‎-96
* זיהום האוויר,
עמ' 115‎-110
* שמורות טבע,
עמ' 129‎-128
 
כיתות ה'-ו'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם היצורים החיים
 
קשרי קיום
אונ' ת"א / רמות
 
המחיר הסביבתי של ייצור
המוצרים, עמ' 29‎-23
 
כיתות ה'-ו'
 
* מערכות אקולוגיות
ואיכות הסביבה
* עולם מעשה
ידי אדם
 
מתנות מן הזבל
/
אונ' ת"א / רמות
 


ב. חומרי למידה לחטיבת הביניים

דוגמאות לנושאים
רלוונטיים לטבע
ולסביבה
 
אוכלוסיית 
היעד
מתקשר לנושא/ים  שם הספר/הגוף 
המפתח/ההוצאה
* גורמים המשפיעים
על גודלן של
אוכלוסיות, עמ' 60‎-57
* הפרת יציבות
האוכלוסייה, עמ' 66‎-61
* האדם והפרת
שיווי המשקל
במערכות אקולוגיות,
עמ' 164‎-136
 
כיתות ח'-ט'
 
מערכות אקולוגיות;
תופעות, מבנים
ותהליכים ביצורים
חיים; כדור הארץ
והיקום; אנרגיה
ואינטראקציה; חומרים:
מבנה, תכונות
ותהליכים; מערכות
טכנולוגיות ומוצרים
 
מערכות
אקולוגיות
/
ת"ל + האונ'
העברית/
מעלות
 
המים משאב בסכנה,
עמ' 140‎-129 בספר
וכן בתקליטור
 
כיתות ז'-ח'
 
תופעות, מבנים ותהליכים
ביצורים חיים; מערכות
אקולוגיות; כדור הארץ
והיקום;
חומרים: מבנה, תכונות
ותהליכים; אנרגיה
ואינטראקציה; מערכות
טכנולוגיות ומוצרים
 
המים חומר לחיים +
תקליטור
/ ת"ל +
האונ'
העברית/מעלות
 
יחסי הגומלין בין
האדם
למחזור המים
בטבע (למידה
באמצעות
פרויקטים),
עמ' 105‎-103
 
כיתות ח'-ט'
 
כדור הארץ והיקום;
מערכות אקולוגיות
 
כוכב הלכת הכחול/
מטמו"ן/תרבות לעם
 
* החור באוזון,
עמ' 120‎-115
* גשם חומצי,
עמ' 122‎-121
 
כיתות ט'
 
כדור הארץ
והיקום; מערכות
אקולוגיות
 
גלגולים
באטמוספרה
/
מטמו"ן/תרבות לעם
 
עתידנו המשותף
 
כיתות ח'-ט'
 
כדור הארץ והיקום;
מערכות אקולוגיות;
תופעות, מבנים
ותהליכים ביצורים
חיים; חומרים:
מבנה, תכונות ותהליכים
 
להשיב משאבים/
מטמו"ן/תרבות לעם
 
* השפעת האדם
על הסביבה, עמ'
84‎-75
* יחסי גומלין
בין האדם לסביבה,
עמ' 91‎-85
 
כיתות ז'-ח'
 
כדור הארץ
והיקום, מערכות
אקולוגיות
 
טבע הסביבה/
מטמו"ן/תרבות לעם
 
"המגפה השחורה"
של המים,
עמ' 99‎-94
 
כיתות ח'-ט'
 
כדור הארץ והיקום;
מערכות אקולוגיות;
תופעות, מבנים
ותהליכים ביצורים חיים;
חומרים: מבנה, תכונות
ותהליכים
 
בין מים לשמים/
אונ' ת"א / רמות
 
"אחת הסכנות
המאיימות על קיומם
של יצורים חיים
רבים היא...
האדם!...",
עמ' 177‎-172
 
כיתות ז'-ח'
 
רבייה, תורשה
והתפתחות ביצורים
חיים; מערכות
אקולוגיות
 
גלגל החיים/
אונ' ת"א /
רמות
 
* מה עוד עושים
כאן האנשים?,
עמ' 43‎-34
* מועדון הדיונים,
עמ' 51‎-50
 
כיתות ז'-ח'
 
כדור הארץ והיקום;
מערכות אקולוגיות;
חומרים: מבנה,
תכונות ותהליכים;
אנרגיה
 
נכתב בסלע/
אונ' ת"א/
רמות
 
* שווים ושווים יותר,
עמ' 53‎-48
* דוממים: משפיעים
ומושפעים, עמ' 79‎-78
* זווית ערכית,
עמ' 111‎-110
 
כיתות ז'-ט'
 
תופעות, מבנים
ותהליכים ביצורים
חיים; מערכות
אקולוגיות
 
עיינו ערך: חיים/אונ'
ת"א/
רמות
 
  כיתות ט'
 
אקולוגיה
 
עולם אחד לנו/
דני ספרים
 
  כיתות ט'
 
תכנון סביבתי
 
קרקע אחת,
צרכים רבים
/ת"ל
 
  לכיתות חינוך
מיוחד בחטיבת
הביניים
 
  הטכנולוגיה
מתקדמת
ואיכות הסביבה
נשמרת
/יח"ס
(מל"מ ירושלים/
ידין-עילם
 
  כיתות
ז'-ט'
 
מעורבות האדם
בטבע
 
איכות האוויר/
מעלות
 
  לכיתות חינוך
מיוחד בחטיבת
הביניים
 
  כאוויר לנשימה/
יח"ס (מל"מ
ירושלים)/ ידין-עילם
 


ספרים נוספים בנושא לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

אני חוקר בגן ובחצר/מעלות


מיועד לכיתות ב'-ג'. מציג את החקלאות כדוגמה להתערבות האדם
בטבע תוך שימוש באמצעים הפוגעים בטבע בצורה המועטה ביותר
וניצול החקלאות לטיפוח אסתטי של הסביבה.

גינה לבית/מעלות

מיועד לכיתות ה'-ו'. עוסק בעיקר בתכנון ובביצוע של גינה לבית הפרטי
והציבורי תוך הדגשת ההיבט האסתטי והאקולוגי. בספר רשימה ארוכה
ומפורטת של צמחי נוי והתאמתם לתנאי גידול שונים.

פרחי קטיף/מעלות

מיועד לכיתות ה'-ו'. עוסק בהיבטים הבוטניים, המקצועיים, הכלכליים
והאסתטיים של גידול פרחי קטיף. בספר תיאור מפורט של מספר
צמחים מרכזיים בנוי הישראלי ותנאי גידולם.

ארח צמחים בביתך/מעלות

מיועד לכיתות ו'-ז'. עוסק בעיקר בגידול צמחי בית בהיבט
החקלאי-מקצועי וביכולת לגדל צמחים בבית כאמצעי לטיפוח הבית.

צמחי תבלין/מעלות

מיועד לכיתות ה'-ו'. מדגים את מעורבות האדם בטבע וניצול צמחים
למטרות שונות. החוברת מזמנת הכרה של כמה צמחי תבלין ודרכי
גידולם וכן לימוד דרך ההפקה של שמנים אתריים.

נגדל צמחים/מעלות

מיועד לכיתות ז'-ח'. מדגים גידול צמחים תוך שינויים בתנאים
הטבעיים כמו אורך שעות האור ביממה, טמפרטורה ועוד. הלמידה
נעשית תוך ביצוע מחקר שדה.
 
ג. 
חומרי למידה לחטיבה העליונה

חיים וסביבה/מעלות


פרקי מבוא בלימודי הסביבה בחטיבה העליונה. כולל בעיקר אקולוגיה
ופרקים במדעי כדור הארץ.

אדם בסביבה/מעלות

מיועד בעיקר לחטיבה העליונה וכולל בעיקר את השפעות האדם
ומעורבותו בסביבה. מיועד לרמה הרגילה.

עוברים לירוק/מעלות

הספר מקיף את כל פרקי הלמידה במדעי הסביבה לבית הספר התיכון
ברמה המוגברת, וכולל הצעות לפעילויות לימודיות ולחקר בסביבה.
ד. 

כללי

נוי וצל אילנות/הוצאת משרד החינוך


מדריך לטיפוח הנוי בחצרות, במוסדות החינוך ובמבני ציבור.
 
ה. 
כתבי עת למורים ולמחנכים  ו. 
"הכדור בידינו", הוצאת המשרד לאיכות הסביבה, הרשת הירוקה,
מרכז השל לחשיבה ולמנהיגות סביבתית והחברה להגנת הטבע
 
1)   
"טבע הדברים", החברה לחקר האדם והסובב בשיתוף החברה
להגנת הטבע
 
2)   
"אאוריקה", כתב עת להוראת המדעים והטכנולוגיה לבית הספר
היסודי, הוצאת למדע.
 
3)   

נספח 3 מערך הפיקוח וההדרכה של לימודי הסביבה ומדעי הסביבה
         במשרד החינוך התרבות והספורט

ארצי  א. 
מר ישראל ויסנשטרן, מפמ"ר מדעי הסביבה, המזכירות הפדגוגית
טל' 03‎-6898829 ו-056‎-282087
 
-   
הגב' גילה מדאורי, מדריכה ארצית למדעי הסביבה, המזכירות
הפדגוגית, טל' 053‎-914649
 
-   
ד"ר מידחת עוסמאן, מדריך למדעי הסביבה במגזר הערבי, טל'
064‎-577572
 
-   
מר שימאלי האשם, מפקח להוראת החקלאות ולימודי הסביבה
במגזר הערבי, טל' 054‎-932810
 
-   
מחוז הצפון  ב. 
מר נפתלי מדר, מדריך לחקלאות וללימודי הסביבה במחוז הצפון,
066‎-626863.
 
-   
מר יורם הדר, מדריך למדעי הסביבה במחוז הצפון, טל'
054‎-951246
 
-   
מחוז חיפה  ג. 
אביגדור נעים, מפקח להוראת החקלאות ולימודי הסביבה במחוז
חיפה, טל' 051‎-251821
 
-   
הגב' דבורה רוזן, טל' 04‎-8632612 ו-050‎-710772
 
-   
מחוז המרכז  ד. 
הגב' אסנת פרנס, מפקחת להוראת המדעים במחוז המרכז, טל'
056‎-747525 ו-03‎-6896597
 
-   
הגב' שושי פלג, מדריכה לחקלאות וללימודי הסביבה במחוז
המרכז, טל' 052‎-645032
 
-   
מחוז ת"א  ה. 
מר יוסי מזוז, מפקח להוראת החקלאות ולימודי הסביבה במחוז
תל-אביב, טל' 053‎-569029
 
-   
מחוז ירושלים  ו. 
מר אבי אלקיים, מדריך לחקלאות וללימודי הסביבה במחוז
ירושלים ובמנח"י, טל' 052‎-636172.
 
-   
מנח"י  ז. 
הגב' עפרה אבידור, המינהל למדע ולטכנולוגיה, טל' 02‎-6298095
 
-   
מחוז הדרום  ח. 
מר יצחק קורן, מפקח להוראת החקלאות, טל' 058‎-347311  -   
מר עזרא פימנטל, מדריך למדעי הסביבה במחוז הדרום, טל'
064‎-412470.
 
-   
מר איציק הדר, מדריך לחקלאות וללימודי הסביבה במחוז
הדרום, טל' 067‎-916059.
 
-   
מר פריד חמדאן, הממונה על פרויקט גלוב, טל' 050‎-664952.
 
-   

כדי לפתוח מגמת מדעי הסביבה בבתי ספר על יסודיים שאין בהם מגמה זו
יש לפנות אל מר ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר למדעי הסביבה, או אל
הגב' גילה מדאורי, מדריכה ארצית למדעי הסביבה.


נספח 4 רשימת הרכזים לחינוך סביבתי במשרד לאיכות הסביבה
           וביחידות לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות

ראש אגף חינוך והסברה: ד"ר דליה דורון, המשרד לאיכות הסביבה,
רח' כנפי נשרים 5, ירושלים, טל' 02‎-6495809, פקס' 02‎-6495891

א. מחוז הצפון

טלפון ופקס'  כתובת היחידה  שם הרכז/ת 
טל' 04‎-6020555 
     056‎-233247
פקס' 04‎-6020590
רח' המלאכה 3, ת"ד 575, 
נצרת עלית 17105
רכז מחוזי 
רועי שמחה
טל' 04‎-9911666/7 
פקס' 04‎-9912360
איגוד ערים גליל מערבי, 
ד"נ אשרת 25208
מיכל פולנסקי 
טל' 04‎-6725026 
     04‎-6739593
פקס' 04‎-6715635
יחידת אכה"ס, עיריית 
טבריה, ת"ד 1820, טבריה
14201
מיכל אבו 
טל' 04‎-9971465 
פקס' 04‎-9997295
מועצה מקומית פקיעין, 
פסגות הגליל 24914
סלמאן גדבאן 
טל' 04‎-6745247/8 
פקס' 04‎-6745198
יחידה אזורית אגן בית 
נטופה, סחנין 20173
ד"ר מדחת עוסמאן 
טל' 04‎-9948890/1 
     04‎-9948891
מועצה מקומית תמרה, 
שער הגליל, ת"ד 34, 24930
רשיד דיאב 
ומוסטפא דיאב
טל' 04‎-6816335 
פקס' 04‎-6947316
מועצה אזורית הגליל 
העליון, ת"ד 90000,
ראש פינה 12100
טל שלומי 
טל' 04‎-6482279 
פקס' 04‎-6584761
רח' ירושלים הבירה 
1, ת"ד 1, בית שאן 11710
שלומי דדון 
טל' 04‎-6520404 
פקס' 04‎-6401771
רח' יהושע 47, 
ת"ד 2016, עפולה 18100
יוסי חן 
טל' 04‎-6908444 
פקס' 04‎-6908423
ת"ד 1001, קרית 
שמונה 11019
אלי אברג'יל 
טלפקס' 04‎-9581487  היחידה האזורית 
בקעת בית הכרם,
מג'ד אל כרום,
ת"ד 631, מ' 20190
מופיד דאהר 

ב. מחוז חיפה
טלפון ופקס'  כתובת היחידה  שם הרכז/ת 
טל' 04‎-8632275 
     056‎-233361
פל-ים 15, קרית 
הממשלה ב', חיפה 33095
רכזת מחוזית 
ד"ר דורית באום
טל' 04‎-6334186 
פקס' 04‎-6333448
איגוד ערים חדרה, שכ' 
ויצמן, ת"ד 3041, חדרה 38130
טובי דנינו 
טל' 04‎-6316831 
פקס' 04‎-6316553
ת"ד 2188, 
אום אל פחם 30010
יאסין כנאעני 
טל' 04‎-8428201 
פקס' 04‎-8428197
איגוד ערים חיפה, 
רח' החרמש 24, ת"ד
25028, צ'קפוסט, חיפה 31250
 
טל' 04‎-8391350 
פקס' 04‎-8391937
יח' סביבתית הר הכרמל, 
ת"ד 2191, כפר עוספייה 30090
סמיר אבו פארז 

ג. מחוז מרכז

טלפון ופקס'  כתובת היחידה  שם הרכז/ת 
טל' 08‎-9788830 
     056‎-233494
פקס' 08‎-922913
רח' הרצל 91, ת"ד 562, 
רמלה 72104
רכזת מחוזית 
ליאורה בן יהודה
טל' 09‎-7714179 
פקס' 09‎-7711340
איגוד ערים שרון, רח' 
מגדל 58, רעננה 43320
זאב גילעד 
טל' 03‎-9052916/7 
פקס' 03‎-9052993
ת"ד 1, 
פתח תקוה 49100
יפה גלילי 
טל' 03‎-9568591 
פקס' 03‎-9651074
רח' רוטשילד 24, ת"ד 7, 
עיריית ראשון לציון 75100
יוספה אביב 
טל' 08‎-9420482 
פקס' 08‎-9420542
איגוד ערים דרום יהודה, 
רח' האזוב 7, שכ' נווה אילן,
ת"ד 5042, יבנה 81540
בתיה קפלן 
טל' 09‎-8603232 
פקס' 09‎-8621115
רח' הרצל 15, 
עיריית נתניה 42400
זאב שחף 
טל' 08‎-9279027 
08‎-9210017
הרב קוק 16, 
ת"ד 506, לוד
מרב גביש 
טל' 08‎-9771543 
פקס' 08‎-9771475
רח' שמשון הגיבור, 
ת"ד 1, רמלה 72100
סמדר יוסוב 
טל' 03‎-9367135 
פקס' 03‎-9367136
איגוד ערים שומרון, 
ת"ד 50002, אריאל 44837
עופרה רויטמן 
טל' 03‎-9022473 
פקס' 03‎-9022093
ת"ד 377, המשולש 
הדרומי, כפר ברא 45863
ראיד פדילה 

ד. מחוז תל-אביב

טלפון ופקס'  כתובת היחידה  שם הרכז/ת 
טל' 03‎-6953623 
056‎-233224
פקס' 03‎-6951303
רח' קפלן 2, 
ת"ד 20110,
תל אביב 61201
רכזת מחוזית 
פנינה רפיד
טל' 03‎-5594195 
פקס' 03‎-5583015
רח' הרוקמים 9, אזור 
התעשייה, עיריית חולון
אתי סלע 
טל' 03‎-5218183 
פקס' 03‎-5216421
רח' חשמונאים 91, 
ת"ד 20115, תל-אביב 64518
יהודית ווסט 
09‎-9514595 
09‎-9512092
סוקולוב 12, 
הרצליה
עפרה בן צבי 
03‎-5558557 
03‎-6723103
רח' אמבר 7, 
בת-ים
סימונה זיו 
טל' 03‎-6726409 
פקס' 03‎-6723103
רח' הרצל 37, 
עיריית רמת-גן
ריבה ולדמן 

ה. מחוז ירושלים
טלפון ופקס'  כתובת היחידה  שם הרכז/ת 
טל' 02‎-6248369 
     056‎-233149
פקס' 02‎-6259636
מחוז ירושלים, רח' קרן 
היסוד 15, ת"ד 34033
ירושלים
רכזת מחוזית 
מאירה הלפר
טל' 055‎-328938 
פקס' 051‎-332783
היחידה האזורית לאיכות 
הסביבה שורק,
ת"ד 5, עיריית בית שמש
ניצה לוי 
טל' 02‎-6296111 
פקס' 02‎-6295251
המחלקה למדע 
וטכנולוגיה, מנח"י, כיכר
ספרא 3, עיריית ירושלים
רבקה זהר 
טל' 02‎-5900090/41 
פקס' 02‎-5900041
איגוד ערים יהודה, גבעת 
המייסדים, מעלה אדומים 90610
 

ו. מחוז הדרום

טלפון ופקס'  כתובת היחידה  שם הרכז/ת 
08‎-6264010 
056‎-233291
רח' התקוה 4, ת"ד 230, 
באר שבע 84102
רכזת מחוזית 
חגית ציוני
טל' 08‎-8533943 
פקס' 08‎-8563167
איגוד ערים אשדוד, ת"ד 
12402, אשדוד 77106
תלי אוריאלי 
טל' 08‎-6766001 
פקס' 08‎-6766011
איגוד ערים אשקלון, 
רח' עליית הנוער 2,
אשקלון 78754
יגאל סלע 
08‎-6847230  נווה דקלים, ד"נ חוף עזה 79779  שלום יפרח 
08‎-9914866  ת"ד 8, מרכז מסחרי רהט 
85357
מוחמד אלחג'וג 
08‎-6376376  תחנה לזיהום ים, 
ת"ד 1569, אילת
דלית מוהר ארליך 
טל' 08‎-6463608/5 
פקס' 08‎-6236001
שדרות יצחק רגר, 
ת"ד 15,
באר שבע 84100
יורית מורג 
טל' 08‎-9953224 
פקס' 08‎-9952747
יחידה סביבתית נגב מזרחי, 
ת"ד 100, ערד 89100
אילנה שגב 
טל' 08‎-9933666 
פקס' 08‎-9933668
(עבור יובל לוגסי)
ת"ד 1, נתיבות 80200  יובל לוגסי 
08‎-6371717 
08‎-6370234
מתנ"ס חבל אילות 88825  דורית דוידוביץ בנט 

נספח 5 רשימת חברות העוסקות באיסוף נייר ובאיסוף ובחידוש של
מחסניות דיו וטונרים משומשים

א. רשימת חברות העוסקות באיסוף נייר למחזור

טלפון  שם החברה 
04‎-6349518  אמניר 
03‎-9566677  קמ"מ 
09‎-8989723  טל אל 
08‎-5793489  אמק 
058‎-740909  ש"ג שירותי גריסה 

ב. רשימת חברות העוסקות באיסוף ובחידוש של מחסניות דיו
וטונרים משומשים

טלפון  שם החברה 
04‎-6761216  אפיק 
03‎-6742219  ס' כחילה 
03‎-9039292 
052‎-757989
לייזר פרינט 
04‎-6288645  טופ לייזר 
09‎-8998447  קרן לייזר 
09‎-7661495 
053‎-918126
אם-אף-סי 

הרשימות מעודכנות לתאריך 31.8.01, והן חלקיות ובלתי מחייבות (אין אנו
ממליצים על חברה זו או אחרת). לפרטים נוספים ולהתקשרות יש לפנות אל
החברות עצמן.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/5(ב), ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004