בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינוי במתכונת בחינות הבגרות ב"עברית" לתלמידים עולים
- תזכורת
4.3‎-10מתכונת בחינות הבגרות ב"עברית" לתלמידים עולים השתנתה. החל ממועד
קיץ התשס"ג התלמידים העולים (בממלכתי ובממלכתי-דתי) נבחנים על פי
השאלונים האלה:
"לשון, הבנה והבעה" א' (011105), מכיתה י"א ואילך
"לשון, הבנה והבעה" ב' (011106), בכיתה י"ב בלבד.
כל אחד מן השאלונים האלה הוא ברמה של יחידת לימוד אחת, וצירופן מזכה
בציון בגרות ב"עברית".
שאלונים אלה מחליפים את השאלונים הישנים האלה:
ידיעת הלשון לעולה חדש (905051)
חיבור עברי והבנה לעולה חדש (905061).
מבנה השאלונים, תוכנם ודרכי התשאול השכיחות בהם התפרסמו בחוזרי
המפמ"רית משנת התשס"ב ואילך. אפשר לעיין בהם באתר "לשונט",
Learn.snunit.k12.il/snunit/lashon.


לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות בכתב אל הפיקוח על הוראת העברית
(המפמ"רית הגב' מזל שניאק) פקס' 02‎-5602928.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004