ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח של מוסדות
חינוך מתקציב הפיתוח לשנת 2005 - בנייה חדשה וחידוש
והתאמה של מבנים קיימים
3.2‎-2מנהלי מינהלי/אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הסבורים שקיים
בהן צורך בבינוי או בחידוש ובהתאמה של מבנים של מוסדות חינוך ידאגו
להגשת רשימה כוללת של צורכי הפיתוח עד סוף חודש מרס 2004. ברשימה
תפורטנה כל הבקשות לחידוש ולהתאמה של מבנים, להרחבת מוסדות חינוך
קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מתחזית התלמידים
ומההחלטות שהתקבלו במסגרת התכנון של מערכת החינוך ברשות.

לגבי בנייה יש לכלול ברשימה גם בקשות שהוגשו בעבר ושטרם
תוקצבו, גם אם הצורך בהם הוכר. לגבי חידוש מבנים יש להגיש
בקשות רק לפרויקטים שטרם אושרו במסגרת התכנית הרב-שנתית
המצטברת
.

הנוהל להגשת הבקשות והטפסים שבהם יש לפרט את רשימת הבקשות
מופיעים בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), סעיף 3.2‎-5 (שלעמודים 3 ו-4 שלו
פורסם תיקון בחוזר סג/5(א), סעיף 3.2‎-7), וכן באינטרנט. כתובת מינהל
הפיתוח באתר האינטרנט של משרדנו:
http://www.education.gov.il/development. יש להקפיד למלא את כל
הפרטים בטופסי הבקשות.
טופס הקרקע העדכני נמצא אף הוא באתר האינטרנט של מינהל הפיתוח.


למידע נוסף אפשר לפנות אל האגף למיפוי ולתכנון במינהל הפיתוח,
טל' 02‎-5603382/3.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004