בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות באנגלית 4.3‎-9


1. פיצול שאלון ו' לשני שאלונים במסגרת מבנה הצבירה

מבנה הצבירה כפי שפורסם כולל שישה שאלונים, שהאחרון שבהם - שאלון ו'
- שווה שני שלישים מהציון בשקלול הסופי של 5 י"ל.
כדי להקל על הנבחנים ב-5 י"ל ולאפשר להם לשפר ציון בהיקף של שליש
אחד, הוחלט לחלק את שאלון ו' לשני שאלונים - ו' ו-ז' - שכל אחד מהם יהיה
שווה שליש. שינוי זה אינו משפיע על תוכן הבחינה.
פרטים מדויקים על חלוקת התוכן בין השאלונים ו' ו-ז' יישלחו לבתי הספר
בהקדם.


2. בחינת הבגרות בעל-פה לכלל האוכלוסייה

הבחינה בעל-פה חייבת להתקיים לפני מועד בחינת הבגרות בכתב.
חובה על התלמידים הנבחנים במועד חורף התשס"ד להיבחן עד
שבועיים לפני ז' בשבט התשס"ד, .30.1.04 כמו כן חובה על התלמידים
הנבחנים במועד קיץ התשס"ד להיבחן עד שבועיים לפני המבחן בכתב.
2.1 
תלמידים הנבחנים במועד ב' חייבים להיבחן לפני מועד הקיץ. אין
בחינות בעל-פה אחרי מועד הקיץ.
2.2 
יש לפנות למפקח/ת על הוראת האנגלית של בית הספר, כדי שבוחנים
ישובצו בהתאם.
2.3 


3. עולים חדשים

במועדים חורף וקיץ התשס"ד תלמידים עולים הנבחנים במתכונת
הישנה של בחינת הבגרות ברמה של 4 י"ל וברמת השלמה ל-3 י"ל
זכאים לענות בשפת אמם בקטעים שהתשובות הנדרשות בהם הן
בעברית או בערבית. בתום הבחינה יש לרשום על כריכת המחברת באיזו
שפה ענה התלמיד ולשלוח את המחברת כמנה נפרדת.
3.1 
לתלמידים עולים חדשים הנבחנים באנגלית ברמה של 5 ו-4 י"ל
ובבחינת ההשלמה ל-3 י"ל מותר להשתמש במילון דו-לשוני
אנגלי-שפת-אם בנוסף למילון אנגלי-אנגלי-עברי.
3.2 


4. בחינת הבגרות במיומנויות התרגום

בחינת הבגרות במיומנויות התרגום תתקיים ב-י"ב באייר התשס"ד,
3.5.04, בשעה .14.30
4.1 
הבחינה תהיה שאלון מפמ"ר אשר יישלח רק לבתי ספר שיחזירו את
הטופס שיישלח אליהם.
4.2 
הבחינה תיבדק במרב"ד.
 
4.3 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית לאנגלית, ד"ר ג'ודי שטיינר,
טל' 056‎-282273.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004